Latest News

Friday, March 31, 2017

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသစ္၏ တစ္ႏွစ္တာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသစ္၏ တစ္ႏွစ္တာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူလူထု၏ ေန႔စဥ္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားထဲမွ လမ္း၊ မီး၊ ေရ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ေကာင္းမြန္စြာ အဓိကအဆင္ေျပေစႏိုင္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းထားရွိၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕သည္  ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ထိ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းေပါင္း ၇ဝဝ ေက်ာ္ ေလာက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စြမ္းေဆာင္ႀကိဳးပမ္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို  စည္းကမ္းက်နၿပီး ေနခ်င္စဖြယ္  သာယာလွပဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အျဖစ္ ေပၚထြန္းလာေစရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္လာေသာေၾကာင့္  ယခုအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္လွပေသာျမင္ကြင္းမ်ားအျဖစ္   သ႐ုပ္ေပၚလာၿပီျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ယာဥ္ေၾကာက်ပ္ တည္းမႈကို ေျဖေလွ်ာ့ႏိုင္ရန္အတြက္ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သစ္ YBS ကို   ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ   ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏   အေျပာင္းအလဲ ေကာင္းမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ အေရးပါ လြန္းလွသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သစ္ကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္    နံနက္ပိုင္းမွစတင္၍ ယာဥ္လိုင္းေပါင္း ၆ဝ ျဖင့္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားဝန္ေဆာင္မႈ
ယခင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းေပါင္းစုံထိန္းသိမ္းေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ (မထသ) မွ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားဝန္ေဆာင္မႈ (Yangon Bus Service  - YBS) သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုကို ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္  ရည္ရြယ္၍ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအေျပာင္းအလဲသည္ စနစ္အေျပာင္းအလဲသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ''ရန္ကုန္မွာ ဘတ္စ္ကားယာဥ္လိုင္းေတြကို မထသအျဖစ္ ေျပးဆြဲလာခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၅ဝ ေက်ာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈတစ္ရပ္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေျပာင္းအလဲဟာ စနစ္အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စနစ္ကို စတင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ YBS ယာဥ္လိုင္းကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး ပူးေပါင္းပါဝင္လာမႈေၾကာင့္ စနစ္တစ္ရပ္လုံးဟာ သုံးရက္တာ ကာလေလာက္အတြင္းမွာပဲ စနစ္တက် ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ကားသစ္ေပါင္း ၃ဝဝဝ
''အသားက်မႈတစ္ရပ္ကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခုစတင္ေဆာင္ရြြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကားေတြကို အဆင့္ျမႇင့္ႏိုင္ဖို႔၊ ကားေတြကို GPS စနစ္နဲ႔ Operator Team ကေန ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔၊ တစ္ဖက္ကလည္း ဘတ္စ္ကား ပိုက္ဆံေပးတဲ့စနစ္ကို ေငြေပးကတ္နဲ႔ ေပးႏိုင္ ဖို႔ဆိုတဲ့ အေျခအေနကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ကားသစ္ေပါင္း ၃ဝဝဝ ေလာက္ကို ဝယ္ယူဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြထဲကလည္း ေငြက်ပ္ဘီလီယံ ၇ဝ ေလာက္ သုံးစြဲဖို႔ ျပင္ဆင္ ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကားေတြက မွတ္တိုင္မွာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာရပ္တယ္၊ လမ္းမွာ ဘယ္ေလာက္ၾကာတယ္၊ ဂိတ္စဂိတ္ဆုံးေျပးဆြဲ မႈ ရွိ၊ မရွိ ဆိုတာကို Traffic Control Center  ကေန  ထိန္းခ်ဳပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကားေတြရဲ႕ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကိုလည္း ေျဖရွင္းသြားႏိုင္ဖို႔အတြက္ တကယ့္မီးပြိဳင့္စနစ္တစ္ရပ္ကိုလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။

YBS ယာဥ္လိုင္း စတင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တြင္ အခက္အခဲ   အနည္းငယ္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းေဆာင္္ရြြက္မႈမ်ားျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ခံစားရရွိ ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ YBS ယာဥ္လိုင္း ေပါင္း ၈ဝ နီးပါး၊ ယာဥ္စီးေရ ၄ဝဝဝ ခန္႔တို႔ ျဖင့္ ခရီးသြားျပည္သူ ၂ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။

ေခတ္မီ မီးပြိဳင့္မ်ား
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ အတန္းမီ ဘတ္စ္ကားစနစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေခတ္မီမီးပြိဳင့္ စနစ္တပ္ဆင္ရန္ ၁၅၄ ပြိဳင့္ကို သတ္မွတ္ထား ၿပီး ၄င္းကင္မရာမွ ၿမိဳ႕တြင္းဝင္လာေသာကား၊ ထြက္သြားေသာကားမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္းေၾကာအသီးသီးတြင္ သြားလာေနမႈ မွတ္တမ္းမ်ား စသည္တို႔ကို မွတ္တမ္းျပဳစုေပးထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းမဲ့ယာဥ္မ်ား၊ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈမ်ားကိုလည္း ေျဖရွင္း ေပးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ၫႊန္ၾကားထားေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္္ရြြက္မႈ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းကာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္္ရြြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား  ျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ က်န္းမာေရးအတြက္ လြန္စြာအႏၲရာယ္မ်ားလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ႔ခ် ေျဖရွင္းမႈမ်ား ေဆာင္္ရြြက္ေပးခဲ့သည္။

အမႈိက္ထုပ္ေကာက္သိမ္းစနစ္
စည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမ်ား၊ ရပ္ကြက္မ်ားရွိ ေရေျမာင္းမ်ား ေရစီးေရလာမေကာင္းျခင္း၊ ေရေျမာင္းပိတ္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္လည္း အမႈိက္ထုပ္ေကာက္သိမ္း စနစ္အား  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္း ခ႐ိုင္ေလးခ႐ိုင္ရွိ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္တြင္ သိမ္းဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား အမႈိက္သိမ္းျခင္းကို အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ယုဇနဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ လမ္းၾကား ၁ဝဝ ေက်ာ္၊ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၄ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ လမ္းၾကား ၁၅ဝ ေက်ာ္၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ လမ္းၾကား ၁၈ဝ ေက်ာ္တို႔၌ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေရး၊ သန္႔ရွင္းသာယာေရးတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။
''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ယာဥ္ေၾကာ က်ပ္တည္းမႈ အေျခအေနေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ လမ္းမေပၚမွာ ေစ်းေရာင္းေနတဲ့သူေတြကို စနစ္တက် ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေစ်းသည္ေတြကို စမတ္ကတ္ေတြ ထုတ္ေပးၿပီး ေနရာခ်ထား ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေရ၊ မီး၊ သန္႔ရွင္းမႈအတြက္ အိမ္သာကစၿပီး စနစ္တက် တည္ေဆာက္ ေပးခဲ့ပါတယ္''ဟု တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ဘဝအေမာမ်ားေျပေစ
ျပည္သူလူထု တစ္ေန႔တာ ဘဝအေမာမ်ား ေျပေစၿပီး မိသားစုမ်ားႏွင့္ ညေစ်းတန္းတြင္ နားေနႏိုင္ေစရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေအာင္ျမင္သည့္ ညေစ်းတန္းႀကီး ေပၚေပါက္လာေစရန္လည္း စြမ္းေဆာင္ႀကိဳးပမ္းႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ကမ္းနားလမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္း၊ ဘဏ္လမ္းမ်ား၌ ညေစ်းတန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ကာ တစ္မူထူးျခားသည့္ ၿမိဳ႕ျပ၏အလွအျဖစ္ ဆန္းသစ္ေစခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ မမွားေပ။

မိသားစုမ်ား စိတ္လက္ခ်မ္းသာစြာ အနားယူႏိုင္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ထဲအလုပ္ဆင္းသူမ်ား အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္စားေသာက္ႏိုင္ျခင္း၊ ညေစ်းတန္းရွိေနေသာ္လည္း လမ္းလည္း မပိတ္၊ စည္းကမ္းက်နၿပီး ေရာင္းခ်သူ၊ စားသုံးသူ၊   ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္   ေအးခ်မ္းစြာ ေရာင္းဝယ္စားေသာက္ႏိုင္ၾကသည္။
ညေစ်းတန္းအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္စဥ္ အစ ၃ လခန္႔ကို အခမဲ့ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ေစ်းေရာင္းခ်သူမ်ားအား ေနရာခ်ထားေပးရာ တြင္လည္း စမတ္ကတ္မ်ားႏွင့္ စနစ္တက် ေရာင္းခ်ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ညေစ်းတန္း
ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာ၊ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ မႈရွိေသာ စနစ္တက်ရွိလွသည့္ ညေစ်းတန္း အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ညေစ်းတန္း ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္း ျခင္းဆိုေသာ အေျခအေနကိုလည္း  ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ကမ္းနားလမ္း (သခင္ျမပန္းၿခံလမ္းႏွင့္ ေအာင္ရတနာလမ္းၾကား)၊ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ (၅၂)လမ္းစသည့္ ေနရာမ်ားကိုလည္း ညေစ်း တန္းမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ ရန္လည္း စီစဥ္ေဆာင္္ရြြက္ခဲ့သည္။

''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားေတြအတြက္ ညေနပိုင္း အပန္းေျဖရာေနရာ တစ္ခုအျဖစ္နဲ႔ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ကုန္ေသတၱာတင္ယာဥ္ေတြကို ညဘက္မွာ ထြက္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကို  အေထာက္ အကူျပဳမယ့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ရဲ႕ ဆိပ္ကမ္းေတြ တည္ရွိရာ ေနရာကေန ေရေၾကာင္းလမ္းကသာ သယ္ယူမယ္ဆိုရင္ စရိတ္စကလည္း ပိုၿပီးသက္သာႏိုင္ပါတယ္။ ခရီးမိုင္အားျဖင့္လည္း ပိုၿပီးတိုသြားႏိုင္ပါတယ္။ အစပိုင္းအေျပာင္းအလဲ တစ္ရပ္မွာေတာ့ အခက္အခဲ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေပမယ့္ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္ေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

အာရွႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပိုမိုခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပၚလြင္ေစသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ  ဖူကူအိုကာၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ကြီဇုန္ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ညီအစ္မၿမိဳ႕ေတာ္ (Sister City) စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ၿပီး လွပေသာေမာ္ကြန္းသစ္အျဖစ္ ကမၸည္းတင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

သည္လိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းက ႏွစ္ဖက္ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ား အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာမ်ား အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ျခင္း၊ လူငယ္ေရးရာ၊ အားကစားေရးရာ၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာစသည့္  နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္း စသည့္  အက်ဳိးရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဂုဏ္ယူစရာ
ျပင္သစ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဆက္ႏႊယ္မႈ (၅၅)ႏွစ္ေျမာက္အထိမ္းအမွတ္ ''မဂၤလာပါ'' ပြဲေတာ္ႀကီး က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းကလည္း ဂုဏ္ယူ စရာပင္ျဖစ္သည္။

''မဂၤလာပါ'' ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံ႐ုံးတို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး ခိုင္ၿမဲမႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ား ျပယုဂ္အျဖစ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

ပြဲေတာ္ကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္မွ  ၄ ရက္အထိ   သုံးရက္ၾကာ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း  စီတန္းလွည့္လည္ျပသပြဲမ်ား၊ ဆက္ကပ္ျပပြဲမ်ား၊ Street Art ေရးဆြဲ ဖန္တီးမႈမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္အတူ ဝါး၊  ႀကိမ္ တို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အ႐ုပ္ႏွစ္႐ုပ္တို႔ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လွည့္လည္လမ္းေလွ်ာက္ျပသမႈမ်ား ပါဝင္လ်က္ ျပည္သူလူထုမ်ားစြာ ေပ်ာ္္ရြႊင္ေစခဲ့သည့္ ျပင္သစ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဆက္ႏႊယ္မႈ (၅၅)ႏွစ္ ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အစိုးရသစ္ကာလ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္္ရြြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ပန္းၿခံမ်ား အဆင့္ျမႇင့္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္း အစဥ္အၿမဲ စိမ္းလန္း စိုျပည္ လွပေနေစေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေနျပည္သူမ်ား အပန္းေျဖစိတ္လက္ရႊင္သာစြာ က်န္းမာေရးလိုက္စား အားကစားေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ပန္းၿခံမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ အားကစားကြင္းမ်ား အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း တို႔ကို ေဆာင္္ရြြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

အားကစားကြင္း ကိုးကြင္း အသစ္တည္ ေဆာက္ျခင္း၊ ပန္းၿခံ ႏွစ္ၿခံအား အဆင့္ျမႇင့္ တင္ျခင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ယခုလို ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္းသည္  အမ်ားျပည္သူအတြက္ ပညာေပးအခမ္းအနားမ်ား၊ အပန္းေျဖပြဲမ်ား၊ စာေပပြဲေတာ္မ်ား စသည္ျဖင့္ က်င္းပႏိုင္မည့္ အက်ဳိးမ်ားကို ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

ယခုလို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္  ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္အလိုက္ တစ္ရပ္ကြက္လွ်င္အားကစားကြင္းတစ္ကြင္း တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ေရး စီမံခ်က္ျဖင့္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားျဖင့္ အားကစားကြင္းအသစ္ ရွာေဖြတည္ေဆာက္ ေပးေနသည္။

မွတ္တမ္းျပဳစရာ
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ စီမံေဆာင္္ရြြက္မႈမ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံအတြင္း (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနားႏွင့္ ႏွစ္ (၇ဝ)ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မ်ားကလည္း မွတ္တမ္းျပဳစရာမ်ားျဖစ္သည္။

အခမ္းအနားမ်ားက်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ  ရွစ္ခု ဖြဲ႕စည္းကာ တာဝန္ေပးအပ္ေဆာင္္ရြြက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က နာယကအျဖစ္ဦးေဆာင္ၿပီး ထိုေနရာမ်ားတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င္းပျခင္းမရွိခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အခမ္းအနားမ်ားကို    စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ     ျပန္လည္က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑တြင္ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးလွသည္။ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏွစ္စဥ္ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈမွာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တိုးတက္သုံးစြဲ လ်က္ရွိေၾကာင္း ႏွစ္စဥ္ ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုျပည့္ဝစြာ ရရွိႏိုင္ေစရန္ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ပိုမိုအဆင္ေျပေစေရး လွ်ပ္စစ္မီးကို လိုသေလာက္ သုံးႏိုင္ေရး၊ ျပည့္ဝသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေစေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း Master Plan တစ္ခု ေဆာင္္ရြြက္လ်က္ရွိသည္။

တိုးတက္သုံးစြဲလာမည့္ ဓာတ္အားမ်ား အျပည့္အဝျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ရွိသည့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား၏ လက္ရွိဝန္အားမ်ား တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ ျခင္း၊ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး ထရန္စေဖာ္မာမ်ား အသစ္တိုးခ်ဲ႕ တပ္ဆင္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲသူမ်ား လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ ရွည္လ်ား/႐ႈပ္ေထြး ဆားဗစ္ႀကိဳးမ်ား  ရွင္းလင္းျခင္းစသည့္   လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္္ရြြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊  ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္စသည့္  ၿမိဳ႕နယ္ ေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ ရွည္လ်ား/႐ႈပ္ေထြး ဆားဗစ္ႀကိဳး ရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို  ပထမအဆင့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ျပည္သူပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းအျဖစ္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ စုစုေပါင္း ရွည္လ်ား/႐ႈပ္ေထြး ဆားဗစ္ရွင္းလင္းရမည့္ေနရာ ၁၁၉၁ ေနရာ ရွိသည့္အနက္  ၄၆၇  ေနရာရွိ   ႐ႈပ္ေထြး ဆားဗစ္ႀကိဳးမ်ား ရွင္းလင္းေဆာင္္ရြြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

စုစုေပါင္းဘ႑ာေငြ ၃၈ ဒသမ ၂၃၅ ဘီလီယံက်ပ္
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္    ဧၿပီ  ၁  ရက္မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္း တိုးတက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ႏိုင္ငံျခားေငြ ၁၇ ဒသမ ဝ၈၃ ဘီလီယံက်ပ္ အပါအဝင္ စုစုေပါင္းဘ႑ာေငြ ၃၈ ဒသမ ၂၃၅ ဘီလီယံက်ပ္က်ခံသုံးစြဲကာ ေဆာင္္ရြြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

''ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဖိတ္ေခၚ တဲ့ ေနရာမွာ လွ်ပ္စစ္မီးဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ရဲ႕ က႑ သံုးခုျဖစ္တဲ့ ထုတ္လုပ္မႈ၊ သြယ္တန္းမႈ၊ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ အပိုင္းေတြ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေတြမွာ သြယ္တန္းထားတဲ့ မီးႀကိဳးေတြကိုလည္း တကယ့္႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့ ဆားဗစ္ဝါယာႀကိဳးေတြကို   ကြၽန္ေတာ္တို႔ စနစ္တက်  ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။  ဒါဟာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ လုံၿခံဳမႈတစ္ရပ္ကိုရေစ ႏိုင္တဲ့အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ လွ်ပ္စစ္က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

''လွ်ပ္စစ္က႑ရဲ႕ အေထာက္အကူ တစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့   စြမ္းအင္က႑မွာ LPG  ဆိုင္ေတြဖြင့္လွစ္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ LPG  နဲ႔ မီးဖို ေတြကို အသုံးခ်ႏိုင္ဖို႔၊ Gas မီးဖိုေတြကို အိမ္တိုင္းမွာအသုံးခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေနတယ္ဆိုတာကို ဒီေနရာမွာ အသိေပးလိုပါတယ္။

''အိမ္ရာစီမံကိန္း အသစ္ေတြ၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံ ကိန္းအသစ္ေတြ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံ ေပါင္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈတစ္ရပ္  ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဆူးေလဘုရားေဘးနားမွာရွိတဲ့  ယခင္က တိုးရစ္ဘားမားအေဆာက္အအုံ၊  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက်ဆုံးသြားခဲ့တဲ့ အတြင္းဝန္မ်ား ႐ုံးကိုလည္း ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေတြအတိုင္း ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က တိုက္႐ိုက္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနဖို႔ရွိပါတယ္။

ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားအျဖစ္ ထိန္းသိမ္း
ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုေတြကို အျပာေရာင္တံဆိပ္ျပားကပ္ၿပီးေတာ့ ဒီအေဆာက္ အအံုေတြကို ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားအျဖစ္  ထိန္းသိမ္းဖို႔   ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။ ေက်းလက္ေဒသကို အေျချပဳတဲ့ လူထုအေျချပဳ ဒီခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုလည္း  တြံေတးဘက္မွာ   စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ လယ္ယာ က႑ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး Master Plan  တစ္ခုကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ဘယ္လိုေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔  ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေညာင္ႏွစ္ပင္မွာ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးအတြက္ အဓိက Center ႀကီးတစ္ခု ႀကိဳးပမ္းဖို႔ အတြက္ Pilot Project  ေတြကိုလည္း စတင္ေနၿပီဆိုတာကို ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရဘက္က  တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္္ရြြက္ေနပါေၾကာင္း အသိေပးလိုပါတယ္''ဟု တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္ တာဝန္ယူၿပီး တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးသည္ထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္၊ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူလူထု၏ လူေနမႈဘဝမ်ား သာယာခ်မ္းေျမ႕သည့္ ဘဝအလွမ်ား ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေစရန္ စြမ္းႏိုင္သမွ် ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားက ေအာင္ျမင္ေသာ အသီးအပြင့္ေကာင္းမ်ား အျဖစ္ ျပည္သူမ်ား ခံစားေနၾကရၿပီ ျဖစ္သည္။

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကလည္း တိုင္းေဒသႀကီး ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးတြင္ က႑တစ္ခုအျဖစ္ အေရးႀကီးလွသည္။ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁ဝဝဝ လ်ာထားခဲ့ၿပီး တြံေတးၿမိဳ႕နယ္၊ သုံးခြၿမိဳ႕နယ္၊ ကြမ္းၿခံကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လမ္းခင္းျခင္း၊ တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေသာက္သုံးေရကန္မ်ား တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို   ေဒသခံျပည္သူ လူထုအတြက္     ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ဟန္ခ်က္ညီစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳး
ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အခ်ိဳးညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစေရးကို ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ စည္ပင္သာယာနယ္ နိမိတ္မ်ားနည္းတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ပၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္လည္း ဟန္ခ်က္ညီစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေတြ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာဖို႔၊ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ မရွိေစဖို႔၊ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြမွာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေတြ မျဖစ္ေစဖို႔  ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ျပင္ပမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္ဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ခဲ့ပါတယ္။

လွပသည္ထက္ လွပ
'' ဒါေၾကာင့္မို႔ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ ျပင္ပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး   အထူးစီမံကိန္းအျဖစ္နဲ႔   ၃၂ ဘီလီယံကို  စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းရပ္ေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သုံးစြဲခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ အတြင္းမွာလည္း    ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေတြ    ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕အဝင္ မွာျဖစ္တဲ့ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္း႐ုိးတစ္ေၾကာ ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈကို တားဆီးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရဲ႕ ငမိုးရိပ္ ေခ်ာင္း႐ုိးတစ္ေၾကာမွာရွိတဲ့ လွည္းကူး၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဘက္ျခမ္းတို႔မွာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေတြ ေလ်ာ့ပါးသြားခဲ့ပါတယ္။ တိုက္ႀကီး၊ ေမွာ္ဘီဘက္တစ္ေၾကာမွာပါ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ဧရာဝတီ ျမစ္ေရနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ လႈိင္ျမစ္ နဲ႔ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေတြကို တားဆီးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဘ႑ာေငြ ၈ ဘီလီယံ ေလာက္လ်ာထားၿပီး   ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။

ေရွ႕အနာဂတ္ရက္မ်ားတြင္လည္း ျပည္သူ တို႔ဘဝ လွပသည္ထက္ လွပ၊ ေအာင္ျမင္သည္ထက္ ေအာင္ျမင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းစြမ္းေဆာင္လ်က္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း။    ။

(ဖိုးသက္)ေေေၾကးမံု

ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတစ္နွစ္တာ


ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီး လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းတစ္နွစ္တာ အတြင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့မွဳမ်ား ကိုလႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္အား တိုင္းဧရာမွ ေတြ့ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။

"ေမာင္ေတာခရိုင္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား လစာႏွစ္ဆခံစားခြင့္ကို သံုးလထပ္တိုးေပး "

"ေမာင္ေတာခရိုင္ရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား လစာႏွစ္ဆခံစားခြင့္ကို သံုးလထပ္တိုးေပး "

ေမာင္ေတာခရိုင္အတြင္း တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနေသာ ႏိုင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ မူရင္းလစာ၏ ႏွစ္ဆကို ဇန္န၀ါရီ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ မတ္ သံုးလအတြက္ ခံစားခြင့္ျပဳလုိက္ေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔ အတြင္းေရးမွဴး ဦးတင္ေမာင္ေဆြ ကေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ေမာင္ေတာခရိုင္အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္လွ်က္ရွိေသာ ေန႔စား၀န္ထမ္းမ်ားကိုလည္း တစ္ရက္လွ်င္ ငါးေထာင္က်ပ္ႏႈန္းမွ ၆၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ သံုးလစာခြင့္ျပဳေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာနက မတ္လ ၃၁ ရက္တြင္ အမိန္႔ေၾကညာစာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အစိုးရက ေမာင္ေတာခရိုင္အတြင္းက ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းမ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနအရ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ၊ ႏို၀င္ဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာ သံုးလအတြက္ လစာႏွစ္ဆကို ခံစားခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
“ဒီေဒသက လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲၿပီးေတာ့ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကလည္း ေစ်းမ်ားတယ္ေလ၊ ေစ်းမ်ားေတာ့ တျခားၿမိဳ႕နယ္ေတြမွာ ရွိတဲ့ ၀န္ထမ္းလစာေတြနဲ႔ အဆင္မေျပလို႔ပါ”ဟု ဦးတင္ေမာင္ေဆြ ကေျပာသည္။ဓာတ္ပံု - ေမာင္ကံ(7Day News)

လာဘ္စားမွဳတစ္စံုတစ္ရာရွိရင္ လက္ဆယ္ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္းျဖတ္ပစ္မယ္လို ့ဧရာ၀တီတိုင္းဥပေဒခ်ဳပ္ေၾကြးေၾကာ္


အစိုးရသစ္လက္ထက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ မိမိအေနနဲ ့လာဘ္စားမွဳတစ္စံုတစ္ရာရွိရင္ လက္ဆယ္ေခ်ာင္းရွိတဲ ့အနက္တစ္ေခ်ာင္းကိုျဖတ္ပစ္မယ္လို ့ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီ းဥပေဒခ်ုပ္ဦးသိန္းေရြွ ကေၾကြးေၾကာ္
လိုက္ပါတယ္။
"က်ေနာ္လာဘ္စားမွဳရွိရင္လက္ဆယ္ေခ်ာင္းတစ္ေခ်ာင္း ျဖတ္ပစ္မယ္။ ၀န္ထမ္းဘ၀တည္းကက်င့္သံုးလာတာ" လို ့ ေျပာပါတယ္။

ယခုလ ဧျပီလ(၁၈)ရက္ေန ့တြင္အသက္(၈၀) ျပည့္ျပီျဖစ္တဲ ့ဦးသိန္းေရြွဟာ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသၾကီ းအစိုးရအဖြဲ ့ရဲ ့ဥပေဒခ်ဳပ္အျဖစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတာပါ။
သူ ့အေနနဲ ့တာ၀န္ယူရတဲ ့ဥပေဒ၀န္ထမ္းေတြကိုလည္ းလာဘ္စားမွုမရွိေအာင္ အဂတိကင္းစြာေဆာင္ရြက္ဖို ့ညြန္ၾကားထားေၾကာင္းလည္းခုလိုေျပာပါတယ္။

"ကိုကိုယ္တိုင္ကလဲမမွန္တာမလုပ္ဘူး။ ကိုယ့္လူေတြကလည္းမမွန္တာမလုပ္ေစခ်င္ဘူး။ အဲေတာ့ သူတို ့လည္း အျမဲတမ္းေျပာတယ္။ ငါအဖိုးၾကီးကို စိတ္ညစ္ေအာင္မလုပ္ၾကနဲ ့။  အဖိုးၾကီးစိတ္ညစ္ေအာင္မလုပ္
ရင္ျပီးျပီ။ စိတ္ညစ္ေအာင္မလုပ္တာသည္ဘာလဲဆို မင္းတို ့သည္ မွန္တဲ ့အတိုင္းလုပ္။ အတၱမဆန္ၾကနဲ ့။ ဒါပဲေျပာထားတာ" လို ့ဆိုပါတယ္။

သူ့ ေၾကြးေၾကာ္မွဳနွင့္အတူ "၀န္ထမ္းဘ၀တည္းကဒီအတိုင္းေနထိုင္လာခဲ ့လို ့ ပိုင္ဆိုင္တာဆိုရင္ စက္ဘီး
အေဟာင္းတစ္စီးသာရွိတယ္" လို ့ လည္းပိုင္ဆိုင္မွဳကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပါတယ္။

ဦးသိန္းေရႊဟာ ၁၉၇၃မွ ဥပေဒအရာရွိအဆင့္(၃)မွစတင္ကာ  ဥပေဒအရာရွိ (၂) ၊ဥပေဒအရာရွိ(၁)ဒုတိုင္္း ဥပေဒအရာရွိတာ၀န္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ခဲ ့သလို အျငိမ္းစားယူသည့္ ကာလ ၁၉၉၇ ခုနွစ္တြင္ ကယားျပည္နယ္ဥပေဒအရာရွိအထိတာ၀န္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ခဲ ့ပါတယ္။
မ်ိဳးမင္းပိုင္

" မဲရံုတြင္ မ်က္မျမင္မ်ားကုိယ္တုိင္ မဲေပးႏုိင္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္ အေမရိကန္သံအမတ္ ခ်ီးက်ဴး "

" မဲရံုတြင္ မ်က္မျမင္မ်ားကုိယ္တုိင္ မဲေပးႏုိင္ေရးလုပ္ေဆာင္မႈအတြက္  အေမရိကန္သံအမတ္ ခ်ီးက်ဴး "

မဲရုံသုိ႔ မ်က္မျမင္မ်ား ကုိယ္တုိင္သြားေရာက္မဲေပးႏုိင္ေရး လုပ္ေဆာင္ထားမႈကို အေမရိကန္သံအမတ္ႀကီး မာစီရယ္က ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားလုိက္သည္။
ရန္ကုန္တုိင္း အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၆) တြင္ပါ၀င္ေသာ ႀကီးျမင့္တုိင္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၾကည့္ျမင္တုိင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း၀င္းအတြင္း၌ က်င္းပေသာ မဲရုံသို႔ သံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေလ့လာၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ခ်ီးက်ဴးေျပာၾကားလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

" အခုေလ့လာမိသေလာက္ လာၾကည့္ရတဲ့အထဲမွာ လုပ္ေပးထားတာေတြ အားလံုးကို အထင္ႀကီး ေလးစားမိပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ မဲေပးတဲ့ လူေတြထဲမွာ အခုလုိ မသန္စြမ္းေတြကအစ မဲေပးႏုိင္ေအာင္ ေသခ်ာေလးစီစဥ္ထားတာေတြ႕ရတဲ့အတြက္ အဲဒီလုိလုပ္ႏုိင္ေအာင္ အလုပ္ေတြ အမ်ားႀကီးလုပ္ထားတာ ျမင္ရလုိ႔လည္း ေက်နပ္၀မ္းေျမာက္မိပါတယ္" ဟု သံအမတ္ႀကီးက မီဒီယာမ်ား ဘာသာျပန္မွ တစ္ဆင့္ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား ဒီမုိကေရစီ၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ မဲေပးျခင္း ျပဳလုပ္ေနၾကသည္ကို ျမင္ရ၍ စိတ္ခ်မ္းသာေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေရးအတြက္ ဘက္ေပါင္းစုံက လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအား အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံအားေပးမႈ ဆက္လုပ္ေဖာ္ျပသြားမည္ဟု ၄င္းကဆုိသည္။

"ဒီေရြးေကာက္ပြဲက တရားမွ်တမႈ ရွိမရွိ ဆုံးျဖတ္ဖုိ႔က မဲေပးတဲ့သူေတြရဲ႕ တာ၀န္ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ မဲေပးရတာ လြတ္လပ္မႈရွိမရွိကို သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ပဲ ဆုံးျဖတ္ၾကပါတယ္" ဟု သံအမတ္ႀကီးက ေျပာသည္။
ယခုၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၾကည့္ျမင္တုိင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္းရွိ မ်က္မျမင္ ၈၀ ေက်ာ္ ၄င္းတုိ႔ကိုယ္တုိင္ မဲေပးခဲ့ၾကသည္။

"မ်က္မျမင္ေတြ သူတုိ႔ကိုယ္တုိင္မဲေပးႏုိင္ေအာင္ တန္းပလိတ္ေလးေတြ စီစဥ္ထားပါတယ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ သေကၤတနဲ႔ ေဖာက္ေပးထားပါတယ္ မဲေပးတဲ့အခါမွာ သူတုိ႔ကုိယ္တုိင္ စမ္းၿပီးေတာ့ သူတုိ႔ ေပးခ်င္တဲ့ ပါတီကို ေပးလု႔ိရေအာင္ ပါ" ဟု ၾကည့္ျမင္တုိင္မ်က္မျမင္ေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမ ေဒၚစုစုမာက ေျပာသည္။

အသက္ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ မ်က္မျမင္ေက်ာင္းသူ မၿငိမ္းခ်မ္းေမက " အခုလုိ မဲေပးတဲ့ေနရာမွာ ပါ၀င္ရတဲ့ ၀မ္းသာပါတယ္။ ပထမဆုံးအေတြ႕အၾကံဳဆုိေတာ့ စိတ္လႈပ္ရွားတယ္။ မဲမေပးခင္ တစ္ရက္ႀကိဳၿပီးေတာ့ ေလ့က်င့္ေပးပါတယ္။ မဲေပးတဲ့ေနရာမွာ အခက္အခဲမရွိေအာင္ ဘယ္လုိမ်ဳိးသြားရမယ္ ဘယ္လုိမဲေပးရမယ္ဆုိတာမ်ဳိး စနစ္တက် သင္ၾကားေပးပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ မဲေပးတာ အခက္အခဲမရွိပါဘူး။ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ကုိယ္ေပးခ်င္တဲ့ သူကို မဲေပးခြင့္ရတဲ့အတြက္ ၀မး္သာတယ္။ အရင္ကတည္းက သတင္းေတြ နားေထာင္ထားတယ္။ သတင္းေတြနားေထာင္ၿပီးေတာ့ ဘယ္သူ႕ကို ေပးရင္အဆင္ေျပမလဲဆုိတာ ကုိယ့္ဟာကို စဥ္းစားၿပီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့တာပါရွင့္" ဟု ေျပာသည္။
သတင္း - ၿငိမ္းခ်မ္း၊ ေအာင္ေဇာ္ထြန္း
ဓာတ္ပုံ - ၿငိမ္းခ်မ္း( 7Day News )

ရုိဟင္ဂ်ာအေရးတြက္ ဆက္တုိက္ မယ္လုိ႔ အတားအူလား ေျပာၾကား

ရုိဟင္ဂ်ာအေရးတြက္ ဆက္တုိက္ မယ္လုိ႔ အတားအူလား ေျပာၾကား

ရုိဟင္ဂ်ာမြတ္စလင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ Ata Ullah အတားအူလားက ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ရွိတဲ့ သူတုိ႔ ရုိဟင္ဂ်ာေတြ လူ႔အခြင့္အေရး မရရွိမခ်င္းျမန္မာ အစုိးရကုိ ဆက္လက္တုိက္ပြဲဝင္မယ္လုိ႔ မေန႔က ေျပာၾကားလုိက္ ပါတယ္။

ရုိက္တာသတင္းဌာနနဲ႔ သီးသန္႔ျပဳလုပ္တဲ့ ေမးျမန္းခန္းမွာ သူတုိ႔ လူနည္းစုေတြကုိေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ အကာအကြယ္မေပးႏုိင္ဖူးဆုိရင္ လူဦးေရ သန္းနဲ႔ခ်ီၿပီးရွိတဲ့ မိမိတုိ႔ ရုိဟင္ဂ်ာအားလုံး တဦးမက်န္ အသက္ဆုံးသည္ အထိ ရက္စက္တဲ့ စစ္အစုိးရကုိ ခုခံတုိက္ခုိက္မယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။

တဆက္တည္းမွာပဲ Arakan Rohingya Salvation Army ရခုိင္ ရုိဟင္ဂ်ာကယ္တင္ေရးတပ္ဖြဲ႔ လုိ႔ အမည္ေပးထား တဲ့ အဲဒီလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ အတားအူလား က သူတုိ႔အဖြဲ႔ကုိ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကေန ကူညီေထာက္ပံ့ေနတဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတစုံတရာ မရွိေၾကာင္းနဲ႔  မိမိတုိ႔ဟာ ႏြားေတြ ကြ်ဲေတြကုိ ေရာင္းခ်ၿပီး
ရပ္တည္ေနတာ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ေျပာပါတယ္။

အခုလုိ ရုိဟင္ဂ်ာလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံရုံး ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဇာ္ေဌး က ဥပေဒအထက္မွာ ဘယ္သူမွမရွိဖူး။ သူတုိ႔လာတုိက္ရင္ က်ေနာ္တုိ႔က လည္း ျပန္တုိက္မွာပဲ၊ ကမာၻေပၚမွာဘယ္တုိင္းျပည္ကမွ အၾကမ္းဖက္မွဳကုိ လက္မခံဖူးလုိ႔ တုံ႔ျပန္ေျပာဆုိေၾကာင္းရုိက္တာ သတင္းမွာ ေဖၚျပထားပါတယ္။

Photo: Min Thein Aung/RFA

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းဟာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ စာေမးပြဲလုိ႔ ကန္ သတင္းစာေရး

ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းဟာ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ စာေမးပြဲလုိ႔ ကန္ သတင္းစာေရး

တရုတ္အစုိးရပုိင္ ကုမၸဏီကုိ ျမစ္ဆုံေရကာတာ စီမံကိန္း ျပန္လည္တည္ေဆာက္ခြင့္ေပးမွာလား ဆုိတာဟာ ျမန္မာ အစုိးရေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္ စုိးရိမ္စရာေကာင္းတဲ့ စာေမးပြဲတခုပဲလုိ႔ New York Times နယူးေယာက္တုိင္းမ္သတင္းစာရဲ႕ အာရွ ပစိဖိတ္ ကဏၰမွာ မေန႔က ေဆာင္းပါး တပုဒ္ ေရးသားထားပါတယ္။ အဲဒီေဆာင္းပါးမွာ ျမစ္ဆုံ ေရကာတာစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေနရပ္ဌာေနကုိ စြန္႔ခြာခဲ့ရတဲ့ေဒၚေကာဘူဆုိတဲ့ တုိင္းရင္းသူတဦးက သူ႔ဇာတိေနရပ္မွာ ျပန္လည္ အေျခခ်ခြင့္ရဖုိ႔ဘုရားသခင္ထံ ဆုေတာင္းေနေၾကာင္း၊ သူမအေနနဲ႔ အဲဒီလုိ ျပန္ခြင့္ရမွာလားဆုိတာကုိအစုိးရတာဝန္ေပးခဲ့တဲ့ ျမစ္ဆုံေရကာတာ ေလ့လာစုံစမ္းေရး ေကာ္ မရွင္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာမၾကာခင္ ထြက္လာတဲ့အခါ သိရေတာ့မွာ ျဖစ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ေရးသားထားပါတယ္။

ကန္ ေဒၚလာ သန္းေပါင္း ၃၆ဝဝ ကုန္က်မယ့္ ျမစ္ဆုံစီမံကိန္းကုိ သမၼတ ဦသိန္းစိန္က၂ဝ၁၁ ခုမွာ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ပါ တယ္။ အဲဒီေရကာတာကုိ အခု ျပန္လည္ တည္ေဆာက္ခြင့္ျပဳမယ္ဆုိရင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေနနဲ႔ လူထု ရဲ႕ ေဒါသအမ်က္ကုိရင္ဆုိင္ရမွာျဖစ္သလုိ အၿပီးအပုိင္ ရပ္ဆုိင္းလုိက္မယ္ဆုိရင္လည္း တရုတ္အစုိးရရဲ႕ၿငိဳျငင္မွဳနဲ႔ ႀကဳံေတြ႔ရလိမ့္မယ္လုိ႔ နယူးေယာက္တုိင္းမ္စ္ သတင္းစာမွာေဆာင္းပါးရွင္ Mike Ives မုိက္အိဗ္စ္ က ေရးသား ထားပါတယ္။

Photo: Kyaw Myo Min/RFA

ေယာက္်ားတစ္ေယာက္ရဲ႕ လိင္အဂၤါဟာ သူ႔ဘ၀သက္တမ္းကုိ ေျပာျပႏိုင္ဟု သိပၸံပညာရွင္ေတြက ရွာေဖြေတြ့ရွိ....!


အိပ္ရာထဲမွာစြမ္းေဆာင္ရည္က်ဆင္းတာဟာအမ်ိဳးသားေတြအတြက္ရွက္ရြ႕ံဖြယ္ေကာင္းတဲ့အေျခအေန
တစ္ခုပါပဲ၊ ဒါေပမယ့္ အခုေတာ့ သိပၸံပညာရွင္ေတြက ပန္းေသပန္းညိဳးျဖစ္တာဟာ သူ႔ရဲ႕ ဘ၀သက္တမ္းကုိပါအက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳျဖစ္ေပၚေစတယ္လို႔ သတိေပးလုိက္ပါတယ္၊

ပန္းေသပန္းညိဳးေရာဂါဟာ လူဘ၀သက္တမ္းရဲ႕ ရာခုိင္ႏွဳန္း၇၀ေလာက္ထိေစာစီးစြာေသဆံုးႏုိင္တယ္လုိ႔ ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ၾကတာပါ၊

ဒီလုိကစဥ့္ကလ်ားျဖစ္ဖြယ္ေကာငး္တဲ့အေျခအေနကုိ အေမရိကန္က အမ်ိဳးသား၁၈သန္းေလာက္ဟာ ႏွလံုးနဲ႔ေသြးေၾကာစနစ္ေတြအတြက္ပါႀကီးမားတဲ့ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳေတြျဖစ္ေပၚေစတယ္လုိ႔ မစစၥပီတကၠသိုလ္က ပညာရွင္ေတြကေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္၊

ပန္းေသပန္းညိဳးေရာဂါဟာ အသက္ၾကီးတဲ့အမ်ိဳးသာေးတြမွာ အေျခခံအားျဖင့္ မၾကာခဏျဖစ္ပြားေလ့ရွိပါတယ္၊ အသက္ေလးဆယ္ေအာက္ အမ်ိဳးသား ရာခုိင္ႏွဳန္းႏွစ္ဆယ္ေလာက္ကလည္း ဒီလုိအေျခအေနကုိ ၾကံဳေတြ႕ေနရတာျဖစ္ပါတယ္၊


အခုလုိပန္းေသပန္းညိဳးေရာဂါဟာ ေသြးထဲမွာအဆီမ်ားတဲလူေတြ၊ အ၀လြန္တဲ့လူေတြ၊
 ေသြးတုိးေရာဂါရွိတဲ့လူေတြ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိတဲ့လူေတြနဲ႔ ေဆးလိပ္ေသာက္တဲ့လူေတြမွာ အျဖစ္မ်ားတယ္လုိ႔သိရပါတယ္၊

သိပၸံပညာရွင္ေတြကဒီရလဒ္ေတြဟာတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕အေျခခံအခ်က္အလက္ေလ့လာမွဳေတြအေပၚမူတည္ၿပီး
စစ္တမ္းထုတ္ထားတာလုိ႔ဆုိပါတယ္၊

Credit:Thit Htoo Lwin

#Unicode Version
အိပ်ရာထဲမှာစွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းတာဟာအမျိုးသားတွေအတွက်ရှက်ရွံ့ဖွယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေ

တစ်ခုပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် အခုတော့ သိပ္ပံပညာရှင်တွေက ပန်းသေပန်းညိုးဖြစ်တာဟာ သူ့ရဲ့ ဘဝသက်တမ်းကိုပါအကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ်၊

ပန်းသေပန်းညိုးရောဂါဟာ လူဘဝသက်တမ်းရဲ့ ရာခိုင်နှုန်း၇၀လောက်ထိစောစီးစွာသေဆုံးနိုင်တယ်လို့ ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြတာပါ၊

ဒီလိုကစဥ့်ကလျားဖြစ်ဖွယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေကို အမေရိကန်က အမျိုးသား၁၈သန်းလောက်ဟာ နှလုံးနဲ့သွေးကြောစနစ်တွေအတွက်ပါကြီးမားတဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်စေတယ်လို့ မစစ္စပီတက္ကသိုလ်က ပညာရှင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်၊

ပန်းသေပန်းညိုးရောဂါဟာ အသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသာေးတွမှာ အခြေခံအားဖြင့် မကြာခဏဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါတယ်၊ အသက်လေးဆယ်အောက် အမျိုးသား ရာခိုင်နှုန်းနှစ်ဆယ်လောက်ကလည်း ဒီလိုအခြေအနေကို ကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်၊


အခုလိုပန်းသေပန်းညိုးရောဂါဟာ သွေးထဲမှာအဆီများတဲလူတွေ၊ အဝလွန်တဲ့လူတွေ၊

 သွေးတိုးရောဂါရှိတဲ့လူတွေ၊ ဆီးချိုရောဂါရှိတဲ့လူတွေနဲ့ ဆေးလိပ်သောက်တဲ့လူတွေမှာ အဖြစ်များတယ်လို့သိရပါတယ်၊

သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒီရလဒ်တွေဟာတစ်ဦးချင်းစီရဲ့အခြေခံအချက်အလက်လေ့လာမှုတွေအပေါ်မူတည်ပြီး

စစ်တမ်းထုတ်ထားတာလို့ဆိုပါတယ်၊

Credit:Thit Htoo Lwin

မရွိခဲ့တာေတြအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

မရွိခဲ့တာေတြအတြက္ေက်းဇူးတင္ပါတယ္

က်မမွာ-အေနာက္ကကူညီပံ့ပိုးေပးမယ့္
ေနာက္ခံ-မရွိခဲ့ဘူး။
ဒီအတြက္ တေယာက္ေယာက္ကိုအားကိုးရမယ္ဆိုတဲ့စိတ္
တခါမွမျဖစ္ေစခဲ့လို႕ ေက်းဇူးတင္တယ္။

က်မမွာ- အနာဂတ္ကိုဘယ္လိုရွင္သန္ေလွ်ာက္လွမ္းရမယ္လို႕
လက္တြဲလမ္းျပေပးမယ့္သူ-မရွိခဲ့ဘူး။
ဒီအတြက္- ကိုယ္ေလွ်ာက္ရမယ့္လမ္းကို
ကိုယ္တိုင္ေဖာက္လုပ္ႏိုင္စြြမ္းရွိခဲ့လို႕ေက်းဇူးတင္တယ္။

က်မမွာ-စိတ္ဓာတ္က်လဲျပိဳက်ေနတဲ့အခ်ိန္၊
ျပန္လည္ရပ္တည္ဖို႕အတြက္
ေဖးကူေပးမယ့္သူမရွိခဲ့ဘူး။
ဒီအတြက္- က်မလဲက်တဲ့အခါတိုင္းကိုယ့္ဘာသာျပန္ထဖို႕
ခြန္အားေမြးႏိုင္ခဲ့လို႕ေက်းဇူးတင္တယ္။

က်မမွာ- ေတာင့္တင္းခိုင္မာတဲ့
အသိုင္းအ၀ိုင္း၀န္းရံမွဳ-မရွိခဲ့ဘူး။
ဒီအတြက္ က်ရွံုးေအာင္ရွံုးရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႕
အဖြဲ႕လိုက္တြန္းတိုက္ၾကမယ့္ သူေတြကို
ေသြးေအးေအးနဲ႕ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ဖို႕
အရည္အခ်င္းပိုင္ဆိုင္ေစခဲ့လို႕ေက်းဇူးတင္တယ္။

က်မမွာ- မျမင္ႏိုင္တဲ့အနာဂတ္အတြက္
စိတ္ခ်ရတဲ့အားကိုးမယ့္သူ-မရွိခဲ့ဘူး။
ဒီအတြက္-က်မအနာဂတ္ကို
ကိုယ္တိုင္ေရးဆြဲျပင္ဆင္ႏိုင္ထားခဲ့လို႕ေက်းဇူးတင္တယ္။

ေနာက္ဆံုး- မရွိျခင္းဆိုတာမွန္သမွ်က-
ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္ျခင္းနဲ႕ရင္ဆိုင္ႏိုင္ျခင္းသတ္တိဆိုတာကို
ျဖစ္ေပၚေစခဲ့လို႕ -
က်မမွာ မရွိတဲ့အရာေတြအတြက္ အျမဲေက်းဇူးတင္ေနပါတယ္။

ၾကည္ၾကည္

ဖိုင္နယ္ မဲရလဒ္ မွားယြင္း ခဲ့မႈေၾကာင့္ MM idol ဆုကို သားငယ္ စြန္႔လႊတ္ ရဖြယ္ရွိ

အင္တာနက္မွာ ပံ်ံ ႏွံ့ ေနတဲ့သတင္းအတုျဖစ္ပါတယ္။
တကယ့္သတင္းတစ္ပုဒ္လို အတည္ေပါက္နဲ့ ေရးသားထားလို့ ရုတ္တရက္ဆိုရင္
တကယ့္သတင္းအမွန္လို့ယူဆသြားႏိုင္ပါတယ္။
................................................................................
ဖိုင္နယ္ မဲရလဒ္ မွားယြင္း ခဲ့မႈေၾကာင့္ MM idol ဆုကို သားငယ္ စြန္႔လႊတ္ ရဖြယ္ရွိ


က်င္းပ ၿပီးစီးခဲ့သည့္ MM Idol ၿပိဳင္ပြဲ၏ ေနာက္ဆံုး ဖိုင္နယ္ ပြဲစဥ္၌ ပရိသတ္မ်ား၏ ဆႏၵမဲကို ေရတြက္ရာတြင္ မွားယြင္းမႈ အခ်ဳိ႕ ျဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အႏိုင္ရခဲ့သူ သားငယ္၏ ရလဒ္ ပယ္ဖ်က္ ခံရဖြယ္ ရွိေနသည္။

သားငယ္သည္ အဆိုပါ ဖိုင္နယ္ပြဲ၌ ဘီလီ လမင္းေအးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ရျခင္း ျဖစ္ၿပီး ဒိုင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ေပးေသာ သီခ်င္းႏွင့္ ေတးသံရွင္ ရဲေလး ေရးသား ေပးခဲ့ေသာ သီခ်င္းမ်ားကို သီဆိုရာတြင္ အခက္အခဲ အနည္းငယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပရိသတ္မ်ား၏ ဆႏၵမဲကို ေရတြက္ ရာတြင္ မဲအေရအတြက္ အသာရၿပီး အႏိုင္ရခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“အဓိက ကေတာ့ မဲေပးတဲ့ စနစ္ေပါ့ေနာ္။ ဖိုင္နယ္ပြဲမွာ ဖုန္းတစ္လံုးကို တစ္မဲသာ လက္ခံမယ္လို႔ စီစဥ္ခဲ့ ေပမယ့္ တကယ္တမ္း ေရတြက္တဲ့ အခါမွာ ဖုန္းတစ္လံုး တည္းက အႀကိမ္ႀကိမ္ ေပးတာေတြ ကိုပါ ေရတြက္ ခဲ့မိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တကယ္တမ္းမွာ ဖုန္းအေရအတြက္ ပိုမ်ားတဲ့ ဆီက မဲရခဲ့တဲ့ ဘီလီ လမင္းေအးကို idol ဆု လႊဲေျပာင္း ေပးသြားမွာပါ”ဟု MTP မွ ေျပာေရး ဆိုခြင့္ ရွိသူ မျမတ္ထက္တင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဒုတိယေျမာက္ ရာသီအျဖစ္ က်င္းပျပဳလုပ္သည့္ MM Idol သီခ်င္းဆို ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေနာက္ဆံုး အဆင့္သို႔ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ ဆယ္ဦး တက္ေရာက္ လာခဲ့ၿပီး သီတင္းပတ္ တစ္ပတ္လွ်င္ ပရိသတ္ မဲရရွိမႈ အနည္းဆံုး တစ္ဦး ထြက္ခြာ ရသည့္ ပံုစံျဖင့္ က်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ အကဲျဖတ္ ဒိုင္လူႀကီး မ်ားအျဖစ္ ေတးသံရွင္မ်ား ျဖစ္ၾကေသာ ျမန္မာျပည္ သိန္းတန္၊ ေမဆြိ ႏွင့္ တင္ဇာေမာ္တို႔ ပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ၾကသည္။

“ဖိုင္နယ္ညက ဘီလီ ရံႈးသြားလို႔ တစ္ညလံုး ငိုလိုက္ ရတာဗ်ာ။ အခုလို ဘီလီကို idol ဆု ျပန္ေပးမယ္ ဆိုေတာ့ ေပ်ာ္လြန္းလို႔ ရူးေတာင္ သြားမလား မသိဘူး။ အရမ္း ၀မ္းသာ လြန္းလို႔ ရွိတာေတြ အကုန္ ေပါင္ႏွံ ေရာင္းခ်ၿပီး ၇ ရက္ ၇ လီ အလွဴႀကီး ေပးမလို႔ေတာင္ စဥ္းစားထား ပါတယ္”ဟု MM Idol ကို ပံုမွန္ အားေပးသည့္ ျပင္ဦးလြင္မွ ပရိသတ္ တစ္ဦးျဖစ္သူ ကိုထြန္းသူရေက်ာ္က ေျပာသည္။

Ref: 7.5 days News
( Zin Thaw Naing )

 Strange face of a woman

 shwe hmone yati sweet heart

 myanmar idol myanmar pyi thein tan

 thet mon myint

 Myanmar idol ye naung

 wyne suu khaing thein aung la

"က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းဆုရွင္ ဦးစံေရႊခိုင္ "

"က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းဆုရွင္ ဦးစံေရႊခိုင္  "

ယေန႔ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ ဖြင့္လွစ္သည့္ ေအာင္ဘာေလထီ သိန္းတစ္ေသာင္းဆုကို ရခိုင္ျပည္နယ္ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ နာရီစင္အနီးတြင္ ေနထိုင္သူ ဦးစံေရႊခိုင္က ဆြတ္ခူးသြားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

အဆိုပါ ထီလက္မွတ္ကို ဦးစံေရႊခိုင္မွ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ရွိ သားေကာင္းရတနာထီဆိုင္မွ ထိုးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ေပါက္မဲနံပါတ္မွာ (ပ ၅၉၆၈၇၂) ျဖစ္ေၾကာင္း ထီအေရာင္းဆိုင္ပိုင္ရွင္က ေျပာသည္။

''ထီေပါက္တဲ့အတြက္ေပ်ာ္တာေပါ့။၉နာရီခြဲဆယ္နာရီေလာက္ကမွထီဆိုင္ကအေၾကာင္းၾကားလို႔သိရတာပါ။အခုလိုသိန္းတစ္ေသာင္းေပါက္ေတာ့ကြ်န္ေတာ့စီးပြားေရးေတြထပ္ျပီးတိုးခ်ဲ႕ႏိုင္သြားမွာေပါ့။အခုကကြ်န္ေတာ္ေက်ာက္ျဖဴျမိဳ႕နာရီစင္နားမွာအိမ္ေဆာက္ပစၥည္းအေရာင္းဆိုင္ဖြင့္ထားပါတယ္။မိသားစုကဇနီးနဲ႔သားတစ္ဦးသမီးတစ္ဦးရိွတယ္။မဂၤလာစံုတြဲႏွစ္အုပ္ထိုးထားတဲ့အထဲကေပါက္တာပါ။''ဟု က်ပ္သိန္းတစ္ေသာင္းကံထူးရွင္ဦးစံေရႊခိုင္က ဖုန္းမွတစ္ဆင့္ေျဖၾကားသည္။
ဓာတ္ပံု - ကိုထြန္းၾကြယ္( 7Day News )

ဖခင္ရဲ႕ မေတာ္တေရာ္ျပဳလုပ္မႈကို ခံရၿပီး ႀကီးျပင္းလာခဲ့တဲ့ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ရင္နင့္ဖြယ္ ဖြင့္ဟဝန္ခံခ်က္


ဘာမွမေရးခင္ ႀကိဳေျပာျပပါ့မယ္။ ကြၽန္မ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ ကြၽန္မခ်စ္သူကလဲ
မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ပါ။

သူမ်ားေတြအတြက္ အေဖဆိုတာ သူရဲေကာင္းျဖစ္ခ်င္ျဖစ္လိမ့္မယ္။ ကြၽန္မအတြက္ကေတာ့လုံးဝမမွန္ဘူး။ ၉ နွစ္ ၁၀ နွစ္ အ႐ြယ္ေလး နင္းခိုင္းတာ သူ႕ေပါင္ခြၾကားနားအထိ။ အဲ့တုန္းကဘာမွ နားမလည္ဘူး နင္းေပးဆို နင္းေပးလိုက္တာပဲ ။ စိတ္ထဲမွာ ကေလးပီပီ ကုသိုလ္ရတယ္ဆိုၿပီးေပ်ာ္လို႔။ အပ်ိဳေဖာ္ဝင္ကာစအ႐ြယ္အိမ္ကအုတ္ေရကန္မွာေရခ်ိဳးေတာ့ သူကဝင္ခ်ိဳးတယ္။ ေျပာလာတယ္ နင္ ခြၾကားေတြဘာေတြ ႏွိုက္မေဆးဘူးလားတဲ့ေလ ။

၁၂ ၁၃ အ႐ြယ္ေလးဆိုေတာ့ ကိုယ္ကေတာ့ကေလးပဲ ဘာမွနားမလည္ဘူး အေဖပဲဆိုၿပီး ရွက္စိတ္ေတာင္မရွိဘူး၊။ ေနာက္ပိုဆိုးလာတယ္ ညီမဝမ္းကြဲေတြနနဲ႕အိပ္တဲ့ မိန္းကေလးေတြခ်ည္းေနတဲ့အခန္းထဲ ဘာလိုညာလိုနဲ႕ဝင္ဝင္အိပ္တယ္ ။

ကုန္ကုန္ေျပာပါမယ္ လမ္းေလ်ာက္ရင္ ကြၽန္မ ေနာက္ပိုင္းေတြကို သိသိသာသာ လိုက္ၾကည့္တယ္။ ေရခ်ိဳးရင္ အနီးအနားမွာ မေယာင္မလည္လုပ္တယ္။ ကြၽန္မစိတ္ထဲ တစ္ေန႕ထက္တစ္ေန႕ မသိုးမသန႔္ေတြျဖစ္လာတာ၊ ကိုယ္ေမြးထားတဲ့ သမီးကို ဘယ္သူကအဲ့လိုစိတ္ထားမွာလဲ ငါကိုက ႐ူးေနတာဆိုၿပီး ကိုယ့္စိတ္ကိုေျဖခဲ့တာ။

မွတ္မိပါေသးတယ္ ပန္းၿခံထဲမွာ အေမလဲပါတယ္ ဖ်ာခင္းထမင္းစားရင္းနဲ႕ ဟင္းလွမ္းယူသလိုလိုနဲ႕ ကြၽန္မေပါင္ေပၚလက္ဝါးတစ္ဖက္လာတင္တယ္။ အေမသတိထားမိလား သတိမထားမိလား ကြၽန္မမသိဘူး။ အိမ္မွာ အေမမရွိရင္ ကြၽန္မေနရတာ ဘယ္လိုမွ ေနာက္ေက်ာမလုံဘူး။

အခန္းထဲ ဘယ္အခ်ိန္ဝင္လာမလဲ၊ ငါ့ကို ဘယ္လိုပုံနဲ႕အသားယူဦးမလဲ ေတြးၿပီး စိုးရိမ္ခဲ့ရတာ အခ်ိန္တိုင္းပဲ။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္မဘယ္သူ႕ကိုမွ ဖြင့္မေျပာရဲခဲ့ဘူး။ ေျပာလဲ ကြၽန္မကို ႐ူးေနတာလို႔ပဲေျပာၾကမွာေလ။အိမ္မွာေနရတာ ဘယ္လိုမွ စိတ္မလုံခဲ့ဘူး။ လုံၿခဳံမႈ ေႏြးေထြးမႈေတြလဲ ဘာတစ္ခုမွမရခဲ့ဘူး။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ဘဝေတြက လုံးဝ ငရဲပဲ။

သူဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္လိုပုံစံနဲ႕ အခြင့္အေရးယူဦးမလဲလို႔ေတြးၿပီး က်ီးလန႔္စာ စားေနခဲ့ရတာ။ ကြၽန္မစိတ္ထဲမွာ ေလာကမွာရွိတဲ့ အေဖေတြအကုန္လုံးက သမီးေတြအေပၚဒါမ်ိဳးခ်ည္းပဲလားလို႔အေတြးေတာင္ဝင္ခဲ့တာ။ အားငယ္စိတ္ေတြ အားကိုးရာမဲ့ တြယ္ရာမဲ့စိတ္ေတြ အခ်ိန္တိုင္းျဖစ္ခဲ့တာ။

ကြၽန္မအေဖကို စကားမေျပာတာ ၂၀ ေက်ာ္အ႐ြယ္ကတည္းက။ ဒါေပမယ့္ စိတ္ထဲက ဒဏ္ရာေတြက လုံးဝမေပ်ာက္ေတာ့ဘူး။ လူေတြနဲ႕စကားေျပာတိုင္း တစ္ဆင့္နိမ့္ေနတဲ့လူလိုခံစားရၿပီးစကားေျပာနည္းၿပီးပတ္ဝန္းက်င္နဲ႕ကင္းကြာသလိုေတာင္ျဖစ္ခဲ့တာ။

ယာက်္ားယူ ကေလးေမြးရင္ ငါေမြးတဲ့ငါ့သမီးေလးကိုလဲ ငါ့ေယာက်္ား သူ႕အေဖက ႀကံစည္ဦးမွာပဲဆိုတဲ့ စိတၱဇျဖစ္သြားတာ အခုထိ။ ေယာက်္ားေတြဆိုရင္ လုံးဝ အထိမခံခ်င္ အသံေတာင္မၾကားခ်င္ေတာ့ပဲ လာသမွ် ေယာက်္ားေတြ ပစ္ပစ္ခါခါ ေျပာဆိုပစ္ခဲ့တာ။

ဘယ္ေယာက်္ားကိုမွ မယုံနိုင္တာ အခုအသက္ ၂၅ ေက်ာ္တဲ့အထိကိုပဲ။ ကြၽန္မ မိန္းကေလးခ်င္းခ်စ္မိတာ နဂို စိတ္အခံေၾကာင့္လဲျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္ ၊ ငယ္ငယ္တုန္းကအေဖလုပ္သူရဲ႕sexualharrassement ေၾကာင့္ ေယာက်္ားေတြကို႐ြံသြားတာျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။

ဒါေပမယ့္ ေသခ်ာတာ တစ္ခုကေတာ့ ကြၽန္မလို victims ေတြအမ်ားႀကီးပဲဆိုတာရယ္၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဘာသာတရားေတြရဲ႕အကာကြယ္ယူၿပီးဖခင္မျဖစ္ထိုက္တဲ့paedophile ေတြအမ်ားႀကီး ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ရွိေနတယ္ဆိုတာေတြပဲ။

Credit:Myanmarload

အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်က္ႏွာတစ္ျခမ္းအား အက္ဆစ္ျပင္းျဖင့္ ပက္ခဲ့သူအား ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ခ်မွတ္

အမ်ိဳးသမီးငယ္မ်က္ႏွာတစ္ျခမ္းအား အက္ဆစ္ျပင္းျဖင့္ ပက္ခဲ့သူအား ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ခ်မွတ္

ရန္ကုန္၊ မတ္လ ၃၁

မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ကို မ်က္ႏွာတစ္ျခမ္းေလာင္ကၽြမ္းခဲ့သည္အထိ အက္ဆစ္ျပင္းျဖင့္ ပက္ခဲ့သည့္ တရားခံ မိုးမင္းသူအား ယေန႔ (မတ္လ ၃၁ ရက္)ေန႔၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးမွ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ခ်မွတ္လိုက္သည္။

အက္ဆစ္ျပင္းျဖင့္ ပက္ခဲ့သည့္ တရားခံမိုးမင္းသူအား ပုဒ္မ ၃၂၆ အျပင္းအထန္နာက်င္ေစမႈ၊ ပုဒ္မ ၃၂၄ သာမန္ နာက်င္ေစမႈတို႔ကို တေပါင္းတည္းျပစ္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ က်ခံေစရန္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္တရားရံုးမွ အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္ ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါအမႈတြင္ တရားခံက အက္ဆစ္ျပင္းျဖင့္ ပက္ခဲ့သည္မွာ ျပစ္မႈထင္ရွားျခင္း၊ အက္ဆစ္ျဖင့္ ပက္ခံရေသာ အမ်ိဳးသမီးမွာ ငယ္ရြယ္ေသာေၾကာင့္ အဆိုပါအမ်ိဳးသမီး၏ ဘဝလံုၿခံဳမႈနွင့္ တရားခံျဖစ္သူမွ ေနာင္တြင္ ထပ္မံ မက်ဴးလြန္ေစရန္ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ုံးမွ ေထာင္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္သာခ်မွတ္ျခင္းအေပၚ အက္ဆစ္ျပင္းျဖင့္ အပက္ခံခဲ့ရသည့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္ႏွင့္မိသားစုက ေက်နပ္မႈမရွိသျဖင့္ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးတြင္ ဆက္လက္ အယူခံဝင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကာယကံရွင္မိသားစုထံက သိရသည္။
ယခု အမိန္႔ခ်မွတ္လိုက္သည့္ ျပင္းထန္စြာနာက်င္ေစမႈ ပုဒ္မ ၃၂၆ ကိုအျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ တစ္သက္တစ္ကြၽန္း (ႏွစ္၂၀)ျဖစ္ေစ၊ ေထာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္ထိျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္သည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ေသာ္လည္း သံျဖဴ ဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္တရား႐ံုးမွ အျမင့္ဆံုးျပစ္ဒဏ္ ၇ ႏွစ္ထိသာ ခ်ခြင့္ရွိၿပီး ခရိုင္တရား႐ံုးမွာမူ ျပစ္ဒဏ္အႏွစ္ ၂၀ ထိ ခ်မွတ္ခြင့္ရွိသည္။

ျဖစ္စဥ္မွာ မြန္ျပည္နယ္၊ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ေမလ ၂၂ ရက္၊ ညေန ၅ နာရီခန္႔က အမ်ိဳး သမီး ငယ္ကို ဖခင္ျဖစ္သူက အလုပ္မွႀကိဳၿပီးျပန္လာစဥ္ ဆိုင္ကယ္စီးအမ်ိဳးသားတစ္ဦးက အျပင္းစား အက္ဆစ္ျဖင့္ ၂ ႀကိမ္ပက္ကာ ထြက္ေျပးသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ အက္ဆစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးငယ္၏ မ်က္လံုးတစ္လံုး၊ နားတစ္ဖက္ႏွင့္ မ်က္ႏွာတစ္ျခမ္း ပ်က္စီး ဆံုးရႈံးခဲ့ၿပီး လည္ပင္း၊ ပုခံုး၊ လက္ႏွစ္ဖက္ႏွင့္ ေရွ႕ရင္ဘက္တစ္ခုလံုး အက္ဆစ္ ေလာင္ကၽြမ္းခံခဲ့ၿပီး ဖခင္ျဖစ္ သူမွာလည္း ေက်ာကုန္းတြင္ အက္ဆစ္မ်ား ေလာင္ကၽြမ္းခံခဲ့ရသည္။
အဆိုပါ အက္ဆစ္ျဖင့္ပက္သူမွာ အမ်ဳိးသမီးငယ္၏ ခ်စ္သူေဟာင္းျဖစ္ျပီး လက္ရိွတြင္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မွ ေအာက္တိုဘာလအတြင္း ခြဲစိတ္မႈပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံ၊ ဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕ရွိ ေဆး႐ံုတစ္ခုတြင္ ပ်က္စီးသြားေသာမ်က္လံုးကို ေပါင္မွ အသားျဖင့့္ အစားထုိးခြဲစိတ္ထားရၿပီး အက္ဆစ္ဒဏ္ေၾကာင့္ အရည္ေပ်ာ္သြားေသာ နားရြက္တြင္ အသံၾကားႏိုင္ရန္အတြက္ အေပါက္ေဖာက္ၿပီး ေလျပြန္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ခဲ့ရသည္ဟု ေျပာျပသည္။

" ေနာက္တစ္ပတ္ဆိုရင္ မ်က္လံုးကို ဖြင့္ေပးမယ္ေျပာတယ္။ ၿပီးရင္ေတာ့ ႏွာေခါင္းရယ္၊ ႏႈတ္ခမ္းရယ္ၾကားမွာ ရွိတဲ့ အရမ္းနာေနတဲ့ အနာရြတ္ေတြကို ခြဲၿပီး ေပါင္ကေန အသားယူၿပီး ျပန္ကပ္ေပးမယ္လို႔ ေျပာတယ္" ဟု ကာယကံရွင္အမ်ဳိးသမီးငယ္က ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္က မဇၩိမသို႔ ေျပာထားခဲ့သည္။ မဇၩိမ

ဘုရင္ေနာင္ပြဲ႐ံုဝင္း ယာဥ္ရပ္နားခ သံုးဆ တိုးေကာက္မည္

ဘုရင္ေနာင္ပြဲ႐ံုဝင္း ယာဥ္ရပ္နားခ သံုးဆ တိုးေကာက္မည္

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၃၁

ဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ံုဝင္း ကုန္တင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္း၏ ညအိပ္ယာဥ္ရပ္နားခကို ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္မွ စတင္၍ သံုးဆခန္႔ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဗဟိုေကာ္မတီ (YCDC) အခြန္ဌာနထံမွ သိရသည္။

အဆိုပါ ယာဥ္ရပ္နားစခန္း၏ ညအိပ္ရပ္နားခမွာ အျခားေသာ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမ်ားထက္ ေဈးႏႈန္းသက္သာသျဖင့္ ဘုရင္ေနာင္ပြဲ႐ံုႏွင့္ မသက္ဆိုင္သည့္ အျခားေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားပါ လာေရာက္ရပ္နားျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းတိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံရန္ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ံုႏွင့္ ကုန္တင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္း တာဝန္ခံ၊ ဒုတိယဌာနမွဴး ဦးဉာဏ္ထြန္းေအာင္က The Voice သို႔ ေျပာၾကားသည္။

“ေစ်းသက္သာလို႔ ဆိုၿပီးေတာ့ ဘာမဆိုင္၊ ညာမဆိုင္ကားေတြက ဒီမွာလာရပ္ထားၾကေတာ့ ကားပိတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထိုက္သင့္တဲ့ ေစ်းႏႈန္းတစ္ခု ျဖစ္ေအာင္လို႔ တိုးေကာက္တဲ့ သေဘာပါပဲ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယာဥ္ရပ္နားခကို ယာဥ္အမ်ိဳးအစားအလိုက္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ၅ တန္ေအာက္ ယာဥ္မ်ားသည္ (ယခင္) တစ္ရက္လွ်င္ က်ပ္ ၃၀ဝ ခန္႔သာ ေပးေဆာင္ခဲ့ရာမွ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ စတင္ကာ က်ပ္ ၁၀ဝ၀ ေက်ာ္ ေပးေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း YCDC က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

၅ တန္မွ ၁၀ တန္ယာဥ္မ်ားကို ယခင္က က်ပ္ ၅၀ဝ မွ ယခုက်ပ္ ၁၃၀ဝ၊ ၁၀ တန္အထက္ ယာဥ္မ်ားကို က်ပ္ ၆၀ဝ မွ က်ပ္ ၁၅၀ဝ ႏွင့္ အရွည္ေပေလးဆယ္ ကုန္ေသတၲာယာဥ္မ်ားကို ယခင္ က်ပ္ ၁၀ဝ၀ မွ ယခုက်ပ္ ၂၀ဝ၀ အထိ အသီးသီး တိုးေကာက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း YCDC ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ယာဥ္ရပ္နားခႏႈန္းထား ျမင့္တက္ပါက ကုန္တင္ယာဥ္ ႏႈန္းထားမ်ားလည္း ပိုမိုေစ်းတက္လာႏိုင္ၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္းလည္း ျမင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ကုန္တင္ယာဥ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုသည္။
“ယာဥ္ရပ္နားခ ေစ်းတက္ေတာ့ ကားသမားေတြ အရင္ဆံုး ဒဏ္ပိတာပဲ” ဟု အေဝးေျပး ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းရွင္ ဦးလွဦးက ဆိုသည္။

ယာဥ္ရပ္နားစခန္းမွာမူ ယာဥ္အစီးေရ ၃၅၀ ခန္႔ ရပ္နားႏိုင္ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ ဘ႑ာႏွစ္က ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ေလလံတင္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေပးခဲ့ကာ လက္ရွိတြင္  YCDC အခြန္ဌာနမွ ျပန္လည္ေကာက္ခံျခင္း ျဖစ္သည္။

ဘုရင့္ေနာင္ပြဲ႐ံုသည္ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား ကုန္စည္ဖလွယ္ ေရာင္းခ်ရာ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္ ယာဥ္အစီးေရ တစ္ေထာင္ခန္႔ ဝင္ထြက္လ်က္ ရွိသည္။

The Voice

ေမာင္ေတာက အဓမၼက်င့္ခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ အမွုဖြင့္ထား

ေမာင္ေတာက အဓမၼက်င့္ခံရတဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြအတြက္ အမွုဖြင့္ထား

နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ လူသတ္တာ၊ မုဒိန္းက်င့္တာ၊ ပစၥည္းလုတာ စတဲ့ တျခားအမွု ၁၈ မွု တိုင္ၾကားထားတာေတြ ရွိ
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မွာ ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္က စစ္ဆင္ေရးလုပ္ခဲ့စဥ္က အဓမၼျပဳက်င့္ခံခဲ့ရတယ္လို႔ သတင္းေထာက္ေတြကို မတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔က ေျပာခဲ့တဲ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ အေရးအတြက္ ငါးခူရနယ္ေၿမ ရဲစခန္းမွာ အမွုဖြင့္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီလို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ က်ားေခါင္းေတာင္ ေက်းရြာက အမ်ိဳးသမီး သုံးေယာက္ဟာ လြန္းခဲ့တဲ့ သုံးလက ျမန္မာအစိုးရစစ္တပ္ရဲ့ အဓမၼျပဳက်င့္တာ ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီေဒသအတြင္း အစိုးရစစ္တပ္က နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး လုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ လူသတ္တာ၊ မုဒိန္းက်င့္တာ၊ ပစၥည္းလုတာ စတဲ့ တျခားအမွု ၁၈ မွုကို လာေရာက္ တိုင္ၾကားထားတာေတြ ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ နယ္ျခားေစာင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွူး ရဲမွူးခ်ဳပ္ သူရစန္းလြင္က ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။

အခုလို တိုင္ၾကားထားတဲ့ အမွုေတြထဲမွာ လက္ေတြ႕က်တဲ့ အမွုေတြ ပါေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ အမွုေတြကေတာ့ လက္ေတြ႕မက်ပဲ ဦးေဆာင္သူတခ်ိဳ႕ ေျပာခိုင္းတဲ့အတိုင္း ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္လို႔လည္း သူက ေျပာပါတယ္။

ဥပမာအားျဖင့္ အသတ္ခံရတယ္ဆိုတဲ့ တိုင္တန္းခ်က္တခ်ိဳ႕ အရ လူေသ အေလာင္းတခ်ိဳ႕ကို တူးေဖာ္စစ္ေဆးတဲ့အခါ ဒီအေလာင္းေတြဟာ စစ္ဆင္ေရးကာလတုန္းက ေသဆုံးတာ မဟုတ္ပဲ လြန္ခဲ့တဲ့ တႏွစ္ေက်ာ္က အေလာင္းေတြ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ မွုခင္းဆရာဝန္ေတြ မွတ္ခ်က္ေပးတာေတြ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ဦးသူရစန္းလြင္က ဘီဘီစီကို ေျပာပါတယ္။

ၾကက္ရိုးျပင္ေက်းရြာအုပ္စုဘက္မွာ အသတ္ခံရတာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ တိုင္တန္းမွု တခုမွာေတာ့ ေသနတ္ ထိမွန္ ေသဆုံးတယ္လို႔ ယူဆရတဲ့ အေလာင္း သုံးေလာင္းနဲ႔ ေသြးလန္႔ေသဆုံးတယ္လို႔ ယူဆရတဲ့ အေလာင္းတေလာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ၿပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ေျခာက္လအတြင္း ေသဆုံးတာ ျဖစ္နိုင္တယ္လို႔ မွုခင္းဆရာဝန္ေတြက ယူဆခဲ့တဲ့အတြက္ တရားခံ ဖမ္းမိဖို႔ ဆက္လက္ စစ္ေဆးေနတယ္လို႔ သူက ေျပာပါတယ္။

လာေရာက္တိုင္ၾကားထားတဲ့ အမွုေတြထဲက လက္ေတြ႕က်တဲ့ အမွုေတြကို ဆက္လက္ စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ေနသလို အမွန္တကယ္ က်ဴးလြန္တဲ့ သူေတြကိုလည္း ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူသြားမယ္လို႔ ေဒသတြင္း အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာဆိုထားပါတယ္။

BBC Burmese

လိင္တူခ်စ္ႀကိဳက္ေနသူ သမီးအား ေယာက္်ားေတြက ပိုေကာင္းေၾကာင္း အဓမၼက်င့္ကာ သက္ေသျပသူဖခင္


လန္ဒန္က ဖခင္တစ္ေယာက္ဟာ လိင္ကိစၥဟာ ေယာက္်ားေတြနဲ့ပိုေကာင္းတယ္ဆိုတာသက္ေသျပဖို့
သမီးျဖစ္သူကို မုဒိန္းက်င့္ခဲ့တယ္လို့ဆိုပါတယ္။သမီးျဖစ္သူက သူဟာလိင္တူႏွစ္သက္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္
တယ္ဆိုတာကိုဖြင့္ဟလိုက္တဲ့အတြက္ ေဒါသထြက္ျပီးယခုလိုက်ဴးလြန္ျခင္းျဖစ္တယ္လို့ သူက၀န္ခံပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ဆယ္ႏွစ္အၾကာမွာ အျခားသမီးတစ္ေယာက္ကိုထပ္မံမုဒိန္းက်င့္ခဲ့ျပန္ပါတယ္။
မုဒိန္းမွဳသံုးမွဳကို ၁၉၈၀ နဲ့ ၉၀ခုႏွစ္အတြင္းမွာ  က်ဴးလြန္ခဲ့တာျဖစ္ျပီး တရားရံုးက မုဒိန္းက်င့္ခံရတဲ့သမီးျဖစ္သူဘယ္သူဘယ္၀ါဆုိတာကို မသိေစဖို့အတြက္ က်ဴးလြန္သူဖခင္အမည္ကိုထုတ္ေဖာ္မေျပာခဲ့ပါဘူး။

တရားသူၾကီး အန္ဒရူးေလာ့ခ္ဟာ့တ္က "ေမာင္မင္းရဲ့ အသက္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္သမီးက သူမဟာ လိင္တူႏွစ္သက္သူျဖစ္ေၾကာင္း သူ့ကိုယ္သူသိရွိလာလို့(ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္အမ်ားစုျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိတတ္တဲ့
သူ့ကိုယ္သူဘယ္သူဆိုတာသိရွိဖို့ၾကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ) ဒီကိစၥကို ေမာင္မင္းကိုေျပာဖို့ သူမက ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။
ဒါကို ေဒါသထြက္သြားတဲ့  ေမာင္မင္းကလိင္ကိစၥဆိုတာ ေယာက္်ားက မိန္းမထက္ပိုေကာင္းေၾကာင္းျပဖို့
မုဒိန္းက်င့္ခဲ့တယ္။ ဒီမုဒိန္းက်င့္မွဳဟာ ကိုယ္က်င့္တရားပ်က္ျပားမွဳ ျဖစ္ျပီး အရွက္တကြဲအက်ိဳးနဲေစတယ္။ "

"၁၉၈၀ ျဖစ္ခဲ့တဲ့ က်ဴးလြန္ခံခဲ့ရတဲ့ သမီးေတြဟာ ဒီကိစၥက်ဴးလြန္တဲ့မေကာင္းဆိုး၀ါးကို
တရားမွ်တဆီ ေရာက္ဖို့ အတြက္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဖို့ အားအင္ေတြေမြးခဲ့ရတယ္။ယခုသူတို့ သူတို့ဘ၀ကိုေရွ့ဆက္လွမ္းႏိုင္ဖို့လိုအပ္တဲ့ေထာက္ပံ့မွဳေတြကို သူတို့ယခုရရွိၾကျပီးျဖစ္တယ္။ ဒီျဖစ္ရပ္က မတရားက်ဴးလြန္
မွဳေတြကိုခံခဲ့ရသူတိုင္း ဘယ္သူကက်ဴးလြန္တယ္၊ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာကက်ဴးလြန္ခဲ့တယ္ဆိုတာ
အေရးမၾကီးပဲလက္ခံၾကားနာမွာျဖစ္တယ္။က်ဴးလြန္ခံရသူေတြဟာ တိတ္ဆိတ္ျပီးတကိုယ္ထည္း
ခံစားေနဖို့မလိုဘူး။"

က်ဴးလြန္သူဖခင္ကို  ၀ါး၀စ္ခေရာင္းတရားရံုးကေထာင္ဒဏ္ ၂၁ ႏွစ္ ခ်မွတ္လိုက္ပါတယ္။
ေထာင္ကလြတ္ျပီးေနာက္မွာလဲ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာ္ကားသူတစ္ဦးအျဖစ္
တစ္သက္တာ မွတ္ပံုတင္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။
SZ(Time Ayeyar_ တိုင္းဧရာ) ဘာသာျပန္သည္။

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ျပမႈေၾကာင့္ ခံုးေက်ာ္တံတား ၇ စင္းတည္ေဆာက္မႈစီမံကိန္းမွ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၄၀၀၀ နီးပါးပိုထြက္လာ

လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေထာက္ျပမႈေၾကာင့္ ခံုးေက်ာ္တံတား ၇ စင္းတည္ေဆာက္မႈစီမံကိန္းမွ က်ပ္ သန္းေပါင္း ၄၀၀၀ နီးပါးပိုထြက္လာ

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း တည္ေဆာက္မည့္ လူကူးခံုးေက်ာ္တံတား ၇ စင္း အတြက္ မူလက က်ပ္သန္းေပါင္း ၇၇၀၀ သတ္မွတ္လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပေဆြးေႏြးမႈေၾကာင့္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၀၀၀ နီးပါးပိုထြက္လာေၾကာင္း မတ္လ ၃၀ ရက္က က်င္းပေသာ ဒုတိယအႀကိမ္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္စတုတၳပံုမွန္အစည္းအေ၀းမွ သိရသည္။

တံတားတစင္းလွ်င္ က်ပ္သန္း ၁၀၀၀ အသံုးျပဳမည့္ လူကူးခံုေက်ာ္တံတား ၆ စင္းႏွင့္ က်ပ္သန္း ၁၇၀၀ အသံုးျပဳမည့္ စတုဂံ လူကူးခံုးေက်ာ္တံတားတစင္းတို႔၏ ကုန္က်စရိတ္မ်ား တြက္ခ်က္ထည့္သြင္းထားေသာ ၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္း၀န္ႀကီး ဦးျမင့္ေသာင္းမွ လႊတ္ေတာ္တြင္တင္သြင္းခဲ့ရာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ ဘ႑ာေငြလ်ာထားခ်က္မ်ား တိက်မွန္ကန္ေရး၊ ကိုယ္က်ဳိးရွာအလဲြသံုးစားမႈမျဖစ္ပြားေရး၊ လ်ာထားခ်ေပးထားေသာ ေငြေၾကးမ်ားကို ထိေရာက္ မွန္ကုန္စြာ အသံုးျပဳေရးတို႔အတြက္ ကိုယ္စားလွယ္ ၁၁ ဦးတို႔က လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသို႔ ေဆြးေႏြးရာတြင္ လူကူးခံုးေက်ာ္တံတား ၆ စင္းအတြက္ တစင္းလွ်င္ က်ပ္သန္း ၅၀၀ ႏႈန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စတုဂံ လူကူးခံုးေက်ာ္တံတားတစင္းအတြက္ က်ပ္သန္း ၁၀၀၀ အျဖစ္လည္းေကာင္း ျပန္လည္ျပင္ဆင္သတ္မွတ္လိုက္သည့္အတြက္ လူကူးခံုးေက်ာ္တံတား ၇ စင္းအတြက္ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၄၀၀၀ သာ သံုးစဲြသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဘ႑ာေရးေရးႏွင့္ စီမံကိန္း၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ခံုးေက်ာ္တံတား ၆ စင္းမွ စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ေငြ က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၀၀၀ ႏွင့္ စတုဂံလူကူးခံုးေက်ာ္တံတားမွ စိစစ္ေလွ်ာ့ခ်ေငြ က်ပ္သန္း ၇၀၀ စုစုေပါင္း က်ပ္သန္းေပါင္း ၃၇၀၀ ပိုထြက္လာသျဖင့္ ယင္းေငြေၾကးမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း လမ္းတံတားႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သံုးစဲြသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ခံုးေက်ာ္တံတား ၇ စင္းကို ကမ္းနားလမ္းႏွင့္ ကမ္းနားလမ္းေဟာင္း (စဥ့္အိုးတန္း သေဘၤာဆိပ္၀င္ထြက္ေပါက္) ေနရာ၊ ကမ္းနားလမ္းနွင့္ ကမ္းနားလမ္းေဟာင္း (ဗိုလ္တေထာင္ေစတီ၀င္ထြက္ေပါက္) ေနရာ၊ ေရႊတိဂံုဘုရား အေနာက္ဘက္မုခ္ေပါက္အနီး၊ ျပည္လမ္း အထက-၂ စမ္းေခ်ာင္းေရွ႕၊ ျပည္လမ္း ၈-မိုင္ ခံုးေက်ာ္တံတား အဆင္းေနရာ၊ ျပည္လမ္း-ပညာေရး တကၠသိုလ္ေရွ႕နွင့္ ဘုရင့္ေနာင္လမ္း (နာနတ္ေတာလမ္းနွင့္ လွည္းတန္းလမ္းဆံု) တို႔တြင္ တည္ေဆာက္သြားမည္ျဖစ္သည္။

ယင္းခံုးေက်ာ္တံတားမ်ားအား စက္ေလွကားမ်ား၊ အမိုးမ်ားပါ၀င္ေသာ ေခတ္မီလူကူးခံုးေက်ာ္တံတားအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ လ်ာထားျပီး သက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ား၊ မသန္စြမ္းမ်ားအတြက္ပါ ရည္ရြယ္ကာ ဓာတ္ေလွကားမ်ားပါ ထည့္သြင္းတည္ ေဆာက္ရန္ လ်ာထားေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။ ယင္းအျပင္ E-government အတြက္ မူလလ်ာထားေငြ ကုန္က်စရိတ္ က်ပ္သန္း ၁၀၀၀ အား က်ပ္သန္း ၆၀၀၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဂါက္ကြင္းအတြက္ မူလလ်ာ ထားေငြ က်ပ္သန္း ၅၅၀ အား က်ပ္သန္း ၄၀၀ သို႔အသီးသီး စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ရာ ပိုလံ်ေငြ စုစုေပါင္းက်ပ္သန္း ၅၅၀ ကို လမ္းတံတားႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ သံုးစဲြသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕၏ကိုယ္စား ၀န္ႀကီးဦးျမင့္ေသာင္းမွ တင္သြင္းခဲ့ေသာ ၂၀၁၇ ဘ႑ာေငြအရ အသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္မွ အတည္ျပဳခဲ့သည္။
လင္းလင္းေအာင္(News Watch)

၂၀၁၇ဟာ တိုင္းျပည္ကို ဆင္းရဲတြင္းက ကယ္ထုတ္ႏုိင္မယ့္ အစႏွစ္လို႔ ဦးဝင္းထိန္ ေျပာ

၂၀၁၇ဟာ တိုင္းျပည္ကို ဆင္းရဲတြင္းက ကယ္ထုတ္ႏုိင္မယ့္ အစႏွစ္လို႔ ဦးဝင္းထိန္ ေျပာ


ေနျပည္ေတာ္(မတ္လ ၃၁ရက္၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္)။ ။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD)ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သည့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္သည္ တုိင္းျပည္ကို ဆင္းရဲတြင္းမွဆြဲထုတ္ႏုိင္မည့္ အစႏွစ္ ျဖစ္သည္ဟု NLD၏ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ဝင္ ဦးဝင္းထိန္က ေျပာဆိုလိုက္သည္။

“ဒီ ၂၀၁၇ ဟာ NLD အစိုးရတာဝန္ယူတာ တစ္ႏွစ္ျပည့္တဲ့ႏွစ္ ျဖစ္သလို ႏွစ္အကူးမွာ ဒီႏုိင္ငံကို ဆင္းရဲတြင္းကေန ကယ္ထုတ္ႏုိင္မယ့္ လုပ္ငန္းရဲ့ အစႏွစ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ သတ္မွတ္ခ်င္တယ္” ဟု ဦးဝင္းထိန္က ေျပာသည္။

အစိုးရ၏ တစ္ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားအေပၚ မတ္လ ၃၁ရက္ည ၈နာရီသတင္းအၿပီး ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားတြင္ ယင္းသို႔ သံုးသပ္ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္အတြင္းတြင္မူ “မဲေပးလိုက္တဲ့ ျပည္သူလူထုရဲ့ စားဝတ္ေနေရးအေျခအေနေတြကိုေတာ့ ဒီထက္ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ဖို႔ လိုေသးတယ္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း သိတယ္။ ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္ ကိုယ္တုိင္လည္း ဝန္ခံတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ျပည္သူလူထုစားဝတ္ေနေရး တိုးတက္လာေအာင္လို႔ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးမႈ ဒီထက္ပိုၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုေသးတယ္” ဟု ဦးဝင္းထိန္က ေျပာသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္သည္ NLD ဦးေဆာင္သည့္ အစိုးရက ပထမဆံုးေရးဆြဲထားသည့္ ဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ စတင္လည္ပတ္မည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္လည္း ျဖစ္သည္။

အစိုးရသက္တမ္းတစ္ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္တို႔၏ ဆက္ဆံေရးမွာ “အဖုအထစ္ မရွိ” ဟုလည္း ဦးဝင္းထိန္က ေျပာသည္။

“ေဒၚေအာင္္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္နဲ႔ အဆင္ေျပမွ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရည္မွန္းထားတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ႏုိင္မယ္။ ေနာက္အနာဂတ္အတြက္ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံ ထူေထာင္ႏုိင္မယ္။ ေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွာလည္း အဆင္ေခ်ာမယ္” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ အစိုးရသက္တမ္း တစ္ႏွစ္အတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးတို႔တြင္ အစပိုင္းက အိုးနင္းခြက္နင္း ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း “ခ်ဳပ္ရမယ္ဆိုရင္ ဥပေဒျပဳေရးက႑၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑၊ တရားစီရင္ေရးက႑ေတြဟာ အထိုက္အေလ်ာက္ေတာ့ လည္ပတ္မႈရွိေနၿပီ” ဟုလည္း ဦးဝင္းထိန္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ တရားစီရင္ေရးက႑တြင္မူ တိုင္စာ အမ်ားအျပား ရရွိခဲ့သလို ခၽြတ္ယြင္းခ်က္၊ အားနည္းခ်က္ မ်ားစြာ ရွိေနသည္ဟု ဦးဝင္းထိန္က မၾကာခန ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(NLD) သည္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတုိင္းအတာျဖင့္ ၈၀ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။
(ဓာတ္ပံု- ေဟာင္ဆာ(ရာမည)/မဇၩိမ)
ျပႆနာရွာသူ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ျခင္း

ျပႆနာရွာသူ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ျခင္းအလုပ္လုပ္သူ၀န္ထမ္းအ ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ တစ္ခါတစ္ရံ အလုပ္ထက္ပိုၿပီး စိတ္အေႏွာင့္ အယွက္ေပးေနေသာအရာမ်ားရွိ သည္။ ထိုအရာမွာ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ ျပႆနာရွာသူလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ခြင္မွာ ခပ္ဆိုးဆိုးလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ေယာက္ႏွင့္ မလႊဲသာမေရွာင္သာ ပတ္သက္ေနရပါက အဆိုပါစိတ္ပင္ပန္းမႈသည္ အလုပ္ပင္ပန္းျခင္း ထက္ ပိုဆိုး၏။ မည္သို႔မည္ပံုတုံ႔ ျပန္ရမွန္းမသိ။

တခ်ဳိ႕က ကိုယ့္ကိုလာစိတ္အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနျခင္း ရပ္တန္႔ေအာင္လုပ္ခ်င္တာလုပ္ပါေစဟု သည္းခံ၏။ တခ်ဳိ႕ကျပန္ လည္လက္တုံ႔ျပန္၏။ ကိုယ္၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္က ကိုယ့္ကိုမတရား စိတ္အေႏွာင့္အယွက္ေပးေနပါလွ်င္ ဘယ္လိုသည္အေျခအေနကို ေျပာင္းလဲရမလဲ။ သည္းခံေနပါေသာ္လည္း ပိုပိုလြန္ကဲလာ လွ်င္ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမလဲ။ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကသည္ အခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စာအုပ္မ်ားပင္ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့ၾက၏။

‘‘လုပ္ငန္းခြင္မွာ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္က ဆိုးဆိုးရြားရြားျပဳမူ လာတဲ့အခါ ဒါက အေတာ္ေလး ကိုတာသြားပါတယ္။ ဒီကိစၥကို မေျဖရွင္းႏိုင္သေရြ႕ ဘယ္ေလာက္ထိကိုယ့္ကို ဆက္လုပ္ေနမယ္ဆို တာ မသိဘူး’’ဟု လုပ္ငန္းခြင္မွာ အႏုိင္က်င့္ဗိုလ္က်ျခင္းစာအုပ္ကို ေရးသားသူ ဂယ္ရီနာမီက ေျပာခဲ့ သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ သည္လိုျပႆနာမ်ဳိးမွာ ကိုယ့္ဘက္က တစ္ခုခုျပန္လည္ေဆာင္ရြက္သင့္ သည္။ ကိုယ့္မွာလည္း အစြမ္းအစ ရွိသည္၊ အေျဖရွာႏုိင္သည္ဆိုတာ ကို သိထားပါဟု လုပ္ငန္းခြင္ျပ​ႆနာမ်ားကို အႀကံေပးေနသူ မစ္ရွယ္လ္၀ုဒ္၀က္ဒ္က ဆိုသည္။

လုပ္ငန္းခြင္မွာ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္က ကိုယ့္အေပၚ ျပႆနာရွာလာၿပီ၊ တမင္အျပစ္ရွာေန သည္ဟု ခံစားရပါက ပထမဆံုးအေနျဖင့္ ဘာအေၾကာင္းေၾကာင့္ လဲဆိုသည္ကို သိေအာင္လုပ္သင့္ သည္။ ေတာင္ကယ္႐ိုလိုင္နား တကၠသိုလ္က လက္ေထာက္ ပါေမာကၡမစၥတာေနသန္နယ္လ္ ဖတ္စ္က လူေတြသည္ မိမိတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ထိခိုက္ၿခိမ္း ေျခာက္ခံရၿပီဆိုလွ်င္ ေပါက္ကြဲ တတ္ၾကသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

‘‘မ်ားေသာအားျဖင့္ သူတို႔ကို ၿပိဳင္ဆိုင္လာၿပီလို႔ ခံစားလာရရင္ အလုပ္မွာရာထူးႀကီးတဲ့ လူေတြက ကိုယ့္ထက္ နိမ့္ပါးတဲ့လူေတြအ ေပၚ ရန္လိုလာၾကတယ္’’ စာေရး ဆရာ ဂယ္ရီနာမီကလည္း သည္ ေျပာၾကားခ်က္ကို သေဘာတူ သည္။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ကြၽမ္းက်င္ သူမ်ား၊ လူႀကိဳက္မ်ားသူမ်ားသည္ သည္လိုလုပ္ငန္းခြင္က လူႀကီး မ်ား၏ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာတတ္သည္ ဟု သူက ရွင္းျပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္တက္လူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္က လူႀကီးမ်ားႏွင့္ သည္လိုအေျခအ ေနႀကံဳရပါက ကိုယ့္ဘက္ကေန တာ၀န္သိေၾကာင္း ေက်းဇူးသိ တတ္ေၾကာင္း ျပသပါက ေတာ္႐ုံ ျပႆနာအဆင္ေျပႏုိင္သည္ဟု ပါေမာကၡ ဖတ္စ္က ဆိုသည္။

‘‘အီးေမးလ္ျပန္တာလို အ ေသးအမႊားေလးကအစ ကိုယ္က သူ႕ကိုတေလးတစားရွိေၾကာင္းျပ ပါ။ သူ႕ေၾကာင့္ ဘယ္လိုအဆင္ေျပ ရတယ္၊ သူ႕ကို ဘယ္လိုအားကိုး တယ္ဆိုတာ။ မၾကာခဏေျပာ ေပးပါ။ ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းျပ ပါ။ ဒီနည္းနဲ႔ ေျဖရွင္းႏုိင္ပါတယ္’’။

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အေျခအ ေနကိုလည္း ဆန္းစစ္ရန္လိုသည္။ လူတစ္ေယာက္ကို ျပႆနာ ေကာင္ဟု ေျပာျခင္းကလြယ္သည္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာလည္း တခ်ဳိ႕လူ မ်ားက ယဥ္ေက်းမႈကို ဦးစားမေပးေသာလူမ်ားျဖစ္ၿပီး သူတို႔သဘာ၀ အရ သည္လိုဆက္ဆံေနျခင္း လည္း ျဖစ္ႏုိင္၏။ သူ႕ဘာသာေသြး႐ိုးသား႐ိုးျပဳမူျခင္းကို ကိုယ္ကပဲ တလြဲထင္ေနသလား၊ အကဲဆတ္ေနသလား ျပန္ဆန္းစစ္ပါ။ ကိုယ္ကလည္း သူ႕အေပၚ ဘာအမွားလုပ္ထားသလဲေတြးၾကည့္ပါ။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္လည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္၏။ သို႔ေသာ္ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္အျပစ္ပံုခ်ရန္လည္း မလိုပါ။ ကိုယ့္အေပၚ ႐ိုင္း႐ိုင္းစိုင္းစိုင္းဆက္ဆံပါ။ ခ်က္ခ်င္းတုံ႔ျပန္ေျပာဆိုရန္ မေၾကာက္ပါႏွင့္ဟု ဆက္ဆံေရးကြၽမ္းက်င္သူ ပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကား၏။

‘‘တစ္ခါတေလက်ရင္ ခ်က္ခ်င္းကို တုံ႔ျပန္လိုက္တာက ထိ ေရာက္တယ္။ ဥပမာေပါ့ အစည္း အေ၀းမွာျဖစ္ျဖစ္ သူက ကိုယ္မ ႀကိဳက္တာေျပာရင္ ငါ့ကို အဲဒီလို မေျပာနဲ႔၊ ငါမႀကိဳက္ဘူးလို႔ ခ်က္ ခ်င္းသာျပန္ေျပာပါ’’ဟု မစ္ရွယ္လ္၀ုဒ္၀က္ဒ္က ဆိုသည္။ သည္သ ေဘာက မိမိကိုျပႆနာလာရွာပါ က ၿငိမ္ခံေနမည့္သူမဟုတ္ေၾကာင္းသတင္းစကားခ်က္ခ်င္းပါးလိုက္ ျခင္းျဖစ္၏။

‘‘လူတိုင္းမွာ အလုပ္ခြင္မွာ ယံုၾကည္ရသူ မိတ္ေဆြေတြ၊ အႀကံေပးႏိုင္မယ့္သူေတြရွိသင့္တယ္။ သူတို႔က ကိုယ္ျပႆနာတက္တဲ့ အခါ ဘယ္လိုေျဖရွင္းရမယ္ဆို တာ အႀကံေပးႏိုင္တယ္’’ဟု ျပႆ နာအေျခအေနဆိုးလာပါက အ ထက္လူႀကီး (သို႔မဟုတ္) ႐ုံးက လူသားအရင္းအျမစ္ဌာနကို တိုင္ ၾကားရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း မတိုင္ၾကားခင္မွာ ကိုယ္ယံုၾကည္သူမ်ား၊ အေတြ႕အႀကံဳရွိသူမ်ားႏွင့္ ေဆြး ေႏြးတိုင္ပင္သင့္သည္။

လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္က ျပႆ နာရွာလြန္းလာသည့္အခါ ေနာက္ ဆံုးတြင္ မတတ္သာဘဲ လူႀကီးကို တိုင္ၾကားရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ ေသာ္ တိုင္ၾကားရာတြင္ ထိထိ ေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ရန္လို၏။ လူႀကီးကို တိုင္ၾကားရာ၌ ထိုလုပ္ ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေၾကာင့္ ကုမၸဏီ၏ စီးပြားေရးကို ဘယ္ေလာက္ထိ ခိုက္နစ္နာသလဲဆိုသည္ကို အ ေရးေပးေျပာၾကားသင့္သည္။

‘‘တိုင္တဲ့အခါမွာ စိတ္လႈပ္ ရွားၿပီး ကိုယ္ေရးကိုယ္တာေတြ သိပ္မေျပာမိေစနဲ႔။ သူ႕အျပဳအမူ ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္အဆင္မေျပ ျဖစ္ရတာ၊ ဆံုး႐ႈံးရတာ၊ ေငြအလ ဟႆျဖစ္ရတာကို အသားေပး ၿပီး တိုင္ၾကားရမယ္’’ဟု စာေရး ဆရာ ဂယ္ရီနာမီက အႀကံျပဳ၏။

အကန္႔အသတ္ရွိပါ

လူႀကီးကိုတိုင္ၾကားလွ်င္လည္း အဆင္မေျပ၊ ေျဖရွင္းရန္ လမ္းလည္းမရွိပါက အေကာင္းဆံုးနည္းမွာ ထိုလုပ္ငန္းခြင္ကို စြန္႔ခြာရန္သာ ျဖစ္သည္။ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ တခ်ဳိ႕ေသာလူအမ်ားသည္ အလုပ္ခြင္မွာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ အဆင္မေျပေသာ္လည္း ႀကိတ္မွိတ္ေနၾက၏။ ပထမအခ်က္က မာနေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယအခ်က္မွာ ေငြေၾကးေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ့္ကိုအေႏွာင့္ အယွက္ေပးေနေသာ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းခြင္ကို စြန္႔ခြာရသည့္အခါ သူ႔ကို ကိုယ္က အ႐ႈံးေပးလိုက္ရသည္ဟု မထင္ပါ ႏွင့္။ တကယ္တမ္းတြင္ ကိုယ္၏ စိတ္ႏွလံုးခ်မ္းေျမ႕မႈအတြက္သာ ျဖစ္သည္ဟု စာေရးဆရာ ဂယ္ရီနာမီက ေျပာၾကားသည္။ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားက လုပ္ငန္းခြင္မွာ ျပႆနာရွာတတ္သည့္ လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး သိ ထားရမည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္၏။

သူတို႔အေနအထားကို ထိပါးလာၿပီဟု ခံစားရသည့္အခါ လုပ္ ငန္းခြင္မွာ လူအမ်ားသည္ ဆိုးဆိုး ရြားရြားတုံ႔ျပန္ေလ့ရွိသည္ကို သ ေဘာေပါက္ပါ။

- ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္အကဲဆတ္ေန သလား၊ သူတစ္ပါးအေျခအေန ကို နားလည္မႈလြဲေနသလား ဆန္းစစ္ပါ။

- အလုပ္မွာ မေတာ္မေလ်ာ္ေျပာ ဆိုက်င့္ႀကံလာပါက ခ်က္ခ်င္းျပန္ ေျပာပါ။

- ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္အျပစ္မတင္ပါ ႏွင့္၊ ကိုယ္က အလုပ္မွာ ကြၽမ္းက်င္ သူျဖစ္လွ်င္၊ လူႀကိဳက္မ်ားလွ်င္ သည္လိုျဖစ္မည္ဆိုတာ သေဘာ ေပါက္ပါ။

- ပံုႀကီးမခ်ဲ႕ပါႏွင့္၊ ယံုၾကည္စိတ္ ခ်ရသူမ်ားႏွင့္ တုိင္ပင္ၿပီးအရင္ ေျဖရွင္းၾကည့္ပါ။

- မလိုအပ္ဘဲ မခံစားပါႏွင့္၊ သည္လိုအၿမဲတမ္းျဖစ္ေနၿပီဆိုပါက လုပ္ငန္းခြင္ကိုသာ စြန္႔ခြာပါ။

ထားထားျမင့္ (ကိုးကား Harvard Business Review)

Credit - 7Day Daily - ၇ ရက္ ေန႔စဥ္ သတင္းစာ

တန္ဖိုးမသိေသာ ေက်ာက္႐ိုင္းမ်ား

တန္ဖိုးမသိေသာ ေက်ာက္႐ိုင္းမ်ား


တစ္ခါက လူငယ္ေလးတစ္ဦးရဲ႕ မိဘႏွစ္ပါးဟာ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ဆံုးပါးသြားခဲ့ၾကတယ္။ အဲဒီလို မိဘႏွစ္ပါး ဆံုးပါးသြားတဲ့အခါ လူငယ္ေလးဟာ ခိုကိုးရာမဲ့တဲ့ မိဘမဲ့ဘ၀ကို အလိုအေလ်ာက္ေရာက္လာတယ္။ အဲဒီအျပင္ နဂိုကတည္းက ဆင္းရဲႏံုခ်ာလွတဲ့သူ႕ဘ၀ဟာ မိဘႏွစ္ပါးမရွိတဲ့အတြက္ ပိုမိုၿပီး စိတ္ဆင္းရဲစရာေကာင္းလာခဲ့တယ္။

ကႏၱာရ ထဲက ဆူးပင္လို သူ႕ဘ၀ဟာ အထီးက်န္ သိမ္ငယ္လာတယ္။ သူဟာ ဆင္းရဲလွတဲ့အျပင္ သူလုပ္သမွ် အရာတိုင္းဟာလည္း ကံမရွိ၊ ဥာဏ္ရွိတိုင္းမြဲခဲ့ျပန္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္လည္း ေန႕စဥ္စားေသာက္ဖို႕ေတာင္ အင္မတန္ခက္ခဲ ပင္ပန္းလာတယ္။

အလွဴအတန္း၊ မဂၤလာေဆာင္လိုေနရာမ်ိဳးေတြမွာ သူ႕ကို အဖက္လုပ္မယ့္၊ တန္းတူ စကားေျပာမယ့္သူ ရွားပါးလာတယ္။ အဲဒီအျပင္ သူေနထိုင္ရာရြာရဲ႕ ရြာသူရြာသားေတြကလည္း “ဒီေကာင္ အလကားေကာင္” “အရည္အခ်င္းမရွိတဲ့ေကာင္ပါကြာ” “အလကားေက်ာမြဲ” စသျဖင့္ သူတို႕ထင္ျမင္ရာ မွတ္ခ်က္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ခ်မွတ္ၾကျပန္တယ္။

အဲဒီအခါမွာေတာ့ လူငယ္ေလးရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ဟာ အ၀ီစိ က ေျခသုတ္ခံုအထိ နိမ့္ဆင္းလာတယ္။ စိတ္ဓါတ္ဟာ အ၀ီဇိအထိက်သလို ေန႕ရက္တိုင္းဟာလည္း သူ႕အတြက္ ငရဲက်သလို ပူေလာင္လာျပန္တယ္။ သူကိုယ္တိုင္ေတာင္ မိဘႏွစ္ပါး သြားခဲ့တဲ့ေသရြာကို လိုက္ဖို႕အႀကိမ္ႀကိမ္ေတြးမိျပန္တယ္။

လူေတြေျပာတဲ့ “အလကားလူအေၾကာင္း၊ ေက်ာမြဲေတြအေၾကာင္းနဲ႕၊ အရည္အခ်င္းမဲ့ျခင္း” ေတြအေၾကာင္းကိုပါ သူအျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ ေတြးမိလာတယ္။ အလကားလူ မျဖစ္ဖို႕အတြက္၊ တန္ဖိုးႀကီးသူျဖစ္ေအာင္ သူလုပ္ဖို႕လိုမယ္။ ေက်ာမြဲမျဖစ္ဖို႕အတြက္၊ သူ႕ေက်ာေပၚမွာ ေတာက္ေတာက္ေျပာင္ေျပာင္ေတြ၀တ္ဆင္ႏိုင္သူ ျဖစ္ဖို႕လိုမယ္။

အရည္အခ်င္း မရွိသူအျဖစ္က လြတ္ေျမာက္ဖို႕အတြက္၊ အရည္အခ်င္းေတြလိုမယ္လို႕ သူေတြးျပန္တယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း လူေတြေျပာေျပာေနတဲ့ “တန္ဖိုးနဲ႕ အရည္အခ်င္း”ေတြဟာ ဘာလဲ ဆိုတာကို ေသခ်ာမသိဘဲ ျဖစ္ေနျပန္တယ္။ “တန္ဖိုးဆိုတာကို ငါသိေအာင္လုပ္ရမယ္” လို႕ လူငယ္ေလးစဥ္းစားလိုက္တယ္။ သူဟာ တန္ဖိုးကို ရွာေဖြသူျဖစ္လာတယ္။

အဲသည္လိုနဲ႕ လူငယ္ကေလးဟာ ဘ၀တန္ဖိုးကို သိဖို႕အတြက္ ခရီးထြက္လာခဲ့တယ္။ သူဟာ ဖိနပ္ဗလာေသာ ေျခေထာက္နဲ႕ ေတာလမ္းခရီးကို ျဖတ္သန္းျပန္တယ္။ ျပန္စရာမရွိတဲ့ သူ႕အတြက္ ဦးတည္ရာဟာ သူ႕အတြက္ ေနအိမ္လည္း ျဖစ္တယ္။

စားစရာမရွိတဲ့သူ႕အတြက္ လမ္းခရီးက ခ်ိဳေအးေသာ သစ္သီးေတြသည္ နတ္သဒၶါျဖစ္တယ္။ အဲဒီလိုနဲ႕ အင္မတန္ အရိပ္ေကာင္းလွတဲ့ သစ္ပင္ႀကီးတစ္ပင္ေအာက္ကို သူေရာက္လာတယ္။ အဲဒီအပင္ေအာက္မွာ အနားယူဖို႕ သူဟန္ျပင္ေနတုန္းမွာပဲ အပင္ေအာက္မွာ တရားထိုင္ေနတဲ့ ဂု႐ုႀကီးတစ္ပါးကို သူေတြ႕လိုက္တယ္။

“အို.. ဂု႐ုႀကီးတစ္ပါးပါလား၊ ဒီဂု႐ုႀကီးသြင္ျပင္ဟာ အင္မတန္ေအးခ်မ္းတယ္၊ ငါသိခ်င္တဲ့အေျဖကို သူ႕ကို ေမးမယ္” လို႕ လူငယ္ေလးေတြးထင္လိုက္တယ္။ အဲဒီေနာက္သူဟာ ဂု႐ုႀကီးေရွ႕မွာ ထိုင္ၿပီး အ႐ိုအေသေပးလိုက္တယ္။ အဲဒီေနာက္ သူက ဒီလိုေမးခဲ့တယ္။

“ဂု႐ုႀကီး၊ လူေတြက ကၽြန္ေတာ့္ကို တန္ဖိုးမရွိတဲ့ အလကားလူလို႕ေျပာေနၾကတယ္။ သူတို႕ေျပာေနၾကတဲ့တန္ဖိုးကဘာလဲ ဘဝတန္ဖိုး ဆိုတာ ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္ရမလဲ”

အဲဒီလိုေမးလိုက္တဲ့အခါ ဂု႐ုႀကီးက သူကို ၾကင္နာစြာၾကည့္တယ္။ အဲဒီေနာက္ မွာပဲ ဂု႐ုႀကီးဟာ ခါးထဲမွာ လိမ္ထားတဲ့ ေက်ာက္တံုးတစ္တံုးကို ထုတ္ယူလိုက္တယ္။ အဲဒီေနာက္ဒီလိုျပန္ေျပာတယ္

“မင္းရဲ႕ ေမးခြန္းကို အေျဖမေပးခင္ မင္း အဲ့ဒီေက်ာက္တံုးကို ယူၿပီး ေစ်းထဲကို သြားခ်ည့္၊ တန္ဖိုးဘယ္ေလာက္ရွိတယ္ဆိုတာ စံုစမ္းလာခဲ့ခ်ည္၊ အဲ.. ေရာင္းေတာ့မေရာင္းပစ္ခဲ့နဲ႕”

လူငယ္ေလးဟာ ဂု႐ုႀကီးေပးတဲ့ေက်ာက္တံုးကို ယူၿပီး အနီးဆံုးေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ကို သြားေရာက္ခဲ့တယ္။ ၿမိဳ႕ရဲ႕ေစ်းထဲကို သြားျပန္တယ္။ သူေစ်းထဲကို ေရာက္ခ်ိန္မွာေတာ့ သစ္သီး၊ သားငါး၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္သည္ေတြ အမ်ားႀကီးကို သူေတြ႕လိုက္ရတယ္။ သူဟာ အနီးဆံုးမွာရွိတဲ့ သစ္သီးသည္တစ္ေယာက္ဆီမွာဒီလိုေမးလိုက္တယ္။

“ဒီေက်ာက္တံုး ဘယ္ေလာက္တန္ေၾကးရွိမလဲဗ်”သစ္သီးသည္ဟာ စူးစမ္းသူယူလာတဲ့ ေက်ာက္တံုးကို ၾကည့္လိုက္တယ္။ ေက်ာက္တံုးရဲ႕ ေတာက္ေျပာင္တဲ့ အေသြးအေရာင္ကို သူျမင္ေတြ႕သြားတယ္။ “ေက်ာက္တံုးက အေရာင္ေလးေတြလက္ေနပါလား” လို႕ သစ္သီးသည္က စဥ္းစားတယ္။ အဲဒီေနာက္သူက ဒီလိုေျပာတယ္

“ခင္ဗ်ား လိေမၼာ္သီး ဆယ့္ႏွစ္လံုးယူသြားလိုက္၊ ကၽြန္ေတာ့္ကို ဒီေက်ာက္တံုးေပး၊ လိေမၼာ္သီးဆယ့္ႏွစ္လံုးစာေလာက္ေတာ့ တန္မယ္ထင္တာပဲ”အဲဒီအခါ လူငယ္က ဂု႐ုႀကီးရဲ႕အမွာစကားအတိုင္း ေက်ာက္တံုးကို ေရာင္းခ်ဖို႕ ျငင္းပယ္လိုက္တယ္။

ေက်ာက္တံုးကို ျပန္လည္ ေတာင္းယူၿပီး သူဆက္လက္ထြက္ခြာလာတယ္။ လူငယ္ဟာ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား ၊ င႐ုတ္၊ ၾကက္သြန္၊ အာလူး စတဲ့ စားေသာက္ကုန္ေတြေရာင္းခ်တဲ့ ကုန္စံုဆိုင္တန္းကို ေရာက္လာျပန္တယ္။ သူဟာ အနီးစပ္ဆံုးကုန္စံုဆိုင္တစ္ခုကို ၀င္လိုက္ျပန္တယ္။

အဲဒီေနာက္သူက ဆိုင္ရွင္ကို ဒီလိုေမးျပန္တယ္။”အစ္ကိုႀကီး ဒီေက်ာက္တံုးနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္ ေစ်း၀ယ္မယ္ဆိုရင္၊ ဘယ္ေလာက္တန္ဖိုးရွိတာေတြရမလဲ”အဲဒီအခါ ဆိုင္ရွင္က ေက်ာက္တံုးကို ၾကည့္႐ႈျပန္တယ္။ “အေရာင္ထြက္ေနတဲ့ ေက်ာက္တံုးပါလားဟ” လို႕ ေတြးျပန္တယ္။ အဲဒီေနာက္မွာလည္း သူက ဒီလိုေျပာတယ္။

“ခင္ဗ်ားဒီေက်ာက္တံုးကို ေရာင္းမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အာလူးတစ္အိတ္ေလာက္ေတာ့ရမယ္။ ခင္ဗ်ားအာလူးတစ္အိတ္ယူသြား၊ ေက်ာက္တံုးထားခဲ့လိုက္”ဒီတစ္ေခါက္မွာလည္းသူဟာ ေက်ာက္တံုးကို ေရာင္းခ်ဖို႕ျငင္းဆန္တယ္။ လူငယ္ေလးရဲ႕ဦးေႏွာက္ဟာ တူညီေသာ ေက်ာက္တံုးအတြက္ ကြဲျပားေသာတန္ဖိုးေတြကို စဥ္းစားေတြးေတာတယ္။

“တစ္ေယာက္က လိေမၼာ္သီးဆယ့္ႏွစ္လံုး၊ ေနာက္တစ္ေယာက္က အာလူးတစ္အိတ္” လို႕ မွတ္သားေရရြတ္တယ္။ အဲဒီေနာက္မွာေတာ့သူဟာ ေရႊ၊ ေငြ၊ ရတနာေတြေရာင္းခ်တဲ့ ေရႊဆိုင္တန္းကို ေရာက္လာတယ္။ ခါတိုင္းလိုပဲသူဟာ အနီးဆံုးေသာ ရတနာဆိုင္ကို ၀င္ေရာက္လိုက္တယ္။

အဲဒီေနာက္ေတာ့သူဟာ ရတနာကုန္သည္ႀကီးကို ေက်ာက္တံုးကို ျပလိုက္တယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ေက်ာက္တံုးရဲ႕တန္ေၾကးကို သူေမးျမန္းျပန္တယ္။ အဲဒီအခါ ရတနာကုန္သည္ႀကီးက ေက်ာက္တံုးကို ေသခ်ာစြာအကဲခတ္ျပန္တယ္။ ကုန္သည္ႀကီးရဲ႕မ်က္ႏွာဟာ ေက်ာက္တံုးကို အကဲခတ္ေနစဥ္မွာပဲ အံ့ၾသတႀကီး အမူအရာ အျဖစ္ ေျပာင္းလဲလာတယ္။

အဲဒီေနာက္ေတာ့ အနီေရာင္ကတၱီပါစတစ္ခုနဲ႕ ေက်ာက္တံုးကို ညင္သာစြာပြတ္တိုက္လိုက္တယ္။ ေက်ာက္တံုးကို ဂ႐ုတစိုက္မယူၿပီး ေက်ာက္တံုးကို ၾကည့္လိုက္၊ ယူေဆာင္လာသူ လူငယ္ကို ၾကည့္လိုက္နဲ႕ေ၀ခြဲမရျဖစ္ေနျပန္တယ္။ ကုန္သည္ႀကီးဟာ အခန္းတစ္ပတ္လည္ကို ေခါက္တံု႕ေခါက္ျပန္လမ္းေလွ်ာက္ေတြးေတာျပန္တယ္။ အဲဒီေနာက္ေတာ့ သူကဒီလိုေျပာခဲ့တယ္။

“ကၽြန္ေတာ့္မွာရွိသမွ် စည္းစိမ္ေတြအားလံုး၊ ဒီၿမိဳ႕မွာရွိသမွ်လူေတြရဲ႕စည္းစိမ္ေတြအားလံုး၊ ကုန္ကုန္ေျပာရရင္ ခုႏွစ္ျပည္ေထာင္စည္းစိမ္ေတြနဲ႕ခ်ိန္စက္ၿပီး၀ယ္ရင္ေတာင္ ခင္ဗ်ားရဲ႕ ပတၱျမားကို ၀ယ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။ ဒီေလာက္အဖိုးတန္ပတၱျမားကို ခင္ဗ်ားဘယ္က ယူေဆာင္လာခဲ့တာလဲ”

လူငယ္ေလးဟာ အင္မတန္အံ့ၾသသြားျပန္တယ္။ သူ႕အျဖစ္သႏွစ္ကို ကုန္သည္ႀကီးကို ေျပာျပႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၿပီး ဂု႐ုႀကီးဆီကို အေျပးပဲျပန္လာခဲ့တယ္။ အဲဒီေနာက္မွာလည္း သူေတြ႕ခဲ့သမွ် တန္ဖိုးေတြအေၾကာင္းကို ဂု႐ုႀကီးကို မခၽြင္းမခ်န္ေျပာျပလိုက္တယ္။ အဲဒီေနာက္မွာလည္း သူဟာ သူ႕ရဲ႕ နဂိုေမးခြန္းကို ျပန္လည္ေမးျမန္းျပန္တယ္။

“ဂု႐ုႀကီး ေက်ာက္တံုးတန္ဖိုးေတာ့သိၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္ေမးထားတဲ့ ဘ၀တန္ဖိုးကို ေျဖပါေတာ့”လူငယ္ရဲ႕စကားကို ၾကားတဲ့အခါ ဂု႐ုႀကီးကလူငယ္ေလးကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ၿပီးေသခ်ာစြာၾကည့္တယ္။ အဲဒီေနာက္ သူဟာ လူငယ္ေလးအတြက္ အေျဖကို တစ္လံုးခ်င္းေသခ်ာစြာေျပာျပခဲ့တယ္

“လူကေလး.. မင္းယူသြားတဲ့ေက်ာက္တံုးကိုေတာင္မွ သစ္သီးသည္ကတစ္မ်ိဳး၊ ကုန္စံုဆိုင္ကတစ္မ်ိဳး၊ ရတနာကုန္သည္က တစ္မ်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳးအကဲခတ္ၾကေသးတာပဲ။ လူေတြဟာ တပါးသူကို အျပစ္ေျပာဖို႕၊ တန္ဖိုးျဖတ္ဖို႕အတြက္ သူတို႕သိျမင္ထားသမွ် အၾကားအျမင္နဲ႕သာ ခ်ိန္ထိုး ဆံုးျဖတ္ၾကတာပဲ။

လိေမၼာ္သီးေလာက္သိတဲ့လူဟာ လိေမၼာ္သီး၊ အာလူးေလာက္ သိတဲ့လူဟာ အာလူး ေပါ့။ ေလာဘသမားဟာ ေငြေၾကးနဲ့ မင္းကို တန္ဖိုးျဖတ္ၾကလိမ္မယ္၊ ေမာဟသမားဟာ အတၱနဲ႕ ႏိႈင္းယွဥ္တန္ဖိုးျဖတ္ၾကလိမ့္မယ္၊ ေဒါသသမားဟာ မင္းလုပ္သမွ် မေကာင္းျမင္လိမ့္မယ္။

ဒါေတြဟာ မင္းရဲ႕ ပကတိ တန္ဖိုးလို႕ မယူဆႏိုင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ မင္းရဲ႕ တန္ဖိုးအတိအက်ကိုေတာ့ မင္းကိုယ္တိုင္ပဲ သတ္မွတ္ႏိုင္လိမ့္မယ္။ မင္းဟာ လမ္းေဘးက ေက်ာက္တံုးလား၊ ျပည္တန္ပတၱျမားလားဆိုတာေတာ့ မင္းကိုယ္တိုင္သာ သတ္မွတ္ႏိုင္လိမ့္မယ္”

ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြအားလံုးဟာ ဖုန္အညစ္အေၾကးဖံုးလႊမ္းအပ္တဲ့ ေက်ာက္႐ိုင္းတုံးေတြခ်ည္းျဖစ္ၾကတယ္။ ေျမႀကီးထဲက ေက်ာက္႐ိုင္းေတြျဖစ္တဲ့အတြက္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕ အရည္အေသြးေတြဟာ ေတြေ၀မႈ၊ တံု႕ဆိုင္းမႈ၊ ပ်င္းရိမႈ အညစ္အေၾကးေတြနဲ႕ ဖံုးလႊမ္းေနတတ္ၾကတယ္။

အဲဒီလို အညစ္အေၾကးဖံုးလႊမ္းအပ္တဲ့ ေက်ာက္တံုးကို ျမင္သမွ် လူေတြဟာလည္း သူတို႕သန္ရာ ေလာဘအျမင္၊ ေဒါသအျမင္၊ ေမာဟအျမင္ေတြနဲ႕သာ ကၽြန္ေတာ္တို႕တန္ဖိုးကို သတ္မွတ္ၾကမွာပဲျဖစ္တယ္။

အဲဒီလို ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ အျမင္ေတြကို ျမင္ေတြ႕ၾကားသိရျပန္တဲ့အခါမွာလည္း “ငါဟာ အလကားလူပဲ” “ငါဒီေနရာမွာေအာင္ျမင္မွာမဟုတ္ဘူး” “ေအာင္ျမင္ဖို႕ဆိုတာ ပါရမီရွိမွျဖစ္တာ” ဆိုတဲ့ အရႈံးေပး ေတြေ၀မႈ ႏြံထဲမွာ နစ္မြန္းၾကျပန္တယ္။

လူငယ္ဟာ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ႕ စကားေၾကာင့္ စိတ္ဓါတ္က်ဆင္းသလို၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ေတြဟာလည္း မိမိရဲ႕ေက်ာက္႐ိုင္းဘ၀ကေန ျပည္တန္ပတၱျမားျဖစ္အံ့ေသာ အေျခအေနကို ေမ့ေလ်ာ့ၿပီး ဘ၀ကို ေရစုန္ေျမာလိုက္ၾကျပန္တယ္။

တစ္ရက္ခ်င္းစီအလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲေနတဲ့ အခ်ိန္ရဲ႕ ေရစီးေၾကာင္းမွာ လိုက္ပါ စီးေျမာရင္း အခ်ည္းႏွီးေသာဘ၀ကို သာ ယူေဆာင္ထားလိုက္ၾကတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႕ဟာ ေက်ာက္႐ိုင္းတံုးဘ၀နဲ႕သာ နိဂံုးခ်ဳပ္ၾကရမွာပဲျဖစ္တယ္။

ဒါေပမယ့္လည္း ေလာကလူသားေတြသတ္မွတ္ထားၾကတဲ့ ဘ၀တန္ဖိုးဟာ ကၽြန္ေတာ္ေတြရဲ႕ စစ္မွန္တဲ့ တန္ဖိုးေတာ့ မဟုတ္ဘူးလို႕ ဆိုမယ္။ သစ္သီးသည္၊ အာလူးသည္ေတြဟာ လက္လွမ္းမွီရာ အျမင္ေတြနဲ႕ တန္ဖိုးျဖတ္ၾကသလို၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကို ေကာင္းျခင္း/ဆိုးျခင္း ဘယ္လိုပဲ တန္ဖိုးျဖတ္ေစကာမူ သူတို႕ရဲ႕ ႏႈတ္ထြက္စကားဟာ အတည္ယူလို႕မရဘူးလို႕ဆိုမယ္။

အညစ္အေၾကးဖံုးလႊမ္းအပ္တဲ့ေက်ာက္႐ိုင္းကို ေရနဲ႕ေဆးသလို၊ ျပည္တန္ပတၱျမားအျဖစ္ ပြတ္တိုက္ေျပာင္လက္ေစသလို မိမိရဲ႕ ေတြေ၀ေႏွာင့္ေႏွးတံု႕ဆိုင္းျခင္းေတြကို “ကိုယ္တိုင္” ဖယ္ရွာျခင္းနဲ႕သာ မိမိရဲ႕ ပကတိ တန္ဖိုးကို ကၽြန္ေတာ္တို႕သိႏိုင္ၾကမွာပဲျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကိုယ္တိုင္ကသာလ်င္ ေက်ာက္႐ိုင္းတံုးလား၊ ျပည္တန္ပတၱျမားလားဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းရွိသူေတြျဖစ္ၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ႀကိဳးပမ္းမႈအတိုင္းသာ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႕ရဲ႕တန္ဖိုး ျဖစ္လာၾကတယ္။

ဒါေပမယ့္လည္းWithout proper self-evaluation, failure is inevitable.ဆိုတဲ့စကားလို မိမိကိုယ္ကို “မွန္ကန္စြာ” တန္ဖိုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္းမရွိရင္ေတာ့ မလြဲမေသြက်ဆံုးၾကရမွာပဲျဖစ္တယ္။

မိမိတန္ဖိုးကို မွန္ကန္စြာသိႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါေစ

Credit to ၿဖိဳးသုတ

SearchMyanmar

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး အ၀တ္ဗလာက်င္းလ်က္ အမ်ားျပည္သူအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေအာင္ သြားလာေနသူအားရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက ထိန္းသိမ္းကာအေရးယူ

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္တြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး အ၀တ္ဗလာက်င္းလ်က္ အမ်ားျပည္သူအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေအာင္ သြားလာေနသူအားရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက ထိန္းသိမ္းကာအေရးယူ

ရန္ကုန္၊ မတ္ ၃၁

၃၁.၃.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ၂၂၁၀ အခ်ိန္ခန္႔တြင္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ျပည္လမ္း၊ (၉)မိုင္တြင္ အ၀တ္ဗလာက်င္းလ်က္အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးေလ်ာက္သြား
ေနၿပီး အမ်ားျပည္သူစိတ္အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္းတာ၀န္သိျပည္သူတစ္ဦး၏ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲတပ္ဖဲြ႕မွဴးရံုးတြင္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ 199 Call Centerသုိ႔ သတင္းေပးပို႔သျဖင့္ မရမ္းကုန္း
ၿမိဳ႕မရဲစခန္းမွအမ်ိဳးသမီးရဲ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားပါ၀င္ေသာအဖဲြ႕မွ သတင္းအတည္ျပဳေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ အဆိုပါေနရာအနီး (၈)မိုင္ခဲြကားမွတ္တိုင္တြင္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ေန မ-----၊ အသက္ (၂၆)ႏွစ္သည္ အ၀တ္ဗလာျဖင့္လမ္းေလွ်ာက္သြားေနေၾကာင္း ေတြ႕ရွိသျဖင့္ ၎အမ်ိဳးသမီးအား ရဲတပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားက
အ၀တ္မ်ားလံုၿခံဳစြာ၀တ္ဆင္ေစလ်က္ ရဲစခန္းသို႔ေခၚေဆာင္ထိန္းသိမ္းခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ျဖစ္စဥ္မွ အမ်ိဳးသမီးအား ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Source - Yangon Police

ဓါတ္ပံု - Thar Zaw/facebook

၂၀၁၇ သၾကၤန္စာ

၂၀၁၇ သၾကၤန္စာ


သိၾကားမင္းသည္ YBS ကိုစီး
Wild Card ကိုင္ျပီးလွ်င္ လူ ့ျပည္သို ့ၾကြခ်ီေတာ္မူ၏။

ျဗဟၼာ့ ဦးေခါင္းသည္ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ မွ မအူပင္ Myanmar Idol သို႔ ေျပာင္းေရႊ႔၏။

လူငယ္ေတြကို ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးေစာင့္၏။
လူႀကီးေတြ ပိုက္ဆံေစာင့္၏။
ရက္ကို ေန ့စားသမားမ်ား ေစာင့္၏။
လမ္းကို စည္ပင္ေစာင့္၏။
ေျမကို အခြန္ေစာင့္၏။
စစ္တပ္သည္ ေျခဥကိုေစာင့္၏။
ေလကို   ရဲမိုးေစာင့္၏။
မိုးေလဝသ ကို  ဦးထြန္းလြင္ ေစာင့္၏။
ေရကို ျပည္သူမ်ားေစာင့္၏။
မိုးကို လယ္သမားမ်ားေစာင့္၏။

လူတို ့၏အဓိပတိကား ဗိုလ္ေအာင္ဒင္။
ေျခေလးခုတို ့၏ အဓိပတိကား ေခြးေျခခုံ။
ငွက္တို ့၏အဓိပတိကား H5N1။
သစ္ပင္တို ့၏အဓိပတိကား ေမွာင္ခိုသမား။

ဤသကၠရာဇ္ဝယ္---
သီခ်င္းဆိုၿပိဳင္ပြဲေၾကာင့္ MPT ေရာင္းအားတက္လတၱံ႔။

ဘုရားသူခိုး သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္၍ လူသတ္ေကာင္ဂုဏ္ေက်းဇူးအထူးေအာက္ေမ့ လတၱံ ့။
အသက္၅၀ မေက်ာ္မခ်င္း လူငယ္ဟု သမုတ္လတၱံ႔။

ျမန္မာျပည္သိန္းတန္ သည္ MPT အတြက္ ျမန္မာျပည္သန္းတန္ ျဖစ္လတၱံ႔။

ျမန္မာျပည္ေက်ာက္စိမ္း တ႐ုတ္ျပည္သို႔ အပို႔ခံရလတၱံ႔။
(ဆိုင္းသြားတီးတာပါ)။

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႏိုင္တဲ့သူမ်ား အမတ္ျဖစ္၍ ႐ႈံးတဲ့သူမ်ား ပိုက္ဆံကုန္အံ့။
ကမ႓ာ့ ႏွစ္ျခမ္း မကြဲခင္ စပ္ၾကား ျမန္မာျပည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရလတၱံ႕။

ေန႔စားဆႏၵျပသူမ်ား အလုပ္ျဖစ္လတၱံ႕။
ေၾကာ္ျငာတံဆိပ္႐ိုက္ဆိုင္းဘုတ္ လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္အံ့။

ဆရာဝန္မမ်ား နာမည္ႀကီးလတၱံ႔။
အလွမယ္မ်ားကို Vote ေပးလြန္းၾကသျဖင့္ ေအာ္ပေရတာေတြ အလုပ္ျဖစ္အ့ံ။

၆၆ဃ နာမည္ႀကီးလတၱံ႔။

ဟုိ Profile Picture ထားၿပီးသကာလ
ေဖ့စဘုတ္ေပၚတြင္ အယုတၱ အနတၱ ဆဲဆိုၾက လတၱံ႔။
--------------------------------------------------
ဤကား ခရစ္ႏွစ္ ၂၀၁၇ ၊ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၉ ၊ သာသနာႏွစ္ ၂၅၆၁ မဟာသၾကၤန္စာတည္း။

Credit. း Ye KyawKhaing

NLD အာဏာရၿပီး တနွစ္အၾကာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ေရႊေရာင္အိပ္မက္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ဦးမွာလား

NLD အာဏာရၿပီး တနွစ္အၾကာတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ေရႊေရာင္အိပ္မက္ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ဦးမွာလား

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ ေနရာအတြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားက်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္သူလူထုအေနနွင့္ အဆိုပါၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားအေပၚ အားတက္သေရာ မရိွလွေပ။ ၂၀၁၅ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD) အျပတ္အသတ္ အနိုင္ရရိွမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ျပည္သူလူထု၏ အားတက္သေရာရိွမႈ၊ အေကာင္းဘက္မွ ရႈျမင္မႈတို႔မွာ လည္း ယခုအခါ ေမွးမိွန္ေလ်ာ့က်ကုန္ျပီျဖစ္သည္။

မတ္ ၃၁ တြင္ ကုန္ဆံုးသည့္ ဘ႑ာနွစ္တြင္ ျပည္ပရင္းႏီွးျမွဳပ္နံွမႈ ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ခဲ့သည္။ အလားတူကာလအတြင္း စီးပြားေရးဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနွးေကြးေနျပီး စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္နႈန္းသာရိွမည္ဟု ကမၻာ့ဘဏ္က ေဖာ္ျပသည္။

အစိုးရသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖဲြ႕မ်ားက ဘဂၤါလီ(႐ိုဟင္ဂ်ာ) မြတ္စလင္မ်ားအား အဓမၼျပဳက်င့္ ျခင္း၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားျပဳခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စဲြေျပာၾကားခ်က္မ်ားအား စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔ ကုလသမဂၢ၏ ဖိအားေပး မႈမ်ားနွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ တပ္မေတာ္နွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ားအၾကား တိုက္ပဲြမ်ား ျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးၾကရသည္။ ဤအခ်က္က လြန္ခဲ့ေသာ ၾသဂုတ္လတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတရပ္၏ ေအာင္ျမင္ႏိုင္မႈ အလားအလာအေပၚေမးခြန္း ထုတ္စရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

''ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈက အခိ်န္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ စိတ္ရွည္သည္းခံရမွာျဖစ္သလို အစိုးရအေနနဲ႔လည္း ယခုထက္ပိုျပီး ၾကိဳးစားဖို႔လိုပါတယ္''ဟု အသက္၂၈ ႏွစ္အရြယ္ရိွ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ကို၀င္းလြင္ေအာင္ကThe Straits Times သတင္းစာ၏ ေမးျမန္းမႈကိုေျဖၾကားခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ လႊတ္ေတာ္အဆင့္ဆင့္တြင္ ပါ၀င္ေနၾကသည္။ ထို႔အျပင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ စသည့္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာဌာနမ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ၾကီးမ်ားကို ခန္႔အပ္ခြင့္ရိွသည္။ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ အစိုးရသစ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ခန္႔က စစ္အစိုးရခ်မွတ္ခဲ့ေသာ လက္ရိွအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၏ မူေဘာင္အတြင္း အရပ္ဘက္- စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး အဆင္ေျပေအာင္ၾကိဳးပမ္းေနရသည္။ အစိုးရအဖဲြ႕ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ အာဏာမွ်ေ၀ေရးအစီအစဥ္တခုအရ သတိႀကီးစြာထားၿပီး လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနရသည္။

အစိုးရသစ္အာဏာရလာသည္မွာ မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ တနွစ္တင္းတင္းျပည့္ပါၿပီ။ သိသာထင္ရွားသည့္ အေျပာင္းအလဲနည္းပါးမႈေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုသည္ အရပ္သားအစိုးရအေပၚ စိတ္ပ်က္မႈအခ်ဳိ႕ရိွလာခဲ့သည္။

''အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးေရးထက္ ယခင္အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးအစိုးရထံမွ က်န္ရစ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္ေတြကိုပဲ ပိုျပီးဆက္လုပ္ေနရတာ မ်ားပါတယ္''ဟု လန္ဒန္တကၠသိုလ္ေကာလိပ္မွ အေရွ႕ေတာင္အာရွေရးရာကြ်မ္းက်င္သူ မာရီေလာက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ဥပမာ- NLD အစိုးရသည္ လြန္ခဲ့ေသာလက အမ်ဳိးသားပညာေရး မဟာဗ်ဴဟာ အစီအစဥ္တရပ္ကို စတင္ခဲ့ သည္။ ၎အစီအစဥ္သည္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္မွ စတင္ခဲ့ေသာလုပ္ငန္းစဥ္တခု ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ အစိုးရသည္ ရင္းနီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ ဥပေဒသစ္တရပ္ကို ဧျပီ ၁ ရက္မွစျပီး အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည္ ျဖစ္သည္။ ယင္းဥပေဒကိုလည္း သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္မွပင္ အစပ်ဳိးခဲ့သည္။ အစိုးရသည္ လြန္ခဲ့ေသာနွစ္က စီးပြားေရးမူ၀ါဒတရပ္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းမူ၀ါဒတြင္ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ေဖာ္ျပမႈနည္းပါးေနေၾကာင္း၊ မူ၀ါဒပါ ေဖာ္ျပခ်က္မ်ား ရွင္းလင္းျပတ္သားမႈမရိွေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေ၀ဖန္ေထာက္ျပၾကသည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ အေရးယူပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ႐ုပ္သိမ္းေပးခဲ့ျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ျပည္ပရင္းနီွးျမွဳပ္နံွသူမ်ားအေနနွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း၌ ေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္ လာေရာက္ရင္းနီွးျမွဳပ္ျခင္း မရိွေသးေပ။

အစိုးရသစ္က အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရိွရိွ အေကာင္အထည္မေဖာ္မႈ အေပၚ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အသိုင္းအ၀ိုင္းမွ စိုးရိမ္ပူပန္ေနသည္ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွမႈ ကုမၸဏီတခု၏ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးေအာင္ထြန္းက ေျပာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္နွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ပါက ပိုမိုခက္ခဲသည့္ အေျခအေနတရပ္နွင့္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္က ေရနံနွင့္ ဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြေရးစီမံကိန္းမ်ားတြင္ ျပည္ပရင္းနီွးျမွဳပ္ႏံွမႈ အမ်ားအျပား၀င္ေရာက္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ေရနံနွင့္ ကုန္စည္ေဈးနႈန္းမ်ား က်ဆင္းေနသည္။ အစိုးရသစ္သည္ သယံဇာတ အရင္းအျမစ္တခုအေပၚ မီွခိုအားထားေနရသည့္ စီးပြားေရးကို ေျပာင္းလဲရန္ ႀကိဳးပမ္းေနရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားနွင့္ ျပည့္၀ေနေသာ တိုင္းျပည္ျဖစ္သလို တဖက္တြင္လည္း အားတက္စရာမ်ား အလားအလာေကာင္းမ်ားရိွေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဆင္းရဲမဲြေတမႈ၊ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီ ယႏၱရားအားနည္းမႈ၊ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရး တင္းမာမႈမ်ား၊ ခ႐ိုနီအရင္းရွင္မ်ား ရိွေနသည္။ သို႔ရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သယံဇာတေပါမ်ားသည္။ မဟာဗ်ဴဟာအရ အခ်က္အခ်ာက်သည့္ေနရာ၌ တည္ရိွသည္။ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ လူငယ္လူရြယ္ အေရအတြက္ မ်ားျပားသည့္ႏိုင္ငံလည္း ျဖစ္သည္။

''အရပ္သားအစိုးရမွာ ျပႆနာေတြမ်ဳိးစံုရိွတယ္ဆိုတာ ကြ်န္မတို႔ နားလည္သေဘာေပါက္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီျပႆနာေတြအားလံုး ကြ်န္မတို႔ကို အသိေပးေစခ်င္တယ္။ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ ျပႆနာေတြကို ေျပာျပသင့္တယ္''ဟု ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းႏွင့္ Info Digest  ဂ်ာနယ္ အယ္ဒီတာ မသီတာက The Straits Times သို႔ ေျပာျပသည္။

ဂ်ာနယ္လစ္မ်ားက လြန္ခဲ့ေသာနွစ္တြင္ အစိုးရ၏စီးပြားေရးမူ၀ါဒ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အဓိကျဖစ္ရပ္မ်ား၌ သတင္းသမားမ်ား ၀င္ခြင့္မရမႈအေပၚ ျပစ္တင္ညည္းတြားေနၾကသည္။ အစိုးရသည္ ဗဟိုမွခ်ဳပ္ကိုင္ျပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ေနမႈနွင့္ပတ္သက္ျပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ အႀကီးအက်ယ္ ျပစ္တင္ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွေနသည္။

NLD အဖဲြ႕၀င္ေတြ ကိုယ္တိုင္ေပးတဲ့ဆင္ေျခက ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရေတြကို ဦးေဆာင္ ေနတဲ့လူေတြ စြမ္းေဆာင္ရည္မျပည့္၀ဘူးတဲ့။ သူတို႔ထဲမွ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေထာင္က်ခဲ့ျပီး ပါတီအတြက္ ေပးဆပ္ခဲ့ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္''ဟု ပါေမာကၡမာရီေလာက ေျပာသည္။ သို႔ျဖစ္၍ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အေကြ႕အေကာက္ အရႈပ္အေထြးမ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္ရန္  NLD အစိုးရသည္ အစိုးရအဖဲြ႕၀င္မ်ား၏စြမ္းရည္ကို ျမွင့္တင္ေပးဖို႔ အေရးတၾကီး လိုအပ္သည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အေလးထားေၾကာင့္ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွပါမွ နိုင္ငံသည္ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေပၚ ျပန္ေရာက္ျပီး ေရွ႕သို႔ဆက္လွမ္းႏိုင္မည္ဟု သူမက ယံုၾကည္သည္။

သို႔ရာတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္နွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား အရိွန္ျမင့္တက္ လာျခင္းေၾကာင့္ ၂၀၁၅ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာ တူညီခ်က္တရပ္ကို လက္မွတ္မေရးထိုးခဲ့ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕မ်ား ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ေရာက္ရိွလာေရးသူမ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ား ပ်က္ျပားမည့္ အလားအလာရိွေနသည္။

''အစိုးရဟာ အလုပ္ေတြ အမ်ားၾကီးလုပ္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔ ယူဆပါတယ္။ တခိ်န္တည္းမွာ ျပႆနာေပါင္းစံုကို စီမံခန္႔ခဲြနိုင္ဖို႔အတြက္ ယခုထက္ ပိုျပီး နက္နက္နဲနဲ ႏိႈက္ႏိႈက္ခြ်တ္ခြ်တ္ သိနိုင္စြမ္းရိွတဲ့၊ အာဏာနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပိုမိုလဲႊေျပာင္းေပးႏိုင္တဲ့ အစိုးရအဖဲြ႕တရပ္လိုအပ္ပါတယ္''ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏံွမႈကုမၸဏီတခုမွ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ဦးေအာင္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

အခ်ဳိ႕ကလည္း အစိုးရအေနႏွင့္ စီးပြားေရးဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကဲ့သို႔ သီးသန္႔က႑မ်ားအေပၚ ပိုမိုအေလး ထားလုပ္ေဆာင္သင့္သည္ဟု အၾကံျပဳၾကသည္။

''အခု ေရတြင္းတူးျပီး ခ်က္ခ်င္းေရၾကည္မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒီကိစၥကို ျပည္သူလူထုအေနနဲ႔ နားလည္ သေဘာမေပါက္မွာကို ကြ်န္မအေနနဲ႔ စိုးရိမ္မိပါတယ္''  ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွ လမ္းေဘးေဈးသည္ ေဒၚမာမာက  ေျပာသည္။

S.M
Ref : (The Straits Times)(News Watch)

အေမရိကန္တြင္ မိုးပ်ံအေဝးေျပးလမ္းတစ္လမ္း၌ မီးႀကီးေလာင္ကာ ၿပိဳက်မႈျဖစ္

အေမရိကန္တြင္ မိုးပ်ံအေဝးေျပးလမ္းတစ္လမ္း၌ မီးႀကီးေလာင္ကာ ၿပိဳက်မႈျဖစ္


အေမရိကန္ႏိုင္ငံက အက္လန္တာၿမိဳ႕တြင္ မတ္ ၃၀ ရက္ ညေနပိုင္းက မိုးပ်ံအေဝးေျပးလမ္းတစ္လမ္း မီးေလာင္မႈျဖစ္၍ လမ္း၏အစိတ္အပိုင္း ႀကီးႀကီးမားမား ၿပိဳက်မႈျဖစ္ပြားသည္။

ျပည္နယ္ခ်င္းဆက္ အမွတ္ ၈၅ မိုးပ်ံအေဝးေျပးလမ္းမႀကီး၌ ေလာင္ကြ်မ္းသည့္ မီးေတာက္ႀကီးက အထက္ေတာ္ေတာ္အျမင့္ထိ ထိုးတက္သည္။

ထိုသို႔ မီးေလာင္ကြ်မ္းမႈေၾကာင့္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ခုနစ္နာရီခြဲခန္႔၌ လမ္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ ၿပိဳက်ေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

မီးခိုးလုံးမည္းႀကီးမ်ားေၾကာင့္ မုန္တိုင္း တိုက္လာသည္ဟုေတာင္ ထင္မွတ္မိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

အဆိုပါမီးေလာင္မႈ၌ ထိခိုက္ေသဆုံးမႈသတင္း လတ္တေလာ မသိရေသးေပ။

သို႔ေသာ္ ယင္းမီးေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ျခင္းႏွင့္ လမ္းမ်ား ပိတ္ဆို႔ျခင္း ႀကီးႀကီးမားမား ျဖစ္ေပၚၿပီး ယာဥ္မ်ားမွာ နာရီမ်ားစြာ ရပ္တန္႔ေနခဲ့ရသည္။

ေဂ်ာ္ဂ်ီယာျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈး နာသန္ဒီရာယ္က အေရးေပၚအေျခအေန ေၾကညာလိုက္သည္။

မီးေလာင္မႈမွာ အဆိုပါလမ္းပိုင္းေအာက္တြင္ ျမဳပ္ႏွံထားေသာ ေလာင္စာပိုက္လိုင္းက စေလာင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ၎ကေျပာေသာ္လည္း မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ယင္းေနရာတြင္ ပိုက္လိုင္းျမဳပ္ႏွံထားျခင္းကို ေသခ်ာမသိရေပ။

Mizzima

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လူစိတ္ဝင္စားမႈနည္းျခင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကတိပ်က္မႈ ေၾကာင့္ဟု သံုးသပ္

ၾကားျဖတ္ေ႐ြးေကာက္ပြဲ လူစိတ္ဝင္စားမႈနည္းျခင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ကတိပ်က္မႈ ေၾကာင့္ဟု သံုးသပ္


အမ္းၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ျပဳလုပ္မည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး ေဒသခံလူထု စိတ္ဝင္စားမႈ အလြန္နည္းပါးရျခင္းမွာ လူထု၏ စားဝတ္ေနေရး၊ ပညာေရးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သလို ယခင္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မဲဆြယ္စည္း႐ံုးစဥ္ က ေျပာခဲ့သည့္ကတိကဝတ္ ပ်က္ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု တစ္သီးပုဂၢလ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္လင္းေအာင္က ေျပာလိုက္သည္။

“ၾကားျဖတ္းေရြးေကာက္ပြဲကို လူထုစိတ္ဝင္စားမႈ နည္းတာက ယခင္ ေရြးေကာက္ပြဲႏွစ္ႀကိမ္က လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေတြ ေပးအပ္ခဲ့တဲ့ ကတိကဝတ္ေတြဟာ လူထုဆီကို ေရာက္မလာဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ဆိုရင္ မဲဆႏၵနယ္ကိုေတာင္ ျပန္မေရာက္ေတာ့တာေတြ ႐ွိတယ္။ ဆိုေတာ့ လူထုက သူတို႔အတြက္ ဘာမွမထူးသလို ခံယူသြားတယ္”ဟု ဆက္လက္ေျပာသည္။

ယင္းအျပင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ အမ္းလူထုအမ်ားစုတို႔မွာ မိမိတို႔စားဝတ္ေနေရးကိုသာ ဦးစားေပးေျဖ႐ွင္းေနၾကရသည့္ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ နပန္းလံုးေနၾကရသျဖင့္ တျခားကိစၥရပ္မ်ားကို မိမိတို႔အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ကိစၥရပ္တစ္ခုအေနျဖင့္ အခ်ိန္မေပးႏုိင္ျခင္း၊ မဲေပးျခင္းႏွင့္ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဆိုင္ရာ အသိပညာေပးမႈမ်ားကိုလည္း တိုးျမွင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ လွ်က္႐ွိေၾကာင္း သိရသည္။

“ေလာေလာဆယ္ကေတာ့ ျပည္သူေတြရဲ႕မဲေတြမဆံုး႐ႈံးရေအာင္ မလာႏုိင္တဲ့မဲဆႏၵ႐ွင္ေတြကို လာႏုိင္ေအာင္၊ မေပးႏုိင္တဲ့ သူေတြကို ေပးႏုိင္လာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္ တစ္ခ်ိဳ႕မဲေတြဟာ ဆံုး႐ံႈးသြားႏုိင္ပါတယ္”ဟု အမ္း ၿမိဳ႕ခံ ေက်ာင္းဆရာအၿငိမ္းစား ဦးခင္ေမာင္ဝင္းက သံုးသပ္ေျပာခဲ့သည္။

လက္႐ွိအခ်ိန္တြင္ ႀကိဳတင္မဲေပးမႈမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္လွ်က္႐ွိၿပီး မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ညေန ၆ နာရီ အခ်ိန္ကစတင္ကာ ႀကိဳတင္မဲေပးျခင္းကို ရပ္တန္႔လိုက္ၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Mizzima

ျဖဳတ္ခ်ခံ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ ပက္ကြမ္ဟီး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရ

ျဖဳတ္ခ်ခံ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ ပက္ကြမ္ဟီး ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းခံရ


ျခစားမႈႏွင့္ အာဏာ အလြဲသံုးစားမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုေၾကာင့္ ရာထူးမွ ျဖဳတ္ခ်ခံခဲ့ရေသာ ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတေဟာင္း ပက္ကြမ္ဟီးသည္ မတ္ ၃၁ ရက္ အေစာပိုင္းက ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ တရား႐ံုးတြင္ အလ်င္အျမန္ ၾကားနာခဲ့ၿပီးေနာက္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ၊ အာဏာ အလြဲသံုးစားမႈ၊ ဖိအားေပးေစခိုင္းမႈ၊ အစိုးရလွ်ဳိ႕၀ွက္ခ်က္မ်ား ေပါက္ၾကားေစမႈစြဲခ်က္မ်ားျဖင့္ ဆိုးလ္ခ႐ိုင္တရား႐ံုးက ပက္အား ဖမ္း၀ရမ္း ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အဓိက စြဲခ်က္ေတြဟာ မွန္ကန္ေၾကာင္း ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး သက္ေသ အေထာက္အထားေတြ ဖ်က္ဆီးခံရမယ့္ အႏၲရာယ္ရွိေနတာေၾကာင့္ (ပက္ကို) ဖမ္းဆီးဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္” ဟု တရား႐ံုးက ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ပက္အား ထိန္းသိမ္းသင့္ မထိန္းသင့္ကို တရားသူႀကီးက မဆံုးျဖတ္မီ တရား႐ံုးတြင္ ကိုးနာရီနီးပါး ၾကားနာခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရေရွ႕ေန႐ံုးမွေန၍ ဆိုးလ္အနီးရွိ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းသို႔ ခ်က္ခ်င္းေခၚေဆာင္ သြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

စိတ္ပ်က္ၿပီး ေဖ်ာ့ေတာ့ေနပံုရေသာ ပက္သည္ မီဒီယာမ်ားကို ဥပေကၡာျပဳခဲ့ၿပီး ဆိုးလ္ခ႐ိုင္တရား႐ံုးသို႔ ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ စကားေျပာၾကားခဲ့ျခင္း မရွိသလို ထြက္ခြာခ်ိန္တြင္လည္း စကားမေျပာခဲ့ေပ။

ပက္ကြမ္ဟီးအား ထိန္းသိမ္းျခင္းသည္ ေတာင္ကိုရီးယား၏ ပထမဆံုးအမ်ဳိးသမီး သမၼတကို အရွက္ရေစခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္တြင္ ပက္၏ေခါင္းေဆာင္မႈအား ျပည္သူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာက ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား၏ အဓိက ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။

အသက္ ၆၅ ႏွစ္အရြယ္ ပက္သည္ ယခုလအေစာပိုင္းတြင္ တရား႐ံုးခ်ဳပ္၏  ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ခံခဲ့ရ ၿပီးေနာက္ တရားစြဲဆိုခံရမႈအတြက္ အကာအကြယ္ရရိွထားမႈကို ဆံုး႐ံႈးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။  ပက္က စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျငင္းဆိုထားသည္။

အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုတြင္ ဗဟိုခ်က္ျဖစ္ေသာ  ပက္၏လွ်ိဳ႕၀ွက္လူယံု ခြၽိဳင္ဆြန္ဆီသည္ ဆမ္ေဆာင္းအပါအ၀င္ ေတာင္ကိုရီးယားထိပ္တန္း ကုမၸဏီမ်ားအား ၎၏ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ားသို႔ ေဒၚလာသန္း ၇၀ နီးပါးလွဴဒါန္းရန္ ဖိအားေပးခဲ့မႈအတြက္ ႐ံုးတင္စစ္ေဆးခံေနရၿပီး ျဖစ္သည္။ ပက္သည္ အာရွ၏ စတုတၳအႀကီးဆံုး စီးပြားေရးေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ျခစားမႈအတြက္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေသာ တတိယေျမာက္ သမၼတေဟာင္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ႏွင့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားသည္ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ႏႊယ္ေနၾကသည္။

ပက္ကို က်ဆံုးေစခဲ့ေသာ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုႏွင့္ဆက္ႏႊယ္၍ ေတာင္ကိုရီးယား အီလက္ထရြန္နစ္ကုမၸဏီ၏ ဒုဥကၠ႒လီဂ်ဲေယာင္သည္ ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္။ ေတာင္ကိုရီးယား အာဏာရွင္ေဟာင္း ပက္ခ်ံဳဟီး၏ သမီးျဖစ္သူ ပက္ကြမ္ဟီးသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယား၏ ဒီမိုကရက္တစ္သမိုင္း၌ မည္သည့္ကိုယ္စားလွယ္မွ မရခဲ့ဖူးေသာ ေထာက္ခံမဲအမ်ားစုကို ရရိွခဲ့ၿပီး သမၼတျဖစ္လာခဲ့သူျဖစ္သည္။

ပက္သည္ အထက္တန္းေက်ာင္းသာၿပီးၿပီး တရား၀င္ အစိုးရရာထူးမရိွသူ မိတ္ေဆြခြၽိဳင္အား  ထိပ္တန္းရာထူးမ်ား ခန္႔အပ္မႈ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးရာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ကိုင္တြယ္ခြင့္ေပးခဲ့ေၾကာင္း စြပ္စြဲခံရၿပီးေနာက္ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုႀကီးမားခဲ့ၿပီး ၿပီးခဲ့သည့္ဒီဇင္ဘာတြင္ ပါလီမန္၌ စြပ္စြဲျပစ္တင္ခံခဲ့ရသည္။

၁၉၆၁ မွ ၁၉၇၉ ခုႏွစ္အထိ ေတာင္ကိုရီးယားကို ဖိႏွိပ္အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ဖခင္ျဖစ္သူ ႏွင့္ ၎ကိုယ္တိုင္အား ေ၀ဖန္ခဲ့ေသာ အႏုပညာရွင္အေျမာက္အျမားကို ပက္က ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း စြပ္စြဲခံထားရသည္။ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုေၾကာင့္ ျဖစ္ခဲ့ရေသာ စိတ္ပ်က္ေစမႈအတြက္ ပက္က အႀကိမ္ႀကိမ္ေတာင္းပန္ခဲ့ေသာ္လည္း အမွားက်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု ၀န္ခံမထားဘဲ ခြၽိဳင္ဆြန္ဆီသည္ ခင္မင္ရင္းႏွီးမႈကို အလြဲသံုးစားျပဳခဲ့ေၾကာင္း ပက္က အျပစ္တင္ထားသည္။                    

Eleven Media Group

ေအာင္လအန္ဆန္း ၏ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ေလလံပြဲ က်ပ္ ၅၈ သိန္းရရွိ

ေအာင္လအန္ဆန္း ၏ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ေလလံပြဲ က်ပ္ ၅၈ သိန္းရရွိ


ရန္ကုန္ မတ္ ၃၁

MMA နံမည္ႀကီး ကခ်င္ တိုင္းရင္းသား လက္ေဝွ႔သမား ေအာင္လအန္ဆန္း ၏ အသံုးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ေလလံ တင္ပြဲကို မတ္လ ၃၁ ရက္ ညေနပိုင္းက ဒဂံုၿမိဳ ့နယ္ရွိ Shopmyar.com ရံုးခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ ေငြက်ပ္ ၅၈ သိန္း ရရွိခဲ့သည္။

ယင္းေလလံပြဲတြင္ ေအာင္လအန္ဆန္း ၏ လက္မွတ္ ပါဝင္သည့္ တီရွပ္မ်ား ေလ့က်င့္မႈ ျပဳလုပ္စဥ္ အသံုးျပဳသည့္ အားကစား ဝတ္စံုမ်ား သုဝဏၰကြင္းတြင္ က်င္းပၿပီး ပိုလန္ႏိုင္ငံသား လက္ေဝွ႔သမား ပတ္စတာနာ့ခ္ကို အႏိုင္ယူခဲ့သည့္ လက္အိတ္ႏွင့္ ေဘာင္းဘီ ေလ့က်င့္ေရး လက္အိတ္၊ ၎ႏွင့္အတူ ညစာစားသံုးခြင့္ႏွင့္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၎ရရွိခဲ့ဖူးသည့္ ေရႊတံဆိပ္ တို႔ကို ေလလံ ေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းေလလံပြဲမွ ရရွိသည့္ ေငြက်ပ္ ၅၈ သိန္းကို ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေဘးေရွာင္ ဒုကၡသည္မ်ားကို လွဴဒါန္းမည့္ အျပင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ရွိ သုခစုစံ မိဘမဲ့ေဂဟာ ကိုလည္း ယခုရက္ပိုင္း အတြင္း သြားေရာက္ လွဴဒါန္းမည္ ျဖစ္သည္။
ဓာတ္ပံု - Sithu( The Voice )

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ တရုတ္ႏုိင္ငံကုိ သြားေရာက္မည္

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ တရုတ္ႏုိင္ငံကုိ သြားေရာက္မည္

သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္ ဟာ ဧၿပီလ ၆ ရက္ေန႔ကေန ၁၁ ရက္ေန႔ ထိ တရုတ္နိုင္ငံကို သြားေရာက္မယ္လို႔ တရုတ္ ဆင္ဟြာ သတင္းက ဒီေန႔ ေဖာ္ျပပါတယ္။

တရုတ္ သမၼတ ရွီက်င္းဖ်င္ရဲ႕ ဖိတ္ၾကားခ်က္ အရ ျဖစ္တယ္ လို႔လည္း တရုတ္ နုိင္ငံျခားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ လူကန္းက ဒီေန႔ ေျပာဆိုလိုက္တာ ျဖစ္ပါတယ္။

ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက တရုတ္ႏုိင္ငံကုိ သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။

RFA

*** မိမိကိုယ္ကိုယ္ အားကိုးပါ ***

*** မိမိကိုယ္ကိုယ္ အားကိုးပါ ***

* မင္းဒုကၡေရာက္ေနတာေတာင္
မကူညီရေကာင္းလားလို႔ ေဒါသမထြက္ပါနဲ႔။
ဘယ္သူကမွ မင္းကိုကူညီဖို႔ တာဝန္ရွိမေနပါဘူး။

* မင္းရဲ႕အခက္အခဲေတြ အက်ပ္အတည္းေတြကို
အလိုက္တသိနဲ႔ နားမလည္ရေကာင္းလားလို႔
အျပစ္မတင္ခ်င္ပါနဲ႔။
ဘယ္သူကမွ မင္းကိုနားလည္ေပးဖို႔ လူလာျဖစ္ေနၾကတာ မဟုတ္ဘူး။

* မင္းအထီးက်န္တယ္ အေဖာ္မျပဳရေကာင္းလား လို႔ မနာၾကည္းလိုက္ပါနဲ႔။ မင္းေလွ်ာက္ေနတဲ့ လမ္းမွာ မိသားစုေကာင္း မိတ္ေဆြရင္းအေဖာ္မြန္စစ္ ပါခ်င္ပါလာမယ္။ မပါခ်င္ မပါဘူး။ လမ္းခုလတ္က လွည့္ထြက္သြားတာလည္း ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မယ္။
ေသခ်ာတာ ကိုယ္သြားခ်င္တဲ့လမ္း
ကိုယ္တိုင္ဆံုးေအာင္ ဆက္ေလွ်ာက္ရမွာပဲ။

* ဂ႐ုစိုက္မယ့္သူရွိရင္ ဂ႐ုစိုက္ခံလိုက္။
ဘယ္သူမွ မရွိဘူးလား?.... ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ဂ႐ုစိုက္။

* ခ်စ္ေပးမယ့္သူရွိရင္ အခ်စ္ခံလိုက္။
မခ်စ္ေတာ့ဘူးလား? လြတ္လပ္ခြင့္ ေပးလိုက္။

* သူတစ္ပါး စိတ္ႏွလံုးအိမ္ထဲမွာ
ေနရာတစ္ခုရဖို႔ ဆိုတာ မင္းေတာင္းဆိုလို႔ မရဘူး။
တစ္ဖက္ကေပးသေလာက္ပဲ မင္းေနရမယ္။
ေက်နပ္တာ မေက်နပ္တာ မင္းကိစၥပါ။ ဘယ္သူကမွ မင္းခံစားခ်က္ကို ေမးေနမွာမဟုတ္ဘူး။

* ဒါေတြဟာ သမ႐ိုးက် ျဖစ္စဥ္ေတြေလ။
ေထြေထြထူးထူး ေၾကကြဲမေနနဲ႔။
ကိုယ့္ကိုကိုယ္မွ စိတ္ခ်မ္းသာေအာင္မထားရင္
ဘယ္သူကမွ မင္းစိတ္ခ်မ္းသာေအာင္
ထားႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး။

Moe Nay

ႏွလုံးသားကို မကြဲေၾကပါေစနဲ႔

ႏွလုံးသားကို မကြဲေၾကပါေစနဲ႔


တစ္ခါက အက္ဒီဆင္ဟာ မီးလုံးကို တီထြင္ၿပီးခါစမွာ သူ႔ရဲ ႔တီထြင္မႈကို မိတ္ဆက္ဖို႔ စာနယ္ဇင္း သမားေတြကို ဖိတ္ေခၚလိုက္ပါတယ္…။

စာနယ္ဇင္းသမားေတြ ေရာက္လာၿပီး အားလုံး အဆင္သင့္ ျဖစ္တဲ့ အခ်ိန္မွာေတာ့ အက္ဒီဆင္က သူအိမ္က အလုပ္သမား ေကာင္ေလး တစ္ေယာက္ကို သူ႔ရဲ ႔မီးလုံးကို သြားယူခိုင္းပါတယ္…။

ေကာင္ေလးဟာ မီးလုံးကိုယူလာၿပီး ေရာက္ခါနီးမွ ခလုတ္တိုက္လဲၿပီး မီးလုံးဟာ က်ကြဲသြားပါတယ္…။ ဒီမီးလုံးဟာ အက္ဒီဆင္ အႀကိမ္ေပါင္း မ်ားစြာ ႀကိဳးစား အားထုတ္ခဲ့တာ အားလုံးသိပါတယ္…။

ဒါေပမယ့္ အင္ဒီဆင္ ကေတာ့ ေကာင္ေလးကို ဘာမွမေျပာဘဲ ...
စာနယ္ဇင္းသမားေတြကိုသာ ေတာင္းပန္လိုက္ပါတယ္…။
သူ အသစ္ ထပ္မံ ျပဳလုပ္ၿပီးရင္ ျပန္လည္ ဖိတ္ႀကားပါမယ္ေပါ့…။
ေကာင္ေလးကေတာ့ သူ႔ရဲ ႔ နေမာ္နမဲ့ ႏိုင္မႈေၾကာင့္ ဒီလို ျဖစ္သြားရတာကို စိုးရိမ္ ေၾကာက္ရြံ ႔ေနပါ သတဲ့…။

အက္ဒီဆင္ ဟာလည္း ဒီမီးလုံးကို ထပ္မံ ျပဳလုပ္ဖို႔ရာ လနဲ႔ခ်ီၿပီး အခ်ိန္ယူ လုပ္ေဆာင္လိုက္ရပါ သတဲ့…။ မီးလုံးၿပီးသြားခ်ိန္ မွာေတာ့ စာနယ္ဇင္းသမားေတြကို ထပ္မံ ဖိတ္ေခၚလိုက္ျပန္ပါ သတဲ့…။
သတင္းေထာက္ေတြ ေရာက္လာၿပီး အားလုံး အဆင္သင့္ ျဖစ္ခ်ိန္မွာေတာ့ သူရဲ ႔မီးလုံးကို သြားယူဖို႔ရာ ယခင္ ေကာင္ေလးကိုပဲ သြားယူခိုင္းျပန္ပါတယ္…။ ေကာင္ေလး ဟာလည္း ဝမ္းသာအားရ ေသေသခ်ာခ်ာ ဂရုစိုက္ၿပီး ယူလာခဲ့ပါတယ္…။

စာနယ္ဇင္း မိတ္ဆက္ပြဲ ၿပီးဆုံးခ်ိန္မွာေတာ့ သတင္းေထာက္ တစ္ခ်ိဳ႔က ေမးပါတယ္…။

“မစၥတာ အက္ဒီဆင္ ခင္ဗ်ား…
မီးလုံးသြားယူတဲ့ ေကာင္ေလးဟာ ဟိုတစ္ခါ သူ႔ေၾကာင့္ မီးလုံး က်ကြဲ သြားဖူးတယ္ မဟုတ္လား….
ဆရာ႔မွာ တစ္ျခား ခုိင္းစရာလူေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတဲ့အနက္က ဒီေကာင္ေလးကိုပဲ ဘာလို႔ ျပန္ခိုင္းရတာလဲ… .
ဒီတစ္ခါ က်ကြဲသြားရင္ ေနာက္တစ္ခါ အခ်ိန္အမ်ားႀကီး ျပန္ယူရမွာ မစိုးရိမ္ဘူးလား …”

လို႔ေမးပါသတဲ့…။
ဒီေတာ့ အက္ဒီဆင္ႀကီး ျပန္ေျဖလိုက္ပုံကေတာ့…

“က်ဳပ္တမင္တကာ သူ႔ကို ခိုင္းလိုက္တာဗ်…
မီးလုံး ထပ္ကြဲသြားရင္ က်ဳပ္ျပန္လုပ္လို႔ ရပါတယ္…
ဒါေပမယ့္ ဒီတစ္ခါဒီ ေကာင္ေလးကို မခိုင္းခဲ့ရင္ ဒီေကာင္ေလးရဲ ႔ ႏွလုံးသား က်ကြဲသြားမွာဗ်…” လို႔ ျပန္ေျဖလိုက္ပါေတာ့ သတဲ့…။

ႏွလုံးသား ဆိုတာ အင္မတန္ ႏူးည့ံပါတယ္…
ကြဲေၾကသြားတဲ့ ႏွလုံးသားကို ျပန္လည္ ကုစားဖို႔ ဆိုတာ အခ်ိန္ ကာလ သတ္မွတ္လို႔ မရႏိုင္ပါဘူး…
ကိုယ့္ေၾကာင့္ ဘယ္သူ႔ ဘယ္သူရဲ ႔ ႏွလုံးသားကိုမွ မကြဲေၾကပါေစနဲ႔ ။
ဖတ္လို႔ အက်ဳိးရိွရင္ share ေပးဖို႔မေမ့ပါနဲ႔။
Credit >> For the soul's photo.
Ashin Sanda Zawti