Latest News

World News
Interview

News

Crime

Education

Gov

Recent Posts

Wednesday, April 26, 2017

ဖိလစ္ပိုင္ လက္မရြံ႕ ေသနတ္သမား၏ ေရွ႕ေနက ဒူတာေတးကို ႏိုင္ငံတကာ ခံု႐ံုးတြင္ စြဲခ်က္တင္

ဖိလစ္ပိုင္ လက္မရြံ႕ ေသနတ္သမား၏ ေရွ႕ေနက ဒူတာေတးကို ႏိုင္ငံတကာ ခံု႐ံုးတြင္ စြဲခ်က္တင္

26-Apr-2017

မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းေရး စီမံခ်က္အတြင္း လူအေျမာက္အျမား သတ္ျဖတ္မႈျဖင့္ သမၼတဒူတာေတးႏွင့္ အႀကီးတန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာခံု႐ံုးတြင္ ဖိလစ္ပိုင္ ေရွ႕ေနတစ္ဦးက စြဲခ်က္တင္လိုက္သည္ဟု Reuters သတင္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

စာမ်က္ႏွာေပါင္း ၇၇ ပါရွိေသာ စြဲခ်က္တြင္ ဒူတာေတးသည္ လူသားတို႔အေပၚ ရာဇဝတ္မႈမ်ားကို အေျပာင္းအလဲမရွိ၊ အႀကိမ္ႀကိမ္၊ အဆက္မျပတ္ က်ဴးလြန္ခဲ့ၿပီး ၎၏လက္ထက္တြင္ မူးယစ္ေဆးဝါး ဆက္စပ္တရားခံမ်ားကို သတ္ျဖတ္မႈသည္ ဓေလ့ထံုးစံသဖြယ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္ဟု ေရွ႕ေနဂ်ဴဒီဆာဘီယိုက တင္ျပထားသည္။

ဆာဘီယိုသည္ ဒူတာေတး၏ လူသတ္အမိန္႔မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ပါဝင္ခဲ့ရသည္ဟု ဆီးနိတ္တြင္ ထြက္ဆိုထားသူ အက္ဂါမာတိုဘာတို၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သည္။

ဒူတာေတးႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာခံု႐ံုးသို႔ ပထမဆံုး တင္သြင္းေသာ စြဲခ်က္သည္ မာတိုဘာတိုႏွင့္ အၿငိမ္းစား ရဲအရာရွိ အာတူ႐ိုလာစကာနာတို႔၏ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ား၏ အစီရင္ခံစာမ်ား၊ Reuters ကဲ့သို႔ သတင္းဌာနမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို အေျခခံထားျခင္းျဖစ္သည္။

တိုင္ၾကားခ်က္တြင္ ဒူတာေတးႏွင့္ အႀကီးတန္း တာဝန္ရွိသူ ၁၁ ဦးသည္ လူအေျမာက္အျမား သတ္ျဖတ္မႈမ်ားအတြက္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲထားၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္၊ ဖမ္းဝရန္းထုတ္ရန္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္စီရင္ရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္။

သို႔ေသာ္ မာတိုဘာတို၏ ဆီးနိတ္ ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ အေထာက္အထား မရွိဟု ဆီးနိတ္အမတ္မ်ားက သတ္မွတ္ၾကၿပီး သမၼတ၏ လက္ေထာက္မ်ားကလည္း လုပ္ဇာတ္ျဖစ္သည္ဟု ကန္႔ကြက္ထားသည္။

ဖိလစ္ပိုင္တြင္ ဒူတာေတး အာဏာရလာၿပီးေနာက္ပိုင္း မူးယစ္ေဆးဝါး ႏွိမ္နင္းေရး စီမံခ်က္အတြင္း လူေပါင္း ၉၀ဝ၀ ေက်ာ္ ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ယင္းတို႔အနက္ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔သည္ စီးနင္းမႈမ်ားအတြင္း ခုခံကာကြယ္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ဟု ရဲတပ္ဖြဲ႔က ကာကြယ္ေျပာဆိုလ်က္ ရွိသည္။

က်န္သံုးပံုႏွစ္ပံုမွာလည္း ရဲမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းထားေသာ လက္မရြံ႕မ်ားႏွင့္ လက္မရြံ႕အျဖစ္ ပံုဖ်က္ထားေသာ ရဲမ်ား၏လက္ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရး အုပ္စုမ်ားက ေျပာၾကားၾကေသာ္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႔က ျငင္းဆန္လ်က္ရွိသည္။

ဒူတာေတးကမူ လက္မရြံ႕အဖြဲ႔ႏွင့္ ပတ္သက္မႈကို တစ္သမတ္တည္း ျငင္းဆိုခဲ့ၿပီး မူးယစ္ေဆးဝါး တရားခံမ်ားအား စီရင္ရာတြင္လည္း ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ရဲမ်ားကို မွာၾကားထားသည္ဟု ကာကြယ္ေျပာဆိုသည္။

ႏိုင္ငံတကာခံု႐ံုး၏ အမႈလိုက္ေရွ႕ေနမ်ား႐ံုးမွ ေၾကညာခ်က္တြင္ ၎တိုင္ၾကား စာကို လက္ခံရရွိေၾကာင္း၊ သင့္ေလ်ာ္သလို ပိုင္းျခား သံုးသပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မည္သို႔ ေကာက္ခ်က္ခ်ေၾကာင္းကို အေၾကာင္းရင္းမ်ားႏွင့္တကြ အသိေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဒူတာေတး၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ အန္နက္စတိုေအဘယ္လာက ၎စြဲခ်က္သည္ သမၼတကို သိကၡာခ်ရန္ လုပ္ႀကံျခင္းျဖစ္သည္ဟု ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုသည္။

ႏိုင္ငံတကာခံု႐ံုး ICC သည္ ၂၀ဝ၂ ခုႏွစ္ ထူေထာင္ၿပီးေနာက္ပိုင္း တိုင္ၾကားခ်က္ေပါင္း ၁၂၀,ဝ၀ဝ ခန္႔လက္ခံရရွိခဲ့ၿပီး ၎တို႔အနက္မွ ကိုးမႈကို ႐ံုးတင္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ျပစ္ဒဏ္စီရင္ခ်က္ ေျခာက္ခုကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့သည္။

တိုင္ၾကားျခင္းသည္ ႏိုင္ငံတကာ ခံု႐ံုး၏ ရွည္လ်ားေသာ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပထမဦးဆံုးအဆင့္ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ခံု႐ံုးက စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္ ရွိ၊ မရွိ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ကနဦးေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ထို႔ေနာက္တြင္ တရားဝင္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရန္ တရားသူႀကီးကို ေတာင္းဆိုျခင္း စသည္တို႔ကို အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္႐ြက္ရသည္။

ဒူတာေတးကမူ ၎အား ႏိုင္ငံတကာ ခံု႐ံုးက စစ္ေဆးမည့္ကိစၥကို ႀကိဳဆိုသည္ဟု ေျပာၾကားသည္။

ICC အမႈလိုက္ေရွ႕ေန ဖာတူးဘန္ ဆူဒါက သူမ၏႐ံုးသည္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံမွ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ကနဦး စံုစမ္းေလ့လာမႈ ျပဳလုပ္ရန္ လို၊ မလို အကဲျဖတ္သည့္ ႐ႈေထာင့္မွ ေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္း ယခင္ႏွစ္က ေျပာဆိုထားသည္။
The  Voice

ဂ်ပန္သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီး စကားတစ္ခြန္းမွားေျပာမိသျဖင့္ ႏုတ္ထြက္

ဂ်ပန္သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ၀န္ၾကီး စကားတစ္ခြန္းမွားေျပာမိသျဖင့္ ႏုတ္ထြက္

တိုက်ဳိ၊ ဧျပီ ၂၆

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၀န္ၾကီး မစၥတာ မာဆာဟီရို အီမမူရာသည္ စကားအမွားတစ္ခြန္းေျပာလိုက္မိျခင္းေၾကာင့္ ယမန္ေန႔က ရာထူးႏွင့္တာ၀န္မွႏုတ္ထြက္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က လႈတ္ခတ္သြားခဲ့ေသာ ငလ်င္ၾကီးသည္ တိုက်ဳိျမိဳ႔ျပေဒသတြင္ျဖစ္ပြားမည့္အစား ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ဖူကူရွီးမားတြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည္က ပိုေကာင္းသြားေၾကာင္း သူကေျပာမိခဲ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုကဲ့သို႔ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

"ကြ်န္ေတာ့္စကားအမွားေၾကာင့္ ငလ်င္ေဘးဒဏ္ခံခဲ့ရတဲ့ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းေနျပည္သူေတြ အရမ္းစိတ္ထိခိုက္ကုန္ၾကရပါတယ္။ အဲဒီစကားအမွားအတြက္လည္း ကြ်န္ေတာ္ ရင္ထဲအသည္းထဲကကို အႏူးအညြတ္ေတာင္းပါတယ္ခင္ဗ်ာ"ဟု မစၥတာ အီမမူရာက ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ထံ ႏုတ္ထြက္စာတင္အျပီး ျပဳလုပ္ေသာ စာနယ္ဇင္းရွင္းလင္းပြဲတြင္ သတင္းစာဆရာမ်ားအားေျပာၾကားပါသည္။

မစၥတာ အီမမူရာ၏ ႏုတ္ထြက္စာကို ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ ရွင္ဇိုအာေဘးက လက္ခံခဲ့ျပီး၊ လစ္ဘရယ္ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီမွ မစၥတာ မာဆာယိုရွီ ယိုရွင္ႏိုကို သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ဆိုင္ရာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး၀န္ၾကီးအျဖစ္ အစားထိုးခန္႔အပ္လိုက္ျပီျဖစ္သည္။

PN-002
REF:
Japan's disaster minister resigns after quake gaffe
Source:Xinhua Published: 2017/4/26 14:04:25

Credit - Popular News Journal

ေစတီျပင္ ဗလီကိုမီးရိႈ႕ျပီး ျပႆာနာ ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးသူမ်ားကို အေရးယူရန္ ေတာင္းဆို

ေစတီျပင္ ဗလီကိုမီးရိႈ႕ျပီး ျပႆာနာ ျဖစ္ေအာင္ဖန္တီးသူမ်ားကို အေရးယူရန္ ေတာင္းဆို


ဧျပီ ၂၆

ရခိုင္ျပည္နယ္ ရေသ့ေတာင္ျမိဳ႕နယ္ ေစတီျပင္ ေက်းရြာရွိ
ဗလီအတြင္းတြင္ မီးရွိဳ႕သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ယမန္ေန႕ ညဥ့္အခ်ိန္ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ၎မီးရိႈ႕ျပီး ျပႆနာ ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးသူမ်ားကို အေရးယူရန္ ေစတီျပင္ေက်းရြာသားမ်ားက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။

“ ကၽြန္ေတာ္တို႕ စံုစမ္းစစ္ေဆးေနပါတယ္။ ဒီမီးက ေပါ့ဆမီးလား၊ တမင္ရိႈ႕တာလားဆိုတာကုိ ကၽြန္ေတာ္တို႕ ေခၚယူစစ္ေဆးေနပါ
တယ္” ဟု ေစတီျပင္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦး
က နိရဥၥရာသို႕ ေျပာၾကားသည္။

ေစတီျပင္ ေက်းရြာသားမ်ားက ယခုမီးသည္ ေက်းရြာအတြင္းရွိ ရခိုင္လူမ်ိဳးမ်ားအား တမင္ အျပစ္ရွာရန္ႏွင့္ျပႆနာ ၾကီးထြားရန္
မသမာသူ ဘဂၤလီ တစ္ခ်ိဳ႕မွ အေကာက္ၾကံျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သျဖင့္ ၎သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ အေရးယူေပးရန္  နယ္ျခားေစာင့္တပ္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို  ၀ိုင္း၀န္း ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

ဧၿပီလ ၂၅ ရက္ေန႔ ည ၉ နာရီခြဲခန္႔အခ်ိန္တြင္ ေစတီျပင္ေက်းရြာရွိ ဗလီအတြင္းမွ မီးခုိးလံုးမ်ား ထြက္ေပၚလာသည့္ အတြက္ ေဒသခံ
မ်ားက မီးကို ၀ိုင္း၀န္း ျငိမ္းသတ္ခဲ့ရေၾကာင္း၊ မီးမွာ အျပင္က ေလာင္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဗလီတြင္းမွ စတင္ေလာင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း မ်က္ျမင္မ်ားက ေျပာၾကားသည္။

အခင္း ျဖစ္ပြားရာသို႕ ကုိယ္တုိင္သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ေဒသခံတစ္ဦး
က " သူဗလီတက္ျပီး ဆီမီးထြန္းရာကေန ျဖစ္တာလို႔ သိရပါတယ္။ စာအုပ္တခ်ဳိ႕နဲ႔ ခံုတစ္လံုး မီးေလာင္သြားခဲ့ပါတယ္။ နယ္ျခားေစာင့္
ရဲ ေရာက္လာတဲ့ အခါ ဘဂၤါလီေတြမီးၿငိမ္းလိုက္လုိ႔ မီးၿငိမ္းသြားၿပီ" ဟု နိရဥၥရာသုိ႔ေျပာသည္။

ယခု မီးေလာင္သတင္းမွာ ခ်က္ခ်င္း ႏိုင္ငံတကာရွိ ဘဂၤလီ ေလာ္ဘီ
အုပ္စုမ်ားသို ႕ ျပန္႕နွံ႕ ေရာက္ရွိ သြားျပီး ရိုနယ္ ေနဆန္းလႊင္ဆိုသူ
က “ ရေသ့ေတာင္ၿမဳိ႕နယ္၊ ေစတီျပင္ရြာက ဗလီ၀တ္ေက်ာင္းေတာ္
ကုိ ရခုိင္ အစြန္းေရာက္အခ်ဳိ႕က ဒီေန႔ည ၉း၃၀ နာရီမွာ မီးရႈိ႕လုိက္
တယ္။ မီး၀ုိင္းၿငိမ္းတဲ့ ရုိဟင္ဂ်ာရြာသားေတြကုိ ဗလီအျပင္ကေန ရခုိင္အစြန္းေရာက္ေတြက ၀ုိင္းထားတဲ့အတြက္ ဗလီထဲမွာ ပိတ္မိ
ေနတယ္လုိ႔ သိရတယ္” ခ်က္ခ်င္းသတင္းအမွား ထုတ္လႊင့္ခဲ့သည္။

အေသးစိတ္ အေၾကာင္းအရာ တစ္စံုတစ္ရာ မသိရဘဲ ခ်က္ခ်င္း
ယခုလို မ်ိဳး သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ ျပႆနာကို ပိုမိုၾကီးထြား
ေအာင္ လုပ္ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ယခုမီးေလာင္မႈမွာ အကြက္က်က်
စီစဥ္ျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေစတီျပင္ ရြာသား ဦးေမာင္ေအးညႊန္႕
က ေျပာသည္။

ေစတီျပင္ရွိ ဗလီအတြင္းတြင္ ယခင္ကလည္း မီးေလာင္မႈ
ျဖစ္ေပၚခဲ့သျဖင့္ သက္ဆိုင္ရာမွ အေစာင့္အေရွာက္မ်ားထားရွိျပီး ေစာင့္ၾကပ္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း ေဒသခံမ်ားက ေျပာသည္။

နိရဥၥရာ
Videos

Blog Archive