Latest News

Friday, March 31, 2017

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသစ္၏ တစ္ႏွစ္တာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရသစ္၏ တစ္ႏွစ္တာေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား


ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေန ျပည္သူလူထု၏ ေန႔စဥ္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္မ်ားထဲမွ လမ္း၊ မီး၊ ေရ ျပည့္ျပည့္ဝဝ ေကာင္းမြန္စြာ အဓိကအဆင္ေျပေစႏိုင္ေရး ေမွ်ာ္မွန္းထားရွိၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕သည္  ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔မွ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ထိ တစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းေပါင္း ၇ဝဝ ေက်ာ္ ေလာက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

စြမ္းေဆာင္ႀကိဳးပမ္း
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို  စည္းကမ္းက်နၿပီး ေနခ်င္စဖြယ္  သာယာလွပဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕အျဖစ္ ေပၚထြန္းလာေစရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္လာေသာေၾကာင့္  ယခုအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္လွပေသာျမင္ကြင္းမ်ားအျဖစ္   သ႐ုပ္ေပၚလာၿပီျဖစ္သည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ယာဥ္ေၾကာက်ပ္ တည္းမႈကို ေျဖေလွ်ာ့ႏိုင္ရန္အတြက္ ခရီးသြား ျပည္သူမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သစ္ YBS ကို   ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းမွာ   ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏   အေျပာင္းအလဲ ေကာင္းမ်ားစြာထဲမွ တစ္ခုအျဖစ္ အေရးပါ လြန္းလွသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစနစ္သစ္ကို ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၁၆ ရက္    နံနက္ပိုင္းမွစတင္၍ ယာဥ္လိုင္းေပါင္း ၆ဝ ျဖင့္ ေျပာင္းလဲေဆာင္ ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားဝန္ေဆာင္မႈ
ယခင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းေပါင္းစုံထိန္းသိမ္းေရးႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီ (မထသ) မွ ရန္ကုန္ဘတ္စ္ကားဝန္ေဆာင္မႈ (Yangon Bus Service  - YBS) သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုကို ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္  ရည္ရြယ္၍ ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းအေျပာင္းအလဲသည္ စနစ္အေျပာင္းအလဲသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ''ရန္ကုန္မွာ ဘတ္စ္ကားယာဥ္လိုင္းေတြကို မထသအျဖစ္ ေျပးဆြဲလာခဲ့တဲ့ ႏွစ္ ၅ဝ ေက်ာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈတစ္ရပ္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရပ္ဆိုင္းခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အေျပာင္းအလဲဟာ စနစ္အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စနစ္ကို စတင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ YBS ယာဥ္လိုင္းကို စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံး ပူးေပါင္းပါဝင္လာမႈေၾကာင့္ စနစ္တစ္ရပ္လုံးဟာ သုံးရက္တာ ကာလေလာက္အတြင္းမွာပဲ စနစ္တက် ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ကားသစ္ေပါင္း ၃ဝဝဝ
''အသားက်မႈတစ္ရပ္ကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခုစတင္ေဆာင္ရြြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ကားေတြကို အဆင့္ျမႇင့္ႏိုင္ဖို႔၊ ကားေတြကို GPS စနစ္နဲ႔ Operator Team ကေန ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔၊ တစ္ဖက္ကလည္း ဘတ္စ္ကား ပိုက္ဆံေပးတဲ့စနစ္ကို ေငြေပးကတ္နဲ႔ ေပးႏိုင္ ဖို႔ဆိုတဲ့ အေျခအေနကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။ ကားသစ္ေပါင္း ၃ဝဝဝ ေလာက္ကို ဝယ္ယူဖို႔ ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာေငြထဲကလည္း ေငြက်ပ္ဘီလီယံ ၇ဝ ေလာက္ သုံးစြဲဖို႔ ျပင္ဆင္ ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ကားေတြက မွတ္တိုင္မွာ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာရပ္တယ္၊ လမ္းမွာ ဘယ္ေလာက္ၾကာတယ္၊ ဂိတ္စဂိတ္ဆုံးေျပးဆြဲ မႈ ရွိ၊ မရွိ ဆိုတာကို Traffic Control Center  ကေန  ထိန္းခ်ဳပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

ကားေတြရဲ႕ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကိုလည္း ေျဖရွင္းသြားႏိုင္ဖို႔အတြက္ တကယ့္မီးပြိဳင့္စနစ္တစ္ရပ္ကိုလည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၿပီး ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။

YBS ယာဥ္လိုင္း စတင္ေျပာင္းလဲခ်ိန္တြင္ အခက္အခဲ   အနည္းငယ္ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထု ပူးေပါင္းေဆာင္္ရြြက္မႈမ်ားျဖင့္ ယခုအခ်ိန္တြင္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ခံစားရရွိ ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ YBS ယာဥ္လိုင္း ေပါင္း ၈ဝ နီးပါး၊ ယာဥ္စီးေရ ၄ဝဝဝ ခန္႔တို႔ ျဖင့္ ခရီးသြားျပည္သူ ၂ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးလ်က္ရွိသည္။

ေခတ္မီ မီးပြိဳင့္မ်ား
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္ အတန္းမီ ဘတ္စ္ကားစနစ္တစ္ရပ္ ေပၚထြန္းရန္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေခတ္မီမီးပြိဳင့္ စနစ္တပ္ဆင္ရန္ ၁၅၄ ပြိဳင့္ကို သတ္မွတ္ထား ၿပီး ၄င္းကင္မရာမွ ၿမိဳ႕တြင္းဝင္လာေသာကား၊ ထြက္သြားေသာကားမ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ လမ္းေၾကာအသီးသီးတြင္ သြားလာေနမႈ မွတ္တမ္းမ်ား စသည္တို႔ကို မွတ္တမ္းျပဳစုေပးထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စည္းကမ္းမဲ့ယာဥ္မ်ား၊ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈမ်ားကိုလည္း ေျဖရွင္း ေပးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ၫႊန္ၾကားထားေသာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္္ရြြက္မႈ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းကာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္္ရြြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား  ျဖစ္ေပၚျခင္းသည္ ၿမိဳ႕ေနလူထု၏ က်န္းမာေရးအတြက္ လြန္စြာအႏၲရာယ္မ်ားလွသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈျဖစ္စဥ္မ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ႔ခ် ေျဖရွင္းမႈမ်ား ေဆာင္္ရြြက္ေပးခဲ့သည္။

အမႈိက္ထုပ္ေကာက္သိမ္းစနစ္
စည္းကမ္းမဲ့အမႈိက္စြန္႔ပစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားမ်ား၊ ရပ္ကြက္မ်ားရွိ ေရေျမာင္းမ်ား ေရစီးေရလာမေကာင္းျခင္း၊ ေရေျမာင္းပိတ္ျခင္းမ်ား မျဖစ္ေပၚေစေရးအတြက္လည္း အမႈိက္ထုပ္ေကာက္သိမ္း စနစ္အား  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္း ခ႐ိုင္ေလးခ႐ိုင္ရွိ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္တြင္ သိမ္းဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား အမႈိက္သိမ္းျခင္းကို အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ယုဇနဥယ်ာဥ္အိမ္ရာ၊ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၇ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၄ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ လမ္းၾကား ၁ဝဝ ေက်ာ္၊ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္ ၄ ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ေပါင္း ၂ဝ ေက်ာ္ႏွင့္ လမ္းၾကား ၁၅ဝ ေက်ာ္၊ ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္တြင္ လမ္းၾကား ၁၈ဝ ေက်ာ္တို႔၌ ေရစီးေရလာ ေကာင္းမြန္ေရး၊ သန္႔ရွင္းသာယာေရးတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။
''ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ယာဥ္ေၾကာ က်ပ္တည္းမႈ အေျခအေနေတြ ရွိပါတယ္။ ဒီအေျခအေနေတြကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ လမ္းမေပၚမွာ ေစ်းေရာင္းေနတဲ့သူေတြကို စနစ္တက် ေနရာခ်ထားေရးအစီအစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ေစ်းသည္ေတြကို စမတ္ကတ္ေတြ ထုတ္ေပးၿပီး ေနရာခ်ထား ေပးခဲ့ပါတယ္။ ေရ၊ မီး၊ သန္႔ရွင္းမႈအတြက္ အိမ္သာကစၿပီး စနစ္တက် တည္ေဆာက္ ေပးခဲ့ပါတယ္''ဟု တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ဘဝအေမာမ်ားေျပေစ
ျပည္သူလူထု တစ္ေန႔တာ ဘဝအေမာမ်ား ေျပေစၿပီး မိသားစုမ်ားႏွင့္ ညေစ်းတန္းတြင္ နားေနႏိုင္ေစရန္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ေအာင္ျမင္သည့္ ညေစ်းတန္းႀကီး ေပၚေပါက္လာေစရန္လည္း စြမ္းေဆာင္ႀကိဳးပမ္းႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ကမ္းနားလမ္း၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္း၊ ဘဏ္လမ္းမ်ား၌ ညေစ်းတန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ကာ တစ္မူထူးျခားသည့္ ၿမိဳ႕ျပ၏အလွအျဖစ္ ဆန္းသစ္ေစခဲ့သည္ဆိုလွ်င္ မမွားေပ။

မိသားစုမ်ား စိတ္လက္ခ်မ္းသာစြာ အနားယူႏိုင္ျခင္း၊ ၿမိဳ႕ထဲအလုပ္ဆင္းသူမ်ား အလြယ္တကူ ဝင္ေရာက္စားေသာက္ႏိုင္ျခင္း၊ ညေစ်းတန္းရွိေနေသာ္လည္း လမ္းလည္း မပိတ္၊ စည္းကမ္းက်နၿပီး ေရာင္းခ်သူ၊ စားသုံးသူ၊   ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္   ေအးခ်မ္းစြာ ေရာင္းဝယ္စားေသာက္ႏိုင္ၾကသည္။
ညေစ်းတန္းအျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္စဥ္ အစ ၃ လခန္႔ကို အခမဲ့ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ၿပီး ေစ်းေရာင္းခ်သူမ်ားအား ေနရာခ်ထားေပးရာ တြင္လည္း စမတ္ကတ္မ်ားႏွင့္ စနစ္တက် ေရာင္းခ်ခြင့္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ညေစ်းတန္း
ေစ်းႏႈန္းသက္သာေသာ၊ သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္ မႈရွိေသာ စနစ္တက်ရွိလွသည့္ ညေစ်းတန္း အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ညေစ်းတန္း ေပၚေပါက္လာျခင္းေၾကာင့္ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္း ျခင္းဆိုေသာ အေျခအေနကိုလည္း  ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ကမ္းနားလမ္း (သခင္ျမပန္းၿခံလမ္းႏွင့္ ေအာင္ရတနာလမ္းၾကား)၊ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ (၅၂)လမ္းစသည့္ ေနရာမ်ားကိုလည္း ညေစ်း တန္းမ်ားအျဖစ္ ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ ရန္လည္း စီစဥ္ေဆာင္္ရြြက္ခဲ့သည္။

''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သူ ၿမိဳ႕သားေတြအတြက္ ညေနပိုင္း အပန္းေျဖရာေနရာ တစ္ခုအျဖစ္နဲ႔ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ကုန္ေသတၱာတင္ယာဥ္ေတြကို ညဘက္မွာ ထြက္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါတယ္။ ဒီအေျခအေနဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္းမႈကို  အေထာက္ အကူျပဳမယ့္ နည္းလမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ရဲ႕ ဆိပ္ကမ္းေတြ တည္ရွိရာ ေနရာကေန ေရေၾကာင္းလမ္းကသာ သယ္ယူမယ္ဆိုရင္ စရိတ္စကလည္း ပိုၿပီးသက္သာႏိုင္ပါတယ္။ ခရီးမိုင္အားျဖင့္လည္း ပိုၿပီးတိုသြားႏိုင္ပါတယ္။ အစပိုင္းအေျပာင္းအလဲ တစ္ရပ္မွာေတာ့ အခက္အခဲ ရွိေကာင္းရွိႏိုင္ေပမယ့္ အခုအခ်ိန္မွာေတာ့ ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္ေတြ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္''ဟု ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

အာရွႏိုင္ငံမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပိုမိုခ်စ္ၾကည္ ရင္းႏွီးမႈတို႔ကို ေဖာ္ေဆာင္ေပၚလြင္ေစသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္  ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ  ဖူကူအိုကာၿမိဳ႕၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ ကြီဇုန္ၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ ညီအစ္မၿမိဳ႕ေတာ္ (Sister City) စာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္ခဲ့ၿပီး လွပေသာေမာ္ကြန္းသစ္အျဖစ္ ကမၸည္းတင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

သည္လိုေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္းက ႏွစ္ဖက္ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ခရီးသြားမ်ား အျပန္အလွန္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ လည္ပတ္ႏိုင္ျခင္း၊ သတင္းအခ်က္အလက္၊ ယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာမ်ား အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ျခင္း၊ လူငယ္ေရးရာ၊ အားကစားေရးရာ၊ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာစသည့္  နယ္ပယ္မ်ားတြင္ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ဆက္သြယ္ႏိုင္ျခင္း စသည့္  အက်ဳိးရလဒ္ေကာင္းမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဂုဏ္ယူစရာ
ျပင္သစ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဆက္ႏႊယ္မႈ (၅၅)ႏွစ္ေျမာက္အထိမ္းအမွတ္ ''မဂၤလာပါ'' ပြဲေတာ္ႀကီး က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္းကလည္း ဂုဏ္ယူ စရာပင္ျဖစ္သည္။

''မဂၤလာပါ'' ယဥ္ေက်းမႈပြဲေတာ္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျပင္သစ္သံ႐ုံးတို႔ ပူးေပါင္းစီစဥ္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရး ခိုင္ၿမဲမႈႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ား ျပယုဂ္အျဖစ္ က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

ပြဲေတာ္ကို ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္မွ  ၄ ရက္အထိ   သုံးရက္ၾကာ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပခဲ့ၿပီး ပြဲေတာ္ကာလအတြင္း  စီတန္းလွည့္လည္ျပသပြဲမ်ား၊ ဆက္ကပ္ျပပြဲမ်ား၊ Street Art ေရးဆြဲ ဖန္တီးမႈမ်ား စသည္တို႔ႏွင့္အတူ ဝါး၊  ႀကိမ္ တို႔ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အ႐ုပ္ႏွစ္႐ုပ္တို႔ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လွည့္လည္လမ္းေလွ်ာက္ျပသမႈမ်ား ပါဝင္လ်က္ ျပည္သူလူထုမ်ားစြာ ေပ်ာ္္ရြႊင္ေစခဲ့သည့္ ျပင္သစ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ဆက္ႏႊယ္မႈ (၅၅)ႏွစ္ ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ အစိုးရသစ္ကာလ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အျဖစ္ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္္ရြြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ပန္းၿခံမ်ား အဆင့္ျမႇင့္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္း အစဥ္အၿမဲ စိမ္းလန္း စိုျပည္ လွပေနေစေရးႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ေနျပည္သူမ်ား အပန္းေျဖစိတ္လက္ရႊင္သာစြာ က်န္းမာေရးလိုက္စား အားကစားေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ ပန္းၿခံမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ အားကစားကြင္းမ်ား အသစ္တည္ေဆာက္ျခင္း တို႔ကို ေဆာင္္ရြြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။

အားကစားကြင္း ကိုးကြင္း အသစ္တည္ ေဆာက္ျခင္း၊ ပန္းၿခံ ႏွစ္ၿခံအား အဆင့္ျမႇင့္ တင္ျခင္းမ်ားကို ၿမိဳ႕ေနျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ယခုလို ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္းသည္  အမ်ားျပည္သူအတြက္ ပညာေပးအခမ္းအနားမ်ား၊ အပန္းေျဖပြဲမ်ား၊ စာေပပြဲေတာ္မ်ား စသည္ျဖင့္ က်င္းပႏိုင္မည့္ အက်ဳိးမ်ားကို ရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။

ယခုလို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္  ၿမိဳ႕နယ္ရပ္ကြက္အလိုက္ တစ္ရပ္ကြက္လွ်င္အားကစားကြင္းတစ္ကြင္း တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ေရး စီမံခ်က္ျဖင့္ ေျမလြတ္ေျမလပ္ရွိေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၏ ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ ႀကီးၾကပ္မႈမ်ားျဖင့္ အားကစားကြင္းအသစ္ ရွာေဖြတည္ေဆာက္ ေပးေနသည္။

မွတ္တမ္းျပဳစရာ
ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ စီမံေဆာင္္ရြြက္မႈမ်ားျဖင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံအတြင္း (၆၉)ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အခမ္းအနားႏွင့္ ႏွစ္ (၇ဝ)ေျမာက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မ်ားကလည္း မွတ္တမ္းျပဳစရာမ်ားျဖစ္သည္။

အခမ္းအနားမ်ားက်င္းပႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာက႑အလိုက္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ  ရွစ္ခု ဖြဲ႕စည္းကာ တာဝန္ေပးအပ္ေဆာင္္ရြြက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က နာယကအျဖစ္ဦးေဆာင္ၿပီး ထိုေနရာမ်ားတြင္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ က်င္းပျခင္းမရွိခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အခမ္းအနားမ်ားကို    စည္ကား သိုက္ၿမိဳက္စြာ     ျပန္လည္က်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

လွ်ပ္စစ္သည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑တြင္ မရွိမျဖစ္ အေရးႀကီးလွသည္။ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ႏွစ္စဥ္ဓာတ္အား သုံးစြဲမႈမွာ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ တိုးတက္သုံးစြဲ လ်က္ရွိေၾကာင္း ႏွစ္စဥ္ ဓာတ္အားသုံးစြဲမႈ မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ပိုမိုျပည့္ဝစြာ ရရွိႏိုင္ေစရန္ ဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ကာ ပိုမိုအဆင္ေျပေစေရး လွ်ပ္စစ္မီးကို လိုသေလာက္ သုံးႏိုင္ေရး၊ ျပည့္ဝသည့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေစေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအတြင္း Master Plan တစ္ခု ေဆာင္္ရြြက္လ်က္ရွိသည္။

တိုးတက္သုံးစြဲလာမည့္ ဓာတ္အားမ်ား အျပည့္အဝျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ရန္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း၌ရွိသည့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ုံမ်ား၏ လက္ရွိဝန္အားမ်ား တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ ျခင္း၊ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး ထရန္စေဖာ္မာမ်ား အသစ္တိုးခ်ဲ႕ တပ္ဆင္ျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲသူမ်ား လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ ရွည္လ်ား/႐ႈပ္ေထြး ဆားဗစ္ႀကိဳးမ်ား  ရွင္းလင္းျခင္းစသည့္   လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္္ရြြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္၊  ဒလၿမိဳ႕နယ္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္စသည့္  ၿမိဳ႕နယ္ ေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္သူမ်ား လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းေစေရးအတြက္ ရွည္လ်ား/႐ႈပ္ေထြး ဆားဗစ္ႀကိဳး ရွင္းလင္းျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို  ပထမအဆင့္ ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး က်န္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ျပည္သူပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းအျဖစ္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ စုစုေပါင္း ရွည္လ်ား/႐ႈပ္ေထြး ဆားဗစ္ရွင္းလင္းရမည့္ေနရာ ၁၁၉၁ ေနရာ ရွိသည့္အနက္  ၄၆၇  ေနရာရွိ   ႐ႈပ္ေထြး ဆားဗစ္ႀကိဳးမ်ား ရွင္းလင္းေဆာင္္ရြြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

စုစုေပါင္းဘ႑ာေငြ ၃၈ ဒသမ ၂၃၅ ဘီလီယံက်ပ္
၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္    ဧၿပီ  ၁  ရက္မွ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလကုန္အထိ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္း တိုးတက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ ႏိုင္ငံျခားေငြ ၁၇ ဒသမ ဝ၈၃ ဘီလီယံက်ပ္ အပါအဝင္ စုစုေပါင္းဘ႑ာေငြ ၃၈ ဒသမ ၂၃၅ ဘီလီယံက်ပ္က်ခံသုံးစြဲကာ ေဆာင္္ရြြက္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

''ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို ဖိတ္ေခၚ တဲ့ ေနရာမွာ လွ်ပ္စစ္မီးဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ လွ်ပ္စစ္ရဲ႕ က႑ သံုးခုျဖစ္တဲ့ ထုတ္လုပ္မႈ၊ သြယ္တန္းမႈ၊ ျဖန္႔ျဖဴးမႈ အပိုင္းေတြ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔လုပ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အိမ္ေတြမွာ သြယ္တန္းထားတဲ့ မီးႀကိဳးေတြကိုလည္း တကယ့္႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့ ဆားဗစ္ဝါယာႀကိဳးေတြကို   ကြၽန္ေတာ္တို႔ စနစ္တက်  ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။  ဒါဟာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ လုံၿခံဳမႈတစ္ရပ္ကိုရေစ ႏိုင္တဲ့အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ လွ်ပ္စစ္က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။

''လွ်ပ္စစ္က႑ရဲ႕ အေထာက္အကူ တစ္ရပ္ျဖစ္ႏိုင္တဲ့   စြမ္းအင္က႑မွာ LPG  ဆိုင္ေတြဖြင့္လွစ္ႏိုင္မႈေၾကာင့္ LPG  နဲ႔ မီးဖို ေတြကို အသုံးခ်ႏိုင္ဖို႔၊ Gas မီးဖိုေတြကို အိမ္တိုင္းမွာအသုံးခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ေနတယ္ဆိုတာကို ဒီေနရာမွာ အသိေပးလိုပါတယ္။

''အိမ္ရာစီမံကိန္း အသစ္ေတြ၊ ၿမိဳ႕ျပစီမံ ကိန္းအသစ္ေတြ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအုံ ေပါင္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ေလာက္ကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္မႈတစ္ရပ္  ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဆူးေလဘုရားေဘးနားမွာရွိတဲ့  ယခင္က တိုးရစ္ဘားမားအေဆာက္အအုံ၊  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက်ဆုံးသြားခဲ့တဲ့ အတြင္းဝန္မ်ား ႐ုံးကိုလည္း ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေတြအတိုင္း ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းဖို႔အတြက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က တိုက္႐ိုက္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ေနဖို႔ရွိပါတယ္။

ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားအျဖစ္ ထိန္းသိမ္း
ေရွးေဟာင္းအေဆာက္အအံုေတြကို အျပာေရာင္တံဆိပ္ျပားကပ္ၿပီးေတာ့ ဒီအေဆာက္ အအံုေတြကို ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္မ်ားအျဖစ္  ထိန္းသိမ္းဖို႔   ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။ ေက်းလက္ေဒသကို အေျချပဳတဲ့ လူထုအေျချပဳ ဒီခရီးသြားလုပ္ငန္းကိုလည္း  တြံေတးဘက္မွာ   စတင္ေဆာင္ရြက္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ လယ္ယာ က႑ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး Master Plan  တစ္ခုကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာ ဘယ္လိုေရွ႕ဆက္ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတာ ကြၽန္ေတာ္တို႔  ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေညာင္ႏွစ္ပင္မွာ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးအတြက္ အဓိက Center ႀကီးတစ္ခု ႀကိဳးပမ္းဖို႔ အတြက္ Pilot Project  ေတြကိုလည္း စတင္ေနၿပီဆိုတာကို ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ အနာဂတ္မွာ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လုံးအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရဘက္က  တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္းမွာ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္္ရြြက္ေနပါေၾကာင္း အသိေပးလိုပါတယ္''ဟု တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရသစ္ တာဝန္ယူၿပီး တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးသည္ထက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္၊ ၿမိဳ႕ေနျပည္သူလူထု၏ လူေနမႈဘဝမ်ား သာယာခ်မ္းေျမ႕သည့္ ဘဝအလွမ်ား ပိုင္ဆိုင္ႏိုင္ေစရန္ စြမ္းႏိုင္သမွ် ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားက ေအာင္ျမင္ေသာ အသီးအပြင့္ေကာင္းမ်ား အျဖစ္ ျပည္သူမ်ား ခံစားေနၾကရၿပီ ျဖစ္သည္။

ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကလည္း တိုင္းေဒသႀကီး ဖြံ႕ၿဖဳိးတိုးတက္ေရးတြင္ က႑တစ္ခုအျဖစ္ အေရးႀကီးလွသည္။ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ က်ပ္သန္းေပါင္း ၁ဝဝဝ လ်ာထားခဲ့ၿပီး တြံေတးၿမိဳ႕နယ္၊ သုံးခြၿမိဳ႕နယ္၊ ကြမ္းၿခံကုန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္အေရွ႕ပိုင္းၿမိဳ႕နယ္ စသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လမ္းခင္းျခင္း၊ တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေသာက္သုံးေရကန္မ်ား တူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို   ေဒသခံျပည္သူ လူထုအတြက္     ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ဟန္ခ်က္ညီစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳး
ေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အခ်ိဳးညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစေရးကို ေရွး႐ႈေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ စည္ပင္သာယာနယ္ နိမိတ္မ်ားနည္းတူ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ျပင္ပၿမိဳ႕နယ္မ်ားသည္လည္း ဟန္ခ်က္ညီစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ''ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဟာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္အတြင္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေတြ ပိုမိုေကာင္းမြန္လာဖို႔၊ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ မရွိေစဖို႔၊ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားေတြမွာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေတြ မျဖစ္ေစဖို႔  ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါတယ္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕ ျပင္ပမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၂ ၿမိဳ႕နယ္ဟာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်ခဲ့ပါတယ္။

လွပသည္ထက္ လွပ
'' ဒါေၾကာင့္မို႔ စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ ျပင္ပဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး   အထူးစီမံကိန္းအျဖစ္နဲ႔   ၃၂ ဘီလီယံကို  စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းရပ္ေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သုံးစြဲခဲ့ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ အတြင္းမွာလည္း    ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေတြ    ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ျငားလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရဲ႕အဝင္ မွာျဖစ္တဲ့ ငမိုးရိပ္ေခ်ာင္း႐ုိးတစ္ေၾကာ ေရႀကီး ေရလွ်ံမႈကို တားဆီးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ရဲ႕ ငမိုးရိပ္ ေခ်ာင္း႐ုိးတစ္ေၾကာမွာရွိတဲ့ လွည္းကူး၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ဘက္ျခမ္းတို႔မွာ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေတြ ေလ်ာ့ပါးသြားခဲ့ပါတယ္။ တိုက္ႀကီး၊ ေမွာ္ဘီဘက္တစ္ေၾကာမွာပါ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ဧရာဝတီ ျမစ္ေရနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ လႈိင္ျမစ္ နဲ႔ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေတြကို တားဆီးႏိုင္ဖို႔အတြက္ ဘ႑ာေငြ ၈ ဘီလီယံ ေလာက္လ်ာထားၿပီး   ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ ေနပါတယ္''ဟု ေျပာသည္။

ေရွ႕အနာဂတ္ရက္မ်ားတြင္လည္း ျပည္သူ တို႔ဘဝ လွပသည္ထက္ လွပ၊ ေအာင္ျမင္သည္ထက္ ေအာင္ျမင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းစြမ္းေဆာင္လ်က္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း။    ။

(ဖိုးသက္)ေေေၾကးမံု

No comments:

Post a Comment