Latest News

Thursday, July 12, 2018

က ်ေနာ္ တပ္ဦးေက ်ာင္းသား။ ----------------------------------(၃)


၁၉၈၈ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၄ ရက္ေနမွာ
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ၿပည္သူလူထုရဲ့ ေရွ ့ေမွာက္ကို ပထမဦးဆံုး ထြက္ၿပီးသူမရဲ့ ပံုရိပ္ကို ရန္ကုန္ၿပည္သူေဆးရံုၾကီးမွာ ထြက္ၿပလိုက္ၿခင္းပဲ ၿဖစ္သည္။ ထိုေန ့က သူမ၏ အထူးလံုၿခံဳေရးကို တာ၀န္ယူေပးမဲ့ မည္သည့္အဖဲြ ့အစည္းမွ မရွိေသးတာေၾကာင့္ ဒါရိုက္တာ ဆရာဦးမိုးသူက သူမအတြက္ မိန္းမအေဖၚ မရွိေသးသၿဖင့္ ရုပ္ရွင္သရုပ္ေဆာင္ ခင္သီတာထြန္အား အေဖၚအၿဖင့္ လိုက္ခဲ့ရန္ ေခၚလာခဲ့ရၿခင္ၿဖစ္သည္။ ထိုေန ့ေနာက္ပိုင္း ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္ေန ့မွာ ေရႊတိဂံု အေနာက္ဖက္မုဒ္ဦး လူထုေဟာေၿပာပဲြလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားခဲ့ၿပီမို ့ သူမ၏ အသက္လံုၿခံဳေရးအတြက္ အကာအကြယ္ေပးရန္အတြက္ အထူးလိုအပ္လာၿပီ ၿဖစ္တာေၾကာင့္ BYLF တပ္ဦးေခါင္ေဆာင္တဦးၿဖစ္သူ ကိုေအာင္ဒင္က သူမ၏ အသက္လံုၿခံဳေရးအတြက္ သူ၏ တပ္ဦးရဲေဘာ္မ ်ားႏွင့္ အတူသြားေရာက္ လံုၿခံဳေရး ယူေပးခဲ့ေသးသည္။ ထိုေန ့မတိုင္ခင္မွာလဲ မတ္လ ၊ ဇြန္လ ေတြမွာ ပါ၀င္ခဲ့ၾကဖူးေသာ ရန္ကုန္းတကၠသိုလ္ေက ်ာင္းသားမ ်ားထဲက တခ ်ဳ ိ ့သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္စုၾကည္၏ အသက္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးသက္သက္ကို ရည္ရြယ္ကာ သံုးေရာင္ၿခယ္ ေက ်ာင္းသားအဖဲြ ့တခုကိုဖဲြ ့စည္းၿပီး ၁၉၈၈ ၾသဂုတ္လ (၂၆) ရက္ေန ့တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ လူထုတရားပဲြ စင္ၿမင့္ေပၚမွာ စတင္ ေတြ ့ၾကရသည္။ ထိုအဖဲြ ့က အေရးေတာ္ပံုကာလတေလ ွ်ာက္လံုး ၁၉၈၈ၾသဂုတ္လ ၂၆ ရက္ေန ့မွ စတင္ဘာလ ၁၈ရက္ စစ္တပ္မွ အာဏာသိမ္းယူခဲ့သည္အထိ ရက္ေပါင္း (၂၃) ရက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ကိုယ္ရံေတာ္ လံုးၿခံဳေရးအဖဲြ ့အၿဖစ္သာ ေဆာင္ရြက္သြားခဲ့ၿပီး ေနာက္ အာဏာသိမ္းယူအၿပီး အမ ်ဳ ိးသားဒီမိုကေရးစီအဖဲြ ့ခ ်ဳပ္ၿဖစ္လာသည့္တိုင္လဲ ေဒၚစုလံုၿခံဳေရးအၿဖစ္သာ ေဒၚစုအနားတာ၀န္ယူခဲ့ၾကသည္။ သူတို ့က ကိုပါၾကီး၊ ကို၀င္းသိန္း(ခ)ကရင္ေလး၊ ကိုစိန္လိႈင္၊ စႏၵာမင္း(ခ) ရီႊး၊ ရခီ၊ ဘုန္းၿမင့္ထြန္း၊ ဘိုေလး၊ သက္ဦး၊ မိုးၿမတ္သူ၊ စိုးၿမတ္သူ၊ ေနတင္ၿမင့္(ခ) ေန၀င္း၊ ၿမတ္စံ၊ အာနိဳး၊ ႏွင့္ လူငယ္၊ ေက ်ာင္းသားအင္းအာ ၅၀ ေက ်ာ္ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။

စစ္တပ္၏ ပစ္ခတ္ သတ္ၿဖတ္မႈမ ်ားႏွင့္ စစ္အုပ္ခ ်ဳပ္ေရး မရွိသၿဖင့္
အေရးေတာ္ပံုကာလအတြင္းမွာေတာ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ရဲ့ ၿမိဳ ့နယ္တိုင္မွာ ေက ်ာင္းသားသမဂၢေတြ အသီးသီး ေပၚလာခဲ့ၿခင္းနဲ ့အတူပဲ လူငယ္အုပ္စုေတြကလဲ တပ္ဦးေတြဖဲြ ့လာၾကၿပီး အဖဲြ ့ရဲ့အလံ၊ ေခါင္းစည္း၊ ရင္ထိုတံဆိပ္ စတဲ့ အဖဲြ ့အစည္းပံုသ႑ာန္ေဆာင္ၿပီး မဆလ အစိုးရကို ဆႏၵၿပၾကသည္။ ပစ္ခတ္၊ သတ္ၿဖတ္ခ ် ိန္မဟုတ္ေတာ့သည့္အတြက္ေၾကာင့္လည္း ပါ၀င္သူေတြက အလြန္မ ်ားၿပားၾကၿပီး အဖဲြ ့တိုင္းရဲ့ အမွန္တံဆိပ္တိုင္းဟာ ခြပ္ေဒါင္း၊ ကေဒါင္းႏွင့္ ၾကယ္အမွတ္အသားမကင္းခဲ့ၾကပါ။ အမ ်ားစုက အနီေရာင္ အလံ၊တံဆိပ္၊ လက္ပတ္ေတြေပၚမွာပဲ ခြပ္ေဒါင္း၊ကေဒါင္း၊ ၾကယ္တို ့ကို ေရးဆဲြထားခဲ့ၾကတာၿဖစ္ၾကၿပီး တခ ်ဳ ိ ့အဖဲြ ့အနည္းငယ္က ၀ါ၊စိမ္း၊နီ အေရာင္သံုးေရာင္ေပၚမွာ ေရးဆဲြ အမွတ္တံဆိပ္ေတြ လုပ္ခဲ့ၾကၿပီး ရပ္ကြပ္လံုၿခံဳေရး၊ လမ္းလံုၿခံဳေရးစသည္တို ့ကို ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကို ေတြ ့ရတက္သည္။ တခါတေလမွာေတာ့ ရန္ကုန္ၿပိဳ ့လယ္ေခါင္ လမ္းမၾကီးေတြေပၚ ထြက္ၿပီးဆႏၵၿပၾကသည့္မို ့ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ေတာ္ခန္းမ တ၀ိုက္ေတြ ့ေနခဲ့ၾကရသည္။ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန ့ ကုန္သြယ္ေရးရံုးေပၚရွိ အမွတ္ (၄၄) တပ္မ၏ တပ္စိတ္တစိတ္အား ၀င္ေရာက္စီးနင္္သည့္အခါ သရက္ေတာေက ်ာင္းတိုက္မွ ရဟန္ပ ်ဳ ိမ ်ားႏွင့္ ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီး၀င္းအတြင္း လံုၿခံဳေရးတာ၀န္ ယူထားၾကေသာ ေရႊဂ ်ဳ ိးၿဖဴတပ္ဦး၊ ၾကယ္စိမ္းတပ္ဦး၊ ေက ်ာင္းသားတပ္ေပါင္းစု တပ္ဦးမွ ေက ်ာင္းသားႏွင့္ လူငယ္မ ်ား ပါ၀င္စီးနင္းခဲ့ၾကတာၿဖစ္ၿပီး ယင္းတပ္ဦးမ ်ား၏ လက္ထဲသို ့ေလာင္ခ ်ာတလတ္နဲ ့ လက္ပစ္ဗံုးမ ်ား ရရွိးသြားခဲ့ၿပီးၿဖစ္သည္။ ေနာက္ေန ့ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ညေန ့၄ နာရီအခ ် ိန္ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းေသာအခါ ၾကယ္စိမ္းတပ္ဦး၊ ေရႊဂ ်ဳ ိၿဖဴတပ္ဦးႏွင့္ ေက ်ာင္းသားတပ္ေပါင္းစု တပ္ဦးတို ့က အဖဲြ ့၀င္မ ်ားက ထိုည၌ ေဆးရံုၾကီး သပိတ္စခန္းၾကီးအား တာ၀န္ယူ ကာကြယ္ေပးေနခဲ့ၾကသည္။ ထိုညက ရန္ကုန္ေဆးရံုးၾကီး သပိတ္စခန္းၾကီးတြင္ အစာငတ္ခံ ဆႏၵၿပေနၾကေသာ ေက ်ာင္းသားမ ်ားလဲ အိမ္မၿပန္နိုင္ၾကပဲ ေဆးရံုၾကီး သပိတ္စခန္ထဲတြင္ ေသာင္တင္ ပိတ္မိေနခဲ့ၾကၿပီး ေဆးရံုၾကီး၏ မ ်က္နွာစာ အစာငတ္ခံဆႏၵၿပေသာ ေနရာမ ်ားတြင္ မေနခိုင္းေတာ့ပဲ ေဆးရံုအတြငး္ပိုင္း လူနာေဆာင္မ ်ားအတြင္း ခဲြၿဖန္ ့ေနရာခ ်ေပးခဲ့ၾကရေတာ့သည္။ လံုၿခံဳေရး ယူထားၾကေသာ ေက ်ာင္းသား၊လူငယ္တပ္ဦး ၃ ခုက ကင္းေစာင့္ေနခဲ့ၾကၿပီး ေဆးရံုးၾကီး အၿပင္ဖက္ ကားအသြားအလာ စစ္တပ္၏ လႈပ္ရွားမႈေတြကို ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ၾကရေတာ့သည္။

ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီးအတြင္း လူနာေဆာင္မ ်ားတြင္ GSC (အေထြေထြသပိတ္ေကာ္မတီ)၊ SCS(ေက ်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈ ၾကီးၾကပ္ေရးေကာ္မတီ)မွ ေခါင္ေဆာင္းမ ်ား၊ ေဆးရံုတာ၀န္ရွိ ဆရာ၀န္ၾကီးမ ်ား၊ သူနာၿပဳမ ်ား၊ ဗကသမွ ကိုမင္းမင္း၊ ကိုေဇာ္ထြန္း၊ အေရးေတာ္ပံုအစ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင္း ေသနတ္ဒဏ္ရာမ ်ားကို ေဆးကုသခံေနၾကေသာ ေက ်ာင္းသား လူနာမ ်ား၊ အစာငတ္ခံ ဆႏၵၿပေနၾကေသာ ဆင္ေၿခဖံုး ၿမိဳ ့နယ္မ ်ားမွ ေက ်ာင္းသားမ ်ား၊ သဘင္သမဂၢမွ ကိုဇာဂနာ၊ ရုပ္ရွင္မင္းသား ဇင္၀ိုင္း၊ မိုး၀င္း၊ မိုးမင္း၊ အရိုင္း၊ ေညာင္ေညာင္၊ ညီ၀င္းစိန္၊ ဖိုၿဖဴ၊ သူတို ့သဘင္းသမဂၢရံုခန္းက ၂၁ လမ္းအတြင္းရွိေနၿခင္းေၾကာင့္ အနီးဆံုး ပုန္းခိုလို ့ေကာင္ေသာ ေဆးရံုၾကီး ၀န္ထဲရွိ ေရခဲတိုက္တြင္ လာေရာက္ ပုန္းခိုေနခဲ့ၾကသည္။ ထိုအခ ် ိန္က ရန္းကုန္ေဆးရံုးၾကီး၀င္းအတြင္တြင္း ေရခဲတိုက္ အလုပ္သမားမ ်ားက ဒလဖက္ကမ္းမွ ေနထိုင္ၾကေသာ မြတ္စလင္ကုလားမ ်ားၿဖစ္ၾကၿပီး လူမိုက္အုပ္စု တစုလဲ ရွိေနခဲ့ၾကသည္.။ထိုအဖဲြ ့၏ လူမိုက္ေခါင္းေဆာင္မွာ စိန္၀င္းၿဖစ္သည္။ ထိုညက ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီး၀င္း၏ လံုၿခံဳေရးကို တပ္ဦးမ ်ားႏွင့္အတူ သူတို ့ကလည္း တာ၀န္ယူေပးခဲ့ၾကသည္။ ထိုညက ၿမန္မာနိုင္ငံ၏ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က ်ေတာ့မည္ေန ့မ ်ား၏ အစည ၿဖစ္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့၏ တခ ်ဳ ိ ့ေနရာမ ်ားတြင္ ေက ်ာင္းသားမ ်ားႏွင့္ လူငယ္မ ်ားက ညအေမွာင္ထဲတြင္ ထြက္ၾကၿပီး အာဏာသိမ္းခါစ ၄-၅ နာရီေလာက္သာ ရွိေသးေသာ စစ္အစိုးရအား ညအေမွာင္ထဲတြင္ စစ္အစိုးရ အလိုမရွဟု ထြက္ေအာ္သံေတြကို ၾကားေနရၿပီး ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့၏ တခ ်ဳ ိ ့ေနရာမ ်ားမွာ ေသနတ္ပစ္သံေတြကို လဲၾကားေနရၿပန္သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့တခုလံုးအတြင္း အာဏာသိမ္း စစ္တပ္မ ်ားသည္ ခုတ္လွဲထားေသာသစ္ပင္မ ်ား ။ လမ္းမ ်ားကို ကန္ ့လန္ ့ၿဖတ္ ပိတ္လွဲထားေသာလမ္းမီးတိုင္အေဟာင္းမ ်ား၊ ဆီေပပါတိုင္ကီအေဟာင္းမ ်ား ပိတ္စို ့ထားခံရၿခင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ ့အတြင္းသို ့အလြယ္တကူ ၀င္ခြင့္မရၾကပဲ လမ္ေပၚ္ရွိ အပိတ္အဆို ့အတာအဆီမ ်ားကို ဦးစားေပး ရွင္းလင္းပယ္ရွားေနၾကရသၿဖင့္ သပိတ္စခန္းမ ်ားတို ့ အလြယ္တကူ ၀င္းေရာက္ စီးနင္းၿခင္းမၿပဳနိုင္ခဲ့ၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။ စစ္ကားသံမ ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ ့လယ္ေခါင္အထိေတာ့ ေရာက္ေနခဲ့ၿပီးၿဖစ္သည္။ ေဆးရံုၾကီး၏ အနီးတ၀ိုက္ သရက္ေတာ ဘုန္ၾကီးေက ်ာင္းတြင္ (၅၀၂ )ေလတပ္စခန္း၊ ေလယာဥ္ၿပဳၿပင္ထိန္းသိမ္းေရးေလတပ္စခန္းႏွင္ ခလရ (၁၆)မွ ကိုေက ်ာ္၀င္စိန္တို ့ႏွင္ ့ရဟန္ပ ်ဳ ိးသမဂၢမွ ဦးဇင္မ ်ား စုစုေပါင္း ၃၀၀ နီပါးလဲ ေက ်ာင္းတိုက္အတြင္မွာရွိေနခဲ့ၾကသည္။

လသာအထက္တန္းေက ်ာင္း(၂)အတြင္းထဲမွာလဲ ဗကသ(ၿပန္ၾကားေရး) သူရိန္၊ ဗကသ လံုစည္းအဖဲြ ့ေတြႏွင္ ့ေအာင္ေက ်ာ္စိုး၊ ကိုမိုးသီးတို ့လဲ ထိုညကရွိေနခဲ့ၾကၿပီး ညနက္ေသာအခါမွာေတာ့ ေက ်ာင္း၏ အေနာက္ဖက္၀န္နံရံမ ်ားကို ေက ်ာ္တက္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳပတ္ ရထားလမ္းအား ကူးၿဖတ္ကာ တဖက္ၿခမ္းရွိ၊ မင္းမနိုင္ရပ္ကြပ္အတြင္ရွိ တိုက္ခန္းမ ်ားသို ့ ေရွာင္သြားခဲ့ၾကသည္။ ေဆးတကၠသိုလ္ (၁) လမ္းမေတာ္ သပိတ္စခန္းမွ အစာငတ္ခံ ဆႏၵၿပေနၾကေသာ ေဆးေက ်ာင္း သားမ ်ားက ေဆးတကၠသိုလ္ပါခ ်ဳပ္ႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမ၏ ေမတၱာရပ္ခံေတာင္းပန္ၾကၿခင္းေၾကာင့္ သပိတ္စခန္းကို ရုပ္သိမ္းလိုက္ၾကၿပီး အမ ်ားစုေက ်ာင္းသားမ ်ားက မိဘမ ်ား လာေခၚ္ၾကသၿဖင့္ ၿပန္လိုက္သြားခဲ့ၾကၿပီး အနည္းငယ္တခ ်ဳ ိက ရန္ကုန္ေဆးရံုးၾကီးထဲမွာ ေသာင္တင္ေနၾကေသာ အစာငတ္ခံဆႏၵၿပေနၾကေသာ ေက ်ာင္းသားငယ္မ ်ားၿဖင့္ သြားေရာက္ ေပါင္ခဲ့ၾကၿပီး ၊ ေသနတ္ဒဏ္ရာရၿပီး ေဆးကုသခံေနၾကသူေတြကို ကုသေနၾကေသာ ဆရာ၀န္းၾကိးမ ်ားအားလည္း လိုက္ကူညီေနခဲ့ၾကသည္။ ဗိုလ္ခ ်ဳပ္ေစ ်းသစ္ၾကီးႏွင့္ ေဘးခ ်င္းကပ္လ ်က္ရွိ စိန္ေပါလ္ ခရစ္ယာန္ဘုရားေက ်ာင္း၀န္းအတြင္း စခန္းခ ်ေနၾကေသာ ေဆးတကၠသိုလ္ (၂) ေဆးေက ်ာင္းသား သမဂၢမွ ကိုစိုးထြန္း၊ ကိုေဇာ္ထြန္းလြင္(ေရွာေမြး) (သူက ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလ ၁၉ရက္ အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္တေန ့မွာ ၀င္ေမာ္ဦးက ်ဆံုးခဲ့သည့္ေနရာ၌ နဖူးတည့္တည့္ ပစ္ခံခဲ့ရၿပီး ေခါင္းပြင့္ထြက္ကာ ပဲြခ ်င္းၿပီး က ်ဆံုးခဲ့သူ ေဆး(၂) ေက ်ာင္းသား) တို ့အုပ္စုကလဲ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန ့ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းသည့္ ညက စိန္ေပါလ္ ဘုရားရွိခိုးေက ်ာင္းၾကီးထဲ ရွိေနခဲ့ၾကသည္။ လမ္းမေတာ္ စံၿပရုပ္ရွင္ရံုအတြင္း ၿပည္သူ ့တရားရံုးအၿဖစ္ ဖြင့္ထားေသာ ရဟန္ပ ်ဳ ိသမဂၢႏွင့္ ေက ်ာင္းသမဂၢမွ ေက ်ာင္းသားမ ်ားက စံၿပရုပ္ရွင္ရံုကို စြန္ ့ကာ အေနာက္ဖက္ရွိ လမ္းသစ္ရိပ္သာ ရပ္ကြပ္အတြင္း အသိမိတ္ေဆြမ ်ား၏ ေနအိမ္မ ်ားသို ့ေရြ ့ေၿပာင္းအိပ္ၾကေတာ့သည္။

ေက ်ာင္းသားသမဂၢလႈပ္ရွားေနခဲ့တဲ့ ေက ်ာင္းသားေတြနဲ ့ တပ္ဦးေက ်ာင္းသား လႈပ္ရွားေနၾကတဲ့ ေက ်ာင္းသားေတြထဲမွာ အၿမင္ၿခင္းတူတာတခုက တပါတီအာဏာရွင္ ဗို္လ္ေန၀င္းက စစ္တပ္ကိုအသံုးၿပဳၿပီး တိုင္ၿပည္အာဏာကို သိမ္းခဲ့မယ္ဆိုရင္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး လုပ္ၾကဖို ့ကို ရည္ရြယ္ထားခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ ဗကသ အဖဲြ ့ခ ်ဳပ္ (ယာယီ)က ကရင့္တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အင္အားစုေတြနဲ ့ ဆက္သြယ္ဖို ့ကို ကို၀င္းမိုး၊ ကိုေအာင္နိုင္တို ့ကို နယ္စပ္ကို အာဏာမသိမ္းခင္ အခ ် ိန္ကပဲ ၾကိဳလြတ္ခဲ့ၿပီး၊ BYLF ေက ်ာင္းသားတပ္ဦးက ကိုေမာင္ေမာင္ေက ်ာ္က ဂြ ်န္လ ေက ်ာင္းသားအေရးအခင္းၿပီးကတည္းက ထိုင္းနယ္စပ္ကို ၾကိဳေရာက္ရွိေနခဲ့သလို သူတို ့ရဲ့ တပ္ဦးရဲေဘာ္မ ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္လုပ္ကိုင္ေနၿပီၿဖစ္သလို ့ မကသႏွင့္ မကဒ ေက ်ာင္းသားတပ္ဦးကလည္း ထိုင္-ၿမန္မာနယ္စပ္ကို လွမ ်ဳ ိးေနာင္ႏွင့္အဖဲြ ့တဖဲြ ့ကို စစ္အာဏာမသိမ္းခင္ေလမွာပင္ ေစလြတ္ထားခဲ့သည္။ ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန ့ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းယူလိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ သမဂၢေက ်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈႏွင့္ တပ္ဦးေက ်ာင္းသား လႈပ္ရွာမႈမ ်ားသည္ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို ေတာ္လွန္လႈပ္ရွားေနၿခင္းမွ စစ္အာဏာသိမ္း အစိုးရကို ေတာ္လွန္ဖို ့ၿပင္ဆင္ၾကရေတာ့သည္။

၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန ့မနက္က ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီး ႏွင္ ့ သရက္ေတာဘုန္းၾကီးေက ်ာင္း၊ လသာ(၂)၊ မင္းမနိုင္ရပ္ကြပ္ႏွင့္ လမ္းသစ္ရိပ္သာ အတြင္း စစ္အာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရ၏ ညမထြက္ရအမိန္ ့ေၾကာင့္ ထိုေနရာမ ်ားတြင္ ေသာင္တင္ေနခဲ့ၾကေသာ ေက ်ာင္းသားသမဂၢမ ်ား တပ္ဦးေက ်ာင္းသားမ ်ား လူငယ္အဖဲြ ့အစည္းမ ်ား ၊ ဘဲြ့ရေက ်ာင္းသားေဟာင္းမ ်ား၊ ေဆး(၁)သမဂၢ၊ ေဆး(၂) သမဂၢ၊ GSC ႏွင့္ SCSအဖဲြ ့၀င္မ ်ားက ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီး သပိတ္စခန္းတြင္ ၿပန္စုခဲ့ၾကၿပီး အာဏာသိမ္း စစ္အစိုးရကို ရန္ကုန္ေဆးရံုၾကီးမွ စတင္ကာ စစ္ေၾကာင္း ၂ ေၾကာင္ခဲြၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ ့လည္ေခါင္သို ့ခ ်ီတက္ၿပီး စစ္အစိုးရအလိုမရွိ ဟုဆိုက ၂၄ နာရီေတာင္မၿပည့္ေသးေသာ နိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္း၀ပ္ပိၿပားေရးအဖဲြ ့(န၀တ) ကို ထြက္ၿပီး ဆႏၵၿပခဲ့ၾကေတာ့သည္။ ထိုေန ့က အတြင္း၀န္ရံုး အေနာ္ရထာလမ္မၾကီးေပၚ္ ေက ်ာင္းသား၊ လူငယ္မ ်ားပစ္သတ္ခံခဲ့ၾကရေတာ့သည္။ ေနာက္တေနရာက ဆူေလလမ္းႏွင့္ ကုန္သည္လမ္းေထာင့္တိုတြင္လဲ အက ်အဆံုးမ ်ားခဲ့ၾကရၿပီး သမဂၢမ ်ားႏွင္ ့ ေက ်ာင္းသားတပ္ဦးမ ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈကို ေၿမေအာက္လႈပ္ရွားမႈ အသြင္သို ့ၿပန္ေၿပာင္းရပါေတာ့သည္။ ဤသည္က ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံု အၾကိဳႏွင့္ အေရးေတာ္ပံု ကာလအတြင္း စစ္အာဏာသိမ္းၿပီး ေနာက္တရက္ ပစ္ခတ္ သတ္ၿဖတ္ခံခဲ့ရသည္အထိ သမဂၢေက ်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ ်ားနဲ ့အတူ တပ္ဦေက ်ာင္းသား လႈပ္ရွားမႈမ ်ားက အတူယွဥ္တဲြ လႈပ္ရွားေနခဲ့ေသာ ပထမပိုင္းၿဖစ္သည္။

(ဆက္ရန္)

ထြန္းထြန္း (အေရးေတာ္ပံုတပ္သား)
၁၃-၀၇-၁၈


No comments:

Post a Comment