Latest News

Sunday, March 5, 2017

နုိင္ငံေတာ့္မ်က္ႏွာ

နုိင္ငံေတာ့္မ်က္ႏွာ


ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၏ မ်က္ႏွာျဖစ္ေၾကာင္းကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ျမန္မာစာပါေမာကၡ ဆရာႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ႀကီး (တကၠသိုလ္ေမာင္ေမာင္ႀကီး) က ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ က်က္သေရရွိသည္။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သည္ မ်က္ႏွာရွိသည္။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးအား ႏိုင္ငံေတာ့္၏ မ်က္ႏွာပါတကားဟူ၍ ႏုိင္ငံေတာ္မ်က္ႏွာ ေဆာင္းပါးတြင္ ဤသို႔ ဦးခိုက္ပူေဇာ္ ေရးဖြဲ႕မႈျပဳခဲ့သည္။

ေတာအုပ္ညိဳ႕ညိဳ႕ ကုန္းမို႔မို႔အေပၚတြင္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးသည္ ေရႊေရာင္ျဖင့္ ဖိတ္ဖိတ္ေတာက္ေနသည္။ ေနာက္ေက်ာခံ ျပာႏွမ္းႏွမ္း မိုးျပင္ေၾကာင့္ ေရႊေရာင္သည္ ပို၍၀င္းေနသည္။ ေရႊတိဂံု ေစတီေတာ္ႀကီးသည္ ပန္းတည္းခံု အေျမႇာင့္အေျမႇာင့္တို႔သည္ အဓိကရ သစ္ပင္ႀကီးမွ ျမစ္ပ်ဥ္းႀကီးမ်ားသဖြယ္ အေျမႇာင္းေျမႇာင္းထေနသည္။ ပန္းတည္ခံု၏ အထက္ေခါင္းေလာင္းႀကီးပံုသည္ အလြန္ေျပျပစ္၍ လံုးပတ္မွာလွသည္။ ေခါင္းေလာင္းပံုထိပ္တြင္ ၾကာညြန္႔ၾကာစြယ္တုိ႔သည္ တြဲရရီ၊ စီရရီ ပတ္ပတ္လည္ က်ေနဟန္ကို ဖူးရသည္။ ေခါင္းေလာင္းပံုမွ အထက္သို႔ ေဖာင္းရစ္မ်ားသည္ အရစ္ရစ္ ေခြပတ္ေနသည္။ အေခြေခြအထက္မွ ငွက္ေပ်ာဖူးႀကီးသည္ အလံုးအဖန္ အခ်ဳိ႕လွလွသည္။ ေခါင္းေလာင္းပံုႏွင့္ ငွက္ေပ်ာဖူးႀကီးတို႔၏ လံုးပတ္မွာ အလြန္ပနံရသည္။ အေပၚသို႔ သြယ္သြယ္ျမင့္ျမင့္ တက္သြားပံုမွာ အဆင္ေျပ ညီညြတ္လွသည္။ အလယ္တြင္ ေဖာင္းရစ္ ေခြထားပံုမွာလည္း ေနရာသင့္လွသည္။ ေဖာင္းရစ္ႏွင့္ တစ္စပ္တည္း ၾကာေမွာက္၊ ၾကာလန္၊ ခ်ရာသီးမ်ားတြင္ ဖုဖုလံုးလံုးမ်ားတို႔ကို ထည့္သြင္းထားပံုမွာလည္း အႏုပညာလက္ရာ ပီသလွေပသည္။ ငွက္ေပ်ာဖူးႀကီးတြင္ ေရႊသားေရႊခ်ပ္မ်ားကို အကြက္အကြက္ အျပည့္႐ုိက္ထားသျဖင့္လည္း စင္းစင္းေခ်ာေခ်ာ မဟုတ္ဘဲ မ်ဥ္းၿပိဳင္မ်ဥ္း ကန္႔ခ်ထားသကဲ့သို႔ အကြက္က်က် ညီလွေပသည္။ ငွက္ေပ်ာဖူးကုိ ထီးေတာ္အုပ္ထားသည္။ ထီးေတာ္ႏွင့္ ငွက္ေပ်ာဖူး၊ ငွက္ေပ်ာဖူးႏွင့္ ေခါင္းေလာင္းပံု၊ ေခါင္းေလာင္းပံုႏွင့္ ပန္းတည္ခံုတို႔သည္ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု တစ္ဆင့္ႏွင့္တစ္ဆင့္၊ အလုိက္အဖက္သင့္ေပသည္။ ထီးေတာ္၏ ပံုသဏၭာန္မွာလည္း လူ၏လည္ပင္းႏွင့္ ဦးေခါင္းကဲ့သို႔ သြယ္သြယ္သပ္သပ္၊ လံုးလံုး၀န္း၀န္းရွိလွသည္။ အထြတ္ဆံုးတြင္ကား စိန္ဖူးႏွင့္ ငွက္ျမတ္နားသည္ သာသနာတံခြန္ကို လႊင့္ေနေပသည္။

သစ္ပင္ အစိတ္အပိုင္းတုိ႔မွ သင့္ရာသင့္ရာကို ပံုတူယူ၍ ဆံေတာ္၊ ဓာတ္ေတာ္မ်ား ကိန္း၀ပ္ရာ ေစတီအျဖစ္ တည္ေဆာက္ထားႏိုင္ပံုမွာ ဗမာလူမ်ဳိးအဖို႔ ဂုဏ္ယူစရာျဖစ္သည္။ ဗမာ့ပန္းရန္အတတ္၊ ဗမာ့ပန္းခ်ီ မ်က္စိကိုလည္း ခ်ီးက်ဴးစရာပင္ျဖစ္သည္။ ဗမာ့လက္ရာတို႔ကို သက္ေသတည္တုိင္ၾကား၊ စံထားျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ဗမာမႈလည္း ပီသလွေပသည္။

ဗုဒၶသာသနာကို သက္၀င္ယံုၾကည္သူ အျဖစ္ႏွင့္ ၾကည္ညိဳလွ်င္လည္း ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးသည္ တရားကို ညႊန္ျပေပသည္။ သတၱ၀ါတုိ႔၏ အေျခခံမွာ အ၀ိဇၨာႏွင့္တဏွာ အရင္းခံသည္။ ထုိအျမစ္မ်ားကို ခုတ္ထြင္ပစ္မွသာလွ်င္ တျဖည္းျဖည္း ေခ်ာေမြ႕သန္႔စင္မည္၊ အဆင္သင့္ တက္ႏုိင္မည္။ ႐ုပ္ႏွင့္နာမ္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ စင္ၾကယ္ေအာင္ျပဳမွ ေနာက္ဆံုးတြင္ နိဗၺာန္ဟူေသာ အထြတ္သို႔ ေရာက္ႏိုင္မည္။ နိဗၺာန္တံခြန္ကို ထူႏုိင္မည္။ ႀကီးရာမွ ေသးနိမ့္ရာမွျမင့္၊ အရင္းမွအထြတ္ တက္ေရာက္ႏုိင္ေစျခင္းငွာ နိမိတ္ဟူ၍ ျပသေသာ တရားဗိမာန္ဟု ဆိုခ်င္ကလည္း ဆိုထုိက္ေပသည္။

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီး၏ ေျခေတာ္ရင္းတြင္ သီလာ၊ ပထ၀ီေက်ာက္ေျမဟု ဆိုရေလာက္ေအာင္ ေက်ာက္စိုင္၊ ေက်ာက္ျပားႀကီးမ်ားသည္ ေျခေတာ္ရင္းေအာက္၊ ေခ်ာက္ႀကီး နံေဘးမွအလ်ားလိုက္၊ အျပားလိုက္ ေငါထြက္ေနသည္။ ေစတီေတာ္ႀကီး၏ ေအာက္ေျခခံကား ေက်ာက္ဆိုင္ ေက်ာက္သားမ်ားပါ တကားဟု အသိဥာဏ္၀င္လာသည္။ ထို၏အသိဥာဏ္ ဆက္စပ္၍ ေရွးအခါက မည္သူမည္၀ါတို႔သည္ ဤေစတီေတာ္ႀကီးလို တည္တံ့ၾကပံု၊ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာပင္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးကုိ ယခုအေျခအေနအထိ သပၸါယ္ေအာင္ ဒါယကာ အဆက္ဆက္၊ ေခတ္အဆက္ဆက္ ျပဳစုတည္ေထာင္ခဲ့ၾကပံုတို႔ကုိ ျပန္ေတြးၾကည့္မိသည္။

ဤေနရာ၊ ဤေဒသသည္ ေရွးႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာက ပင္လယ္ကမ္းေျခေပၚတြင္ တည္ရွိ၍ မြန္လူမ်ဳိးတို႔ ေနထိုင္ရာ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လဂုင္ၿမိဳ႕ (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕) ဟုတြင္သည္။ အုပ္စိုးေသာမင္းမွာ မင္း ၃၂ ဆက္ေျမာက္ဥကၠလာပ မင္းႀကီးျဖစ္သည္။ သိဂုၤတၱရကုန္းဟု အမည္တြင္ေသာ ဤကုန္းမို႔မို႔သည္ ထိုစဥ္အခါက အျခားကုန္းေပါင္း ၉၉ ႏွင့္အတူ ေတာႀကီးမ်က္မည္းမ်ားျဖင့္ ဖံုးအုပ္ေနသည္။ တပုႆ ႏွင့္ ဘလႅိက ညီေနာင္တုိ႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား ဆံေတာ္ကုိ ပင့္ေဆာင္လာရာ သကၠရာဇ္ ၁၃၃ ခု၊ ၀ါဆုိလဆန္း ၄ ရက္၊ အဂၤါေန႔တြင္ ဥကၠလာပၿမိဳ႕သို႔ ဆိုက္ေရာက္ခဲ့သည္။ သကၠရာဇ္ ၁၃၆ ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလဆန္း ၁၂ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔တြင္ ဓာတ္ေတာ္မ်ားကို ေရသပၸါယ္သည္။ တေပါင္းလျပည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ဆံေတာ္တြင္း၌ ထည့္၍ထာပနာၾကသည္။ ဥကၠလာပမင္းႀကီးႏွင့္ တပုႆ၊ ဘလႅိကညီေနာင္တို႔ စတင္တည္ထားခဲ့ေသာ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္၏ ဥာဏ္ေတာ္မွာ အတြင္းသံေတာင္ ခုနစ္ေတာင္၊ အျပင္သံေတာင္ ၂၈ ေတာင္မွ်သာ ျမင့္သည္။ ယခုေစတီအားျဖင့္ ေပေပါင္း ၄၅ ေပခြဲမွ်သာျမင့္သည္။ ေစတီေတာ္ တည္ၿပီးေနာက္ ကာလမ်ားတြင္ တေပါင္းလျပည့္ေန႔တိုင္း ပြဲေတာ္ကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့ၾကသည္။ သန္လ်င္ၿမိဳ႕မွ လည္းေကာင္း၊ ဟံသာ၀တီၿမိဳ႕မွ လည္းေကာင္း၊ လဂုန္ (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕) မွလည္းေကာင္း ဗမာႏွင့္ မြန္လူမ်ဳိးတို႔သည္ ေရေၾကာင္း၊ ကုန္းေၾကာင္း အသီးသီးျဖင့္ လာေရာက္ ဖူးေျမာ္ခဲ့ၾကသည္။

လဂုန္ (ရန္ကုန္) ၿမိဳ႕တြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာခဲ့ေသာ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးကို သကၠရာဇ္ ၇၁၆ ခုႏွစ္ နန္းတက္ခဲ့ေသာ ဟံသာ၀တီဘုရင္ ဗညားဦးသည္ သကၠရာဇ္ ၇၃၄ ခုႏွစ္တြင္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ကို သံေတာင္ ၂၈ ေတာင္မွ သံေတာင္ ၄၀၊ ေပေပါင္း ၆၅ ေပအထိျမႇင့္ကာ တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့သည္။ သကၠရာဇ္ ၈၂၅ ခုႏွစ္တြင္ ရွင္ေစာပုမိဖုရားႀကီးသည္ လဂုင္ (ရန္ကုန္ၿမိဳ႕) သို႔ ဟံသာ၀တီ (ပဲခူး) မွ စုန္ဆင္းလ်က္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးကို ထပ္မံျပင္ဆင္ခဲ့သည္။ ရွင္ေစာပုမိဖုရားႀကီးသည္ ေစတီေတာ္၏ ရင္ျပင္ေတာ္ကို တုိးခ်ဲ႔ခဲ့သည္။ ေရႊ ၂၅ ပိႆာ ကို အျပားခတ္၍ ထီးေတာ္မွသည္ ပန္းတည္ခံုသို႔ တိုင္ေအာင္ ေရႊပိန္းခ်ေတာ္မူခဲ့သည္။ ေက်ာက္ထီး အဆူဆူကိုလည္း ရင္ျပင္ေတာ္ပတ္လည္တြင္ စုိက္သည္။ ဘုရားသမိုင္းကို မြန္ဘာသာ၊ ျမန္မာဘာသာ၊ ပါဠိဘာသာတို႔ျဖင့္ ေက်ာက္ထက္အကၡရာ တင္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ဓမၼေစတီမင္းသည္ ေၾကးအခ်ိန္ပိႆာ  တစ္သိန္းရွစ္ေသာင္း၊ အ၀ရွစ္ေတာင္ေဇာက္ ၁၂ ေတာင္ရွိသည့္ ဓမၼေစတီ ေခါင္းေလာင္းေတာ္ႀကီးတစ္လံုး၊ အခ်ိန္ေၾကးပိႆာ  ငါးရာစီးေသာ ေခါင္းေလာင္းငယ္တစ္လံုးကို လွဴဒါန္းခဲ့သည္။ သကၠရာဇ္ ၈၅၄ ခုႏွစ္တြင္ ေလျပင္းမုန္တိုင္းမ်ား တုိက္ခတ္ေသာေၾကာင့္ ထီးေတာ္ေျမခသည္ကို မြန္ဘုရင္ဗညားရံကိုယ္တုိင္ ထီးေတာ္သစ္ တင္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ေစတီရံ ၄၈ ဆူကိုလည္း သက္ေစ့တည္ေတာ္မူခဲ့သည္။

သကၠရာဇ္ ၁၀၂၆ ခုႏွစ္တြင္ ငလ်င္ႀကီးမ်ား လႈပ္ခတ္သျဖင့္ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီး၏ ဆတ္သြားဖူးမွသည္ ပထမေဖာင္းရစ္တုိင္ေအာင္ ၿပိဳက်ခဲ့သည္။ ကုန္းေဘာင္ေခတ္ ဆင္ျဖဴရွင္ မင္းတရားႀကီးသည္ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္စြာ ျပဳျပင္ၿပီး အလွဴဒါနျပဳခဲ့သည္။ ယခုကြၽန္ေတာ္တို႔ ဖူးျမင္ေနရသည့္ ပံုပန္းႏွင့္ ဥာဏ္ေ၀ယံတိုင္ ေပေပါင္း ၃၂၇ အထိ သကၠရာဇ္ ၁၁၃၁ ခုႏွစ္တြင္ တည္ထားခဲ့သည္။

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးကုိ ပင္လယ္၀မွ ရန္ကုန္ျမစ္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ဖူးျမင္ႏုိင္ေပသည္။ တြံေတး ေခ်ာင္းတစ္ေလွ်ာက္ တြံေတး၀မွပင္ ဖူးျမင္ရေပသည္။ ေျမာက္စူးစူး တစ္ေလွ်ာက္တြင္ မဂၤလာဒံုမွပင္ ဖူးျမင္ရ ဦးခိုက္ရေပသည္။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ဟု အသံၾကား႐ုံျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသား ဗုဒၶဘာသာ ကိုးကြယ္သူတုိင္း ဖူးေျမာ္ခ်င္ေပမည္။ ဖူးေျမာ္ခြင့္ ရသူတိုင္းလည္း ငါတို႔ေစတီေတာ္ႀကီးပါတကားဟု ပီတိရႊမ္းရႊမ္း ၾကြေပမည္။ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲ ၀မ္းသာရႊင္လန္းၾကေပမည္။ ပင္လယ္ေၾကာင္းမွ ေရာက္လာေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ေလေၾကာင္းမွ ပ်ံသန္းလာေသာ တုိင္းတစ္ပါးသားမ်ားသည္ လည္းေကာင္း၊ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီး ပါတကား၊ တကယ္လွပတဲ့ လက္ရာပါတကားဟု ရင္သပ္ေငးေမာ၊ အံ့ၾသစြာ၊ မခ်ီးက်ဴးဘဲ မေနႏုိင္။ ေရႊတိဂံုဘုရား အေၾကာင္းကို စကားရွာ၍ မေျပာဘဲမေနႏုိင္။

ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ေၾကာင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ က်က္သေရရွိသည္။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္သည္ မ်က္ႏွာရွိသည္။ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ႀကီးကား ႏုိင္ငံေတာ္၏ မ်က္ႏွာပါတကားဟူ၍ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ ျမန္မာစာဌာနက ပါေမာကၡအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ ဆရာႀကီးဦးေမာင္ေမာင္ႀကီး (တကၠသိုလ္ေမာင္ေမာင္ႀကီး) က ႏုိင္ငံေတာ္မ်က္ႏွာဟူေသာ ေဆာင္းပါးျဖင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေရႊတိဂံုေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ပင္လယ္၀မွ လည္းေကာင္း၊ တြံေတး၀မွ လည္းေကာင္း၊ မဂၤလာဒံုမွ လည္းေကာင္း၊ ဖူးျမင္ဦးခိုက္ ၾကည္ညိႇပူေဇာ္ႏုိင္မႈတို႔ ေရးဖြဲ႕မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။


လွျမင့္ (ရန္ကုန္တကၠသိုလ္)


Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment