Latest News

Saturday, May 19, 2018

ကမၻာေျမေပၚသုိ႔ ျပန္လည္ဆင္းသက္ လာျပီ ျဖစ္ေသာ ျမန္မာ အိမ္ျခံေျမ ေစ်းကြက္


လြန္ခဲ့ေသာ ေလးငါးႏွစ္ခန္႔က ကမၻာေပၚတြင္ က်န္ရွိေနေသးေသာ ေနာက္ဆုံးေစ်းကြက္ဟု.လူသိမ်ား လာသည့္ ျမန္မာတြင္ ရင္းႏွီးမဳပ္ႏွံရန္ ေရာက္ရွိလာေသာ ျပည္ပ ကုမ႑ီ တာ၀န္ခံတဦး အဖုိ႔ ရုံးခန္း တခန္း ဖြင့္ႏူိင္ဖုိ႔ အေရး ရွာေဖြရမည့္ တခုတည္းေသာ ေနရာကား ျမဳိ႕လည္ရွိ ဆာကူရာ တာ၀ါ ပင္ ျဖစ္၏။
သုိ႔ေသာ္ ထုိအခ်ိန္ကား ဆာကူရာ တာ၀ါတြင္ရုံးခန္း ငွားရမ္းခက နယူးေယာက္ ျမဳိ႔လည္ရွိ
မက္ဟက္တန္ ရပ္ကြက္ၾကီးႏွင့္ နင္လားငါလားဟု ေျပာရေလာက္ေအာင္ ျမငိ့မားလ်က္ ရွိေနရ
ေပသည္။
၂၀၁၃-၁၄ တြင္ ဆာကူရာ တာ၀ါ၏ ငွားရမ္းခသည္ တစ္ စတုရန္း မီတာလ်င္ အေမရိကန္
ေဒၚလာ ၁၁၀ ခန္႔ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအခါ တစ္ စတုရန္း မီတာကုိ ၃၅ ေဒၚလာသာ ေပးရ
ေတာ့သည္ဟု သိရသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ အိမ္ေျမ ငွားရမ္းခမ်ား သိသိသာသာက်ဆင္းလာရျခင္းသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း
အၾကမ္းဖက္မႈ တခုတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲအျခားေသာ အေၾကာင္းအမ်ဳိး မ်ဳိး လည္း ရွိေနရ
ေပသည္။

ရန္ကုန္ရွိ Collier International မွ ဦးေဆာင္ ညြန္ၾကား ေရးမႈး ျဖစ္သူ Dan Davies က
အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ "ျပဳိလဲလာေနျခင္း" ဟုအမည္တပ္၍ မရပဲ "မွန္ကန္ တည့္မတ္လာ
ျခင္း" ဟုသာ ေျပာ၍ ရသည္ဟု ဆုိေပသည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ ျပန္လည္ တည့္မတ္လာျခင္းမွာလည္းအဓိက အားျဖင့္ Supply ႏွင့္ demand ေၾကာင့္
ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ၂၀၁၃/ ၁၄ ၌ ရန္ကုန္တြင္ငွားရမ္း ႏူိင္ေသာ ရုံးခန္း ဧရိယာ အက်ယ္ စတု
ရန္း မီတာ ရွစ္ေသာင္းခန္႔ သာရွိေန၏။

ယခုအခါJunction City ႏွင့္ Sule Square ကဲ့သုိ႔ ရုံးအေဆာက္အအုံ အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာ
ခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔အတြက္ စတုရန္း မီတာလးသိန္းခန္႔ အထိ ျဖစ္လာခဲ့သည္။
ရန္ကုန္ရွိ ေျမေစ်းႏႈန္းကလည္း လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္ ခန္႔က အလားတူ တရိပ္ရိပ္
ျမင့္တက္လာခဲ့၏။ ယခင္ စစ္အစုိးရႏွင့္ ဖက္လဲတကင္း ရွိခဲ့ၾကေသာ ကရုိနီမ်ားက ၎တုိ႔၏ ေငြ
မ်ားကုိ တရား၀င္ ျဖစ္ေအာင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံ၍ရေနသည့္ ရန္ကုန္ရွိ ေျမေစ်းကြက္ ကုိ
ထုိးေဖါက္ ၀င္ေရာက္လာၾကျခင္းေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ေပသည္။

ယခုအခါ အိမ္ျခံေျမ ေစ်းႏ်ႈန္းမ်ား ၃၅% ခန္႔ က်ဆင္းသြားျပီ ယခင္ ကရုိနီ ဘ၀ မွ တုိင္ကြန္း
ျဖစ္လာသူ ေဇကမၻာ ဦးခင္ေရႊ က မွတ္ခ်က္ခ်ခဲ့သည္။ ၎ကုိယ္တုိင္ မဂၤလာဒုံဖက္တြင္ ဟုိ
တယ္ ႏွင့္ အုိးအိမ္မ်ား ပါ၀င္မည့္ Garden City Compmex အိမ္ယာ စီမံကိန္းတြင္ အေျမာက္
အျမား ရင္းႏွီး ျမဳပ္ႏွံထားသူ ျဖစ္သည္။

စီးပြားေရးအေပၚ တည္မွီျပီး အိမ္ယာေျမေစ်းႏူန္းအတက္အက်ရွိေနေၾကာင္း၊ လူထုတြင္ ေငြေၾကး
အေျမာက္အျမားလည္း မရွိ၍ အုိးအိမ္ျခံေျမမ်ား၀ယ္ယူရန္ တတ္ႏူိင္သူမ်ား မဟုတ္ဟု ၎က
ေျပာခဲ့သည္။

၂၀၁၃-၁၄ တြင္ ေစ်းမ်ား အလြန္အကၩံ ုျမင့္တက္သြားခဲ့ရျခင္းမွာ ႏူိင္ငံျခား မွ တုိက္ရုိက္ ရင္းႏွီး
ျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား အလုံးအရင္းႏွင့္ ၀င္ေရာက္လာမည္ဟု ေမ်ာ္မွန္း တြက္ဆခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္
သည္။ ယင္းကုမၸဏီမ်ားႏွင့္အတူ ေရာက္လာၾကမည့္ လစာ ျမဳိးျမဳိးမ်က္မ်က္ ရေနၾကသည့္
အရာရွိမ်ားကလည္း အိမ္ငွားရမ္းခမ်ားအားတာင္းသေလာက္ ေပး ၾကမည္ မဟုတ္ပါလား။
လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ခန္႔မွစ၍ ျပည္ပတုိက္ရုိက္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းမ်ား အေပၚ အတည္ျပဳ
ေပးမႈ.ေႏွးေကြးလာခဲ့သည္။ ၂၀၁၅-၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္း ေဒၚလာ ၉.၅ ဘီလီယံခန္႔ အတည္
ျပဳေပးႏူိင္ခဲ့ရာမွ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ဒၚလာ ၅.၇ ဘီလီယံသာ ရွိေတာ့ျပီး ၄၀% ခန္႔
က်ဆင္းသြားခဲ့ရသည္။

ထုိအထဲတြင့္ ေဒၚလာ ၄.၆ ဘီလီယံသည္အစဥ္အလာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံၾကသည့္ တရုတ္၊
ေဟာင္ေကာင္၊ ဂ်ပန္၊ စကၤာပူ၊.ေတာင္ကုိရီယားႏွင့္ ထုိင္း တုိ႔မွ ျဖစ္သည္။
အေမရိကန္ ႏွင့္ ဥေရာပ ကုမၸ႑ီ မ်ားကမူရခုိင္အၾကမ္းဖက္မူ ေၾကာင့္ အေျခအေနကုိ ေစာင့္ၾကည့္ေနၾကဆဲ
ပင္ ျဖစ္သည္။
NLD အစုိးရ အေနျဖင့္ ဘ႑ာေရး ကုိ ခ်ဳိးျခံခၩတာ သုံးစဲြသည့္ မူ၀ါဒကုိ က်င့္သုံးခဲ့ျပီး
ေငြေၾကးေဖါင္းပြမႈ မျဖစ္ေစရန္ ယခင္စစ္အစုိးရမ်ားကဲ့သုိ႔ ၎တုိ႔ လုပ္ခ်င္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေငြစကၠဴ မ်ား အလြန္အကၩံရုိက္ထုတ္ျပီး ပံ့ပုိးသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိလည္းရွာင္ရွားမႈ မ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ ထုိ႔အတြက္
လည္း ျပီးခဲ့သည့္ လမ်ားအတြင္း က်ပ္တန္ဖုိးသည္ အေတာ္ တည္ျငိမ္မႈ ရရွိလာခဲ့သည္။

ေငြေၾကး ေဖါင္းပြမႈ ႏႈန္းကုိ ၄% မွ ၅% အတြင္း ထိမ္းထားႏူိင္ခဲ့သည္။ သုိ႔သာ္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ ႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ဖန္တီးႏူိင္မႈ တြင္ ေႏွးေကြးခဲ့သည္။NLD တာ၀န္ယူခဲ့သည့္ သက္တမ္းအစပုိင္းတြင္
ရန္ကုန္ရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားအား ဆုိင္းငံ့ခဲ့ၾကသည္။ အခ်ဳိ႔ လုပ္ငန္း
မ်ားက ဥပေဒ ႏွင့္ ညီညြတ္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ျပီး အခ်ဳိ႔ လုပ္ငန္းမ်ားက လူမႈ ပါတ္၀န္းက်င္
ကုိ ထိခုိက္မည္ စုိးေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပသည္။

ထုိလုပ္ရပ္က Supply ႏွင့္ demand ကုိ ထိမ္းခ်ဳပ္ သလုိ ျဖစ္သြားခဲ့၍ ေနာက္ပုိင္းတြင္ မွန္ကန္
သလုိ ျဖစ္လာခဲ့ရသည္။
စီးပြားေရးတြင္ ေႏွးေကြးမႈမ်ား ရွိေနေသာ္လည္းJunction City ႏွင့္ Sule Square အေဆာက္
အအုံ သစ္မ်ားတြင္ အခန္းငွား ရမ္းမႈမ်ား တုိးျမွင့္လာခဲ့သည္။ ဤသည္ကလည္း လက္ရွိ
ကုမၸဏီမ်ားက ပုိမုိ သစ္လြင္ေသာ ရုံး အေဆာက္အဦးမ်ားကုိ မ်က္စိက်လာၾကျခင္း
ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေပသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔က ျမဳိ႔ျပ စီမံကိန္းေရးဆဲြသူမ်ားႏွင့္ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ ထိမ္း
သိမ္းလုိသူမ်ားအၾကား အေျခအတင္ ျငင္းခုံလာခဲ့ၾကသည္။ ရန္ကုန္၏ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း
အခ်က္အျခာ Central Business District (CBD) အား ျမဳိ႕လည္ ျဖစ္ေသာ ဆူးေလ ႏွင့္
ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လမ္းတ၀ိုက္တြင္ ထားမည္ေလာ။.သုိ႔တည္း မဟုတ္ အလွမ္းေ၀းေ၀း
တြင္ ရွိသည့္ ကမၻာေအး ဘုရားလမ္းတြင္ ရွိဗီယက္နမ္တုိ႔ ေဆာက္လုပ္ေနေသာ
HAGI ရုံး အေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ မီလီယာဟုိတယ္ ရွိရာ အရပ္မ်ားတြင္ ထားမည္ေလာ
ဆုိသည္ႏွင့္ ပါတ္သက္၍ ျဖစ္သည္။

ထုိကဲ့သုိ႔ အေျခအတင္ ေျပာဆုိေနၾကျခင္းေၾကာင့္ စီးပြားေရး ေလာက အတြင္း မေရမရာ
ရႈပ္ေထြးမႈ မ်ား ျဖစ္ေပၚလာျပီး အေျခအေနကုိေစာင့္ၾကည့္သည့္ အေနအထား ေရာက္သြားခဲ့
ရသည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ အခ်ဳိ႕ထြက္ေပၚလာခဲ့ရသည္။
၂၀၁၇ ေဖေဖၚ၀ါရီလ တြင္ ရန္ကုန္ ျမဳိ႕ေတာ္စည္ပင္မွ ကာလၾကာျမင့္စြာ ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ျပီး ျဖစ္သည့္ ဆာေဂ်ပန္းပုိင္ေသာ Yoma Strategic Holdings မွ တာ၀န္ယူ ေဆာက္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းကုိ ခြင့္ျပဳ
ေပးခဲ့သည္။ ယင္းသည္ ယခင္ မီးရထား ရုံးခ်ဳပ္ရွိရာ ေနရာတြင္ အထပ္ ၈၈ ထပ္ ပါသည့္
ပင္နစ္ဆူလား ရန္ကုန္ ဟုိတယ္ ေဆာက္လုပ္ေရး စီမံကိန္းပင္ ျဖစ္သည္။ ရုံးခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္
ႏူိင္မည့္ တာ၀ါၾကီးႏွစ္ခု လည္း ပါရွိအုန္းမည္ျဖစ္ရာ ေစ်းကြက္တြင္ ရုံးခန္းမ်ား အတြက္
ေနာက္ထပ္ စတုရန္းမီတာ ၈၄,၀၀၀ ထပ္မံ၀င္ေရာက္လာမည္ ျဖစ္သည္။ ေရွာ့ပင္း ေမာ
ၾကီးတခု ႏွင့္ လူေန ကြန္ဒုိတာ၀ါၾကီးတခုလည္းထည့္သြင္းထားသည္။

အအဆုိပါ ဆယ္ဧက က်ယ္၀န္းသည့္ Yoma Central Complex (YCC) ဟု အမည္ေပးထားသည့္အေဆာက္အအုံ ေဆာက္လုပ္ေရး အား ႏွစ္ပုိင္းခဲြ၍ ရုိးမ မွ ဖက္စပ္ လုပ္ကုိင္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
YCC အား မစ္ဆူဘီရွီက ၃၀%၊ ရုိးမ ၄၈%၊.FMI ၁၂%၊ International Finance Corporation (IFC) က ၅%၊ အာရွ ဖြံ႔ျဖဳိးေရးဘဏ္က ၅% ျဖစ္ျပီး ပင္နစ္ဆူလား: ဟုိတယ္အား ရုိးမ ၃၀% ႏွင့္ ပင္နစ္ဆူလား ဂရု မွ၇၀% အသီးသီး လုပ္ကုိင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

YCC ႏွင့္ တံတား တဖက္သာ ျခားေသာ ရန္ကုန္ ဘူတာ အေဆာက္အအုံ ေနရာတြင္လည္း
ၾကီးမားေသာ အေဆာက္အအုံၾကီး တခုအား၂၀၂၀ တြင္ အျပီးေဆာက္ရန္ ရည္မွန္းလုပ္
ေဆာင္လ်က္ ရွိေနျပန္သည္။
သုိ႔ေသာ္ ရန္ကုန္ဘူတာ၏ မူလအေဆာက္အဦး လုံး၀ မထိခုိက္ေစရ ဟူေသာ တင္းက်ပ္သည့္
စည္းကမ္းခ်က္ျဖင့္ ၆၆ ဧက က်ယ္၀န္းမည့္Complex ၾကီးတခု တည္ေဆာက္ေရး အတြက္
အစုိးရမွ ျမန္မာ Mottama Holdings ႏွင့္ စကၤာပူမွ Oxley Holdings တုိ႔အား အစုိးရမွ
ေဖေဖၚ၀ါရီလ က အျပီးသတ္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းၾကီး ႏွစ္ခုသည္ ေရွးေဟာင္းအေမြ အႏွစ္ အျဖစ္ ထိမ္းသိမ္းရန္ ရွိေနသည့္
မီးရထား ရုံးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ရန္ကုန္ ဘူတာၾကီးတ၀ုိက္တြင္ ျဖစ္၍ ရန္ကုန္ ျမဳိ႕ျပ စီမံခ်က္ ေရးဆဲြသူ
မ်ား အေနျဖင့္ ျဗိတိသ် ေျခရာလက္ရာမ်ားႏွင့္အတူ ေရာယွက္၍ စီးပြားေရး အခ်က္အျခာ
ရပ္၀န္းၾကီး ေပၚေပါက္လာေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည့္စိန္ေခၚမႈၾကီး ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ခဲ့ၾကရေပသည္။
ေနာက္ထပ္ ရင္ဆုိင္ရအုန္းမည့္ စိန္ေခၚမူၾကီးတခုကေတာ့ အဆုိပါ အေဆာက္အအုံမ်ား
ကုိ ငွားရမ္း အသုံးျပဳမည့္ လူမ်ား ရွာေဖြရမည့္အေရးပင္ ျဖစ္ေပေတာ့သည္။
လွစိုးေ၀
(Asia Times တြင္ ပါရွိေသာ Peter Janssen ရးသားသည့္ "Myanmar Property Fall Back to Earth"
 ေဆာင္းပါးကုိ ျပန္လည္တင္ျပသည္)

No comments:

Post a Comment