Latest News

Thursday, May 31, 2018

ေနရပ္စြန္႕ခြာသူမ်ား အေရး ကုလႏွင့္ ျမန္မာ ကနဦးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိး

ေနရပ္စြန္႕ခြာသူမ်ား အေရး ကုလႏွင့္ ျမန္မာ ကနဦးစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ထုိး

ေနရပ္စြန္႕ခြာသူ ဘဂၤါလီမ်ား အေရး လေပါင္းမ်ားစြာ အေျခအတင္ ျငင္းခုံေျပာဆုိခဲ့ၾကျပီး ေနာက္ ျမန္မာ အစုိးရမွ ၾကာသပေတးေန႕က ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီ မ်ား အား ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္း ျပႆနာ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ခြင့္ျပဳလုိက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိ အေနအထားတြင္ ျမန္မာ ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တုိ႕မွ ၎တုိ႕အား ေနရပ္ျပန္လည္ ပုိ႕ေဆာင္ေရး သေဘာတူညီခ်က္ကုိ မႏွစ္ ႏူိ၀င္ဘာလ က လက္မွတ္ေရးထုိး ႏူိင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယခု ထိ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာသူ ရာဂဏန္းပင္ မျပည့္ေသးတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ ကုလသမဂၢမွလည္း ျပန္လာရန္ အေျခအေနမ်ား မျဖစ္ထြန္းေသး ဟု ဆုိကာ အဆုိပါ သေဘာတူညီခ်က္ကုိ ေထာက္ခံ ျခင္း အလ်င္းမရွိခဲ့ပါဘူး။

အဆုိပါ ကနဦး သေဘာတူညီခ်က္အရ ကုလ အေနျဖင့္ ၎တုိ႕ မူလေနထုိင္ရာ ေဒသမ်ား ႏွင့္ ျပန္လည္ ထားရွိမည့္ ေဒသမ်ားကုိ ၀င္ေရာက္ခြင့္ ရရွိသြားခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႕အတြက္ ကုလ အေနျဖင့္ ေျမျပင္ အေျခအေနမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ျပီး အကာအကြယ္ ေပးႏူိင္မယ့္ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ ေဆာင္ရြက္ႏူိင္ခြင့္ ရရွိသြားခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာဘက္မွ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ ျပန္လည္ ေခၚယူရန္ အဆင္သင့္ လုိ႕ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေျပာၾကားေနေပမယ့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ မွ ျမန္မာဘက္က ေႏွာင့္ေႏွးေနတယ္လုိ႕ စြပ္စဲြလာခဲ့ပါတယ္။ ယခုထိလည္း သေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း လက္ခံရန္ လူရွစ္ေထာင္ေက်ာ္သာ စာရင္းေပးပုိ႕ ႏူိင္ခဲ့တာ ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ အစီအစဥ္တရပ္အေနနဲက ျမန္မာ အစုိးရမွ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖါက္ခဲ့မႈမ်ား ႏွင့္ အာဆာတုိ႕၏ အၾကမိးဖက္တုိက္ခုိက္ခဲ့မႈမ်ားကုိ စုံစမ္းေဖၚထုတ္ရန္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းေရး ေကာ္မရွင္ အဖဲြ႕ကုိ ဖဲြ႕စည္းသြားမယ္လုိ႕လည္း ေၾကျငာခဲ့ပါတယ္။

ထုိေကာ္မရွင္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ လူမ်ဳိး ေရး ႏွင့္ ဘာသာေရး အရ အကဲြကဲြ အျပားျပား ျဖစ္ေနေသာ ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္း ရင္ၾကားေစ့ႏူိင္ေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ တည္ျငိမ္မႈ ရရွိေရး ဖြံ႕ျဖဳိးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏူိင္ေရး ဦးတည္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့တာ ျဖစ္တယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။

ေကာ္မရွင္တြင္ ႏူိင္ငံတကာမွ ကုိယ္စားလွယ္တဦး ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ျပီး ျပည္တြင္း ျပည္ပမွ ဥပေဒ ႏွင့္ နည္းပညာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား က ပံ့ပုိးေပးသြားမယ္လုိ႕ သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္ရဲ႕ ေၾကျငာခ်က္မွာ ေဖၚျပထားခဲ့ပါတယ္။

ထုိ႕အတြက္ ကုလလုံျခဳံေရး ေကာင္စီ ကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႕၀င္မ်ား ေျပာဆုိေနသည့္ သင့္တင္ေလွ်ာက္ပါတ္ေသာ စုံစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လုိ႕ ယုံၾကည္ရပါတယ္။

ျမန္မာ အစုိးရသည္ ႏူိင္ငံသားမ်ား၏ ဆႏၵ ႏွင့္ အညီ ဖဲြ႕စည္း ျဖစ္ေပၚလာေသာ အစုိးရျဖစ္ျပီး ဒီမုိကေရစီ အသြင္ ကူးေျပာင္းႏူိင္ေရး ကုိ ေဖၚေဆာင္ေနတာ အမ်ား အသိ ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႕အတြက္ လူတသန္းမွ် ေလာက္ ဆႏၵကုိ လုိက္ေလ်ာရန္ ၎တုိ႕အား မဲေပး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ၾကသူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ၏ ေတာင္းဆုိေနမႈမ်ားကုိ ဥေပကၡာျပဳ ေဆာင္ရြက္ရန္ ၀ုိင္း၀န္း ေျပာၾကားေနသည့္ မည္သုိေသာ အစုိးရမ်ဳိး က လုိက္ေလ်ာ ေပမည္နည္း။ မိမိတုိ႕ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာ ႏွင့္ အမ်ဳိး ဘာသာ ကုိ ထိပါးလာမည့္အေရး အတြက္ စုိးရိမ္ပူပန္စြာ ျဖင့္ ေတာင္းဆုိ ကန္႕ကြက္ေနၾကသူမ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရး ကုိ ေပလ်ကံ ျပဳရန္မွာ မည္သုိ႕ ျဖစ္ႏူိင္ေပမည္နည္း။ ထုိသုိ႕ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာ တုိ႕ အဖုိ႕ ေျဖရွင္းရ ခက္ခဲလွမည့္ ႏူိင္ငံေရး အက်ပ္အတည္းၾကီးထဲ ထုိးဆင္းသြားရမည္ကုိေကာ အဆုိပါ အေနာက္ႏူိင္ငံ အစုိးရမ်ားက မစဥ္းစားၾကေတာ့ေပဖူးလား၊

ျပန္လာခ်င္ပါသည္ ဆုိေသာ လူမ်ားကလည္း ျမန္မာ အား ႏူိင္ငံတကာ အလည္တြင္ ဂုဏိသိကၡာ က်ဆင္းေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖင့္ ဟုတ္တာေရာ မဟုတ္တာပါ လီဆယ္ ေျပာဆုိေနၾကပါတယ္။ ထုိ႕သုိ႕ေသာ အေနအထား တြင္ ျမန္မာ အစုိးရမွ ၎တုိ႕အား ဂုဏ္သိကၡာ ရွိရွိ ျဖင့္ ေနရပ္သုိ႕ ျပန္လာေရး၊ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား ကုိ လုိက္ေလ်ာရမည္ဆုိကာ ျခိမ္းေျခာက္ အက်ပ္ကုိင္လာၾကျပန္ပါတယ္။ အဆုိပါ မသိနားမလည္ေသာ ဘဂၤါလီမ်ားကုိ ခုတုံးလုပ္ျပီး ၎တုိ႔၏ ယုတ္မာ ေကာက္က်စ္ေသာ အစီအစဥ္မ်ား အထေျမာက္ေရး ေနာက္ကြယ္မွ ၾကဳိးကုိင္ေနသူမ်ား အေနျဖင့္ မျဖစ္ႏူိင္သည္မ်ား ကုိ အခ်ိန္ကုန္ ခံကာ သူရူးမ်ားပမာ လွည့္လည္ ေျပာဆုိေနၾကျခင္းမွ်သာ ျဖစ္တယ္ဆုိတာ သတိခ်ပ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိမွ်သာ မကေသး ၎တုိ႕အား ျပန္လည္ လက္ခံမည့္ အိမ္ရွင္ႏူိင္ငံ ကုိပင္ တရားစဲြရန္ အထိ ပင္ ၾကံေဆာင္လာခဲ့ျခင္းသည္ ၎တုိ႕ ကုိယ္ခ်င္းစာလွပါသည္ဆုိေသာ အမ်ဳိးတူ လူမ်ဳိးစုမ်ား အတြက္ ရုိးရုိးသားသား ဦးစားေပး ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္း မရွိတာလည္း အထင္အရွား ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မၾကာမီက ႏူိင္ငံတကာ လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ အဖဲြ႕ၾကီးမွ ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ဟိႏၵဴတရာခန္႕အား အေၾကာင္းမဲ့ သတ္ျဖတ္သြားေသာ အာဆာ အၾကမ္းဖက္ အဖဲြ႕၏ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ေဖၚထုတ္ခဲ့ျခင္းအား ဘဂၤလား အစုိးရမွ ပုံၾကီးခ်ဲ႕ျခင္းဟူ ေသာ စကားမွ်ပင္ မသုံးပဲ အေျခအျမစ္မရွိ မည္သူမ် မယုံၾကည္ ဟု ေျပာဆုိလာျခင္းအားလည္း ျမန္မာ အစုိးရမွ မည္သုိ႕ နားလည္ေပးကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္၍ ရႏူိင္အံ့ေပမည္နည္း။ (အာဆာ အၾကမ္းဖက္ ဘဂၤါလီ အဖဲြ႕မွလည္း ၎တုိ႕၏ သံေယာင္လုိက္ကာ အသုံးမျပဴသည္မွာ ၾကာျပီ ျဖစ္ေသာ တြစ္တာ အေကာင့္ကို သုံးကာ အလားတူ ျငင္းခ်က္ထုတ္လာခဲ့ပါတယ္။)

ထုိ႕အတြက္ ၎တုိ႕ အဓိပၸါယ္မဲ့ ေျပာဆုိေနမႈမ်ား ကုိ အေရးမထားပဲ ျမန္မာ မွ လုပ္သင့္လုပ္ထုိက္သည္မ်ားကုိ တာ၀န္ခံသည့္အေနျဖင့္ လုပ္ခ်ိန္တန္လ်င္ လုပ္ေဆာင္ေပးလာခဲ့တာ  အထင္အရွား ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။


လွစိုး​ေ၀

No comments:

Post a Comment