Latest News

Monday, May 14, 2018

ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံ မီးၿငႇိမ္းသတ္ရာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားအား ေမလအတြက္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳထုိက္သူအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္

ထိန္ပင္အမႈိက္ပုံ မီးၿငႇိမ္းသတ္ရာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ားအား ေမလအတြက္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳထုိက္သူအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္
ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္႐ုံး
ျပည္သူသုိ့ေက်းဇူးတင္လႊာ
၁၃၈ဝ ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေက်ာ္ ၁၄ ရက္(၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၃ ရက္)

၁။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးႏွင့္ ျပည္သူမ်ား လူမႈ-စီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမုိကေရစီဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္ ျဖစ္သည့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတို႔ကုိ တစုိက္မတ္မတ္ ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ရွိပါသည္။ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အဘက္ဘက္မွ ေခတ္ေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့ရေသာ မိမိတို႔ႏုိင္ငံသည္ နယ္ပယ္စုံ၊ က႑စုံ၌ အားကုန္စိုက္ထုတ္႐ုန္းကန္ႀကိဳးပမ္းမွသာ တန္ကာက်မည့္အေနအထားမ်ဳိးတြင္ ေရာက္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ အမွန္ စင္စစ္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ မိမိႏုိင္ငံႏွင့္ မိမိတို႔ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသား တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားသည္ ေခတ္ကုိေျပာင္းလဲ ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစား႐ုန္းကန္ေနရေသာ သမုိင္းဝင္အခ်ိန္ကာလတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

၂။ ဤသုိ႔ေသာ ေခတ္ေျပာင္း၊ စနစ္ေျပာင္း၊ ႏုိင္ငံကုိေျပာင္းလဲရေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ဳိးတြင္ ႏုိင္ငံတည္ေဆာက္ေရး အတြက္ ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္းအားကုိ ရယူ၍ တက္ညီလက္ညီျဖင့္ ေရွ႕သုိ႔ မွန္မွန္ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ရန္ လိုအပ္လွ ပါသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စာနာေဖးမ႐ုိင္းပင္းကူညီမႈတုိ႔သည္ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ဇာတိတန္ဖုိးျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ ဤျမန္မာ့တန္ဖုိးကုိ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၌ ေကာင္းမြန္ခိုင္မာစြာ အေျခခံတည္ေဆာက္ႏုိင္မည္ဆုိပါက မိမိတို႔ ေမွ်ာ္မွန္းသည့္ပန္းတိုင္သုိ႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရမည့္ခရီး အေဝးႀကီး                 မရွိႏုိင္ေတာ့ဟု ခုိင္ခုိင္မာမာယုံၾကည္ပါသည္။ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အျမစ္တြယ္ကိန္းဝပ္ေနခဲ့ေသာ ျမန္မာ့တန္ဖိုး ကုိ မၾကာေသးမီက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ထိန္ပင္အမိႈက္ပုံ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ၌ မ်က္ျမင္ကုိယ္ေတြ႕ ေတြ႕ျမင္ခဲ့ ၾကရပါသည္။

၃။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ကုန္ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ ကုလားႀကီးစုေက်းရြာအုပ္စု ထိန္ပင္ သုသာန္၏ စည္ပင္သာယာအမိႈက္ပုံသည္ အပူခ်ိန္လြန္ကဲမႈေၾကာင့္ ၂၁-၄-၂ဝ၁၈ ရက္ေန႔ ၁၂း၄ဝ နာရီမွစတင္၍ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕ေသာ ေႏြရာသီျဖစ္ျခင္း၊ အမိႈက္ပုံ၏ဧရိယာႏွင့္ထုထည္က်ယ္ျပန္႔ ႀကီးမားျခင္း၊ အမိႈက္ပုံ၏ေအာက္ေျခႏွင့္အတြင္းပုိင္းတြင္ လိႈက္၍ မီးေလာင္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ တာဝန္ရွိအႀကီးအကဲ မ်ား၏ စီမံမႈႏွင့္အတူ စက္ယႏၲရားအေရအတြက္မ်ားစြာႏွင့္ လူအင္အားေျမာက္ျမားစြာ ရက္ရွည္ႀကိဳးပမ္းၿငႇိမ္းသတ္ခဲ့ ၾကရၿပီး ၂-၅-၂ဝ၁၈ ရက္ေန႔ေရာက္မွ အၿပီးသတ္ မီးၿငႇိမ္းသတ္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။

၄။ မီးၿငိႇိမ္းသတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ လံုၿခံဳေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္္မ်ားႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေထာက္ပံ့မႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္္မ်ားအတြက္ ယင္းကာလအတြင္း ပါဝင္ထမ္းရြက္ခဲ့ၾကသူမ်ား၏ အင္အားမွာ မွတ္တမ္း မ်ားအရ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္(အရန္+သေႏၶ) ၁၇၄၇ ဦး၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္္မတီမွ ဝန္ထမ္း ၇၂၂ ဦး၊ ဆည္ေျမာင္းႏွင့္ ေရအသံုးခ်မႈစီမံခန္႔ခြဲေရးဦးစီးဌာနမွ ၄၁ ဦး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၃၂၈ ဦး၊ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဝန္ထမ္း ၂၄ ဦး၊ တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ၁၅၆ ဦး၊ ၾကက္ေျခနီတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၄၉ ဦး၊ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္မွ  အရာရွိ၊  စစ္သည္ႏွင့္ ေဆးတပ္ဖြဲ႕အပါအဝင္ ၂၂ဝ စုစုေပါင္း ၃၂၈၇ ဦးထိ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

၅။ ထိန္ပင္အမိႈက္ပံုမီးေလာင္ကြၽမ္းမႈအား  ပထမပိုင္းရက္မ်ားတြင္ မီးသတ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ေရသယ္ယာဥ္မ်ားကို အသံုးျပဳ၍ လူအင္အားမ်ားစြာျဖင့္ ၿငိႇမ္းသတ္ခဲ့ေသာ္လည္း မီးမွာအမိႈက္ပံုအတြင္းဘက္တြင္လိႈက္၍ ေလာင္ကြၽမ္းေနမႈ ေၾကာင့္ မီးခုိးေငြ႕မ်ားသည္ အမိႈက္ပံုေနရာႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ားရွိျပည္သူမ်ား အသက္႐ွဴက်ပ္၍ က်န္းမာေရး ထိခုိက္မႈျဖစ္ပြားျခင္းႏွင့္ ေတာင္ဥကၠလာ၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)အထိ မီးခိုးနံ႔မ်ား ပ်ံ႕လြင့္ျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ေလာင္ကြၽမ္းေနသည့္မီးမွာ အမိႈက္ပံုအတြင္းဘက္တြင္လိႈက္၍ ေလာင္ကြၽမ္းေနေသာေၾကာင့္ အျမန္ဆံုးမီးၿငိႇမ္းသတ္ ႏုိင္ေရးအတြက္ ကေမၻာဇအနာဂတ္အလင္းတန္း(ျမန္မာ) ေဖာင္ေဒးရွင္းႏွင့္ညီေနာင္မိတ္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားက ထုိင္းႏုိင္ငံမွ Bio Foam ဂါလန္ ၅ဝဝဝ ဝယ္ယူႏုိင္ရန္ ေငြက်ပ္ သိန္းေပါင္း ၃၄ဝဝ လွဴဒါန္းခဲ့ၿပီး ပရဟိတအဖြဲ႕ ၄၃ ဖြဲ႕ကလည္း မီးၿငိႇမ္းသတ္ေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကသည့္ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ စစ္သည္မ်ားအား အစဥ္တစိုက္ ပူးေပါင္းကူညီ ခဲ့ၾကၿပီး လွဴဒါန္းရရွိေသာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား လုိက္လံေဝငွေပးခဲ့ၾကပါသည္။

၆။ သို႔ျဖစ္၍ ယခုႏွစ္ ေမလအတြက္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳထုိက္သူအျဖစ္ ထိန္ပင္အမိႈက္ပံု မီးၿငိႇမ္းသတ္ရာတြင္ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ပရဟိတအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္ အလွဴရွင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအားေရြးခ်ယ္၍ ဤေက်းဇူးတင္လႊာကို ထုတ္ျပန္ လုိက္ပါသည္။

၇။ စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ ညီညီၫြတ္ၫြတ္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဆုိလွ်င္ မည္သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈ၊ မည္သို႔ေသာ အခက္အခဲမ်ဳိးကိုမဆုိ ေက်ာ္လႊားေအာင္ျမင္ႏုိင္ေၾကာင္းကို ထိန္ပင္အမိႈက္ပံု မီးေလာင္မႈျဖစ္စဥ္က အထင္အရွား သက္ေသျပဆုိေနၿပီျဖစ္ရာ   ႏုိင္ငံေတာ္ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းမည့္ ခရီးလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ စုေပါင္းအင္အားျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္ရြက္ေပးၾကပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံလ်က္ မွတ္တမ္းတင္ ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါသည္။

 ေအာင္ဆန္းစုၾကည္
 ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္

No comments:

Post a Comment