Latest News

Thursday, April 19, 2018

မိုးႀကိဳကာလတြင္ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္မ်ားကို သတိျပဳေစလို

မိုးႀကိဳကာလတြင္ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ သဘာဝေဘး အႏၲရာယ္မ်ားကို သတိျပဳေစလို

မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းအတြင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွ႔ံအျပားတြင္ ေန႔အပူခ်ိန္မ်ားျမင့္တက္လာၿပီး မိုးတိမ္ေတာင္မ်ားျဖစ္ေပၚလာျခင္း၊ မိုးသက္ေလျပင္းတိုက္ ျခင္း၊ မိုးရြာသြန္းျခင္း၊ မိုးသီးေၾကြျခင္းႏွင့္ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈအခ်ဳိ႕ရွိခဲ့သည္။ မိုးႀကိဳကာလေစာခဲ့သျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အံ့ၾသခဲ့ရသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ကာမူ မိုးရြာျခင္းသည္ ေအးခ်မ္းမႈနိမိတ္ပင္မဟုတ္
ပါလား။

ဥတုသံုးလီ

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္မွီတင္းေနထိုင္လ်က္ရွိေသာ ျပည္သူ
မ်ားသည္ ေႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္း ရာသီဥတုသံုးမ်ဳိးကို ႏွစ္စဥ္
ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ထိုရာသီဥတုသံုးမ်ဳိးကို ေက်ာ္ျဖတ္
ရာတြင္ ေႏြရာသီကာလသည္ လူတိုင္းအတြက္ ခက္ခဲ
ၾကမ္းတမ္းေသာ ေန႔ရက္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ေႏြရာသီတြင္
အပူခ်ိန္ျမင့္တက္မႈဒဏ္ခံရျခင္း၊ ေသာက္သံုးေရရွား
ပါးျခင္း၊ မိုးသက္ေလျပင္းတိုက္ခတ္ျခင္း၊မုန္တိုင္းတိုက္
ခတ္ျခင္း၊ မီးေဘးအႏၲရာယ္ၾကံဳေတြ႕ရျခင္း စသည့္ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ဳိးစံုႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရေလ့ရွိသည္။

ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ား

မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔မွ ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔အတြင္း
ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္း၌မိုးသက္ေလျပင္းမ်ား တိုက္ခတ္ၿပီး
မိုးရြာသြန္းျခင္း၊ မိုးသီးေၾကြျခင္း၊ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းမ်ားျဖစ္ ေပၚခဲ့သည္။ မိုးသက္ေလျပင္း တိုက္ခတ္ျခင္းႏွင့္မိုးသီး ေၾကြျခင္းတို႔ေၾကာင့္ သစ္ပင္မ်ားလဲျခင္း၊ လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္အားျပတ္ေတာက္ျခင္း၊ လူေနအိမ္ႏွင့္ စာသင္
ေက်ာင္းမ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးျခင္းတို႔အျပင္ လူႏွင့္ တိရစၧာန္
မ်ားလည္း ေသေက်ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၾကသည္။

အထူးသျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္၌ မတ္လ ၃၁ ရက္ ညေန
၅ နာရီမွ ၆ နာရီခန္႔အထိ ေလျပင္းမ်ားတိုက္ခတ္ၿပီး
မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ရွိ သမိုင္းဝင္ ေနေရာင္ျပအင္း ျပည္လံုးခ်မ္းသာေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီး ၏ ထီးေတာ္အစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕ ေျမခခဲ့ရသည္။
အေဆာက္အအံုႏွင့္ ဓာတ္တိုင္အခ်ဳိ႕ လဲၿပိဳပ်က္စီးခဲ့ သည္။ မိုးအဆက္မျပတ္ရြာသြန္းျခင္း၊ မိုးသီးမ်ား ေၾကြက်
ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားေပၚသို႔ သစ္ကိုင္းမ်ား
က်ဳိးက်သျဖင့္ ၈ နာရီခန္႔တြင္ လွ်ပ္စစ္မီးျပတ္ေတာက္ သြားသည္။ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာအခ်ဳိ႕လည္း အမိုးမ်ား လန္ၿပီး ပ်က္စီးခဲ့သည္။ သေျပကုန္းေစ်းႏွင့္ ၿမိဳ႕မေစ်း
တို႔ရွိ ညေစ်းတန္းမ်ားလည္းပ်က္စီးခဲ့ရသည္။

ဧၿပီ ၃ ရက္ မြန္းလြဲပိုင္းမွစ၍ ညေနပိုင္းအထိ
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အခ်ဳိ႕တြင္ မိုးသက္ေလျပင္းတိုက္
ၿပီး မိုးမ်ားရြာသြန္းခဲ့သည္။ သစ္ပင္သစ္ကိုင္းမ်ား ဓာတ္
အားလိုင္းမ်ားေပၚသို႔ က်ဳိးက်ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း
ရွိလမ္းမ်ားတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံျဖစ္ၿပီး ယာဥ္ေၾကာပိတ္
ဆို႔ခဲ့ရသည္။ ၿခံဳလိုက္လွ်င္ ေနျပည္ေတာ္၌ ေနအိမ္ ၆ဝ
ခန္႔ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး မေကြးၿမိဳ႕၌ ေနအိမ္ ၁၅ဝ ခန္႔ ပ်က္စီးခဲ့
သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ႏွင့္ ကယားျပည္နယ္တို႔တြင္လည္း ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားရွိခဲ့သည္။

ျဖစ္ႏိုင္ေျခ

မိုးေလဝသပညာရွင္ ေဒါက္တာထြန္းလြင္က ''မိုး
တိမ္ေတာင္မ်ားေၾကာင့္ မိုးၿခိမ္းျခင္း၊ လွ်ပ္စီးလက္ျခင္း၊
မိုးသီးေၾကြျခင္း၊ မိုးရြာျခင္း၊ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္း၊ ေလျပင္း တိုက္ျခင္း၊ ေလဆင္ႏွာေမာင္းတိုက္ျခင္း၊ ေရဆင္ႏွာ
ေမာင္းတိုက္ျခင္း၊ စိုက္ဆင္းေလျပင္းတိုက္ျခင္း၊ ပင္လယ္
မီးစုန္းေတာက္ျခင္း'' ဆိုသည့္ ရာသီဥတု ၁ဝ မ်ဳိး ျဖစ္ေပၚ
တတ္သည္ဟု သတိေပးထားသည္ကို သတင္းစာမ်ား တြင္ ဖတ္လိုက္ရသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲေဘးအႏၲရာယ္မ်ား

မိုးႀကိဳကာလတြင္ မိုးတိမ္ေတာင္မ်ားေၾကာင့္ မိုးႀကိဳး
ပစ္ျခင္း၊ ေလျပင္းတိုက္ျခင္း၊ မိုးသီးေၾကြျခင္းႏွင့္ ေနရာ
ကြက္ မိုးႀကီးျခင္းတို႔ျဖစ္တတ္သည္ဟုဆိုသည္။ ထိုသို႔
ျဖစ္လွ်င္ ထိခိုက္ပ်က္စီး၊ ေသေက်၊ ဒဏ္ရာရရွိမႈမ်ား ရွိ
တတ္သည္။ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္းေၾကာင့္ လူႏွင့္တိရစၧာန္မ်ား
ေသေက် ထိခိုက္ျခင္း၊ မိုးႀကီးျခင္းေၾကာင့္ ေရႀကီးေရလွ်ံ
မႈျဖစ္ေပၚျခင္း၊ ေလျပင္းတိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ခရီးသည္ တင္ သေဘၤာမ်ားႏွင့္ ငါးဖမ္းေလွမ်ား တိမ္းေမွာက္
ျခင္း၊ လူမ်ားေပ်ာက္ဆံုးျခင္း၊ မိုးရြာသြန္းမႈေၾကာင့္
ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ ေျမၿပိဳျခင္းမ်ား ျဖစ္ပြားတတ္
ေပသည္။

သဘာဝသတိေပး

စာေရးသူတို႔ငယ္စဥ္က မိဘမ်ားသည္ မိုးဦးေလဦး
ကာလအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိ
သည္။ ေနအိမ္အမိုးအကာမ်ား ခိုင္ခံ့ေအာင္ျပင္ဆင္
ျခင္း၊ ေရႏွင့္ အစားအေသာက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊
အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ကို စနစ္
တက်ျပဳလုပ္ထားေလ့ရွိသည္။ ဆိုရလွ်င္ တိရစၧာန္ မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ငွက္မ်ား၏ ေနထိုင္မႈပံုစံကိုၾကည့္၍
ေလျပင္းတိုက္ခတ္ႏိုင္သည္၊ မိုးႀကီးႏိုင္သည္ကို ႀကိဳတင္
သိႏိုင္သည္။ သာဓကအေနျဖင့္ က်ီးကန္းမ်ားသည္ အသိုက္ကို သစ္ပင္ခြဆံုတြင္ လုပ္ထားမည္၊ ထူထူထဲထဲ အသိုက္ေဆာက္ထားမည္ဆိုလွ်င္ ထိုႏွစ္တြင္ ေလျပင္း
မုန္တိုင္းက်တတ္ၿပီး မိုးလည္းႀကီးတတ္သည္။

ငွက္မ်ားသည္ သစ္ပင္ကိုင္းဖ်ားတြင္ အသိုက္လုပ္ ထားမည္ဆိုလွ်င္ ေလျပင္းအႏၲရာယ္ကိုစိုးရိမ္စရာမလို
ေပ။ ပုရြက္ဆိတ္မ်ားသည္ အုပ္စုလိုက္အျမင့္ပိုင္းကိုေရႊ႕ေနမည္ဆိုလွ်င္၊ အစာမ်ားကိုသယ္ေနမည္ဆိုလွ်င္
မၾကာမီမိုးႀကီး၊ေရႀကီးေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ေရထည့္
ထားေသာ စဥ့္အိုးမ်ားေအာက္မွ ဖားမ်ားေအာ္ေနၿပီဆို
လွ်င္၊ ပုစဥ္းရင္ကြဲမ်ား အဆက္မျပတ္ေအာ္ေနၿပီဆို
လွ်င္၊ ပ်ံလႊားမ်ားခပ္နိမ့္နိမ့္ပ်ံေနၿပီဆိုလွ်င္၊ ပုစဥ္းမ်ား
ေျမႀကီးႏွင့္ ကပ္လ်က္ပ်ံေနၿပီဆိုလွ်င္ တစ္ရက္ႏွစ္ရက္
အတြင္းမိုးရြာေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ တိရစၧာန္မ်ား အိပ္
တန္း ေစာေစာဝင္ေနၿပီဆိုလွ်င္ ေလျပင္းတိုက္ခတ္ေတာ့ မည္ျဖစ္သည္။

ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း

မိုးႀကိဳကာလတြင္ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ သဘာဝေဘး
အႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္
ထားသင့္သည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်းလက္ေနေတာင္သူ ဦးႀကီးမ်ားသည္ ေကာက္ပဲသီးႏွံမ်ားႏွင့္ ျမက္ေျခာက္ မ်ား၊ေကာက္႐ိုးမ်ားကိုအမိုးအကာေအာက္သို႔လံုျခံဳစြာ
ေရႊ႕ေျပာင္းထားသင့္သည္။ လူႏွင့္ တိရစၧာန္မ်ားအတြက္ ေသာက္သံုးေရစုေဆာင္းထားသင့္သည္။ ထို႔အျပင္
စားနပ္ရိကၡာလုံေလာက္ေအာင္လည္း ႀကိဳတင္စုေဆာင္း
ထားသင့္ေပသည္။

မိုးသက္မုန္တိုင္းက်ေရာက္လွ်င္ မီးပ်က္တတ္သည္ မွာသဘာဝပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဓာတ္မီး၊ မီးျခစ္၊ ဖေယာင္းတိုင္၊ မီးေသြးစသည့္ အေထာက္အကူပစၥည္း
မ်ားကိုႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္သည္။ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ
ရရွိလွ်င္ အေရးေပၚျပဳစုကုသႏိုင္ရန္အတြက္ အိမ္တြင္း
သံုး ေဆးဝါးမ်ား၊ ပတ္တီးမ်ားကိုလည္း အသင့္ျပင္ ထားသင့္ေပသည္။ အခ်င္းခ်င္း႐ိုင္းပင္းကူညီျခင္းတို႔
အျပင္ သက္ဆိုင္ရာသဘာဝေဘးအႏၲရာယ္္ကယ္ဆယ္ ေရးဌာနမ်ားသို႔ အခ်ိန္မီသတင္းပို႔တတ္သည့္ အေလ့
အထကိုလည္း ေမြးျမဴထားသင့္သည္။

ေဆာင္ရန္၊ ေရွာင္ရန္

ေလျပင္းတိုက္ခတ္ၿပီးမိုးရြာသြန္းေနလွ်င္ ကေလးမ်ား
သည္ မိုးေရထြက္ခ်ိဳးတတ္ၾကသည္။ လူႀကီးမ်ားသည္ ကေလးမ်ားကို ထိုသို႔ မိုးေရမခ်ဳိးခိုင္းသင့္ေပ။ ေလျပင္း
တိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ ဓာတ္ႀကိဳးမ်ားသည္ ျပတ္ေတာက္
ၿပီးေျမႀကီးေပၚသို႔ က်ေနတတ္သည္။ မိုးေရခ်ဳိးေန
ေသာကေလးသည္ လွ်ပ္စစ္ဝင္ေနေသာ ဓာတ္ႀကိဳးစႏွင့္
ထိမိမည္ဆိုလွ်င္ ဓာတ္လိုက္ခံရမည္ျဖစ္သည္။ ဗို႔အား
ျပင္းလွ်င္ေသဆံုးမည္ျဖစ္သည္။

စာေရးသူငယ္စဥ္က ကေလးတစ္ေယာက္သည္ မိုးရြာ
ေနစဥ္ေရထြက္ခ်ိဳးရာမွ ျပတ္က်ေနေသာ ဓာတ္ႀကိဳးစကို
ထိမိသျဖင့္ဓာတ္လိုက္ေသဆံုးခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုကို
ၾကံဳေတြ႕ဖူးခဲ့သည္။ ဓာတ္လိုက္ခံရသည့္ ထိုကေလးကို
ဝင္ဆြဲသည့္ ဖခင္ျဖစ္သူလည္း ဓာတ္လုိက္ေသဆံုးခဲ့ရ
သည္။ ဖခင္ႏွင့္သား ႏွစ္ဦးစလံုးသည္ တစ္ေနရာ တည္းတြင္ေသဆံုးခဲ့ရသည္။ မိခင္ျဖစ္သူသည္ ေသာက
ေဝခဲ့ရသည္။

မိဘမ်ားသည္ ကေလးမ်ားကိုအလိုမလိုက္သင့္ေပ။ မိုးေရခ်ိဳးခ်င္လွ်င္ ေရပံုးျဖင့္ခံ၍ခ်ဳိးလွ်င္ရသည္။ တတ္
ႏိုင္ပါက မိုးသက္ေလျပင္းတိုက္ေနလွ်င္ အျပင္သို႔ မထြက္တာအေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ လြင္တီးေခါင္ ကြင္းျပင္မ်ားသို႔ထြက္မည္ဆိုလွ်င္ သစ္ပင္ႀကီးမ်ား
ေအာက္သို႔ ဝင္မည္ဆိုလွ်င္ မိုးႀကိဳးပစ္ခံရတတ္သည္။
ထိုသို႔ မိုးရြာသြန္းၿပီးခ်ိန္တြင္ ညဘက္၌ဓာတ္မီးမပါဘဲ
အေမွာင္ထဲ သြားမည္ဆိုလွ်င္၊ ေျမြႏွင့္ကင္းတို႔၏ အႏၲရာယ္ကို ေၾကာက္ရသည္။ တြင္းေအာင္းသတၱဝါ မ်ားျဖစ္သည့္ ေျမြႏွင့္ကင္းတို႔သည္မိုးရြာၿပီးစအခ်ိန္တြင္
အျပင္သို႔ ထြက္တတ္ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ မိုးသက္
ေလျပင္းတိုက္ေနလွ်င္ လွ်ပ္စစ္မီးခလုတ္မ်ား၊ တီဗီြမ်ား၊
ေရခဲေသတၱာမ်ားကိုလည္း ပိတ္ထားသင့္သည္။ ေနအိမ္
တြင္းသို႔ဝင္သည့္ ဘရိတ္ကာမ်ားကို ခ်ထားသင့္ေပ သည္။

ျခံဳ၍တင္ျပရလွ်င္ မိုးႀကိဳကာလတြင္ မိုးတိမ္ေတာင္
မ်ားေၾကာင့္မိုးၿခိမ္းျခင္း၊ လွ်ပ္စီးလက္ျခင္း၊ မိုးသီးေၾကြ
ျခင္း၊ မိုးရြာျခင္း၊ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္း၊ ေလျပင္းတိုက္ျခင္း၊
ေလဆင္ႏွာေမာင္း တိုက္ျခင္း၊ ေရဆင္ႏွာေမာင္း
တိုက္ျခင္း၊ စိုက္ဆင္းေလျပင္းတိုက္ျခင္း၊ ပင္လယ္မီးစုန္း
ေတာက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ေပၚလွ်င္
ေနာက္ဆက္တြဲ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကိုလည္း
ၾကံဳေတြ႕ရတတ္သည္။ အက်ဳိးဆက္အေနျဖင့္ လူေန
အေဆာက္အအံုမ်ားပ်က္စီးျခင္း၊ လူႏွင့္ တိရစၧာန္မ်ား
ေသေက်ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။
ထို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ သဘာဝေဘး
အႏၲရာယ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားသင့္ေပသည္။ မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ႏိုင္ငံသားအားလံုး
အေနျဖင့္ မိုးႀကိဳကာလတြင္ျဖစ္ေပၚတတ္ေသာ သဘာဝ
ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားကို သတိရွိရွိျဖင့္ ေက်ာ္လႊားသြားႏိုင္
ၾကပါေစ။

ေမာင္ေသာင္းဝင္း (တမန္ေဟာင္း)ျမန္​မာ့အလင္​း

No comments:

Post a Comment