Latest News

Friday, January 5, 2018

ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၈)


ယခင္အပတ္မွ အဆက္
ဝက္တို႔သည္ ဦးသာေခါင္၏ တိုလီ မိုလီထားေသာ အခန္းကို သူတို႔အဖို႔ ဌာနခ်ဳပ္ အလုပ္ခြင္အျဖစ္ အသုံးျပဳၾက သည္။ ဌာနခ်ဳပ္ အလုပ္ခြင္တြင္ ပန္းဘဲ အတတ္ လက္သမားအတတ္ႏွင့္ အျခား ေတာင္သူလယ္သမားတို႔ တတ္အပ္ေသာ အတတ္မ်ားကို ေလ့လာၾကသည္။ ေဘာ္ ျဖဴသည္ အျခားတိရစၧာန္မ်ားကိုလည္း တိရစၧာန္ေကာ္မတီအမ်ိဳးမ်ိဳး ဖြဲ႕စည္း ေပးသည္။ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းငန္းကို လုပ္ရာတြင္ ေဘာ္ျဖဴသည္ ေမာရပန္း ရမွန္း မသိ။ ေဘာ္ျဖဴ၏ ဝိရိယေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ တိရစၧာန္ေကာ္မတီ အဖြဲ႕မ်ားမွာ ၾကက္မမ်ားအတြက္ ၾကက္ဥထြက္ေရး ေကာ္မတီ။ ႏြားမမ်ား အတြက္ အၿမီးသန္႔ရွင္းေပးေရး ေကာ္မ တီ။ ရဲေဘာ္႐ိုင္းမ်ား ပညာအသစ္ေပးေရး ေကာ္မတီတို႔ ျဖစ္သည္။ ရဲေဘာ္႐ိုင္းမ်ား ပညာအသစ္ေပးေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕မွာ ႂကြက္ႏွင့္ ယုန္တို႔အား ယဥ္ေအာင္လုပ္ဖို႔ ေကာ္မတီ ျဖစ္သည္။

ထိုမွတပါး သိုးမ်ားအတြက္ သိုးေမြး ျဖဴျဖဴထြက္ေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕ႏွင့္တကြ အျခားေကာ္မတီ အဖြဲ႕မ်ားအျပင္ စာ ေရး စာဖတ္သင္တန္းမ်ားကိုလည္း ဖြင့္ ေပးေသးသည္။ တိရစၧာန္႐ိုင္းမ်ားကို ယဥ္ေအာင္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမွာ အထ မေျမာက္။ တိရစၧာန္႐ိုင္းမ်ားကို ယဥ္ ေအာင္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းမွာ အထမ ေျမာက္။ တိရစၧာန္႐ိုင္းတို႔သည္ အ႐ိုင္း ဇာတိကို မစြန္႔ၾက။ သူတို႔အေပၚတြင္ စိတ္ထားသေဘာထား ႀကီးႀကီးႏွင့္ ျပဳမူ လၽွင္လည္း သူတို႔က ကန္းတက္သည္။ ေၾကာင္မႀကီး မိတိုးသည္ ပညာအသစ္ ေပးေရး ေကာ္မတီအဖြဲ႕တြင္ ဝင္ၿပီးလၽွင္ ေတာ္ေတာ္ ထထႂကြႂကြ အလုပ္လုပ္ သည္။ တေန႔တြင္ မိတိုးသည္ ေခါင္မိုး ေပၚသို႔တက္၍ သူလက္လွမ္း မမွီေသာ ေနရာတြင္ ရွိသည့္ စာကေလးမ်ားအား တိရစၧာန္တို႔မွာ အကုန္လုံး ရဲေဘာ္ခ်ည္း ျဖစ္ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ သူ႕လက္ေပၚ တြင္ လာနားလိုေသာ စာကလးမ်ား ဘယ္သူမဆို လာနားႏိုင္သည္ဟု ေျပာ ၿပီးလၽွင္ သူ႕လက္တဖက္ကို တန္း၍ေပး သည္။ သို႔ရာတြင္ စာကေလးတို႔သည္ မိတိုး အနားသို႔ တေကာင္မၽွ ကပ္မလာၾက။

စာေရးစာဖတ္ သင္တန္းမ်ားမွာ မ်ားစြာ ထေျမာက္ေအာင္ျမင္သည္။ ႏွစ္ လ သုံးလ ၾကာေသာအခါ တကြင္းလုံးရွိ တိရစၧာန္မ်ားမွာ အနည္းႏွင့္ အမ်ားဆို သလို စာေရးစာဖတ္ တတ္ကုန္ၾကသည္။
ဝက္မ်ားမွာ စာေရးေရာ စာဖတ္ ေရာတတ္ႏွင့္ေနၾကၿပီး ျဖစ္သည္။ ေခြးမ်ားလည္း အထိုက္ အေလ်ာက္ စာဖတ္ တတ္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ အေျခခံတရားႀကီးခုႏွစ္ပါးမွတပါး အျခား ဘာကိုမၽွ မဖတ္ခ်င္ၾက။ မုတ္ ဆိတ္သည္ ေခြးမ်ားထက္ စာဖတ္တတ္ ၍ တခါတရံ အမႈိက္ပုံထဲမွ သတင္းစာ အစုတ္မ်ားကို ေကာက္၍ အျခား တိရစၧာန္ မ်ားအား ဖတ္ျပသည္။ မေဟာ္သည္ ဝက္မ်ားေလာက္ပင္ စာဖတ္တတ္ေသာ္ လည္း ဘယ္ေတာ့မွ စာဖတ္ေလ့မရွိ။ သူသိသေလာက္ ေျပာရမည္ဆိုလၽွင္ ဖတ္ခ်င္စရာ ေကာင္းတဲ့စာရယ္လို႔ တခုမၽွမရွိပါဘူးဟု မေဟာ္က ေျပာသည္။ ခြါျဖဴသည္ ကႀကီး ခေကြး အကုန္ရေသာ္ လည္း စာလုံးပါင္း၍ မဖတ္တတ္။

ဂ်ိဳကားကေတာ့ ဂငယ္ထိေအာင္ ပင္ သင္လို႔မရ။ ဂ်ိဳကားသည္ ကႀကီးခ ေကြး ဂငယ္ ဃႀကီး အကၡရာေလးလုံးကို ေျမႀကီးေပၚ၌ ခြါႏွင့္ ေရးၿပီး ႀကိဳးစားႏိုင္ သမၽွႀကိဳးစားကာ ထိုစာလုံးေလးလုံးကို နားရက္ေပး၍ ၾကည့္ၿပီးလၽွင္ ေခါင္း ခါၿပီးေနာက္ ဃႀကီးေနာက္ဘာလာ သည္ကို သူ စဥ္းစား၍မရ။ တခါတရံ င စလုံး ဆလိန္ ဇကြဲထိအာင္ ရၿပီးေနာက္ ခ က ဂ ဃတို႔ကို ေမ့သြားျပန္သည္။ ေနာက္ဆုံးတြင္ ဂ်ိဳကားသည္ ပထမ ဗ်ည္းေလးလုံးကိုလည္း ေမ့သြားမည္စိုး သျဖင့္ တေန႔တခါ ႏွစ္ခါ အေရးက်င့္ေလ့ ရွိသည္။ မယ္သီမွာ သူ႕နာမည္က လြဲ၍ ဘာမၽွ မေရးတတ္။ မဖတ္တတ္ ။ စာ လည္း မသင္ခ်င္ဘူးဟု ေျပာသည္။ မယ္သီသည္ သစ္ကိုင္းေျခာက္မ်ားျဖင့္ ေျမႀကီးေပၚမွာ သူ႕နာမည္ ပုံလုပ္ၿပီး လၽွင္ ပန္းမ်ား သစ္ခက္မ်ားထိုးကာ ပတ္ခ်ာလွည့္၍ ဟိုဖက္မွ ၾကည့္လိုက္ သည္ဖက္မွၾကည့္လိုက္ ၾကည့္တတ္သည္။

အျခားေသာ တိရစၧာန္မ်ားမွာ က ႀကီးအျပင္ ပို၍မတတ္ၾက။ သိုးမ်ား ၾကက္မမ်ား ဘဲမမ်ားမွာ အေျခခံတရား ႀကီး ခုႏွစ္ပါးကိုေတာင္ ႏႈတ္တက္ မေဆာင္ႏိုင္ၾက။ အင္မတန္ ဥာဏ္ဖ်င္း ၾကသည္။ ေဘာ္ျဖဴသည္ တိရစၧာန္ဝါဒ အေျခခံတရားႀကီး ခုႏွစ္ပါးကို ေလးနက္ စြာ အႏုလုံ ပဋိလုံသုံးသပ္ၿပီးေနာက္ ထိုတရားႀကီး ခုႏွစ္ပါးကို ေဆာင္ပုဒ္ တခုတည္းႏွင့္ အဓိပၸါယ္ျပည့္စုံေအာင္ ေဖၚျပႏိုင္သည္ဟု ေျပာၿပီးလၽွင္ “ေျခေလး ေခ်ာင္း ေကာင္းတယ္။ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း မေကာင္းဘူး”ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကို ထြင္လိုက္သည္။ ထိုေဆာင္ပုဒ္သည္ တိရစၧာန္ဝါဒ၏ အဆီအႏွစ္ ျဖစ္သည္ ဟုလည္း ေဘာ္ျဖဴက မိန္႔သည္။ ထို ေဆာင္ပုဒ္ကို သေဘာေပါက္ သူတို႔မွာ လူသားတို႔ ဖ်က္ဆီးျခင္းေဘးမွ ကင္းေဝး ႏိုင္သည္။ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း မေကာင္းဘူး ဆိုသျဖင့္ ထိုေဆာင္ပုဒ္ကို ငွက္မ်ားက ဝိုင္း၍ အျပင္းအထန္ကန္႔ ကြက္ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ငွက္မ်ားမွာ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းသာ ရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္။ ထိုအခါ ေဘာ္ျဖဴက ေျခႏွစ္ ေခ်ာင္းဆိုေသာ အဓိပၸါယ္ကို ငွက္ မ်ား ယူသကဲ့သို႔ မယူသင့္ေၾကာင္းႏွင့္ အက်ယ္တဝင့္ ရွင္းျပသည္။

“သည္မွာ ငွက္ရဲေဘာ္တို႔ရဲ႕။ ငွက္ မ်ားရဲ႕ အေတာင္ဟာ ေ႐ြ႕လ်ားဖို႔အတြက္ အသုံးျပဳတဲ့ အဂၤါပါ။ လူသားတို႔ရဲ႕ လက္ လို ကိုင္ဖို႔ တြယ္ဖို႔အတြက္ အသုံးျပဳတဲ့ အဂၤါမဟုတ္ပါဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ငွက္မ်ားရဲ႕ အေတာင္ဟာလဲ ေျခေထာက္တမ်ိဳးပါဘဲ။ လက္ဆိုတာကေတာ့ လူသားတို႔ရဲ႕ ထူး ျခားတဲ့ လကၡဏာျဖစ္ပါတယ္။ ဒင္းတို႔ လူသားမ်ား မေကာင္းတာလုပ္သမၽွဟာ ဒီလက္နဲ႔ခ်ည္းေပါ့”ဟု ေဘာ္ျဖဴက ေျပာ ေသာအခါ ငွက္မ်ားက ေၾကနပ္သြားၾက သည္။ ထို႔ေနာက္ တိရစၧာန္ အငယ္ စားတို႔သည္ “ေျခေလးေခ်ာင္း ေကာင္း တယ္။ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း မေကာင္း ဘူး”ဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကို အလြတ္ရ ေအာင္ က်က္ၾကသည္။ ေဘာ္ျဖဴ၏ ေဆာင္ပုဒ္မွာ အေရးႀကီးသျဖင့္ က်ီထရံ၌ အေျခခံ တရားႀကီး ခုႏွစ္ပါးအထက္က ပို၍ ႀကီး ေသာ စာလုံးႀကီးမ်ားႏွင့္ ေရးသားထား ပါသည္။
“ေျခေလးေခ်ာင္း ေကာင္းတယ္။ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္း မေကာင္းဘူး”ဆိုေသာ ေဆာင္ပုဒ္ကို သိုးတို႔သည္ အင္မတန္ သေဘာက်ၾကသျဖင့္ ေရာက္ေလရာ အရပ္တြင္ ေနကုန္ေနခန္း”ေျခေလး ေခ်ာင္း ေကာင္းတယ္။ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းမ ေကာင္းဘူး”ဟု မေမာႏိုင္မပန္းႏိုင္ သံ ၿပိဳင္ ေအာ္ၾကသည္။

ဗႏၶဳလသည္ ေဘာ္ျဖဴ၏ ေကာ္မတီ အစည္းအေဝးမ်ားကို ဂ႐ုမစိုက္။ အသက္ ႀကီးသူမ်ားကို သင္ၾကားေပးဖို႔ ထက္ ငယ္႐ြယ္သူမ်ားကို သင္ၾကားေပးဖို႔က ပို၍ အေရးႀကီးသည္ဟု ဗႏၶဳလက ေျပာ သည္။ စပါးသိမ္းၿပီးေနာက္ မၾကာခင္ တြင္ ဝါမႏွင့္ ဂုတ္က်ား ေခြးမႀကီးႏွစ္ ေကာင္က ႏွစ္ေကာင္ေပါင္း ေခြးကေလး ကိုးေကာင္ေမြးသည္။ ေခြးကေလး ကိုး ေကာင္ ႏို႔ခြဲသည္ႏွင့္ တၿပိဳက္နက္ ဗႏၶဳလ က ထိုေခြးကေလးမ်ားကို သူပညာသင္ ေပးမည္ ေျပာၿပီးလၽွင္ ဝက္တို႔၏ ဌာန ခ်ဳပ္ အလုပ္ခြင္မ်က္ႏွာက်က္ေပၚတြင္ တင္၍ ေမြးထားသည္။ ထိုအခါမွ စ၍ ေခြးကေလးမ်ားကို ေအာက္သို႔ျပန္၍ မ ခ်။ ဌာနခ်ဳပ္အလုပ္ခြင္ထဲမွ ေလွကား ေထာင္တက္ၿပီး မၾကည့္လၽွင္ ေခြးက ေလးမ်ားကို မျမင္ႏိုင္။ ဗႏၶဳလသည္ ေခြးကေလးကိုးေကာင္ကို အဝွက္ေကာင္း သျဖင့္ ေခြးကေလးမ်ား အေၾကာင္းကို ဘယ္တိရစၧာန္ကမွ သတိမရၾကေတာ့။

ႏို႔မ်ား ေပ်ာက္သြားသည့္အေၾကာင္း လည္း ေနာက္မွ ေပၚသည္။ ဝက္တို႔ သည္ ႏို႔မ်ားကို သူတို႔အစာႏွင့္ ေရာ၍ စားပစ္ၾကသည္။ မိုးဦးက် သရက္သီးမ်ား ေပၚေသာအခါ သရက္ပင္ေပၚမွ သရက္ သီးမွည့္တို႔သည္ ေအာက္သို႔တဖုတ္ဖုတ္ ႏွင့္ ေႂကြက်ေသာအခါ တိရစၧာန္မ်ား စိတ္က ထိုသရက္သီးမွည့္မ်ားကို အား လုံးတိရစၧာန္မ်ားအား ညီတူမၽွတူ ေဝေပး လိမ့္မည္ဟု ထင္ၾကသည္။ တေန႔တြင္ ေလတိုက္၍ ေႂကြက်သမၽွ သရက္သီး မွည့္မ်ားကို မည္သည့္ တိရစၧာန္မၽွ မစား ဘဲ ဌာနခ်ဳပ္ အလုပ္ခြင္သို႔ ဝက္မ်ား စားရန္အတြက္လာ၍ ပို႔ၾကရမည္ဟု အမိန္႔ထုတ္သည္။

ထိုအခါ အခ်ိဴ႕ေသာ တိရစၧာန္တို႔က ကဲ့ရဲ႕ၾကသည္။ ကဲ့ရဲ႕ေသာ္လည္း အခ်ည္း ႏွီးသာတည္း။ သရက္သီးမွည့္မ်ားကို ဝက္မ်ားသာ စားထိုက္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ကို အားလုံးေသာ ဝက္တို႔က သေဘာတူၾကသည္။ အခါတိုင္း အခ်င္း ခ်င္း သေဘာကြဲေနၾက ျဖစ္ေသာ ဗႏၶဳလ ႏွင့္ ေဘာ္ျဖဴတို႔ေတာင္ပင္ ထိုကိစၥ၌ သေဘာထပ္တူက်ၾကသည္။ ထိုကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း ေျပာ ဆိုရန္ အျခား တိရစၧာန္မ်ားဆီသို႔ သံေၾကာင္ကို လႊတ္သည္။ သံေၾကာင္က “ရဲေဘာ္တို႔ သရက္သီးမွည့္မ်ားကို ဝက္မ်ားသာ စားရမည္ဟု အမိန္က ထုတ္ျခင္းဟာ ငါတို႔ဝက္မ်ားက ကိုယ္ က်ိဳး ရွာလိုေသာ သေဘာအထူးအခြင့္ အေရး ခံစားလိုေသာ သေဘာႏွင့္ ထုတ္ျခင္း မဟုတ္ဘူးဆို တာကို အထူးေျပာဖို႔လိုမည္ မထင္ပါ။ ဝက္ေတြထဲမွာ ႏို႔တို႔သရက္သီးတို႔ မႀကိဳက္ တဲ့ ဝက္ ေတြ အမ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဥပမာ ငါကိုယ္ တိုင္ဆိုလၽွင္ ႏို႔ကိုလည္း မႀကိဳက္ ပါ။ သရက္သီးကိုလည္း မႀကိဳက္ပါ။ သို႔ေသာ္ (ေလာကဓါတ္ ပညာအရ )ႏို႔ႏွင့္ သရက္သီးဟာ ဝက္မ်ား၏ က်န္းမာေရး အတြက္ အလြန္႔အလြန္ အေရးႀကီးတဲ့ အရာမ်ား ျဖစ္သည္ကို ရဲေဘာ္တို႔ သတိ မေမ့အပ္ပါ။

ငါတို႔ ဝက္မ်ားဟာ ရဲေဘာ္တို႔ သိ ၾကတဲ့အတိုင္းဘဲ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အလုပ္ လုပ္ရတဲ့သူေတြပါ။ ဒီကြင္းႀကီး တခုလုံးကို စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ စည္း႐ုံးခန္႔ခြဲဖို႔ကိစၥ ႀကီးဟာလဲ ငါတို႔ ဝက္မ်ားခ်ည္း တဦးတည္း တာဝန္ခံၿပီး လုပ္ေနရတဲ့ ကိစၥႀကီးဆိုတာကိုလဲ ရဲေဘာ္တို႔ကို အထူးေျပာဖို႔ မလိုပါဘူး။ ငါတို႔ဝက္မ်ားဟာ အသင္ရဲ ေဘာ္တို႔ရဲ႕ အက်ိဳးကို ေန႔ေရာ ညပါ ေစာင့္ေရွာက္လၽွက္ရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ႏို႔ႏွင့္သရက္သီးကို ငါတို႔ဝက္မ်ား အက်ိဳးအတြက္ မဟုတ္ပါဘူး။ အသင္ရဲေဘာ္ အားလုံးရဲ႕ အက်ိဳးအတြက္ပါ။ ငါတို႔ဝက္မ်ားက အလုပ္ဝတၱရားကို တာဝန္ေက်ႁပြန္စြာ မထမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကဘူးဆိုလၽွင္ ဒီတိရိစၧာန္ကြင္းႀကီးဟာ ဘယ္လိုျဖစ္သြားမယ္ဆိုတာကို ရဲေဘာ္တို႔ စဥ္းစားမိၾကပါရဲ႕လား။ ငါတို႔ဝက္မ်ား အလုပ္ေကာင္းေကာင္း မလုပ္ႏိုင္ဘူးဆိုသည့္ တေန႔တြင္ ဦးသာေခါင္ျပန္ေရာက္လာတာကို ၾကည့္ခ်င္တဲ့ သူမ်ားရွိပါသလား။ တဦးမွ မရွိဘူးလို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္”ဟု ေျပာၿပီးလၽွင္ ကိုယ္ကို ဟိုဖက္အိ ဒီဖက္အိ အိ၍ အၿမီးကိုေထာင္ကာ ဟိုႏွံ႔ သည္ႏွံ႔ ႏွံ႔၍ျပသည္။
တိရစၧာန္မ်ားအနက္ အျခားအခ်က္မ်ားတြင္ မည္ကဲ့သို႔ပင္ သေဘာကြဲလြဲျခင္းရွိေစကာမူ ဦးသာ ေခါင္ျပန္လာမည္ကို ေၾကာက္ၾကသည့္အခ်က္တြင္ တသေဘာတည္း ျဖစ္သည္။ ႏို႔ႏွင့္ သရက္သီးကို ဝက္မ်ားခ်ည္း စားပစ္ခံရျခင္းထက္ ဦးသာေခါင္ျပန္လာျခင္းက ဆိုးမည္ျဖစ္သျဖင့္ တိရစၧာန္တို႔မွာ ဘာမၽွ မေျပာႏိုင္ေတာ့။ သို႔ျဖစ္ရာ ဝက္မ်ားကို က်န္းမာျခင္းႏွင့္ ျပည့္စုံေအာင္ထားဖို႔ကိစၥထက္ မည္သည့္ကိစၥမၽွ ပို၍ အေရးႀကီးႏိုင္ေၾကာင္းမွာ အင္မတိ အင္မတန္ ထင္ရွားလွသျဖင့္ ႏို႔ေရာ ေလတိုက္၍ ေႂကြေသာသရက္သီးေရာ (တက္ခူး၍ရေသာ သရက္သီးေရာ) အကုန္လုံး ဝက္မ်ားခ်ည္းသာ စားဖို႔ ထားရန္အတြက္ ေနာက္ထပ္ အျငင္းမပြါးဘဲ အားလုံးသေဘာတူလိုက္ၾကရေလသည္။
ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္
 • ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၁)
 • ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၂)
 • ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၃)
 • ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၄)
 • ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၅)
 • ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၆)
 • ေျခေလးေခ်ာင္းေတာ္လွန္ေရး (၇)
 • No comments:

  Post a Comment

  Blog Archive

  Tags

  Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

  Labels

  Recent Post