Latest News

Friday, December 22, 2017

နတ္သစ္ရြက္တုိ႔ စံေပ်ာ္ရာ ေရႊဖီေျမသုိ႔ တစ္ေခါက္ ေဆာင္းပါး

နတ္သစ္ရြက္တုိ႔ စံေပ်ာ္ရာ ေရႊဖီေျမသုိ႔ တစ္ေခါက္ ေဆာင္းပါး


ရွမ္းကုန္းေျမျမင့္၏ ေဆာင္းအခါသမယမွာ ေျမာက္ျပန္ေလႏွင့္ မုိးစက္မုိးပြင့္တုိ႔ပါ  ထပ္ဆင့္ျဖည့္ဆည္းေပးလုိက္သည့္ ေအးခ်မ္းေသာ နိမိတ္ေကာင္းမ်ားႏွင့္အတူ နတ္သစ္ရြက္တုိ႔ စံေပ်ာ္ရာေရႊဖီေျမၿမိဳ႕ နမ့္ဆန္သုိ႔ ေရာက္ရျပန္သည္။ နမ့္ဆန္သည္ စာေရးသူႏွင့္မစိမ္းပါ။ ယမန္ႏွစ္ မီးေဘးသင့္ကာလခ်ိန္ခါက ျမန္မာ့အလင္းသတင္း စာတုိက္ စာတည္းမွဴးခ်ဳပ္၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ရက္သတၱပတ္ေက်ာ္ စတည္းခ်ကာ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ စဥ္ဆက္မျပတ္ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ သတင္း၊  သတင္းဓာတ္ပုံမ်ား  ႐ုိက္ကူးေရးသားေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္  ျဖစ္ပါ သည္။

ယခုမူ နမ့္ဆန္သည္ တုိးတက္မႈႏွင့္အတူ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီ။ မီးေလာင္ျပင္ေနရာမ်ား တြင္ တုိက္တာအိမ္ေျခမ်ားျဖင့္ စည္ကားလ်က္ရွိသည္။ နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ စုိက္ပ်ဳိး ေရးဦးစီးဌာနမွဴး ဦးစုိင္းတုိးတုိးက ရန္ကုန္သင္တန္းမွအျပန္ စာေရးသူအား နမ့္ဆန္ ေဒသလက္ဖက္စုိက္ပ်ဳိးျပဳစု  ထိန္းသိမ္းတုိးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား  ေလ့လာရန္  ဝင္ေရာက္ ဖိတ္ေခၚမႈျဖင့္ ထပ္မံေရာက္ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း ေန႔စဥ္ေသာက္သုံးလ်က္ရွိၾကသည့္ လက္ဖက္ဟုေခၚတြင္ရျခင္း အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားကုိ ဆန္းစစ္ေလ့လာရာတြင္ မဏိစည္သူမင္းႀကီးသည္ နိလဗိဇနတ္သစ္ေစ့ကုိ ပေလာင္တုိင္းရင္းသားအႀကီးအကဲ တာငြန္းကုိ ဆုလာဘ္ ေတာ္အျဖစ္ ေပးအပ္ရာ၌ တာငြန္းသည္ လက္တစ္ဖက္ျဖင့္သာ လက္ခံရယူခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ လက္တစ္ဖက္ရြက္ဟု ေခၚဆုိရာမွ ကာလေရြ႕ေလ်ာ့၍ ႏွစ္ပရိေၧဒ ၾကာ ေညာင္းလာေသာအခါ လက္တစ္ဖက္ရြက္မွ လက္ဖက္ရြက္ဟု ေခၚတြင္လာခဲ့သည္မွာ ယေန႔ထိတုိင္ပင္ျဖစ္သည္။ မင္းႀကီးသည္ ေရာင္ျခည္ေတာ္ၿပိဳးၿပိဳးျပက္လက္ေသာ ေနရာကုိ  ဆင္ျဖဴေတာ္ျဖင့္  တူးေဖာ္ေစၿပီး  ဓာတ္ေတာ္ႏွင့္တကြ ဘီလူးမ ဆက္သ အပ္ေသာ စကားဝါသားကုိးပုိင္းအနက္တစ္ပုိင္းကုိ ဗုဒၶဆင္းတုေတာ္ထုတ္လုပ္၍ ဌာပနာျပဳကာ ေစတီတည္ခဲ့သည္။

သီရိဓမၼာေသာကမင္းႀကီး တည္ထားေသာ ေက်ာက္ေစတီေတာ္ကုိ အဓိ႒ာန္ျပဳ ရွာေဖြရာတြင္ ပေလာင္တုိင္းရင္းသားမ်ားက အဓိ႒ာန္ေအာင္ျမင္၍ မဏိစည္သူမင္း တရားႀကီးသည္ လြန္စြာ ဝမ္းေျမာက္ႏွစ္ၿခိဳက္လွသည္ျဖစ္ရာ ဘီလူးညီေနာင္ေလးဦး ႀကိဳတင္ဆက္သခဲ့ေသာ နိလဗိဇ နတ္သစ္ေစ့ကုိ ပေလာင္တုိင္းရင္းသားမ်ား အစဥ္သျဖင့္ စုိက္ပ်ဳိးစားေသာက္ႏုိင္ေစရန္ ဆုလာဘ္ေတာ္အျဖစ္ လြယ္ဆုိင္ ေတာင္၏ ယခုနန္းေတာ္တည္ရွိရာ ေနရာတြင္ ပေလာင္တုိင္းရင္းသားအႀကီးအကဲ တာငြန္းအား ေပးသနားေတာ္မူခဲ့ေလသည္။ ပေလာင္တုိင္းရင္းသားတုိ႔သည္ နတ္ သစ္ေစ့စုိက္ပ်ဳိးသည့္ေနရာ၌ပင္ မဏိစည္သူမင္းႀကီးအား ရည္စူးဂုဏ္ျပဳ၍ ပုံတူ ႐ုပ္တုႏွင့္ ခံ့ညားထည္ဝါေသာ ျပာသာဒ္ေဆာင္ႏွင့္အတူ တည္ထားကုိးကြယ္ခဲ့ သည္မွာ ယေန႔ထိတုိင္ေအာင္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ ေက်းဇူးရွင္ျဖစ္ေသာ မဏိစည္သူ မင္းႀကီးအား ရည္စူးဂုဏ္ျပဳေသာအားျဖင့္ ေတာ္သလင္းလျပည့္ေန႔၌ ဗုဒၶပူဇနိယ ပဲြေတာ္ႏွင့္ မဏိစည္သူမင္းႀကီးအား ဂုဏ္ျပဳေသာပဲြတုိ႔ကုိ ႏွစ္စဥ္က်င္းပရျခင္းျဖစ္ ေပသည္။ ထုိရည္စူးဂုဏ္ျပဳေသာပဲြတြင္ သဲပုံေစတီတစ္ေထာင္၊ ဝါးေညာင္ေရအုိး တစ္ေထာင္၊ ဖေယာင္းတုိင္တစ္ေထာင္၊ ပန္းတစ္ေထာင္၊ ဆြမ္းဟင္းခဲဖြယ္တစ္ေထာင္၊ တံခြန္ေအာင္လံတစ္ေထာင္၊ ကုကၠားတစ္ေထာင္၊ မုေလးပြားတစ္ေထာင္၊ ထီးျဖဴ တစ္ေထာင္ႏွင့္ ဆြမ္းေတာ္အုပ္တစ္ေထာင္တုိ႔ကုိ တင္လွဴပူေဇာ္လ်က္ လက္ဖက္ တည္ရွိရာ ေနရာတြင္ ႏွစ္စဥ္မပ်က္ ေတာ္သလင္းလပဲြေတာ္ကုိ က်င္းပပူေဇာ္ၾကေပ သည္။

မဏိစည္သူမင္းႀကီးသည္ ဘီလူးညီေနာင္ေလးဦးထံမွ ရရွိခဲ့ေသာ နတ္သစ္ေစ့ကုိ သင့္ေလ်ာ္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ စုိက္ပ်ဳိးရန္ႏွင့္ သာသနာျပဳႏုိင္ရန္ ေဖာင္ စၾကာျဖင့္ ဆက္လက္ၾကြခ်ီလာရာ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၄၈၆ ခုႏွစ္တြင္ နမ့္ဆန္လြယ္ဆုိင္ (ပတၱျမားေတာင္) ေတာင္သုိ႔ ေရာက္ရွိၿပီး နတ္သစ္ေစ့(ေခၚ) လက္ဖက္ပင္ကုိ စုိက္ပ်ဳိး၍ ထုိမွတစ္ဆင့္အသီးအပြင့္တုိ႔ကုိ မ်ဳိးပြားလာရာ ယခုနမ့္ဆန္ေဒသသာမက ႏုိင္ငံတစ္ဝန္းလုံးတုိင္ေအာင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ လက္ဖက္ပင္မ်ားကုိ ေတာင္ ေစာင္း၊ ေတာင္တန္းမ်ားေပၚတြင္ ကြန္တုိလုိင္းေဖာ္ကာ ေလွကားထစ္သဖြယ္ အဆင့္ ဆင့္ျပဳလုပ္၍ စုိက္ပ်ဳိးေလ့ရွိၾကသည္။ လက္ဖက္စုိက္ပ်ဳိးေသာေဒသႏွင့္  ရာသီဥတု တုိ႔အေပၚ အေျခခံကာ အပင္၏ သန္စြမ္းမႈေပၚမူတည္၍ လက္ဖက္ပင္မ်ားကုိ တစ္ႏွစ္ လွ်င္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆြတ္ခူးႏုိင္ေပသည္။ ပူေႏြးေသာ ရာသီဥတုရွိ ေဒသ မ်ားတြင္ ေႏြဥတုေျခာက္လတာကာလအတြင္း ရက္သတၱပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ ခူးယူ ႏုိင္ၿပီး ရာသီဥတုေအးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ အႀကိမ္ေလွ်ာ့၍ ခူးရသည္။ ဆြတ္ခူးရာ တြင္လည္း  ကုန္စင္ေအာင္  မခူးရဘဲ   အပင္ထိခုိက္ဒဏ္ရာရျခင္းမရွိေအာင္ ဂ႐ု တစုိက္ခူးရန္ လုိေပသည္။

လက္ဖက္ဆြတ္ခူးသည့္ကာလသုိ႔ေရာက္လွ်င္  မ်ားေသာအားျဖင့္  အဖူးႏွင့္ အရြက္ႏုေလးမ်ားကုိသာ ခူးၾကၿပီး အရြက္ႏုေလ၊ လက္ဖက္ေျခာက္ေကာင္းေလျဖစ္၍ လက္ဖက္အႏု၊ အရင့္အေပၚ မူတည္ကာ လက္ဖက္ေျခာက္အမည္မွည့္ေခၚၾကသည္။ နမ့္ဆန္ေဒသမွထြက္ေသာ နာမည္ေက်ာ္ေရႊဖီမုိးလြတ္ လက္ဖက္မွာ နာမည္ႀကီးၿပီး လူအမ်ားႏွစ္ၿခိဳက္ေသာ လက္ဖက္ျဖစ္သည္။ ေရႊဖီမုိးလြတ္ဆုိသည္မွာ မုိးမက်မီ သႀကၤန္မတုိင္မီေပၚဦးေပၚဖ်ား လက္ဖက္ကုိ မုိးေရလြတ္သည့္အတြက္ ေရႊဖီမုိးလြတ္ လက္ဖက္ဟု ေခၚတြင္ျခင္းျဖစ္သည္။

သုိ႔ရာတြင္ ထုိေရႊဖီမုိးလြတ္ထက္ေကာင္းေသာ လက္ဖက္တစ္မ်ဳိးရွိေသးသည္။ အဆုိပါ လက္ဖက္မ်ဳိးမွာ ျပာသုိ၊ တပုိ႔တဲြလက္ဖက္ရြက္ၾကမ္းမ်ားေၾ<ြကမည့္ဆဲဆဲတြင္ ႏွင္းအားကုိ အမွီျပဳ၍ထြက္ေသာ လက္ဖက္ရြက္ႏု ကေလးမ်ားပင္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုိလက္ဖက္ကုိ ႏွင္းတက္လက္ဖက္ဟု ေခၚၾကသည္။ သုိ႔ရာတြင္ လက္ဖက္ခ်ိန္ခါမဟုတ္ေသးသျဖင့္  ေရႊဖီမုိးလြတ္လက္ဖက္ကဲ့သုိ႔ လုံ ေလာက္ေပါမ်ားစြာ မရႏုိင္ေပ။ အခ်ိန္အခါမဟုတ္ရွားရွားပါးပါး ေပၚဦးေပၚဖ်ားမုိ႔ လည္း အဖုိးတန္ျခင္းျဖစ္သည္။ လူတုိင္းသုံးႏုိင္ေလာက္ေအာင္ မရရွိသျဖင့္ ႏွင္း တက္လက္ဖက္ကုိ လူတုိင္းမသိမျမင္ဖူးျခင္းျဖစ္သည္။

ေရႊဖီဦးႏွင္းတက္လက္ဖက္၊ ေရႊဖီမုိးလြတ္လက္ဖက္၊ ခါးကန္လက္ဖက္၊ ခါးကြက္ လက္ဖက္၊ ခါးႏုိင္လက္ဖက္ဟူ၍ လက္ဖက္အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိသည္။ လက္ဖက္ခူးေသာ အခ်ိန္မွာ ေနအလြန္ပူျပင္းသည့္ တန္ခူးကဆုန္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သုိ႔မွလည္းခူးၿပီး လက္ဖက္ရြက္မ်ားကုိ ေပါင္းသင္ကာ ေနေျခာက္ေအာင္ လွန္းႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။
လက္ဖက္ကုိ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈနယ္ပယ္တြင္ ေဆးဖက္ဝင္အပင္အျဖစ္လည္း လက္ခံထားၾကသည္။ လက္ဖက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဓာတ္စာေရးထုံးက်မ္းမ်ားတြင္ လက္ဖက္သည္ အေအးလြန္ကဲ၏။ ဖန္၏။ ေလကုိရႊင္ေစ၏။ ဆီးဝမ္းခ်ဳပ္လွ်င္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေအာင့္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လက္ဖက္စိမ္ရည္ႏွင့္ သနပ္ခါး ရည္ကုိ ထက္ဝက္စီမွ်ေအာင္ ေရာ၍ တုိက္လွ်င္ ေပ်ာက္ႏုိင္၏။ လက္ဖက္ရည္ၾကမ္းကုိ တစ္ေန႔လွ်င္ သုံးေလးခြက္ပုံမွန္ေသာက္သုံးပါက အသက္ရွည္ႏုပ်ဳိျခင္း၊ ကင္ဆာ ေရာဂါကုိ ကာကြယ္ႏုိင္ျခင္း၊ အဆီခ်ေပးျခင္း၊ ႏွလုံးႏွင့္ ေသြးေၾကာေရာဂါမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးျခင္း၊ သြားႏွင့္သြားဖုံးေရာဂါမ်ားကုိ အေထာက္အကူျပဳျခင္း၊ ဆီးခ်ဳိ၊ ေသြးတုိးေရာဂါကုိ သက္သာေစျခင္း၊ အေရာင္က်ေစျခင္း၊ အသည္းလုပ္ငန္းေဆာင္ တာ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ေစျခင္းႏွင့္ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ဒဏ္မွ ကာကြယ္ေပးျခင္း စသည့္အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကုိ ရရွိေစသည္။

ထုိသုိ႔လူသားမ်ားအတြက္  ေကာင္းက်ဳိးအျဖာျဖာကုိ    ေပးစြမ္းႏုိင္ျခင္းရွိသည့္ လက္ဖက္သီးႏွံကုိ အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းေရးႏွင့္ မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းမရွိေစေရးအတြက္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း နမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးစုိင္းတုိးတုိးႏွင့္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဝန္ထမ္းမ်ားသည္ လက္ဖက္ေတာင္သူ မ်ား အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစသည့္ သိပၸံနည္းက်လက္ဖက္စုိက္ပ်ဳိးျခင္းလုပ္ငန္းကုိ ေတာင္သူဦးစုိင္းထြန္းေအာင္၏ လက္ဖက္ၿခံေျမတြင္ ပ်ဥ္းမနားေရဆင္းစုိက္ပ်ဳိးေရး တကၠသုိလ္ေနာက္ဆုံးႏွစ္ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ လက္ဖက္စုိက္ပ်ဳိးသူေတာင္သူမ်ား ပူးေပါင္းလ်က္တစ္ဧကလွ်င္ အပင္ေရ ၇၄ဝဝ ေက်ာ္ဝင္ဆံ့သည့္ လက္ဖက္ႏွစ္တန္း ပူးစုိက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္ျဖင့္ ဘက္စုံစံျပလက္ဖက္ၿခံအျဖစ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ေျပာင္းလဲလာေသာရာသီဥတုဒဏ္ကုိ ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ အရိပ္ လည္းရ၊  အပုိဝင္ေငြလည္းရသည့္  ႏွစ္ရွည္ သီးညႇပ္သီးပင္ျဖစ္ေသာ သစ္ၾကားႏွင့္ ေထာပတ္ပင္မ်ားကုိလည္း စနစ္တက် စုိက္ပ်ဳိးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

လက္ဖက္ထြက္ရာေဒသနမ့္ဆန္ၿမိဳ႕နယ္၏ လက္ဖက္စုိက္ဧက ၅၁၆၄၉ အနက္၊ တစ္ဧကပ်မ္းမွ်အထြက္ႏႈန္း ပိႆာခ်ိန္ ၃ဝဝ ခန္႔သာရရွိၿပီး ယခင္သမား႐ုိးက်စုိက္နည္း မ်ားအရ အပင္ဝင္ဆံ့မႈနည္းပါးၿပီး  အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့ခဲ့ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သုိ႔ ေခတ္ မီသိပၸံနည္းက်လက္ဖက္ႏွစ္တန္းပူးစုိက္ပ်ဳိးနည္းစနစ္မွာ ေျမဆီလႊာစုိက္ပ်ဳိးမႈဒဏ္ခံႏုိင္ရည္ရွိကာ ခူးဆြတ္ရာ၌လည္း လြယ္ကူ၍ အထြက္ႏႈန္းမွာ တစ္ဧကလွ်င္ ပိႆာခ်ိန္ ၈ဝဝ မွ ၈ဝဝ ေက်ာ္အထိ ထြက္ရွိသျဖင့္ ေဒသခံလက္ဖက္ေတာင္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးကုိ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေစမည့္ စုိက္ပ်ဳိး ေရးနည္းစနစ္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၿမိဳ႕နယ္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွဴး ဦးစုိင္းတုိးတုိုးက ရွင္းလင္းေျပာျပသည္။
ေတာင္ေပၚေဒသတစ္ဝုိက္ ေတာင္ကုန္းေတာင္ေစာင္းမ်ားတြင္ လက္ဖက္စုိက္ခင္း မ်ားရွိျခင္းျဖင့္   မုိးရာသီတြင္  ေတာင္ၿပိဳျခင္းႏွင့္   ေရတုိက္စားျခင္းအၲရာယ္မွ ကာကြယ္ႏုိင္မည္ျဖစ္ရာ လက္ဖက္စုိက္ခင္းမ်ားသည္ ေတာင္ေပၚေဒသသစ္ေတာမ်ား ၏ ေရေဝေရလဲ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းကုိပါ အေထာက္အကူျပဳေစသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ  သမုိင္းေရွး႐ိုးအစဥ္အလာေကာင္းရွိေသာ  ျမန္မာ့လက္ဖက္စုိက္ပ်ဳိးမႈ လုပ္ငန္းကုိ မိမိတုိ႔ႏုိင္ငံအတြင္း လက္ဖက္စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္သည့္ ေဒသအလုိက္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္  ဝင္ေငြတုိးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္အျဖစ္  ပုိမုိတုိးခ်ဲ႕စုိက္ပ်ဳိးသင့္ပါ ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပရပါသတည္း။     ။
စုိင္းသာလိႈင္(လိေမၼာ္ေျမ)ျျျမန္မာ့အလင္း

No comments:

Post a Comment