Latest News

Monday, May 15, 2017

အလြဲသံုးစား ျပႆနာ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ရယူသင့္

အလြဲသံုးစား ျပႆနာ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ရယူသင့္

မေကြးတိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း၏ ဘ႑ာေငြ အလြဲသံုးစားမႈမ်ား အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္း ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ဧရာဝတီတိုင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းတို႔၏ ရန္ပံုေငြမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည့္ သတင္းမ်ား ေနာက္ဆက္တြဲ ထြက္ေပၚလာျခင္းမွာ အဆိုး၊ အေကာင္းဟု ေျပာရမည္ျဖစ္သည္။

ယခင္ အစိုးရအဆက္ဆက္က ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြမ်ား ဆိုသည္မွာ တစ္နည္းအားျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာမ်ား အလြဲသံုးစားျပဳျခင္းမွာ ဆင္းရဲတြင္း နက္ေနဆဲ ျပည္သူလူထုကို မထီမဲ့ျမင္ ေစာ္ကားသည့္သေဘာ သက္ေရာက္သြားသည့္အတြက္ အဆိုးဟု ဆိုရမည္ ျဖစ္သည္။

ေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ ထိုေငြေၾကးမ်ားကို စစ္ေဆး ေပၚေပါက္ၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ လႊဲအပ္ျခင္းႏွင့္ အလားတူ ရန္ပံုေငြမ်ား ပမာဏ အတိအက်ႏွင့္တကြ စာရင္း ေပၚေပါက္လာေသာေၾကာင့္ ယင္းေငြမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား အက်ိဳးကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္း ရရွိလာျခင္းျဖစ္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စီမံကိန္းႀကီးမ်ား၊ စက္႐ံုႀကီးမ်ား၊ ဆည္ေျမာင္း၊ တာတမံမ်ား၊ ျပည္ပမွ ဝယ္ယူ တင္သြင္းမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္လုပ္ငန္း၊ အေျခပစၥည္းမ်ားအား ေရာင္းခ်၊ ငွားရမ္းမႈမ်ားကို စီမံေဆာင္ရြက္ခြင့္ရွိသူ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးဌာန အသီးသီးကို စစ္ေဆးၾကည့္လွ်င္မူ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အဆင့္မ်ိဳးထက္ အဆေပါင္း မ်ားစြာ ပိုႀကီးမားေသာ ဘ႑ာေငြ အလြဲသံုးစားမႈမ်ား ေပၚေပါက္ေကာင္း ေပၚေပါက္လာႏိုင္ေပသည္။

ထိုအလြဲသံုးစားမႈမ်ားႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းဆိုသလို အစိုးရ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ဖြဲ႔စည္းထားေသာ အသင္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေျခေျချမစ္ျမစ္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးၾကည့္လွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူပိုင္မ်ားကို ခါေတာ္မီ တရားဝင္ သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ လက္လႊဲ ရယူထားေသာ ျဖစ္စဥ္ အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ အပါအဝင္ ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ အထင္ကရ ေျမေနရာမ်ား၊ ဆိပ္ကမ္း၊ ေလဆိပ္မ်ား၊ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုမ်ားကို ပုဂၢလိက သို႔မဟုတ္ အျခား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားလက္သို႔ ႏွစ္ရွည္ ငွားရမ္း၊ ေရာင္းခ်၊ လႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို တြက္ၾကည့္လွ်င္ပင္ က်ပ္ေငြ ဘီလီယံ သန္းခ်ီေသာ ဘ႑ာေငြ အလြဲသံုးစားမႈမ်ား ေတြ႔ေကာင္း ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ဘီလီယံ သန္းခ်ီေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ သို႔မဟုတ္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ဘ႑ာေငြမ်ား ကိုယ္က်ိဳး သံုးသြားျခင္းမွ စင္စစ္အားျဖင့္ စာရင္းစစ္၍ ရႏိုင္ေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို အေျခခံ၍ ေျပာရျခင္းျဖစ္ၿပီး စာရင္းစစ္၍ မရသည့္ Under Table ေခၚ လာဘ္ေငြမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္မ်ားကို စာရြက္ေပၚတြင္ အိုးေရာင္း၊ ခြက္ေရာင္းေဈးျဖင့္ မွတ္တမ္း တင္ႏိုင္ရန္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည့္အတြက္ ရရွိသည့္ ပြဲခ၊ ေကာ္မရွင္ခမ်ားမွာလည္း မမွန္းႏိုင္သည့္ ပမာဏအထိ ရွိႏိုင္ေပသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ အာဏာအရပ္ရပ္ကို ကိုင္တြယ္သံုးစြဲစဥ္ ကာလက မည္သူမဆို၊ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမဆို ဥပေဒႏွင့္မညီေသာ၊ ပံုမွန္ နည္းလမ္း မဟုတ္ေသာ၊ အဖြဲ႔အစည္း နာမည္သံုး၍ ကိုယ္က်ိဳး ရယူထားေသာ ေျမယာ၊ အေဆာက္အအံု၊ အေျခခံပစၥည္း၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ပိုင္ဆိုင္၊ ထူေထာင္ရန္ ႀကိဳးစားထားမႈမွန္သမွ် ႏိုင္ငံေတာ္ သို႔မဟုတ္ မူလပိုင္ရွင္ ျပည္သူလူထုထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္ရမည္ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ လက္ရွိ NLD အစိုးရက ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူမႈအေပၚ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ျဖစ္ေနသည္မွာ ပုဒ္မ ၄၄၅ ရွိ ယခင္အစိုးရအဖြဲ႔ သို႔မဟုတ္ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ တစ္ဦးဦး၏ တာဝန္အရ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ အေရးယူျခင္း၊ အေရးယူျခင္း မရွိေစရ ဆိုေသာ အခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ယင္းပုဒ္မတြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ “တာဝန္အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္း”ဆိုသည္ကို “တရားဝင္ မွတ္တမ္းတင္ ထုတ္ျပန္ထားေသာ ဥပေဒ၊ လုပ္ထံုး၊ လုပ္နည္း၊ အမိန္႔၊ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ တာဝန္ေပးအပ္ခ်က္အရ တရားဝင္ မွတ္တမ္းမွတ္ရာျဖင့္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း”ဟု အဓိပၸာယ္ ေကာက္ယူႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ယင္းအခ်က္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီဘဲ တည္ဆဲ ဥပေဒႏွင့္ ဆန္႔က်င္ေသာ ကိစၥရပ္၊ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္မႈမွန္သမွ် အေရးယူႏိုင္သည္ဟု ဆိုလိုသည့္ သေဘာပင္ျဖစ္သည္။

ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္ ယခင္အစိုးရမ်ားလက္ထက္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ ပစၥည္းမ်ား အလြဲသံုးစားျပဳမႈ၊ အဂတိလိုက္စားမႈ ပေပ်ာက္ေရး ဥပေဒ အပါအဝင္ တည္ဆဲဥပေဒမ်ားျဖင့္ အေရးယူမည္ဆိုပါက ယူႏိုင္သည့္ သေဘာရွိေပသည္။

အလြဲသံုးစားျပဳခံရသည့္ ရန္ပံုေငြမ်ား၊ ဘ႑ာေငြမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ေဒသခံမ်ား အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြင္းရွိ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ သဘာဝေဘး ကယ္ဆယ္ေရးအတြက္ သံုးစြဲမည့္ ဘ႑ာေငြမ်ား ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ အမွန္တကယ္ နစ္နာသူမွာ မည္သည့္ လူပုဂၢိဳလ္၊ အစိုးရမွ် မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူလူထုသာ ျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာထား ရယူၿပီးမွသာ ဆံုးျဖတ္သင့္ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၁၅-၅-၂၀၁၇)
……………………..
Editorial, The Voice Daily, Vol-5/No-2

The Voice

No comments:

Post a Comment