Latest News

Monday, January 16, 2017

သည္လိုပံုနွင့္ မိုးႀကီးခ်ဳပ္လွ်င္

သည္လိုပံုနွင့္ မိုးႀကီးခ်ဳပ္လွ်င္

အဂတိႏွင့္ ေသဒဏ္
---------------------

ထိုင္းႏိုင္ငံ၀ယ္ ဘတ္ေငြ သန္းတစ္ေထာင္ထက္ ပို၍ လာဘ္စားသူမ်ားကို
ေသဒဏ္ခ်မွတ္ရန္ စဥ္းစား သံုးသပ္ တိုင္ပင္ေနသည္ ဆိုသည့္ သတင္းတစ္ပုဒ္
ဖတ္လိုက္မိသည္။ ရုတ္တရက္ေတာ့ ကိုယ္ေတြဆီလည္း ဒီလိုမ်ိဳး လုပ္သင့္သည္ဟု
ေတြးလိုက္မိသည္။ သို႕ေသာ္ ေသေသခ်ာခ်ာေတြးၾကည့္ေတာ့ သည္နည္းလမ္းသည္လည္း
အားကိုးထိုက္ေသာ နည္းလမ္းမဟုတ္ေသး။ ေဘးထြက္ဆိုးက်ိဳး အေျမာက္အမ်ား
ရိွႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းသာ ျဖစ္ေလသည္။ သည္ေတာ့လည္း အဂတိလိုက္စားမွဳႏွင့္
ပတ္သက္၍ ေျပာၾကည့္ခ်င္သည္မ်ား ရိွလာသည္။

အဂတိ လိုက္စားမွဳအေၾကာင္း ေျပာသည့္အခါ မည္မွ်ေလာက္
နက္နက္ႏွိဳက္သင့္သည္ဟူသည့္ ျပႆနာက ၀င္လာသည္။ အခ်ိဳ႕ေ၀ါဟာရမ်ားသည္
အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးႏွင့္ ယွက္ႏြယ္၍ ပညာရပ္ ဆန္လြန္းသည္မ်ား ရိွလာသည္။
အဂတိသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳလား၊ အျခားေသာ အဂတိအမွဳမ်ား ရိွေသးသည္လား၊
ခ်စားသည္ဟူေသာ ေ၀ါဟာရသည္ လံုေလာက္ပါသလား။ အဂတိလိုက္စားမွဳ၏ သေဘာသဘာ၀
ကြဲလြဲသည္ႏွင့္ အမွ် ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းပံုလည္း ကြဲသည္။ သူရို႕ဆီ၀ယ္
စာအုပ္ထူႀကီးမ်ားအျဖစ္ ထုတ္ေ၀ရသည္ကို ေဆာင္းပါးေလး တစ္ေစာင္တြင္
သံခိပ္လုပ္၍ မရႏိုင္။ အာရံုစိုက္မွဳ awareness မင့္တက္ေရး မွ်သာ
ဆိုလွ်င္လည္း အေပၚယံ ပါးလွ်ပ္စြာပဲ ထိမည္။ ခက္ခဲေသာ ဘာသာရပ္ျဖစ္၍ အေတာ္
သတိထား ေျပာရပါလိမ့္မည္။ အဂတိကို ေသဒဏ္ျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ ရပါသေလာ။

ရွဳေထာင့္မ်ား
-------------

အဂတိလိုက္စားမွဳကို ရွဳေထာင့္ေပါင္းစံုမွ ၾကည့္၍ ရပါသည္။ ေစာေစာက
ေသဒဏ္ကိစၥအတြက္ အဂတိလိုက္စားမွဳကို ဥပေဒ ရွဳေထာင့္မွ ၾကည့္ႏိုင္သလို
က်င့္၀တ္ရွဳေထာင့္မွလည္း ၾကည့္၍ ရပါသည္။ ဥပေဒ ရွဳေထာင့္တြင္ သက္ေသ သကၠာယ
သည္ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္သည္။ ျပစ္မွဳထင္ရွား က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပသႏိုင္ရန္
သက္ေသလိုသည္။ ဘြားဘြားေပၚေနေသာ သက္ေသ လိုအပ္သည္။ သို႕ေသာ္
အဂတိလိုက္စားမွဳဟူသည္ ေရာင္းသူ ၀ယ္သူ အသံတူေသာ ကိစၥျဖစ္သည္။ ေပးသူႏွင့္
ယူသူသည္ ထိုကိစၥတြင္ ပူးေပါင္း ႀကံစည္ကာ မရိုးမသား လုပ္ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
သို႕အတြက္ ထင္ရွားေသာ သက္ေသ ရရန္ ခဲယင္းလွသည္။ ေျပာရလွ်င္ တိုက္ရိုက္
သက္ေသ ရရန္ မလြယ္ကူေပ။

ထိုအခါ သြယ္၀ိုက္သက္ေသ ျပရန္လိုလာသည္။ လုပ္ပိုင္ခြင့္ ရိွသူတေယာက္အတြက္
သူ၀င္ေသာ ၀င္ေငြ လစာထက္ ပိုေသာ ပိုင္ဆိုင္မွဳမ်ား မည္သို႕ မည္ပံု
ပိုင္ဆိုင္သည္မသိ ပိုင္ဆိုင္ေနပါသလား၊ ၀င္ေငြရလမ္း မရိွပဲ ဘဏ္စာရင္းတြင္
ေျမာက္မ်ားစြာ ပိုင္ဆိုင္ေနပါသလား။ စသည္ကို ဥပေဒျပဳ၍ စစ္ေၾကာရသည္။
ခက္သည္က သည္ႏိုင္ငံသည္ အခုမွ အေျပာင္းအလဲ စတင္စ ႏိုင္ငံ ျဖစ္ေနသည္။ ဥပေဒ
ျပဳေရး၊ ဥပေဒ အသက္၀င္ေရး၊အတြက္ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာက ရိွေနသည္။
စနစ္ကိုယ္တိုင္ကပင္ ယိုေပါက္၊ ဟာေပါက္မ်ားစြာ ရိွေနသည္။ လုပ္ေတာ့
လုပ္ရပါလိမ့္မည္။ သို႕ေသာ္ မျပည့္စံုပဲ လုပ္လိုက္ပါက ဥပေဒ ေပါကၡရ၀ႆမိုး
ရြာသလို ျဖစ္ကာ မိသူမိ၊ မမိသူ မမိ ျဖစ္ကုန္ႏိုင္ပါသည္။ ေျပာလိုရင္းသည္
ဥပေဒ ရွဳေထာင့္ကို အားေကာင္းေအာင္ ျပဳလုပ္ရမည္မွာ ျငင္းစရာမလိုပါ။
သို႕ေသာ္ အျခားေသာ ရွဳေထာင့္မ်ားကိုလည္း ၾကည့္သင့္ပါေသးသည္။

ႀကီးႀကီးလား၊ ေသးေသးလား
------------------------------

အဂတိအမွဳ၏ အျခားေသာ ရွဳေထာင့္မွာ အမ်ိဳးအစား ျဖစ္ေလသည္။ အဂတိအမ်ိဳးအစား
မ်ားစြာ ရိွသည္။ မေလ်ာ္ၾသဇာသံုးမွဳ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ေငြညွစ္မွဳ၊
လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမွဳ၊ အခြန္တိမ္းေရွာင္မွဳ၊ စသည္ စသည္ျဖင့္။ သို႕ေသာ္လည္း
ရိုးရိုးေလး အမ်ိဳးအစား ခြဲ၍ ရပါေသးသည္။ အႀကီးပိုင္း အဂတိအမွဳႏွင့္
အငယ္ပိုင္း အဂတိအမွဳ။

လြယ္လြယ္ နားလည္ေစရန္ ေျပာလိုက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အငယ္ပိုင္း
အဂတိအမွဳဟူသည္ အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ၏ အစြန္အဖ်ားပိုင္း၊ ျပည္သူနွင့္ ၀န္ထမ္း
ထိစပ္ရာေနရာမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားပါသည္။ လက္ဖက္ရည္ဖိုးေတာင္းျခင္း၊
မေပးေပးေအာင္ ထစ္ထားျခင္း၊ ရဲေၾကးေကာက္ျခင္း၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္း ေပးရျခင္း
စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ၀န္ထမ္း အငယ္ပိုင္းမွ အက်င့္ပ်က္ျခင္း ျဖစ္၍
ပမာဏမွာလည္း မ်ားျပားလွသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ထို႕ေၾကာင့္ တခါတရံ အသက္ဆက္
အဂတိအမွဳ survival corruption ဟု ေခၚၾကပါသည္။ Petty corruption
ဟုလည္းေကာင္း၊ Street corruption ဟုလည္းေကာင္း ေခၚၾကပါေသးသည္။ အဂတိေသးေသး
အမွဳဟု ေခၚႏိုင္ေသာ္လည္း ျပည္သူမေက်နပ္သည္မွာလည္း ထို အဂတိအမွဳပင္
ျဖစ္ပါသည္။

အဂတိအမွဳ အႀကီးကမူ မူ၀ါဒ ခ်မွတ္သူမ်ားထံတြင္ ျဖစ္ပြားေလ့ ရိွပါသည္။
မူ၀ါဒကို ကစားျခင္း ျဖစ္၍ ေငြလံုးေငြရင္း ႀကီးပါသည္။ သတင္းေလး တစ္ခုကပင္
ႀကီးမားေသာ အဂတိအမွဳ ျဖစ္သြားႏိုင္ပါသည္။ ကားေဟာင္းမ်ားကို လဲလွယ္ခြင့္
ပါမစ္ထုတ္ေပးေတာ့မည့္ သတင္းကို ႏွစ္ရက္သံုးရက္မွ် ႀကိဳရလွ်င္ပင္ ဘီလွ်ံနာ
ျဖစ္သြားႏိုင္ေၾကာင္း သတိခ်ပ္ပါေလ။ ခရိုနီမ်ားႏွင့္ အာဏာရွင္မ်ား
ေျခရွဳပ္ခဲ့သည္မွာ ထိုသို႕ ႀကီးမားေသာ အဂတိအမွဳမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလသည္။ Grand
corruption ဟုလည္းေကာင္း၊ Political corruption ဟုလည္းေကာင္း ေခၚၾကပါသည္။

ဘယ္ပံုဘယ္နည္း ကိုင္တြယ္မည္
----------------------------------

အင္မတန္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ ေကာင္းေသာ ကိစၥ ျဖစ္ပါသည္။ ကနဦး ေျပာခဲ့သလို
ေသဒဏ္ခ်မွတ္လိုက္လွ်င္ေတာ့ လြယ္သည္။ သို႕ေသာ္ ေပ်ာက္မသြားပဲ ငုတ္သြားမည္
စိုးရသည္။ အဂတိလိုက္စားမွဳသည္ စား၀တ္ေနေရး မေျပလည္မွဳေၾကာင့္
လိုက္စားရသည္တို႕ ပါ၀င္သလို ခ်မ္းသာသထက္ ခ်မ္းသာေစရန္ အေတာ္မသတ္ေသာ
ေလာဘျဖင့္ လိုက္စားသည္လည္း ပါေနသည္။ ထိုအခါ ေသခါမွေသေရာ၊ လြတ္ရင္
ခ်မ္းသာၿပီဟု ေတြးကာ လုပ္ေလသူေတြ ပါလာနိုင္သည္။ ေသခါမွေသ၊ ငါ့မိသားစု
အငတ္မခံႏိုင္ဟု ေတြးကာ စြန္႕ရသူေတြ ပါလာႏိုင္သည္။

ထို႕ေၾကာင့္ အဂတိအမွဳကို ကိုင္တြယ္လွ်င္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ
ေတြးဆပူးေပါင္းပါ၀င္ေသာ holistic approach ဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ရသည္။
၀န္ထမ္းမ်ား လစာေလာက္ငေရး အတြက္ စဥ္းစားသလို က်င့္၀တ္သိကၡာ
ျမင့္မားေရးအတြက္လည္း အားထည့္ရသည္။ တဖက္မွလည္း ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ
စနစ္ကို တည္ေဆာက္ေပးရသည္။ အျပန္ျပန္ အလွန္လွန္ အခ်င္းခ်င္း ထိန္းညွိေသာ
စနစ္ကိုလည္း ဖန္တီးေပးရသည္။ အဂတိလိုက္စားမွဳကို ဥပေဒျပဳ၍ တားျမစ္ရသလို
ဥပေဒ အသက္၀င္ေစေရးအတြက္လည္း ေဆာင္ရြက္ရသည္။ အျခားတစ္ဖက္မွ
တိုင္ၾကားလာေရးအတြက္ အားေပးရသည္။ တိုင္ၾကားလာလွ်င္လည္း ထိေရာက္ေသာ
စံုစမ္းစစ္ေဆးမွဳ ျပဳလုပ္ေပးရသည္။ ျပည္သူအမ်ား ပါ၀င္လာေစရန္လည္း
အားထုတ္ရသည္။ ထိုသို႕ မ်ားျပား ရွဳပ္ေထြးသျဖင့္လည္း အဂတိအမွဳကို
ထိေရာက္ေအာင္ ကိုင္တြယ္ေရး ခက္ခဲသည္ဟု ၀န္ခံၾကရသည္။

တို႕မလုပ္လည္း လုပ္ၾကသည္
--------------------------------

NLD ပါတီသည္ အဂတိ ကင္းစင္ေရး ေႂကြးေၾကာ္ကာ တက္ေရာက္လာေသာ ပါတီျဖစ္ေလသည္။
ေျပာသည့္အတိုင္းလည္း ခန္႕အပ္ထားေသာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ား၊
အစိုရအဖြဲ႕၀န္မ်ား၊ အမတ္မ်ားမွာ အဂတိ ကင္းစင္ၾကဟန္ တူပါသည္။ သို႕ေသာ္
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱယားတြင္ တို႕မလုပ္ဘူးဆိုရံုမွ်ႏွင့္
ေက်နပ္ေပးရမည္မဟုတ္ပါ။ အဂတိကင္းစင္ေရးသည္ တို႕မလုပ္ရံုသာမက
က်န္သူမ်ားလည္း မလုပ္ေအာင္ တို႕ကြပ္ကဲမည္ဟူ၍ ျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။

လတ္တေလာအားျဖင့္ေတာ့ အဂတိကင္းစင္ေရး၊ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္
သမၼတရံုး၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႕ညႊန္ၾကားခ်က္ တစ္ခုသာ
ျမင္ရပါေသးသည္။ မလိုက္နာသည့္အတြက္ အျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည္လည္း မျမင္ရေသးပါ။
လာဘ္စားသည့္ တရားသူႀကီးတေယာက္ကို အေရးယူမည့္ သတင္းလည္း လတ္တေလာခ်င္း
ဖတ္မိပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံအဆင့္ အားထုတ္မွဳ မျမင္ရေသးပါ။

ခန္႕မွန္းရသည္မွာ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ား စေသာ လူႀကီးမ်ား အဂတိ
မလိုက္စားမွဳ နမူနာမွတဆင့္ အျခားသူမ်ားကို အက်င့္ေကာင္းမ်ား
ျဖန္႕ေ၀ေပးရန္ ရည္ရြယ္ေလသလား မသိပါ။ သို႕ေသာ္ အခ်ိဳ႕ အံခြေနသူမ်ား စကား
ျပန္ၾကားရသည္မွာ မသက္သာ။ သူတို႕က အခု အစိုးရကို ပိုႀကိဳက္သည္…တဲ့။
ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုရမူ “ခြဲေ၀ေပးရန္ မလိုေသာေၾကာင့္” ပါတဲ့ ခင္ဗ်ား။

သည္လိုပံုနွင့္ မိုးႀကီးခ်ဳပ္လွ်င္
--------------------------

အေျပာင္းအလဲကို လိုခ်င္သျဖင့္ NLD ကို မဲေပးခဲ့ၾကသူမ်ားကေတာ့ တိုစိတိုစိ
ေျပာင္းေနသည္ထက္ ၀ုန္းဒိုင္း ေျပာင္းသြားသည္ကို ပိုျမင္ခ်င္ၾကဟန္ ရိွသည္။
သူတို႕လည္း အျပစ္မဆိုသာ။ ဒုကၡေတာက ႀကီးလွသည္ကိုး။ သို႕ေသာ္ အဂတိအမွဳကို
ကိုင္တြယ္ရာတြင္ေတာ့ သူတို႕ အႀကိဳက္ လိုက္ေစခ်င္သည္။ တကယ္လည္း လိုအပ္၍
ျဖစ္သည္။

အဂတိကင္းစင္ေရးသည္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၏ အုတ္ျမစ္ ျဖစ္ေလသည္။
အဂတိလိုက္စားၿပီး လုပ္ခ်င္သလို လုပ္၊ မိေတာ့လည္း တရားသူႀကီး
ေငြနဲ႕ေပါက္ကာ အလြတ္ရုန္း၊ ငယ္သားတေယာက္ေယာက္ ထိုးခ် ဆိုသည္ဇာတ္လမ္း၊
သို႕မဟုတ္ မိပင္မမိသည့္ ဘဘႀကီး ဇာတ္လမ္းမ်ားအၾကား ျပည္သူက
ဒုကၡမ်ားခဲ့ပါၿပီ။ ျပည္သူကို ဒီမုိကေရစီႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၏
အရသာေလး ခံစားေစခ်င္လွ်င္ အဂတိအမွဳကို ေသေသခ်ာခ်ာ ကိုင္တြယ္ရမည္ဟု
ျမင္သည္။ သည္လိုပံုနွင့္ မိုးႀကီး ခ်ဳပ္သြားႏိုင္၍ ျျျျျျျျျဖစ္သည္။

Sources; သကၠမိုးညိဳ

No comments:

Post a Comment