Latest News

Monday, January 16, 2017

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈ

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရဲ႕ ေရြးခ်ယ္မႈ

ဒုတိယကမာၻစစ္ႀကီးၿပီးဆုံးၿပီး ၁၉၄၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ၌ အေရွ႕ေတာင္အာရွစစ္ေသနာပတိခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေမာင့္ဘက္တန္ ႏွင့္ ၿမန္မာ့မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္စစ္ေသနာပတိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတုိ႔ သိရိလကၤာ(သီဟုိဠ္ကြ်န္း)၌ ေတြ႔ဆုံ၍ ကႏၵီစာခ်ဳပ္ကုိ ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္။ ထုိစာခ်ဳပ္တြင္ ၿမန္မာ့မ်ဳိးခ်စ္တပ္မေတာ္မွ တပ္သား (၅၂၀၀) ႏွင့္ အရာရွိ (၂၀၀) တုိ႔ကုိ ၿမန္မာႏုိင္ငံရွိ ၿဗိတိသွ်တပ္မေတာ္ထဲတြင္ ထည့္သြင္းဖြဲ႔စည္းရန္ သေဘာတူထားခဲ့သည္။ ထုိစာခ်ဳပ္အၿပီးတြင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေမာင့္ဘက္တန္က ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအား အေရးႀကီးေသာစကားမ်ားေၿပာခဲ့သည္။

"ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၿဗိတိသွ်တပ္မေတာ္မွာ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ရာထူး လက္ခံၿပီးအမႈထမ္းပါ"(ၿမန္မာအမ်ဳိးသားတစ္ေယာက္အားေပးေသာ အၿမင့္ဆုံးရာထူးပင္)

တစ္ဆက္တည္းတြင္ ေမာင့္ဘက္တန္က "ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း...ခင္ဗ်ားဆုံးၿဖတ္ဖုိ႔ အခ်ိန္ေရာက္ၿပီ။ ခင္ဗ်ားရဲ႕ေရွ႕ဘ၀ခရီးမွာ ၿဗိတိသွ်နန္းရင္း၀န္ခ်ာခ်ီလုိ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ လုပ္မွာလား ဒါမွမဟုတ္ နပုိလီယံအေပၚ ေအာင္ပြဲခံခဲ့တဲ့ ၿဗိတိသွ် ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ၀ယ္လင္တန္လုိစစ္ေခါင္းေဆာင္လုပ္မွာလား။ ခင္ဗ်ား တစ္ခုကုိေရြးခ်ယ္ေတာ့ဗ်ာ။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ႏုိင္ငံေရးေရာ စစ္ေခါင္းေဆာင္ေရာလုပ္လုိ႔မၿဖစ္ဘူး"
ဗုိလ္ခ်ဳပ္တစ္ခ်က္ငုိင္သြားသည္။ စဥ္းစားပါဦးမည္ဟုဆုိကာ ဘာမွၿပန္မေၿဖခဲ့။

ကႏၵီၿမဳိ႕မွအၿပန္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေမာင့္ဘက္တန္ထံသုိ႔ စာတစ္ေဆာင္ေရးေတာ့သည္။ ထုိစာမွာေအာက္ပါအတုိင္းၿဖစ္သည္။
ကြ်ႏု္ပ္၏ခ်စ္လွစြာေသာ ေလာ့ဒ္လူ၀စ္စ္ ေမာင့္ဘက္တန္ ၿဗိတိသွ်တပ္မေတာ္၏ ဗုိလ္မွဴးခ်ဳပ္ရာထူး ကြ်န္ေတာ့္အားေပးအပ္ခန္႔ ထားမည္ကုိ ကြ်န္ေတာ္လက္မခံႏုိင္ပါ။ ကြ်န္တာ့္အေနၿဖင့္ တပ္မေတာ္မွထြက္ကာ ႏုိင္ငံေရးဘက္သုိ႔ ၀င္ေရာက္ေတာ့မည္ၿဖစ္ပါသည္။

ကြ်န္ေတာ့္အေနႏွင့္ စစ္တပ္တြင္ ဆက္လက္တာ၀န္ မထမ္းေဆာင္ႏုိင္ေတာ့ သည့္အတြက္ အထူး၀မ္းနည္းလ်က္ရွိပါသည္။ ကြ်န္ေတာ့္ အဖုိ႔မႈ စစ္တပ္တြင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရၿခင္းကုိ အၿခားအၿခားေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားထက္ ပုိမုိႏွစ္သက္တန္ဖုိးထားသည္မွာ အမွန္ပင္ၿဖစ္ပါသည္။

အနာဂတ္ကာလတြင္ ၿမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ၿဗိတိသွ်ႏုိင္ငံတုိ႔အႀကား ပဋိပကၡမ်ားလည္း ၿဖစ္ေပၚလာႏုိင္မည္။ သုိ႔ေသာ္မၿဖစ္ေပၚလည္းပဲ ရွိေနႏုိင္ေသာအေၿခအေန၌ပင္ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အား အမ်ဳိးမ်ဳိး အဖုံဖုံ ေက်းဇူးၿပဳၿပီး ကြ်န္ေတာ့္အသည္းႏွလုံးထဲ၌ ခ်စ္ခင္စြာထားရွိရမည့္ ပုဂၢဳိလ္တစ္ေယာက္ကုိ တုံ႔ၿပန္ေက်းဇူးဆပ္သည္ သေဘာၿဖင့္ လူႀကီးမင္းကမ္းလွမ္းသည့္အတုိင္း စစ္တပ္တြင္ အမႈထမ္းလုိလွပါသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ဖဆပလအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အတြင္းမွ ရဲေဘာ္မ်ား၏ ကန္႔ကြက္ခ်က္ရွိေနၿပီး သူတုိ႔၏ သေဘာထားကုိ မပယ္လွန္ဘဲ လုိက္နာရမည့္အေနအထားလည္း ရွိေနသည္။ ယခုအခါ မ်ား စြာႀကီးမားေလးလံလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရၿပီး လက္ေတြ႔တြင္မႈ ထုိမွ်ႀကီးမားေလးလံၿခင္း ရွိခ်င္မွရွိမည္ၿဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးေလာကကုိ ၀င္ေရာက္ရန္အတြက္ စစ္တပ္ကုိစြန္႔ခြာၿခင္းမၿပဳမီ ခ်စ္မိတ္ေဆြႀကီးအား ႏႈတ္ခြန္းဆက္သခဲ့ပါသည္။

ေနာင္အနာဂါတ္ကာလတြင္ မည္သုိ႔ေသာ အေၿခအေနမ်ားၿဖစ္ေပၚ လာေစကာမူ ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔အႀကားယခုရရွိၿပီးသည့္ ခုိင္ၿမဲသည့္ရင္းႏွီးမႈကုိ မပ်က္ယြင္းေစရဟုလည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ခ်စ္မိတ္ေဆြႀကီး အား အထူးပန္ႀကားလုိသည္မွာ ကြ်န္ေတာ္လက္ေဆာင္ေပးအပ္ခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ဆာမူရုိင္းဓားကုိ အေရွ႕ေတာင္အာရွစစ္ပြဲႀကီးအတြင္း၌ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အား မိတ္ေဆြႀကီးက ၿပဳဖူးေသာေက်းဇူးတရားကုိ ေက်းဇူးဆပ္သည့္အထိမ္းအမွတ္အၿဖစ္ အၿမဲထာ၀ရ အသိအမွတ္ၿပဳ သိမ္းဆည္းထားရန္ပင္ ၿဖစ္ပါသည္။

ခ်စ္မိတ္ေဆြႀကီးအား အစဥ္သတိရလ်က္
သင္၏ခ်စ္လွစြာေသာ-
ေအာင္ဆန္း

ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ေမတၱာစာသည္ ပြင့္လင္းမႈႏွင့္လ်ဳိ႕၀ွက္မႈကုိ လည္ေကာင္း ၊ ႏွစ္လုိမႈႏွင့္ ႀကဳံး၀ါးမႈကိုလည္ေကာင္း တစ္ၿပဳိင္နက္ ေရာယွက္တင္ၿပထားေသာ စာတစ္ေစာင္ၿဖစ္ရာ သမုိင္းတန္ဖိုးႀကီးလွသည္။

Ref
မွတ္ဖြယ္မွတ္ရာ ၿမန္မာ့ဗဟုသုတ ၁၀၀ - နႏၵာမုိးႀကယ္
ၿမန္မာ့စြယ္စုံက်မ္း

#AyeSay
www.ayesay.com.mm

#သုတဇုန္
Copy and share ကိုကို မာ

No comments:

Post a Comment