Latest News

Wednesday, July 3, 2019

ျမန္မာ ကမ္းရုိးတန္း တြင္ ဆိပ္ကမ္းသစ္ ဖြင့္လွစ္ႏူိင္ေရး အာရွ ႏူိင္ငံၾကီး သုံးႏူိင္ငံ ယွဥ္ျပဳိင္ လ်က္ ရွိ


တရုတ္၊ ဂ်ပန္ ႏွင့္ အိႏၵိယ သုံးႏူိင္ငံတုိ႔မွ
ပထ၀ီ အေနအထား အရ လြန္စြာ အခ်က္
အျခာ က်လွေသာ ျမန္မာ ကမ္းရုိးတန္း
တေလ်ာက္ ေျခခ် ႏူိင္ေရး အတြက္ ကုန္
သြယ္ ဆိပ္ကမ္းတခု ဖြင့္လွစ္ႏူိင္ရန္ မရမက
လုံးပမ္းလ်က္ ရွိေနသည္ဟု Nikkei Asia
Review မွာ ေရးသားထားပါတယ္။

တရုတ္၊ အိႏၵိယ ႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ
အၾကားတြင္ ရွိသျဖင့္လည္း ကုန္စည္
ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရး အတြက္အခ်က္
အျခာ ျဖစ္လာေနသည့္ ျမန္မာကမ္း
ရုိးတန္းအား မ်က္စိက်လာခဲ့ၾကျခင္းလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။

အားလုံးထဲတြင္ စိတ္အား အထက္သန္ဆုံး
ျဖစ္ေနသည္က ဂ်ပန္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္

ဂ်ပန္၏ ကုန္စည္ ပုိ႔ေဆာင္ ေထာက္ပံ့ေရး
ကုမၸဏီၾကီး တခု ျဖစ္တဲ့ ကာမီဂူမီ၊ ကုန္သြယ္
ေရး လုပ္ငန္း မ်ား ျပဳ လုပ္ေနတဲ့ ဆူမီတုိမုိ
ေကာ္ပုိေရးရွင္း နဲ႔ တုိယုိတာ တီဆူရႈိ တုိ႔ မွ
ဇြန္လ အေစာပုို္င္းတြင္ သီလ၀ါ အထူး စီးပြား
ေရးဇုံ နဲ႔ ကပ္ျပီး ကြန္တိန္နာ ဆိပ္ကမ္းတခု
ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါတယ္။

တႏွစ္ကုိ ေပ ၂၀ အရွည္ ကြန္တိန္နာ အလုံး
ေပါင္း ၂၄၀,၀၀၀ ကုိင္တြယ္ သြားႏူိင္မယ္လုိ႔
သိရပါတယ္။ ကုန္က်ေငြ အားျဖင့္ ေဒၚလာ
၂၁၂ သန္းရွိျပီး ထပ္မံတုိးခ်ဲ႕ဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။

၂၀၁၇ ႏွစ္ အတြင္း သီလ၀ါ နဲ႔ ရန္ကုန္ ဆိပ္
ကမ္း ႏွစ္ခုေပါင္း ကြန္တိန္နာ အလုံးေရ
၁.၀၃ သန္း လက္ခံႏူိင္ခဲ့ပါတယ္။ စီးပြားေရး
တုိးတက္ေနတာေၾကာင့္ လာမယ့္ ငါးႏွစ္
အတြင္း အလုံးေရ ႏွစ္ဆတုိးလာဖုိ႔ ရွိတယ္
လုိ႔ ခန္႔ မွန္းထားၾကပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ လက္ရွိ
ဆိပ္ကမ္းၾကီး ႏွစ္ခုစလုံးသည္ ျမစ္အထက္
ပုိင္းမွာ ရွိေနၾကတာမုိ႔ ကုန္တင္ သေဘၤာ
အၾကီးစား ေတြ ၀င္လုိ႔ မရ ျဖစ္ေနပါတယ္။
၂၀၃၀ အေရာက္တြင္ ၀င္ေရာက္လာဖုိ႔ ရိွ
ေနတဲ့ ကြန္တိန္နာ အရည္အတြက္ ကုိ အမွီ
လုိက္ လုပ္ႏူိင္ဖြယ္ မရွိဖူးလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ဒီႏွစ္ အတြင္းမွာပဲ ဂ်ပန္ႏူိင္ငံတကာ ပူးေပါင္း
ေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) မွ ကုန္တင္
သေဘၤာ အၾကီးစားေတြ ဆုိက္ကပ္ႏူိင္မယ့္
ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ေနရာ စတင္ ရွာ
ေနျပီလုိ႔ သိရပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္
ေတြ႕ထားတဲ့ ေနရာေတြကေတာ့ ဗီယက္နမ္
စၾကၤန္ လမ္းမ နဲ႔ အနီးဆုံး ျဖစ္တဲ့ ေမာ္လျမဳိင္
နဲ႔ ရန္ကုန္ ျမစ္၀တုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

ဖြံ႔ ျဖဳိးေရး အတြက္ ခ်ေပးေငြ ျဖင့္ မႏၲေလးရွိ
ဆိပ္ကမ္းတခုတြင္လည္း ကြန္တိန္နာ ကရိန္း
တခု ဂ်ပန္က တပ္ဆင္ေပးေနပါတယ္။

ဂ်ပန္အေနနဲ့ ျမန္မာႏူိင္ငံ အတြင္း လက္ဦးမူ ရ
ထားတဲ့ တရုတ္ကုိ အမွီလုိက္ဖုိ႔ လုံးပမ္းလာ
ေနျပီ ျဖစ္ပါတယ္။ တရုတ္၏ CITIC ဥကၠဌ
ဂ်န္ ဇင္မင္းကေတာ့ ေက်ာက္ျဖဳ တြင္
ဆိပ္ကမ္းတခု တည္ေဆာက္ေရး လက္မွတ္
ထုိး အခမ္းအနားတြင္ အလုပ္အကုိင္ တသိန္း
ခန္႔ ဖန္တီးေပးႏူိင္ေတာ့မယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့
ပါတယ္။

ဂ်ပန္ကေတာ့ တရုတ္ ကုမၸဏီ အမ်ားအျပား
လာေရာက္လုပ္ကုိင္ေနတဲ့ မႏၲေလး ေဒသ
ကုိ ထုိးေဖါက္ႏူိင္ဖုိ႔ ရည္ရြယ္ေနျပီလည္း ျဖစ္
ပါတယ္။

အိႏၵိယကလည္း ျမန္မာႏူိင္ငံ အတြင္း ေျခ
ကုပ္ရဖုိ႔ လႈပ္ရွားလာပါတယ္။ စစ္ေတြ ဆိပ္
ကမ္း တည္ေဆာက္ေရး မွာ အကူအညီေတြ
ေပးခဲ့တဲ့အျပင္ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကုိင္ခြင့္ ရဖုိ႔
ပါ ျပီးခဲ့တဲ့ ေမလ က တင္ဒါ တင္ထားတယ္
လုိ႔ သိရပါတယ္။ တရုတ္တုိ႔ အိႏၵိယ သမုဒၵရာ
ထဲ ထုိးေဖါက္လာမယ့္ အေရးကုိ ဟန္႔တား
လုိ၍ လည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏူိင္ငံမ်ားနဲ႔
လည္း ကုန္စည္ေထာက္ပ့ံ ပုိ႔ေဆာင္ေရးမွာ
စစ္ေတြကုိ ေျခကုပ္ယူျပီး ခ်ိတ္ဆက္မိေအာင္ လုပ္ႏူိင္ဖုိ႔ လုိလားေနပါတယ္။

ေမလ အတြင္းမွာ အိႏၵိယ ကုမၸဏီၾကီး တခု
ျဖစ္တဲ့ အာဒါနီ မွ ရန္ကုန္တြင္ ကြန္တိန္နာ
ဆိပ္ကမ္းတခု ေဆာက္လုပ္မယ္လုိ႔ ေၾကျငာ
ခဲ့ပါတယ္။ အစုိးရ နဲ႔ ပုဂၢလိက ပုိင္းပါ ပူးတဲြ
ပါ၀င္လာဖုိ႔ ရွိေနပါတယ္။

ျမန္မာ အဖုိ႔ ကေတာ့ ေရွ႕ေလ်ာက္ ျပည္ပမွ
စိတ္၀င္စားမူ နဲ႔ အကူအညီမ်ား ရလာေအာင္
ဒီ သုံးႏူိင္ငံ ရဲ႔ ယွဥ္ျပဳိင္လာေနမႈ ကုိ အခြင့္
ေကာင္းတခု အျဖစ္ အသုံးခ် သြားမွာလည္း
ျဖစ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ေၾကြးျမီ ေထာင္
ေခ်ာက္ထဲ က်သြားျပီး တရုတ္လုိ ျမီးရွင္ ႏူိင္ငံ
ေတြကုိ လက္လႊဲေပးရမယ့္ အေရး စုိးရိမ္ရဖုိ႔
ရွိေနျပန္ပါတယ္။ ဒီအတြက္လည္း ျမန္မာမွ
ေက်ာက္ျဖဴ ေရနက္ ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္
ေရးမွာ မူလ တန္ဖုိးရဲ့ ေျခာက္ပုံ တပုံ အထိ
ေလ်ာ့ခ် ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အဆုိပါ ႏူိင္ငံမ်ား အဖုိ႔ကလည္း အထုိက္
အေလ်ာက္ စြန္႔စားလုပ္ကုိင္ရဖုိ႔ ရွိေနျပန္ပါ
တယ္။ ေက်ာက္ျဖဴ နဲ႔ စစ္ေတြ ေဒသမ်ားသည္
ျပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္မ်ား အတြင္း လူမ် ဳိးေရး ပဋိပကၡ
ၾကီးေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့တာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဧရာ၀တီ သတင္းအဆုိအရ ေက်ာက္ျဖဴ အေရွ့
ဖက္ ဆယ္မုိင္ အကြာရွိ မေဒးကၩန္းမွာ
တရုတ္ ေရနံဓါတု ကုမၸၾကီး တခု နဲ႔ ျပည္တြင္း
ကုမၸဏီ တခု ပူးေပါင္းျပီး ေဒၚလာ သန္း ၈၀၀
တန္ ကြန္တိန္နာ ဆိပ္ကမ္း တည္ေဆာက္ဖုိ႔
ရခုိင္ျပည္နယ္ အစုိးရ အဖဲြ႔ ၀င္မ်ားအား ေတြ႔
ဆုံ တင္ျပခဲ့တယ္လုိ႔ လည္း သိရပါတယ္။
လွစိုးေ၀

No comments:

Post a Comment