Latest News

Friday, February 22, 2019

တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ သာယာ၀ေျပာေရး တည္တံ့ေစရန္ တိုးတက္မႈေတြရရွိဖို႔လိုအပ္

တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ သာယာ၀ေျပာေရး တည္တံ့ေစရန္ တိုးတက္မႈေတြရရွိဖို႔လိုအပ္

ရခိုင္ျပည္နယ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂ္ၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေျပာၾကားသည့္မိန္႔ခြန္း

(၂၂-၂-၂၀၁၉)
ရခိုင္ျပည္နယ္   ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲသို႔    ႂကြေရာက္လာတဲ့   ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားကို ၀မ္းေျမာက္စြာႀကိဳဆိုပါတယ္။    ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕     သဘာ၀အလွတရားမ်ားကို အေျချပဳၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္  အေထာက္အပံ့ေပးမယ့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ က႑အသီးသီးမွပုဂ္ၢိဳလ္မ်ား အတူတကြေဆာင္ရြက္မွာျဖစ္တဲ့ အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ယေန႔ အခမ္းအနားမွ ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲကို  ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္  က်င္းပႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၾကတဲ့  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္  ႏိုင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ Japan International Cooperation Agency (JICA) ႏွင့္ Japan External Trade Organization (JETRO)တို႔ကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း အေလးအနက္ေျပာၾကားလိုပါတယ္။

ဆက္ဆံေရး ပိုမိုခိုင္မာလာေစမွာျဖစ္
ယေန႔က်င္းပတဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲဟာ  ပထမဦးဆုံးအႀကိမ္ က်င္းပတာျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆုံးမဟုတ္တာ အေသအခ်ာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္တြင္လည္း ႏွစ္စဥ္က်င္းပသြားႏိုင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ ခိုင္မာတဲ့ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆက္ဆံေရးရွိတဲ့ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၊ အိႏ္ၵိယႏိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္အမ်ားအျပားကို ျမင္ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ အထူးပင္ ေက်နပ္ပီတိျဖစ္မိပါတယ္။ ယေန႔ပြဲမွသည္ ကုန္သြယ္မႈနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆက္ဆံေရးကို ခိုင္မာေစ႐ုံသာမက ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈ ပိုမိုခိုင္မာေစၿပီး က႑ေပါင္းစုံမွ လူပုဂ္ၢိဳလ္ အခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးကိုပါ ပိုမိုခိုင္မာ လာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္း
ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ စီးပြားေရးတံခါးကို ႏိုင္ငံတကာမွ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေအာင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ ပါတယ္။   ထို႔အျပင္   မူ၀ါဒမ်ား၊   ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိုလည္း   ႏိုင္ငံတကာ အေလ့အထမ်ားႏွင့္အညီျဖစ္ေစရန္   စဥ္ဆက္မျပတ္   ညႇိႏႈိင္းလ်က္ရွိတဲ့အျပင္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ၊ ခန္႔မွန္းရလြယ္ေသာ၊ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေသာ၊ ေဖာ္ေရြေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၀န္းက်င္ေကာင္း   ျဖစ္လာေစေရးကိုလည္း  ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ တိုတိုေျပာရရင္ အားလုံးကိုႀကိဳဆိုတဲ့ စီးပြားေရး၀န္းက်င္ကို ကၽြန္မတို႔ ေဖာ္ေဆာင္ လိုျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ သိသာထင္ရွားတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ကုမ္ၸဏီဥပေဒသစ္ျပ႒ာန္းျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳသည့္လုပ္ငန္းမ်ားကို တိုးခ်ဲ႕ေပးျခင္း၊ ပညာေရးက႑ကို ရာခိုင္ႏႈန္း ျပည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရးက႑မ်ားတြင္ အစိုးရအသုံးစရိတ္မ်ား တိုးျမႇင့္သုံးစြဲျခင္း၊ အီလက္ထေရာနစ္ ကုမ္ၸဏီမွတ္ပုံတင္စနစ္     တည္ေထာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊   နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ေငြေပးေခ်မႈမ်ားအတြက္  ႏိုင္ငံျခားေငြအမ်ဳိးအစားမ်ား   တိုးခ်ဲ႕ေပးေခ်ခြင့္ျပဳျခင္း၊ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ တိက်ေသာ အစီအမံမ်ားခ်မွတ္ျခင္းတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားသည္ ခိုင္မာေသာ ခ်ည္မွ်င္စမ်ားျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး ဟန္ခ်က္ညီေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းကို အဆိုပါခ်ည္မွ်င္စမ်ားျဖင့္  ရက္လုပ္ထားျခင္းပဲ  ျဖစ္ပါတယ္။  ယင္းစီမံကိန္းသည္ က္ၻာ့ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထား သည့္ စီမံကိန္းတစ္ရပ္ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

သိသာထင္ရွားတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုရရွိခဲ့
စီးပြားေရးဆိုင္ရာ    ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို   အားသြန္ခြန္စိုက္  အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားရဲ႕ ရလဒ္အေနျဖင့္ သိသာထင္ရွားတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ကို ရရွိခဲ့ပါတယ္။ တိုးတက္မႈဟုဆိုရာတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးမွာ ၂၀၁၈ - ၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးတက္မည္ဟုခန္႔မွန္းထားၿပီး က႑အားလုံး တစ္ေျပးညီတိုးတက္ရန္ႏွင့္ စြမ္းအင္က႑ႏွင့္ ပုဂ္ၢလိက က႑မ်ားတြင္ အမ်ားဆုံး တိုးတက္ရန္ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။
ဒါ့ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုပြင့္လင္းလာမႈရဲ႕ အက်ဳိးေက်းဇူးမ်ားကို ခံစားေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ စီးပြားေရးအလား အလာေတြကိုေတာ့ ျပည့္ျပည့္၀၀ ထုတ္ေဖာ္အသုံးမခ်ႏိုင္ေသးပါဘူး။ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းရဲ႕ အာ႐ုံစိုက္မႈက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေဆာင္ၾကဥ္း ေပးႏိုင္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မ်ားျပားစြာတည္ရွိေနတဲ့ အလားအလာေကာင္း မ်ားထက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာျဖစ္ပြားတဲ့ တင္းမာမႈမ်ားကိုသာ   အျမင္ က်ဥ္းေျမာင္းစြာ အာ႐ုံထားေနခဲ့တာ ကာလရွည္ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီႀကီးေလးတဲ့ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိေနတာကို လက္ခံၿပီး ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားသြားရန္ လိုအပ္ပါ တယ္။ ကၽြန္မတို႔ အစိုးရတာ၀န္ယူစဥ္မွစတင္ၿပီး တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကက်ေသာ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို အမ်ဳိးသားအဆင့္   ဦးစားေပးလုပ္ငန္းမ်ားအျဖစ္    ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ေနထိုင္သူမ်ားအားလုံး ေရရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သဟဇာတ ရွိေစေရးအတြက္ဟူေသာ   ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္  လုံၿခံဳေရးႏွင့္   လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျပည့္မီေစရန္ ကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ ေဒါက္တာ ကိုဖီအာနန္ ေခါင္းေဆာင္တဲ့ ေကာ္မတီရဲ႕ အစီရင္ခံစာပါ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ကၽြန္မတို႔ အစြမ္းကုန္အားထုတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။  တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ားကို တင္ျပလိုပါတယ္။ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ သာယာ၀ေျပာေရး တည္တံ့ေစရန္ တိုးတက္မႈေတြရရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ယခုျပပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကတဲ့ ပုဂ္ၢိဳလ္အသီးသီးကလည္း ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ခိုင္မာတဲ့အုတ္ျမစ္ခ်ေပးတဲ့ အခန္းက႑က ပါ၀င္ႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိ
တာ၀န္ယူမႈရွိၿပီး   ေကာင္းမြန္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္   ေဆာင္ရြက္မယ့္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအနာဂတ္ အလားအလာ ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလမ္းေၾကာင္းဆီ တြန္းတင္ရန္ အတြက္ အေရးပါတဲ့အခန္းက႑မွာ ပါ၀င္ေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲက  ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းမျပဳလုပ္ရေသးတဲ့  အခြင့္အလမ္းမ်ား အျပည့္ရွိေနတဲ့    ရခိုင္ျပည္နယ္ကို     ေဖာ္ထုတ္ျပသေပးသြားမွာ   ျဖစ္ပါတယ္။ ခင္မင္ရင္းႏွီးေဖာ္ေရြၿပီး ၎တို႔ေဒသရဲ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ စိတ္အားထက္သန္ ေနတဲ့ ျပည္သူမ်ားက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ႀကိဳဆိုလ်က္ရွိပါတယ္။ အစိုးရအဖြဲ႕၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈမိတ္ဖက္မ်ားနဲ႔ ပုဂ္ၢလိကက႑မွ အသုံးျပဳလိုက္တဲ့ေငြေၾကးတိုင္းဟာ  ရခိုင္ ျပည္နယ္နဲ႔  ရခိုင္ျပည္သူျပည္သားအတြက္  ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို အေထာက္ အကူျဖစ္ေစပါတယ္။
ၿပီးခဲ့တဲ့လက ေနျပည္ေတာ္မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ကိုယ္စားလွယ္ ၁၆၀၀ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့တဲ့ Invest Myanmar Summit 2019 မွာ လမ္း၊ ေလဆိပ္၊ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားမွ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕သစ္မ်ား တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းမ်ားအထိပါ၀င္တဲ့ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မယ့္ စီမံကိန္းအသစ္ေတြကို မွ်ေ၀ခဲ့ပါတယ္။ အဆိုပါစီမံကိန္းမ်ားသည္ စီမံကိန္းဘဏ္တြင္ ပါ၀င္ၿပီး ယင္းစီမံကိန္းမ်ားစတင္သည့္အခါ တင္ဒါစနစ္ျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေဆာင္ရြက္ၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အျပန္အလွန္အက်ဳိးရွိေစမွာျဖစ္
အေကာင္းဆုံးေသာ အေလ့အထစနစ္မ်ားႏွင့္အညီ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္၀စြာ စီမံခန္႔ခြဲထားေသာ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ ျပည္သူမ်ား အတြက္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈနဲ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အသစ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေစမႈတို႔အတြက္ အဓိကအရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္တိုအတြင္း  စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားစြာကို   ဖန္တီးေပးႏိုင္မွာလည္း   ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ရခိုင္ေဒသရွိလုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကြင္းဆက္မ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ သို႔လာေရာက္ၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ၾကတဲ့ ကုမ္ၸဏီမ်ားအတြက္ ကုန္က် စရိတ္မ်ား ေလ်ာ့က်ေစျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားနဲ႔ နာမည္ ေကာင္းမ်ား ဖန္တီးေပးၿပီး  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားနဲ႔ ေဒသခံမ်ားကို အျပန္အလွန္အက်ဳိး ရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အေရးအႀကီးဆုံးကေတာ့ ရရွိလာတဲ့ အက်ဳိးအျမတ္ေတြကို ျပည္သူမ်ားအားလုံး သာတူညီမွ်  ခြဲေ၀ခံစားႏိုင္ေရးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မ အစဥ္တစိုက္ ဦးစားေပး ေျပာၾကားခဲ့သလို အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္တကြ အထူးအားျဖင့္ ျပည္သူလူထုက ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက်  ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားတဲ့  အစိုးရအေနျဖင့္ စည္းလုံးညီညြတ္မႈႏွင့္   သဟဇာတျဖစ္မႈကို   ေဖာ္ေဆာင္ေပးရင္းအထူးအားျဖင့္ မတူကြဲျပားမႈေတြနဲ႔ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ျပည္ေထာင္စုမွာ ျပည္သူေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ တာ၀န္ရွိ ပါတယ္။ တစ္ဦးအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေဆာင္ရြက္ျခင္းဟာ အားလုံးအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပံ့ပိုးႏိုင္ ေစရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို  ေမွ်ာ္မွန္းအေျချပဳ ထားသည့္ စိတ္ရင္းေကာင္း၊ မွန္ကန္ေသာ အသိ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ စက္မႈဆိုင္ရာ တီထြင္ဖန္တီးမႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ၿပီးေဆာင္ရြက္ဖို႔ အားလုံးမွာတာ၀န္ရွိပါတယ္။
ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပက ပုဂ္ၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ လူငယ္စြန္႔ဦး တီထြင္သူမ်ားရဲ႕ ““စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့ စိတ္ဓာတ္””နဲ႔  အစြမ္းကုန္အားထုတ္ ႀကိဳးပမ္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လိုသည့္ စိတ္ဆႏၵတို႔ျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕က်က်   စြမ္းေဆာင္မႈမ်ားျဖင့္  ေပါင္းစည္းမႈစြမ္းအားကို ယူေဆာင္ေပးလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ စြမ္းအားမ်ားနဲ႔ စိတ္အားထက္သန္မႈေတြ သူတို႔ရဲ႕တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈေတြက အျခားသူမ်ား အလြယ္တကူ သတိမမူမိႏိုင္ေသာ အရာေတြကို ေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို လက္ေတြ႕က်က် ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္းကို ရခိုင္ျပည္သူေတြအတြက္ လိုအပ္ေနပါတယ္။

ေျပာင္းလဲရန္ အခ်ိန္အခါသင့္ၿပီျဖစ္
အလားအလာေကာင္းရွိတဲ့ အျခားလုပ္ငန္းတစ္ခုကေတာ့ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဂြၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ မာန္ေအာင္ကၽြန္းမွာရွိတဲ့ မပ်က္စီးေသးဘဲ သဘာ၀အတိုင္း တည္ရွိေနတဲ့ ကမ္းေျခမ်ားကလည္း သဘာ၀အေျခခံခရီးသြားလုပ္ငန္း အေျချပဳေနရာ ေတြအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ အခ်ိန္အခါသင့္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္မ်ား ထုတ္ေဖာ္ရာတြင္လည္း ေျမာက္ဦးေဒသကို ယူနက္စကို ကမၻာ့ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ စာရင္း၀င္ေဒသတစ္ခုအျဖစ္ အမည္စာရင္းသတ္မွတ္ခံရရန္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရွိပါတယ္။ ေျမာက္ဦးေဒသဟာ လူသိနည္းၿပီး ေရွးရခိုင္မင္းမ်ား၏ ရင္သပ္႐ႈေမာဖြယ္ရာ အလွတရားမ်ားျဖင့္ ခမ္းနားေသာ ဗိသုကာလက္ရာမ်ားျဖင့္ အေသးစိတ္ ထုံမြမ္းထား ေသာ ကမၻာတြင္ ေဖာ္ထုတ္ရန္က်န္ေနေသးသည့္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာေဒသႀကီး တစ္ခု   ျဖစ္ပါတယ္။   ခရီးသြားလုပ္ငန္းျမႇင့္တင္ျခင္းအားျဖင့္   ရခိုင္မင္းမ်ား၏ ႂကြယ္၀လွေသာ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုသုခုမဆိုင္ရာ ထြန္းကားခံ့ညားထည္၀ါမႈျပယုဂ္ကို ျပင္ပကမၻာမွ ပိုမိုသိရွိနားလည္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
အိမ္ၿခံေျမလုပ္ငန္း၊    အေျခခံအေဆာက္အဦ    တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ျခင္း ႏွင့္ ျဖန္႔ျဖဴးျခင္းလုပ္ငန္း၊ အ၀တ္အထည္ႏွင့္ အထည္အလိပ္ထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ ေရလုပ္ငန္း၊ သစ္ေတာလုပ္ငန္း၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေရးလုပ္ငန္း မ်ားသည္     ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္   အလားအလာေကာင္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာ က႑မ်ားမွာ ပါ၀င္ပါတယ္။ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ တူးေဖာ္ထုတ္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားမွာလည္း  ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕  အလားအလာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။  ကမ္းလြန္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕သိုက္မ်ားမွ စီးပြားျဖစ္ စတင္ထုတ္လုပ္မႈမ်ားအား လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္ စတင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။ အဆိုပါအရင္းအျမစ္မ်ားမွ အခ်ဳိ႕အပိုင္းကိုအသုံးခ်ၿပီး ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြက္   လွ်ပ္စစ္မီးပိုမိုရရွိေရး   ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းထုတ္ကုန္မ်ားအား တန္ဖိုးျမႇင့္ထုတ္လုပ္ၿပီး ျပည္ပ တင္ပို႔ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ားေပၚထြန္းလာေရးတြင္လည္း အေထာက္အကူ ျပဳမွာျဖစ္ပါတယ္။   အလားအလာေကာင္းမ်ားဟာ  မ်ားျပားၿပီး  ထပ္မံ၍လည္း တိုးပြားလာႏိုင္ေျခရွိပါတယ္။

အလွတရားမ်ားအား   ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း
ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚရင္း တစ္ဖက္တြင္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးလြယ္သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထပ္မံ၍ ထိခိုက္ေစျခင္းမျဖစ္ေစရန္ ကၽြန္မတို႔အေနျဖင့္ ေကာင္းစြာကိုင္တြယ္တတ္ဖို႔လိုပါတယ္။ ကၽြန္မအေစာပိုင္းတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည့္အတိုင္း ေရလုပ္ငန္းဟာ ရခိုင္ျပည္နယ္၏ ပထ၀ီအေနအထားအရ ကိုက္ညီမႈရွိေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အဖိုးတန္ဒီေရ ေတာႏွင့္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဆုံး႐ႈံးေလ်ာ့ပါးေစႏိုင္သည့္ တရားမ၀င္ စီးပြားျဖစ္ ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းမ်ား အတားအဆီးမရွိ တိုးပြားလာေနမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ႏိုင္ လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။  အားလုံးမွလည္း  သဘာ၀အလွမ်ားႏွင့္  ငပလီရဲ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ   အလွတရားမ်ားအား   ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို႔ ကိုလည္း   ေမွ်ာ္လင့္ေနမယ္လို႔  ကၽြန္မယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သယံဇာတ ႂကြယ္၀မႈႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ဘ၀အဆင့္ျမင့္မားမႈ၏ အေျခခံျဖစ္သည့္ ေဂဟစနစ္ကို ကာကြယ္ႏိုင္တဲ့   တာ၀န္ယူမႈ၊   တာ၀န္ခံမႈရွိေသာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈကို   ရွာေဖြႏိုင္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။
ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္းက်င္တြင္ အခ်ိန္ေနာက္က်ေရာက္လာသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္အတြက္ အႀကံတူ ေနာက္လူသာစၿမဲ ဆိုသည့္အတိုင္း ရခိုင္ျပည္နယ္သည္ ထိုအက်ဳိးေက်းဇူးကိုခံစားရန္ အဆင္သင့္ျဖစ္ေနၿပီး အျခားသူမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳ မ်ား၊ အမွားအယြင္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ၿပီး အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားႏွင့္ နယ္ပယ္သစ္ မ်ားအား   ဖြင့္လွစ္ႏိုင္မွာပဲ   ျဖစ္ပါတယ္။  ဒါေၾကာင့္  စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္  ရခိုင္ျပည္နယ္    ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲကို  ပါ၀င္ဆင္ႏႊဲၾကရန္   ဖိတ္ေခၚအပ္ပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္သူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႂကြယ္၀ခ်မ္းသာေရးကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္၏ မပ်က္မစီးတည္ရွိေနေသးေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ေလးစား ေသာ   တာ၀န္ယူမႈရွိေသာ   ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအား    မိမိတို႔အစိုးရအေနျဖင့္ ေကာင္းခ်ီးေပးကာ ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့မႈေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
မိမိအေနျဖင့္ ယေန႔က်င္းပသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျပပြဲသည္ ရခိုင္ ျပည္နယ္၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တစ္ေခတ္ဆန္းသစ္ေစမည္သာမက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈတြင္ အထင္ကရမွတ္ေက်ာက္တစ္ခု တင္ႏိုင္မည္ ဟူ၍ ေမွ်ာ္လင့္မိပါတယ္။  ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ျမန္မာ့အလင္း

No comments:

Post a Comment