Latest News

Sunday, January 6, 2019

ဂ်ပန္နိုင္ငံရဲ႕စပါးစိုက္နည္း


ဂ်ပန္နိုင္ငံကလယ္တစ္ဧကလွ်င္စပါးတင္း၃၀၀နဲ႕၄၀၀ၾကားထြက္္တယ္ဆိုရင္မျဖစ္နိုင္ဘူးလို႔ထင္က်ပါလိမ့္
မယ္။တကယ္ေတာ့အမွန္တကယ္ကိုထြက္ပါတယ္။
္ အဲ႔လိုထြက္္တာကြ်န္ေတာ္တို႔ျမန္မာနိုင္ငံကအရင္ဆံုး
ထြက္တာပါ။ယခုဂ်ပန္နိုင္ငံရဲ႕စိုက္နည္းကယခင္ျမန္မာနိုင္ငံရဲ႕စိုက္နည္းစနစ္ပါ။ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔သိထားသင့္တာကစပါးပင္ဟာPH5.5မွ7.5ၾကားေျမကိုအၾကိုက္ႏွစ္သက္ဆံုးပါ။

* ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ထယ္မထိုးခင္ကိုႏြားေခ်းအစို
ကိုထင္းျပာနဲ႔ေရာနယ္ျပီးေနရိပ္မွာေလသလပ္ခံပါ။ထိုအ
ေျခာက္ခံျပီးသားႏြားေခ်းထင္းျပာကိုတစ္တင္းတစ္ဧကႏႈန္းနဲ႔ပက္ေပးပါ။

*ဒုတိယအဆင့္ကေတာ့ဘိုကာခ်ီ(သို႔)ဒိုခ်ပ္ကင္းေျမဆီတစ္ဧကကို၅အိတ္္ႏႈန္းနဲ႔ပက္ပါ။

*တတိယအဆင့္ကေတာ့ေျမေအာင္းပိုးနဲ႔မိႈေရာဂါကာကြယ္ရန္မေဖာက္ထံုးတစ္ပိႆာေဆးရြက္ၾကီး၅၀သား
ဒုထၱာ၂၀သားကိုအရည္ေဖ်ာ္ျပီးတစ္ဧကဖ်န္းပါ။ျပီးရင္
ထယ္ေရးနက္နက္ထိုးပါ။ၿပီးရင္ထြန္ေမႊ ဂ်ဳတ္ဆြဲ စတာေတြလုပ္ပါေတာ့။

* လယ္ထြန္သမန္းပုတ္ေစာင့္ေနခ်ိန္မွာ ေရအ
ေျခာက္္ပ်ဳိးေထာင္ထားပါ။ေရအေျခာက္ပ်ဳိးေထာင္ဆို
သည္္မွာဆႏြမ္းမကင္းဗန္းေတြနဲ႔ပ်ဳိးေထာင္တာကိုေျပာ
တာပါ။ တစ္ဧကလွ်င္မ်ဳိးစပါးသံုးျပည္ပါ။ မ်ဳိးစပါးကိုလူး
နယ္ေဆးနဲ႔တစ္ရက္ေရစိမ္ပါ။စပါးစိမ္မည့္အိုးထဲတြင္စပါးထဲ႔၍စပါးအေပၚေရလက္တစ္ဆစ္ရွိရပါမည္။၂၄နာရီျပည့္လွ်င္ဆယ္ျပီးပ်ဳိးဗန္းထဲထဲ႔ပါ။ပ်ဳိးသက္၁၅ရက္
မွာခ်စိုက္ပါမယ္။

* အဆင့္ေလးကေတာ့လယ္ထဲမွာေရမရွိေအာင္
ထုတ္ပစ္ရပါမယ္။ပ်ဳိးႏႈုတ္တဲ႔အခါညင္သာစြာႏႈတ္ပါ။
ေျချဖင့္ရိုကျ္ခင္းမျပဳလုပ္ရပါ။အပင္အဖ်ားမျဖတ္ရပါ။
မစိုက္ခင္ပ်ဳိးပင္မ်ားကိုငါးအမိုင္နိုတစ္ဆေရအဆတစ္
ေထာင္နဲ႔ေရာဖ်န္းထားပါ။စိုက္မည္႔လယ္ထဲတြင္ေရလံုးဝ ဝပ္လို႔မရပါ။ ပ်ဳိးသက္နု၍ပင္ေျခပုတ္မွာစိုး၍ျဖစ္သည္။လယ္ျပင္ေျမသားေရခ်ိန္ညီပါေစ။၄င္းေျမသားအထက္
ေလးလက္မခြာ၍ေရသြင္းေရထုတ္ရေအာင္ေလးလက္မပိုက္ကိုကန္သင္းမွာျမွပ္ထားပါ။စုစုေပါင္းရွစ္လံုးထားရပါမယ။္ တစ္ေပပတ္လည္ႀကိုးတန္း၍ပင္ၾကားတန္းၾကားတစ္ေပျခားထားပါ။ပ်ဳိးပင္စိုက္လွ်င္တစ္ပင္သာစိုက္ပါ။တစ္ေပပတ္လည္ေထာင့္ေလးေထာင့္တြင္ပ်ဳိးစပါးပင္ေလးပင္သာရွိရပါမည္။ စပါးတစ္ပင္လွ်င္အနည္းဆံုးအ
ပင္၅၀မွ၁၅၀ၾကားပြားေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။အပင္
္၅၀ပြားလွ်င္အဖို၁၀ပင္အမ၄၀ပါသည္။၁၅၀ပြားလွ်င္အဖို၄၀အမ၁၁၀ပါသည္အပင္ရွင္သန္လာလွ်င္တစ္ပတ္တြင္၅ပင္မွအပင္၂၀ထိပြားသည္။စပါးအဖိုပင္သည္ေပါက္ခါစတြင္အရြက္လံုးသည။္အမပင္သည္စေပါက္ကတညး္ကအရြက္ျပားသည။္ တစ္ခါတစ္ရံစပါးၾကားတြင္တက္ပြတ္ပင္ေရာေပါက္တတ္သည္။တက္ပြတ္ပင္မွာစပါးနွင့္အေတာ္တူသည။္တက္ပြတ္ပါလွ်င္နုတ္ပစ္ပါ။
ထိုပြားႏံႈးေၾကာင့္တစ္ေပပတ္လည္တြင္ေလးပင္သာစိုက္ရခ်င္းျဖစ္သည္။စပါးသက္တန္း၂၀ျပည့္လွ်င္ေရနွစ္လက္
္မသြင္းေပးပါ။ရက္၃၀ျပည့္လွ်င့္ေရေလးလက္မသြင္းပါ။

*အဆင့္ငါးအေနနဲ႔ကေတာ့စပါးခင္း၏ေပသံုးဆယ္
လွ်င္စပါးလင္တစ္ပင္စိုက္ေပးပါ။ေပးသံုးဆယ္ပတ္လည္တြင္စပါးလင္ေလးပင္ရွိရပါမည။္စပါးလင္သည္စပါးျမစ္ဖုေရာဂါနဲ႔အဖ်က္ပိုးကိုကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည။္လယ္ကန္သင္းတြင္ထပ္တရာပန္းနဲ႔မုယားၾကီးပင္ကိုေပသံုးဆယ္တစ္ပင္စိုက္ေပးပါ။ဖလံပိုးနဲ႔ငေျမာင္ေတာင္ရန္ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။စပါးခင္းထဲတြင္အျပာေရာင္နွင့္အစိမ္းေရာင္ေတာက္ေတာက္စကၠဳကပ္ျပားေတြကိုဆီသုပ္ျပီးမ်ားမ်ားလိုက္ေထာင္ေပးပါ။လိပ္ျပာျဖဴနွင့္ႏွံစိမ္းနွံေျခာက္ေကာင္ရန္ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။

*အဆင့္ေျခာက္ကေတာ့ တစ္ပတ္တစ္ခါအျမစ္ဖြျခင္း
ေပါင္းနုတ္ျခင္းလုပ္ေပးပါ။အပင္ရက္၂၀သားမွာစ၍ငါးအမိုင္န ိုသီးစံုအမိုင္နို မိမိနွစ္သက္ရာကိုသံုးရက္တစ္ခါအခင္းထဲလိုက္ဖ်န္းပါ။သံုးရက္တစ္ခါပိုးေဆးဖ်န္းပါပိုးမေတြ႕လဲဖ်န္းပါ။

*အဆင့္ခုနွစ္ကေတာ့စပါးနို႔ရည္တည္ျပီဆိုလွ်င္
ငါးအမိုင္နို သစ္သီးအမိုင္နို မိမိနွစ္သက္ရာအပင္အား
ေဆးေဖ်ာ္ရည္ထဲကိုႏြားက်င္ငယ္တစ္လီတာကိုေဆးဖ်န္းပံုးတစ္ပံုးႏႈံန္းနဲ႔တစ္ဧက၃ပံုးဖ်န္းပါ။မနက္ေစာေစာေပါက္တဲ႔က်င္ငယ္ဦးပါ။ က်င္ငယ္ေရဟာယူရီးယားဓာတ္ကိုယူတာပါ။အႏံွေအာင္သည္ထိသံုးရက္ၿခားအားေဆးနဲ႔ပိုးေဆးမႈိေဆးဖ်န္းဖို႔လိုပါသည္္။သံုးရက္ျခားျဖန္းေသာေၾကာင့္သဘာဝအားေဆးပိုးေဆးမိႈေဆးသာလ်ွင္အႏၲရယ္မရွိေၾကာင္းအာမခံနိုင္ပါမည္။

မိုးေဝ

No comments:

Post a Comment