Latest News

Saturday, January 19, 2019

တနသၤာရီကမ္းနီးေရျပင္တြင္ ကမ္းေဝး တရြတ္ဆြဲ ငါးဖမ္းေလွမ်ား ဥပေဒမဲ့ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးမႈမ်ားရွိေန

တနသၤာရီကမ္းနီးေရျပင္တြင္ ကမ္းေဝး တရြတ္ဆြဲ ငါးဖမ္းေလွမ်ား ဥပေဒမဲ့ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးမႈမ်ားရွိေန

ၿမိတ္    ဇန္နဝါရီ    ၁၇

တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္းေရျပင္သည္ ေရမိုင္ ၈ဝဝ   ရွည္လ်ားကာ  ကမ္းနီး၊ ကမ္းေဝးငါးဖမ္းေလွမ်ားျဖင့္  ေရလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၾကၿပီး  ေဒသခံျပည္သူမ်ားက  စားဝတ္ေနေရးအတြက္  မိ႐ိုးဖလာ    တံငါလုပ္ငန္းျဖင့္  ဝမ္းစာရွာေဖြလုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ  ကမ္းနီးေရျပင္တြင္ ကမ္းေဝးတရြတ္ဆြဲ ငါးဖမ္းေလွမ်ားမွ ေလွနာမည္ႏွင့္ နံပါတ္မ်ားကိုပိတ္၍ ဥပေဒမဲ့ ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။
ကမ္းေဝးတရြတ္ဆြဲ   ငါးဖမ္းေလွ မ်ားက ဥပေဒမဲ့ ဝင္ေရာက္ ငါးဖမ္းဆီးလာ ၾကသျဖင့္ ေဒသခံမ်ား  အလုပ္အကိုင္ အခက္အခဲ          ျဖစ္လာၾကသည္ကို   သက္ဆိုင္ရာသို႔    လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားက      တင္ျပၾကေသာ္လည္း ေအာက္ေျခတြင္    ငါးခိုးဖမ္းျခင္းကိစၥ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္း      မရွိသျဖင့္     ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္    အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္         ဦးေဇာ္ဟိန္းက ႏိုဝင္ဘာလတြင္        ေရျပင္ကြင္းဆင္း၍ ဥပေဒမဲ့ ငါးခိုးဖမ္းခဲ့ၾကသည့္ ကမ္းေဝး တရြတ္ဆြဲ   ငါးဖမ္းေလွ ၁ဝ စင္းကို ဒံုးေညာင္မႈိင္းေက်းရြာအနီး၊ ဒိုမယ္ကြၽန္း အနီးႏွင့္ မလိကြၽန္းအေရွ႕ ကမ္းနီးေရျပင္ တို႔တြင္    မွတ္တမ္းမ်ား ရယူႏိုင္ခဲ့ကာ  သက္ဆိုင္ရာသို႔ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ တကြ တင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
''ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္မွာ  အဓိကကေတာ့ ကမ္းနီးေရလုပ္သားေတြ  မ်ားပါတယ္။ ကမ္းနီးေရလုပ္သားထဲမွာ ဝါလတ္ေလွကို ပိုင္ဆိုင္တဲ့သူ မရွိသေလာက္ပဲ။ တျခား ေနရာကလာၿပီး    ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးပါ တယ္။ ဒီေဒသမွာ တရားမဝင္ ငါးခိုးဖမ္း ေလွႀကီးေတြ    ငါးခိုးဖမ္းတဲ့အတြက္ ေၾကာင့္  ျပည္သူေတြ  စားဝတ္ေနေရး ခက္ခဲေနပါတယ္။   ဒီေဒသမွာ    ေရရွည္ ရပ္တည္ဖို႔  မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။  စီးပြား ေရးကလည္း အင္မတန္ထိခိုက္ေနတယ္ လို႔ တင္ျပၾကတယ္။  လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ လည္း ကြၽန္ေတာ္ အႀကိမ္ႀကိမ္တင္ျပ တယ္။ ဒါေပမယ့္ ေအာက္ေျခေျမျပင္မွာ ထိေရာက္စြာအေရးယူႏိုင္မႈ  အားနည္း ပါတယ္။ အဲဒီလို အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္တဲ့ အတြက္ ကြၽန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ ႏိုဝင္ဘာ ၃ ရက္ကေန ၁ဝ ရက္အထိ ကြင္းဆင္းၿပီး အေထာက္အထား ရယူခဲ့ပါတယ္''ဟု  အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္  ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ဟိန္းက ေျပာသည္။
တရြတ္ဆြဲ   ကမ္းေဝးငါးဖမ္းေလွ (ဝါလတ္) ေလွႀကီး ၁ဝ စင္းသည္ ကမ္းနီး ေရျပင္သို႔ ဥပေဒမဲ့ဝင္ေရာက္  ဖမ္းဆီးခဲ့ ျခင္းအေပၚ ထိေရာက္စြာအေရးယူေပးရန္ တိုင္ၾကားလာျခင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဇန္နဝါရီ ၁၄ ရက္က ၿမိတ္ခ႐ိုင္ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ ငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ေရလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ား ႏွင့္ ေရယာဥ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား  ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
ဥပေဒမဲ့ ဝင္ေရာက္ဖမ္းဆီးခဲ့သည့္ တရြတ္ဆြဲ ကမ္းေဝးငါးဖမ္းေလွ(ဝါလတ္) ေလွႀကီး ၁ဝ စင္းသည္ အေထာက္အထား  မ်ားျဖင့္ အျမန္ဆုံးစိစစ္အေရးယူႏိုင္ေရး အတြက္ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန  ဒုတိယ တိုင္းေဒသႀကီး ဦးစီးမွဴး ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ကို    ဖြဲ႕စည္းတာဝန္ေပးခဲ့ေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
'' တင္ျပထားတဲ့   ေနရာေတြက ဥပေဒမဲ့ဝင္ေရာက္ ဖမ္းဆီးခဲ့တဲ့ ကမ္းေဝး ေလွေတြဟာ       ကမ္းနီးဧရိယာထဲ ေရာက္ေနတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဘယ္အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔မွ နာမည္ေတြ     နံပါတ္ေတြ     မဖုံးအုပ္ဖို႔ òန္ၾကားထားတာ    ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါလည္းပဲ တရားမဝင္ဘူး ဆိုတာ   ေပၚေပါက္တယ္။ ေဖာ္ထုတ္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာက ဘယ္ေလွေတြလဲ၊ ပိုင္ရွင္က ဘယ္သူလဲ၊ လိုင္စင္နံပါတ္က ဘယ္ေလာက္လဲေဖာ္ထုတ္မွာပါ။အၾကမ္း ဖ်င္းေတာ့ရေနပါၿပီ။    ျပန္တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးၿပီး တစ္စင္းခ်င္းစစ္ေဆးမယ္''ဟု  ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန    ဒုတိယတိုင္း ေဒသႀကီး   ဦးစီးမွဴး ဦးျမင့္ေရႊက  ေျပာ သည္။
ကမ္းေဝးငါးဖမ္းစက္ေလွမ်ားတြင္ (Vessel Monitoring System - VMS )ေရယာဥ္ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ ေရးကိရိယာ  တပ္ဆင္ႏိုင္ေရးအတြက္  ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ VMS ကိရိယာ တပ္ဆင္ျခင္း     စီမံကိန္းလုပ္ငန္းကို  ၂ဝ၁၉- ၂ဝ၂ဝ  ခုႏွစ္ ငါးဖမ္းရာသီတြင္ တပ္ဆင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္    ပင္လယ္ျပင္သို႔ ထြက္ခြာမည့္ တရြတ္ဆြဲကမ္းေဝးငါးဖမ္းေလွမ်ားကို OSS ၿမိတ္စစ္ေဆးေရးစခန္း တြင္ ငါးဖမ္းေလွပဲ့နင္းမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီ/ ေအးဂ်င့္မ်ားကို တာဝန္ရွိသူ မ်ားက  ျမန္မာ့ပင္လယ္ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား၊ စည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအား ခ်ျပရွင္းလင္း၍ ပင္လယ္ျပင္တြင္  ငါးဖမ္းလုပ္ငန္း  လုပ္ ကိုင္စဥ္ ေရယာဥ္၏ အမည္ႏွင့္နံပါတ္ျပား မ်ားကို   ဖုံးအုပ္၍  ကမ္းနီးေရျပင္သို႔ ဝင္ေရာက္ငါးဖမ္းဆီးျခင္း မျပဳလုပ္ၾကရန္ ပဲ့နင္းမ်ားအား ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္ကာ ခံဝန္ကတိျပဳခ်က္မ်ား ရယူေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိေၾကာင္း ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။
''ကမ္းနီးကမ္းေဝး သတ္မွတ္ခ်က္ မွာ  ကြၽန္းေတြရဲ႕   အေဝးဆုံးကြၽန္းမွ ပင္လယ္ျပင္ဘက္ကို ကမ္းေဝးသတ္မွတ္ ေစခ်င္တယ္။  လက္ရွိ    ဥပေဒမွာက်ေတာ့ ကြၽန္းေတြကို   ပတ္ဝိုင္းၿပီး    တခ်ဳိ႕ကြၽန္း ေတြက   ကမ္းေဝးထဲေရာက္ေနတယ္။ ျပည္သူေတြ   အထင္အျမင္မွားေစတဲ့ ကမ္းနီးကမ္းေဝးျပႆနာျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ ပါတယ္။ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ စည္းကမ္းပ်က္ ေလွေတြမွာ  ေလွသားေတြ   အဖမ္းခံရတာ အက်ဳိးမရွိဘူး။ အျပစ္ရွိတဲ့ ပဲ့နင္းေတြကို ျပစ္ဒဏ္မ်ားမ်ားနဲ႔   ေလွပိုင္ရွင္ေတြ ဒဏ္ေၾကးေဆာင္တာကို  ေခတ္နဲ႔ေလ်ာ္ ညီစြာ ျမႇင့္တင္သင့္ပါတယ္။  ဥပေဒထဲမွာ ငါးဖမ္းေလွေတြကိုVMS ေျခရာခံစနစ္ ထည့္ထားမယ္ဆိုရင္ ဒီျပႆနာရဲ႕  ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ေျဖရွင္းၿပီးသားျဖစ္သြားမွာပါ''ဟု ဦးတင္ကိုကိုဦး (ငါတို႔အနာဂတ္ေရွ႕ ေဆာင္) က ေျပာသည္။

ၿမိတ္ခ႐ိုင္တြင္ ငါးဖမ္းလိုင္စင္ျဖင့္ ကမ္းနီး၊ ကမ္းေဝးငါးဖမ္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ ရြက္ေနသည့္     ငါးဖမ္းေလွမ်ားတြင္ ကမ္းနီးငါးဖမ္းစက္ေလွ  ၂၅ဝဝ ခန္႔ႏွင့္ ကမ္းေဝးငါးဖမ္းစက္ေလွ ၈ဝဝ  ခန္႔ရွိကာ ေရလုပ္သား   ၁၆ဝဝဝ   ေက်ာ္ရွိၿပီး တနသၤာရီ ကမ္း႐ိုးတန္းေရျပင္သည္ ေရထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းျဖင့္  ႏိုင္ငံျခား ဝင္ေငြ အဓိကရွာေဖြေပးေနေသာ ေဒသ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
ခိုင္ထူး( ျပန္/ဆက္ )

No comments:

Post a Comment