Latest News

Saturday, January 19, 2019

အာမခံပစၥည္းမပါဘဲ ေခ်းယူႏုိင္မည့္ ဘဏ္ေခ်းေငြစနစ္က လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္ျဖစ္လာႏုိင္

အာမခံပစၥည္းမပါဘဲ  ေခ်းယူႏုိင္မည့္ ဘဏ္ေခ်းေငြစနစ္က လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္းသစ္ျဖစ္လာႏုိင္

ေနျပည္ေတာ္   ဇန္နဝါရီ   ၁၇

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ   သတ္မွတ္ထားသည့္    အေပါင္ အာမခံပစၥည္းမ်ားမွအပ   က်န္နည္းျဖင့္    ေငြေခ်းယူျခင္းကို ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္မပိုသည့္ အတိုးႏႈန္းျဖင့္ ထုတ္ေခ်းရန္ကို လည္းေကာင္း၊ စုစုေပါင္းေခ်းေငြ၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကို သက္တမ္း သံုးႏွစ္ထက္ပိုသည့္ အိမ္ရာေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းခြင့္ျပဳျခင္း ကို လည္းေကာင္း၊ အာမခံပစၥည္းမ်ား ရယူကာ ေခ်းေငြမ်ားအေပၚ ေတာင္းခံႏိုင္သည့္ အျမင့္ဆံုးအတိုးႏႈန္းတို႔ကို လည္းေကာင္း ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ စတင္ သက္ေရာက္မႈရွိရန္အတြက္ ပုဂၢလိကဘဏ္မ်ားသို႔ òန္ၾကား ထားရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိုသူမ်ား၊   ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္လိုသူမ်ား အတြက္ အက်ဳိးရွိစြာအသံုးျပဳႏိုင္မည္ဆိုပါက   မ်ားစြာအခြင့္ အလမ္းျဖစ္ေစေၾကာင္း ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံမွ   သိရွိ ရသည္။
ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ေတြနဲ႔ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္
''လုပ္ငန္းခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔အတြက္ အရင္းအႏွီးက    ေတာ္ေတာ္ ေလး အေရးႀကီးပါတယ္။ အရင္းအႏွီးမွာလည္း ေခ်းေငြက႑က ေတာ္ေတာ္ေလး လိုအပ္တယ္။ အခုလို စဥ္းစားေပးတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအဖို႔ေရာ၊ အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္ဖို႔   ႀကိဳးစားေနသူ ေတြအတြက္ေရာ  ေတာ္ေတာ္ေလး  အဆင္ေျပႏိုင္မယ္လို႔ ထင္ပါ တယ္။ တစ္ဖက္မွာလည္း ေငြေၾကးနဲ႔ဘဏ္လုပ္ငန္း    ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မွသာ တိုင္းျပည္ရဲ႕စီးပြားေရးက ခိုင္မာမႈရွိၿပီး ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလည္း ပိုမိုဝင္ေရာက္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းျဖစ္လာႏိုင္ ပါမယ္။ ဘဏ္ေတြကလည္း လုပ္ႏိုင္ကိုင္ႏိုင္ၿပီး  လုပ္ငန္းရွင္နဲ႔ ျပည္သူကလည္း   ဘဏ္လုပ္ငန္းစနစ္ေတြနဲ႔   ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္ ရွိလာၿပီဆိုရင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္တဲ့ေနရာမွာ   ပိုၿပီး သဟဇာတျဖစ္လာဖို႔ရွိတယ္''ဟု  ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ ႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ခ်ဳပ္ (UMFCCI)မွ ဥကၠ႒   ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက   ေျပာၾကား သည္။
အိမ္ရာပုိင္ဆုိင္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ား ေကာင္းမြန္လာ
ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္က  ဗဟိုဘဏ္မွ   ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား အား စုစုေပါင္းေခ်းေငြ၏ ငါးရာခိုင္ႏႈန္းကို သက္တမ္း သံုးႏွစ္ ထက္ပိုသည့္ အိမ္ရာေခ်းေငြအျဖစ္ ထုတ္ေခ်းခြင့္ျပဳခဲ့ၿပီး ဘဏ္ မ်ား၏ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အိမ္ရာပိုင္ဆိုင္မႈအခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစေရး အတြက္ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။   ဘဏ္မ်ား သည္ ယင္းေခ်းေငြငါးရာခိုင္ႏႈန္းအတြင္း အိမ္ရာေခ်းေငြမွအပ သက္တမ္းသံုးႏွစ္ထက္ပိုသည့္   အျခားေသာေခ်းေငြမ်ားကို ထုတ္ေခ်းလိုပါက ေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္ႏွင့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပ၍    ကိစၥရပ္တစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ဗဟိုဘဏ္သို႔တင္ျပ၍   ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းခံရမည္ဟုလည္း òန္ၾကားထားေၾကာင္း သိရသည္။
ဘဏ္ေတြအားလံုး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔လို
၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ကၻာ့ဘဏ္၏  အစီရင္ခံစာအတြင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ ပုဂၢလိကစီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား တည္ၿငိမ္ခိုင္မာသည့္ ေမခ႐ိုစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားႏွင့္ မူဝါဒမ်ားကို အားေပးေဖာ္ေဆာင္ရန္ အႀကံေပးထားသည္ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ အတိုးႏႈန္းမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေခ်းေငြက႑ ပိုမိုလြယ္ကူေအာင္   ေဆာင္ရြက္ ေပးျခင္းတို႔သည္     ေကာင္းမြန္သည့္    အလားအလာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ''ပို႔ကုန္တိုးခ်ဲ႕ဖုိ႔အတြက္   လယ္ယာက႑၊ သီးႏွံ၊   သားငါး၊ ေရထြက္ကုန္နဲ႔  ပုဂၢလိက အေသးစားစက္မႈလုပ္ငန္းေတြကိုပဲ အားကိုးေနရတာ။  ကိုယ့္ႏိုင္ငံကလည္းTrade Big Model  ျဖစ္ေနတယ္။ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေပမယ့္ သြင္းကုန္ကို မလႊမ္းမိုး ႏိုင္ေသးဘူး။ ဒါကို ေက်ာ္ျဖတ္ဖို႔က ေခ်းေငြရရွိဖို႔က အဓိကပါပဲ။ ဒါမွလည္း ျပည္ပသြင္းကုန္ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး  ကိုယ့္လိုအပ္ခ်က္ကို ကိုယ္ျဖည့္ႏိုင္ဖို႔ Trade Space  Model   ျဖစ္လာမွာမို႔ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဘဏ္ေတြအားလံုးလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔လိုအပ္တယ္''ဟု ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္ ဦးစိန္ေမာင္ က ေျပာၾကားသည္။
ဘဏ္ေတြတည္ၿငိမ္ဖို႔က  အေရးႀကီး
သို႔ေသာ္ တစ္ဖက္တြင္လည္း   အေပါင္ပစၥည္းမပါရွိဘဲ ေငြေခ်းျခင္းသည္ ဘဏ္မ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္သင့္သည့္အရာမ်ားစြာရွိၿပီး အတိုးႏႈန္းကိုလည္း  ဗဟိုဘဏ္က  အျမင့္ဆံုး သတ္မွတ္ေပးထားသည့္ ၁၆  ရာခိုင္ႏႈန္းမဟုတ္ဘဲ   ေလွ်ာ့ခ်ေပး မည္ဆိုပါက ဘဏ္မ်ား လုပ္သာကိုင္သာရွိႏိုင္ရဲ႕လား  ဆိုသည္ကို လည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိန္ေမာင္က သံုးသပ္ျပသည္။ ''အမွန္ေျပာရရင္   ဘဏ္ေတြတည္ၿငိမ္ဖို႔က လည္း အေတာ္ေလးအေရးႀကီးတယ္။   လုပ္ငန္းခ်ဲ႕မယ့္သူ၊ ေငြေခ်းမယ့္သူကိုပဲ စဥ္းစားေပးလို႔ေတာ့မရဘူး။ ဘဏ္ေတြက လည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈေတြ၊   အတိုးႏႈန္းတြက္ခ်က္မႈေတြကလည္း ေတာ္ေတာ္ေလးအေရးႀကီးတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ တိုင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြားေရးအတြက္ကေတာ့ လမ္းစေပါ့ေလ။   လုပ္ရဲကိုင္ရဲဖို႔ လည္း လိုပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာက အေပါင္မပါဘဲ ေငြေခ်း ဖို႔ဆိုတာ အရပ္ထဲမွာေတာင္ ေတာ္ေတာ္ေလးမလြယ္တဲ့ ကိစၥ ပဲေပါ့။ ဒါကို ဘဏ္ေတြကလည္း  စဥ္းစားမိမွာပဲ။   ဒါေပမယ့္ အၿပိဳင္အဆုိင္ေခတ္ႀကီးဆိုေတာ့ ေခ်းလိုသူေတြဘက္ကလည္း ကိုယ့္လိုအပ္ခ်က္၊ ကိုယ္တတ္ႏိုင္တဲ့ ေသခ်ာတဲ့အရာကို ေစာင့္ၿပီး စနစ္တက်နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးဖို႔ေတာ့ လိုအပ္တယ္။ အမွန္က အားလံုးနဲ႔ဆိုင္တဲ့ကိစၥလို႔ေတာင္   ေျပာလို႔ရတယ္။ ဘဏ္ေတြခိုင္မာေနမွလည္း တိုင္းျပည္စီးပြားေရးက   ပန္းပန္ ႏိုင္မွာေလ''ဟု ဦးစိန္ေမာင္က ဆက္ေျပာသည္။
အေပါင္အာမခံပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထား
လက္ရွိတြင္ အာမခံပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ေျမႏွင့္ အေဆာက္ အအုံ၊ ေရႊႏွင့္ေရႊထည္ပစၥည္း၊  စိန္ႏွင့္ အဖိုးတန္ေက်ာက္မ်က္ ရတနာမ်ား၊ ေငြစုလက္မွတ္၊ အစိုးရေငြတိုက္စာခ်ဳပ္၊ စာရင္းေသ အပ္ေငြ(အခ်ိန္ပိုင္းအပ္ေငြ)၊ အေပါင္ျပဳႏိုင္သည့္   ေငြေခ်း သက္ေသခံလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ လႊဲေျပာင္းႏိုင္ေသာ   စာခ်ဳပ္ စာတမ္းမ်ား၊ လက္ေရာက္အေပါင္၊ ေခ်းေငြအာမခံျဖင့္ ေခ်းေငြ မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္မွ   အခါအားေလ်ာ္စြာ သတ္မွတ္သည့္ အေပါင္ပစၥည္းမ်ား စသည္တို႔သည္ အေပါင္ အာမခံပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး  ယင္းပစၥည္းမ်ား ရယူ၍ ထုတ္ေခ်းသည့္  ေခ်းေငြအေပၚ   ေတာင္းခံႏိုင္သည့္ အျမင့္ဆံုးအတိုးႏႈန္းကို  ၁၃   ရာခုိင္ႏႈန္းထက္   ေက်ာ္လြန္ ေကာက္ခံျခင္းမျပဳရန္ ဗဟိုဘဏ္က ဇန္နဝါရီ ၁၅ ရက္ ရက္စြဲ ျဖင့္ òန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ထားသည္။
ေငြေခ်းႏုိင္ေရး နည္းလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္
အျခားအာမခံပစၥည္းရယူ၍ျဖစ္ေစ၊ အာမခံပစၥည္းမပါဘဲ ျဖစ္ေစ ထုတ္ေခ်းႏိုင္သည့္ ေခ်းေငြမ်ားအေပၚ  ေတာင္းခံႏိုင္ သည့္ အတိုးႏႈန္းကို ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ေက်ာ္လြန္ေကာက္ခံ ျခင္းမျပဳရန္လည္း ဗဟိုဘဏ္က òန္ၾကားထားရာ ယခုအခ်ိန္ တြင္ ဘဏ္မ်ားသည္လည္း ဘဏ္တိုးႏႈန္းသတ္မွတ္ေရး၊ မိမိ ဘဏ္ႏွင့္ သင့္ေတာ္မည့္  အေပါင္ပစၥည္းမပါ   ေငြေခ်းႏုိင္ေရး အတြက္ နည္းလမ္းမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ျပင္ဆင္ေနၾကသည္ကို လည္း ျမင္ေတြ႕ရသည္။
ဘဏ္စနစ္နဲ႔ အသားက်ဖို႔ လိုအပ္ခ်က္ရွိေန
''အေသးစားနဲ႔ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ အတြက္ ေငြေခ်းတဲ့ စနစ္သစ္တစ္ခုတိုးလာတယ္လို႔ ယူဆပါ တယ္။ ေကာင္းတဲ့အလားအလာလ႔ိုလည္း   ခံစားမိပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဘဏ္ေတြဘက္   ျပန္ၿပီးစဥ္းစားေပးရမယ့္ အပိုင္းရွိတယ္။ အားလံုးက အတိုးႏႈန္းျမင့္လို႔ ေဝဖန္ေျပာဆို ေနတာေတြရွိတယ္။  ဒါေတာင္ အေပါင္ပစၥည္းပါတဲ့အေပၚ ဘဏ္က အတိုးႏႈန္းမ်ားတယ္ဆိုၿပီးေျပာၾကတယ္။ ဘဏ္ဘက္ ကေန ၾကည့္ေတာ့လည္း သူတို႔ဆီမွာ လာအပ္ရင္ ရွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း ယူတယ္။ ျပန္ေခ်းရင္ ၁၃  ရာခိုင္ႏႈန္းေအာက္ေခ်းတယ္။ ဒါမွလည္း ရပ္တည္လို႔ရမွာေပါ့။ အျပင္မွာ ေခ်းတာနဲ႔  ယွဥ္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ားႀကီးသက္သာေနေသးတယ္လို႔  ေျပာရင္ ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ အျပင္မွာက ဘဏ္ေတြမွာေခ်းရသေလာက္ မခက္ခဲဘူး။ လိုအပ္ခ်က္ေတြ၊ စနစ္ေတြက ဘဏ္မွာေငြေခ်းရင္ ပိုၿပီးအလုပ္႐ႈပ္တယ္။ အခုလို အလြတ္သေဘာနဲ႔   ေခ်းမယ္ ဆိုရင္လည္း သူတို႔ဘက္က ျပင္ဆင္ထားမွာေတြ   အမ်ားႀကီး ရွိႏိုင္တယ္။ ဥပမာ အာမခံမယ့္သူေတြ ကန္႔သတ္လာႏိုင္တယ္။ လုပ္ငန္းနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေထာက္အထားေတြ ပိုၿပီးအေသးစိပ္ ေတာင္းခံလာႏိုင္တယ္။ ေခ်းေငြပမာဏကိုလည္း  ကန္႔သတ္ လာႏုိင္တယ္။  သူတို႔ကလည္းRiskက  ႀကီးတယ္ေလ။ ဘဏ္စနစ္၊  ေခ်းေငြစနစ္နဲ႔    အသားက်ဖို႔အတြက္ကေတာ့ လိုအပ္ခ်က္ေတြက ရွိေနဦးမွာပဲ''ဟု  ကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးက သႉအျမင္ကို ေျပာျပသည္။
ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရရွိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေန
လက္ရွိတြင္ ဘဏ္စနစ္သည့္   အခ်င္းခ်င္းအျပန္အလွန္ ေစာင့္ၾကည့္႐ိုင္းပင္းေနၾကရသည့္ အေနအထားတြင္ရွိေသးၿပီး ဘဏ္မ်ားသည္ ဗဟိုဘဏ္၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအတိုင္း လိုက္နာၾကရကာ အရန္ေငြေၾကးမ်ားသတ္မွတ္ျခင္း၊   အသံုး စရိတ္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားစသည့္  စရိတ္စကမ်ားစြာကိုလည္း ေျဖရွင္းၾကရသည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း   စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သူအမ်ားစုသည္ လက္ရွိအေျခအေနအရ  ဘဏ္တိုး ႏႈန္းမ်ား ျမင့္မားေနျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရရွိႏိုင္ ရန္ ခက္ခဲေနၾကသည္လည္းျဖစ္ရာ ဘဏ္တိုးႏႈန္း ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္း အျမင့္ဆံုးျဖင့္ အာမခံပစၥည္းမထားရွိရဘဲ   ေငြေခ်းယူႏိုင္ရန္ အတြက္လည္း လြယ္ကူမႈမရွိႏိုင္ေၾကာင္း    ေျပာၾကားသူမ်ား ကိုလည္း ျမင္ေတြ႕ရသည္။
''ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ ေငြေခ်းႏိုင္တဲ့ ပံုစံသစ္တစ္ခုကို ရလာၿပီ လို႔ပဲ သတ္မွတ္ရမွာပါ။ ျပန္ဆပ္ႏိုင္မယ့္ အတိုးႏႈန္းျဖစ္မလား ဆိုတာေတာ့ ေခ်းမယ့္သူတစ္ဦးခ်င္းစီနဲ႔ သက္ဆိုင္ပါလိမ့္မယ္။ သႉလုပ္ငန္းက က်ိန္းေသ ျပန္ၿပီးဝင္မယ့္လုပ္ငန္းမ်ဳိးျဖစ္မယ္။ အလားအလာလည္းရွိမယ္။ ေဖာက္ထြက္ႏိုင္မယ္ဆိုတာ ေသခ်ာ ရင္ေတာ့ ဘဏ္တိုးႏႈန္းက အဆင္ေျပပါလိမ့္မယ္။ အျပင္မွာ အာမခံမပါဘဲ ေခ်းငွားမယ္ဆိုရင္ ေပးရမယ့္ အတိုးႏႈန္းနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ ရင္ေတာ့ တစ္ႏွစ္ကို ၁၆ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္ဆိုတာ အဆိုးႀကီး မဟုတ္ႏိုင္ဘူးလို႔ေတာ့ ထင္ပါတယ္။ မတတ္သာတဲ့အဆံုးမွာ ေတာ့ ေခ်းေငြယူသင့္လည္း   ယူရေတာ့မွာေပါ့။   ဒါေပမယ့္ ခ်ိန္ဆတတ္ဖို႔ေတာ့ ပိုၿပီးလိုအပ္ပါတယ္။ ဘဏ္ေတြကေတာ့ မၾကာခင္မွာ အၿပိဳင္အဆိုင္ ဘယ္လိုဘဏ္တိုးႏႈန္းနဲ႔၊ ဘယ္လို ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြနဲ႔  ေငြေခ်းေပးမယ္ဆိုတာမ်ဳိး   ေၾကာ္ျငာ တာေတြ ျမင္လာရေတာ့မွာပဲ။    ဒါေပမယ့္   အၿပိဳင္အဆိုင္ အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ေပးၾကမယ္လို႔ေတာ့ မထင္ဘူး''ဟု စီးပြားေရး လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးက သႉအျမင္ကို ေျပာျပသည္။
ခင္ရတနာ

No comments:

Post a Comment