Latest News

Saturday, December 1, 2018

ေရွ႕ေနႏွင့္ ဓမၼ

ေရွ႕ေနႏွင့္  ဓမၼ


နိဒါန္း
''ဆရာ''
''ဗ်ာ''
''ဆရာမ်က္ႏွာမေကာင္းပါလား''
''ေအးဗ်ာ''
''ပူပင္ေသာကမ်ား ရွိေနလို႔လား''
''ေအးဗ်ာ''
''တရားဓမၼႏွင့္ ေျဖၾကည့္ပါလားဆရာ''
''ေအးဗ်ာ''
''ဆရာကလည္း ေအးဗ်ာေတြခ်ည္းပဲ''
''ေအးဗ်ာ''
''ဘာလို႔ ေအးဗ်ာေတြခ်ည္း ေျပာေနရတာလဲ။ မရွင္း
ဘူး''
''ေၾသာ္ - ေသာကဆိုတာကေတာ့ လူတိုင္းရွိတတ္
တာမ်ိဳးပဲ။ အပူမီးလို႔ေခၚမလား''
''ေသာကကိုဘယ္လို ေျပေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ၾက
မွာလဲဆရာ''
''ဒီလိုေလဗ်ာ''

ဓမၼႏွင့္ကင္းကြာေနရျခင္း

ဓမၼႏွင့္ကင္းကြာေနရျခင္းသည္   လြတ္ၿငိမ္းမႈႏွင့္ ကင္းကြာၿပီး ေနရျခင္းျဖစ္၏။

(စာေရးဆရာႀကီး ပါရဂူ ဘာသာျပန္ေသာ ငွက္ဓမၼ
သဘင္စာအုပ္မွ အလြန္မွန္ကန္၍ ႏွစ္ၿခိဳက္ဖြယ္ေကာင္း
လွေသာ စာပိုဒ္ျဖင့္ နိဒါန္းျပဳပါရေစ။)

ဆရာႀကီးပါရဂူ

စာေရးဆရာႀကီး ပါရဂူသည္ အလြန္ထင္ရွားသူ
ျဖစ္ပါ၏။ အေတြးအေခၚစာေပမ်ား ေရးသားသူျဖစ္ပါ၏။
စာေပေရးရာစုံလင္စြာ       ကြၽမ္းက်င္သူျဖစ္ပါ၏။
ကြၽန္ေတာ္ငယ္စဥ္ ေက်ာင္းသားဘဝကတည္းက ဆရာ
ႀကီးပါရဂူ၏ စာအုပ္မ်ားကို ဖတ္ဖူးပါ၏။ ဆရာႀကီး၏
စာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားသို႔လည္း ရွာေဖြတက္ေရာက္ခဲ့
ဖူးပါ၏။ ဆရာႀကီး၏ စာၾကည့္တိုက္သို႔လည္း ေရာက္ဖူးပါ
၏။ ဆရာႀကီးပါရဂူ၏ စာအုပ္စာေပမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္
ေလးေလးစားစား ရွာေဖြဖတ္႐ႈမိပါ၏။

ငွက္ဓမၼသဘင္

ရန္ကုန္ေ႐ႊစာေပတိုက္က ထုတ္ေဝသည့္ စာေရး
ဆရာႀကီးပါရဂူ ဘာသာျပန္ေသာ ငွက္ဓမၼသဘင္ စာအုပ္
ကေလးမွာ ေသးေသးကေလးျဖစ္ပါ၏။ ဤစာအုပ္ေသး
ေသးက ကြၽန္ေတာ္၏ရင္ကို ေအးျမေစပါ၏။ ေသာကေပြ
ေသာ အမႈအခင္းမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ေန႔စဥ္ႀကံဳေတြ႕ေနရ
ပါသည္။ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟေတြ ဖုံးလႊမ္းေန
ေသာ၊ မတရားေသာ ၊ အဂတိလိုက္စားေသာအမႈမ်ား၊ အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေန႔စဥ္ၾကားသိေနရပါ၏။ ဖတ္႐ႈ
ေနရပါ၏။ သူမ်ားအပူ ကိုယ့္အပူျဖစ္ေနပါ၏။ အပူေတြ
ကို ဘယ္လိုေျဖရွင္းရပါ့။ ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ရပါ့။ စနစ္
တက် ေျဖရွင္းေပးလိုပါ၏။ ေအးခ်မ္းေစလိုပါ၏။  တရား
ဓမၼသည္သာ အားကိုးရာျဖစ္ပါေပ၏။ ထိုအခ်ိန္ ထိုအခါ
တြင္ ဆရာႀကီးပါရဂူ၏ ငွက္ဓမၼသဘင္စာအုပ္က မ်ားစြာ
သင္ျပေပးေပသည္။ ေသာကအပူမီးကို ၿငိမ္းေအးေပးေပ
သည္။ ေက်းဇူးႀကီးလွေပစြ။

တိဗက္စာေပ (က်မ္းႏွစ္က်မ္း)
တိဗက္ေရွးေဟာင္းစာေပ၌ ဓမၼႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကဗ်ာအဖြဲ႕အႏြဲ႕ အမ်ားအျပားပါဝင္ပါသည္။ အဂၤလိပ္
ဘာသာျပန္ထားေသာ တိဗက္ဓမၼကဗ်ာ က်မ္းႏွစ္က်မ္း
ရွိသည္ဆိုပါ၏-

(၁) The Mila Grubum
      (The Hundred Thousand Songs of Milarepa)

(၂) Bya Chos rinchen phren-ba
    (The  Dharma   among  the  Birds,
a precious garland )

(၃) ဓမၼဆိုင္ရာ ဂႏၳဝင္ကဗ်ာမ်ားထဲက အႀကီးက်ယ္
ဆုံး ကဗ်ာက်မ္းတစ္က်မ္းျဖစ္ပါသည္။

တိဗက္မူရင္း   ကဗ်ာစာအုပ္ကို  ၁၉ဝ၄  ခုႏွစ္
ကာလကတၱားၿမိဳ႕၌ ပုံႏွိပ္ထုတ္ေဝသည္။ ယင္းကဗ်ာ
က်မ္းကို နာမည္ေက်ာ္ ဗုဒၶစာေပပညာရွင္ အက္ဒြပ္
ကြန္ေဇက ၁၉၅၅ ခုႏွစ္တြင္ တိဗက္ဘာသာမွ အဂၤလိပ္
ဘာသာသို႔ ျပန္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္စာအုပ္ အမည္မွာ " The Buddha's Law Among the Birds "
ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာျပန္ကို ပထမဆုံး အဂၤလန္
၌ ထုတ္ေဝခဲ့သည္။ ငွက္ဓမၼသဘင္သည္ " The Buddha's
Law Among the Birds"  ကို ျမန္မာစကားေျပ  ျပန္ထား
ျခင္းျဖစ္သည္။ ဓမၼႏွင့္ကဗ်ာကို ေပါင္းစပ္ထားသည္။ ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ တိုင္းလင္းစာေပက ထုတ္ေဝသည္။ ကြၽန္ေတာ္ႏွစ္ၿခိဳက္မိသမွ် ေကာက္ႏုတ္တင္ျပပါရေစ။

ေရွးေရွးတုန္းက

ေရွးေရွးတုန္းက ဘဒၵကပ္ကမၻာ ကာလအတြင္း
ဇမၺဴဒိပ္ႏွင့္ တိဗက္နယ္စပ္၌ 'ရမၼရတနာ' အမည္ရွိ
ေတာထူထပ္သည့္ သာယာၾကည္ႏူးဖြယ္ ေတာင္တစ္
ေတာင္ရွိသည္။ တရားက်င့္ႀကံ အားထုတ္ရာ ဆိတ္ၿငိမ္
ေဒသျဖစ္သည္။ ေက်းငွက္မ်ားေနၾကသည္။ သမင္၊ ဒရယ္၊ ေခ်ငယ္၊ စိုင္၊ ဆတ္စေသာသတၱဝါမ်ားသည္လည္း
ခုန္ေပါက္ေျပးလႊား ေပ်ာ္ပါးကစားေနၾကသည္။ ေက်ာက္
ေဆာင္မ်ားသည္ ေတာင္၏ ေလးဘက္ေလးတန္ကို အလွ
ဆင္ထားၾကသည္။ ေတာင္ေျခတစ္ခြင္၌မူ လင္းတ၊
လင္းယုန္ႏွင့္ အျခားေတာ္ဝင္ငွက္မ်ား ပ်ံသန္းေနၾက
သည္။ စမ္းေခ်ာင္းမ်ား၊ ေရကန္မ်ား၊ ေရအိုင္မ်ား၊ ေရတံခြန္
မ်ားလည္း တည္ရွိေနၾကသည္။ ေက်ာက္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေရခဲျပင္မ်ားမွ တသြင္သြင္စီးက်လာေသာေရသည္ ဝမ္းဘဲ၊ စင္ေရာ္စေသာ ေရငွက္မ်ားႏွင့္ ပနံရေနသည္။ ဥေဒါင္း၊ ၾကက္တူေရြး၊ က်ီးကန္းစေသာ သစ္ပင္ေပ်ာ္ငွက္
မ်ားေၾကာင့္လည္း ေတာစိုး သစ္ပင္ထိပ္ဖ်ားမ်ားသည္ တင့္တယ္လွပေနသည္။

ငွက္ဘုရင္

ထိုေတာ၌ ေက်းငွက္မ်ားကို တရားဓမၼေဟာျပရန္
အတြက္ ငွက္ဘုရင္ဥၾသငွက္သည္ စႏၵကူးပင္ႀကီးတစ္ပင္
ေအာက္၌ ႏွစ္ပရိေစၧဒၾကာျမင့္စြာ တစ္ေန႔လုံး တစ္ညလုံး
မလႈပ္မယွက္ သမာဓိဝင္စားေနသည္။

(၄) တစ္ေန႔သ၌ ေက်းသားတစ္ေကာင္က ငွက္ဘုရင္
ဥၾသငွက္ေရွ႕ေရာက္လာၿပီး ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလိုက္
သည္။

''ယေန႔အထိ တစ္ႏွစ္တာပတ္လုံး ဤစႏၵကူးပင္
ေအာက္၌ စကားလည္းမေျပာ၊ လႈပ္လည္းမလႈပ္၊ တိတ္
ဆိတ္ၿငိမ္သက္စြာ ဝပ္ေန၏။

''တစ္စုံတစ္ခုေသာ အေၾကာင္းအရာသည္ သင္၏ စိတ္ႏွလုံးကို အေႏွာင့္အယွက္ျပဳေနပါသေလာ။

သင္၏ သမာဓိကို မည္သည့္အခ်ိန္၌ အဆုံးသတ္ၿပီး
လွ်င္ အစာအာဟာရအားလုံးထဲက အနံ႔အရသာႏွင့္ အျပည့္စုံဆုံး ဤသစ္ေစ့ကို သုံးေဆာင္မည္နည္း။

ငွက္ဘုရင္က ျပန္ၾကား

စကားအရာ လိမၼာၾ<ြကယ္ဝေသာ ''အို-ေက်းသား--- နားေထာင္ပါေလာ့။

''ကြၽႏ္ုပ္သည္ ဘဝသံသရာအေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္
စဥ္းစားေန၏ ။ ဤဘဝသံသရာ၌ အႏွစ္သာရ ဘာတစ္ခု
မွမေတြ႕ရေပ။ ယခုအခ်ိန္ထိ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ တစ္ဆက္
ၿပီးတစ္ဆက္ ကြယ္လြန္ေသဆုံးၾကသည္ကိုသာ ေတြ႕ျမင္
ေနရ၏။

''သတၱဝါမ်ားသည္ အစားအေသာက္အတြက္ အသတ္ခံၾကရ၏။ မည္မွ်သနားစရာေကာင္းသနည္း။

''ခံတပ္မ်ားလည္း ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားမည္။ အသစ္ဆုံး
ခံတပ္သည္ပင္ ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားၿပီ။

''ေျမအေဆာက္အအုံ၊ ေက်ာက္အေဆာက္အအုံ
မ်ားလည္း ၿပိဳက်ပ်က္စီးသြားၾကၿပီ။ မည္မွ်ဝမ္းနည္း
ဖြယ္ေကာင္းသနည္း။

''ရန္သူမ်ားသည္ သိုမွီးသိမ္းဆည္းထားေသာ ပစၥည္း
မ်ားကို ကုန္ဆုံးပ်က္စီးသြားေအာင္ လုပ္ပစ္လိုက္ၾကၿပီ။
ဤဥစၥာဓနကို ေလာဘရမၼက္ႀကီးစြာျဖင့္ စုေဆာင္းသိုမွီး
ထားျခင္းသည္ မည္မွ်သနားစရာေကာင္းသနည္း။

''အရင္းႏွီးဆုံးမိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ ကြဲကြာသြားရၿပီး ေနာက္ဆုံးအဆင့္ေရာက္သြားၾကရၿပီ။ မည္မွ်သနား
စရာေကာင္းသနည္း။

''ကိုယ့္မိတ္ေဆြ ကိုယ့္သားသမီးမ်ားကို ခင္တြယ္ၾက
၏။ အရာဝတၴဳအားလုံးသည္ ေရပြက္ပမာ အနိစၥတရား
မ်ားသာ ျဖစ္ၾက၏။

''အႏွစ္သာရရွိသည့္အရာဝတၴဳ ဘာတစ္ခုမွ မေတြ႕
ရေပ။

''ကြၽႏ္ုပ္သည္ ယခု ယင္းလႈပ္ရွားမႈမွန္သမွ်ကို အားလုံး
စြန္႔ပစ္လိုက္ၿပီ။

''မိမိ၏ အဓိ႒ာန္ခိုင္မာေစရန္အတြက္ ဤၿငိမ္းခ်မ္း
ေသာ စႏၵကူးပင္ေအာက္၌ ကြၽႏ္ုပ္တစ္ကိုယ္တည္း တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္စြာ ထိုင္ေန၏။ သမာဓိရေအာင္ တရားဘာဝနာ  ပြားမ်ားေန၏။

(၅) ''မိတ္ေဆြေက်းသား၊ ကြၽႏ္ုပ္ေျပာျပေသာ စကား
ကို ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ ရြယ္ရြယ္စားစား ေက်းငွက္ေတြ
အားလုံးအား တစ္ဆင့္ေျပာျပပါေလ။ (စာ-၉)

ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္စားစား

အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာ ေက်းငွက္မ်ားျဖစ္ၾကကုန္ေသာ ဥေဒါင္း၊ လင္းတ၊ ဘဲငန္း၊ ရစ္ျဖဴ၊ ၾကက္ဖ  စသည့္ ႀကီးႀကီးငယ္ငယ္ ရြယ္ရြယ္စားစား ငွက္ပရိသတ္တို႔သည္ ဥၾသငွက္ထံ ခ်ဥ္းကပ္လာၿပီး တရားဓမၼေဟာေျပာရန္ ေတာင္းပန္ၾကသည္-

(၁) အဝိဇၨာကို ခြင္းပစ္မည့္ အလင္းေရာင္ေပးပါရန္၊

(၂) ကိေလသာ အညစ္အေၾကးမွန္သမွ်ကို ဖယ္ရွား
ပစ္မည့္ တရားဓမၼကို ေဟာေျပာရန္  ေတာင္းပန္ၾကျခင္း
ျဖစ္ပါ၏။ (စာ-၁၄)

တရားဓမၼ

''အနိစၥတရားႏွင့္ မရဏတရားကို စဥ္းစားဆင္ျခင္
ရမည္။

''မေကာင္းမႈအကုသိုလ္ကို မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်
မက်ဴးလြန္ပါႏွင့္။

''ရတနာသုံးပါးကို အခ်ိန္မွန္ ရွိခိုးဦးခိုက္ၾက ေလာ့။
''တြယ္တာတပ္မက္မႈ မွန္သမွ် ဖယ္ရွား
ေဖ်ာက္ဖ်က္ၾက။
''သတိဝီရိယရွိၾက။

''စိတ္ႏွလုံးလႈပ္ရွားေထြျပားမရွိၾကႏွင့္။ (စာ-၁၇)

လိုက္နာက်င့္သုံး

တြယ္တာတပ္မက္မႈကို ျငင္းပယ္ျခင္း၊ အလုပ္
ကိုယုံၾကည္ျခင္း၊ အနိစၥတရားကို သတိရွိျခင္း
သည္ ထူးထူးျခားျခားတန္ဖိုးႀကီးမားေသာ ဓမၼသို႔
ခ်ဥ္းကပ္ေရာက္ရွိသြားျခင္း၏ အမွတ္လကၡဏာ ျဖစ္ေပ၏။

မေကာင္းမႈက်ဴးလြန္ျပဳလုပ္သူမ်ား

မေကာင္းမႈက်ဴးလြန္ ျပဳလုပ္သူမ်ားအတြက္
ဤငရဲျပည္သည္ နက္လည္းနက္၏။ က်ယ္
လည္းက်ယ္၏။

အဝတ္ႏွင့္အစားအတြက္ ေလာဘသည္ နက္
လည္းနက္၏။ က်ယ္လည္းက်ယ္၏။     

အတၱသံေယာဇဥ္ေႏွာင္ႀကိဳးသည္ နက္လည္း
နက္၏။ က်ယ္လည္းက်ယ္၏။

အလြန္နက္ေသာ၊ အလြန္က်ယ္ေသာ ဤဘဝ
သံသရာမွ ထြက္ခြာသြားႏိုင္ရန္အတြက္ အသင့္
ျပင္ဆင္ၾကစို႔။

(၆) ဓမၼႏွင့္ကင္းကြာေနရျခင္းသည္ လြတ္ၿငိမ္း
မႈႏွင့္ ကင္းကြာၿပီးေနရျခင္းျဖစ္၏။ သဒၶါတရားႏွင့္
ကင္းကြာလွ်င္ ဆုမြန္ႏွင့္ ကင္းကြာေနရလိမ့္ မည္။

ပညာႏွင့္ကင္းကြာေနလွ်င္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ
ႏွင့္ ကင္းကြာေနရလိမ့္မည္။

အက်င့္စာရိတၱေကာင္းႏွင့္ ကင္းကြာေနလွ်င္
အေဖာ္ေကာင္း၊ အေဖာ္မြန္ႏွင့္ ကင္းကြာေန
ရလိမ့္မည္။

စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာ

(၁)  တရားဘာဝနာ ပြားမ်ားျခင္းမရွိဘဲ ေသ
ဆုံးရေသာအခ်ိန္နာရီသည္ မည္မွ် စိတ္
မခ်မ္းေျမ့စရာ ေကာင္းသနည္း။

(၂)  မွန္ကန္ေသာ အဆုံးအျဖတ္မရွိသည့္
လူပုဂၢိဳလ္သည္   မည္မွ်စိတ္မခ်မ္းေျမ့
စရာ ေကာင္းသနည္း။

(၃)  ပညာမတတ္ေသာ ဆရာဂု႐ုသည္ မည္မွ် စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာေကာင္းသနည္း။

(၄)  ႐ိုေသကိုင္း႐ႈိင္းမႈမရွိေသာ  တပည့္သည္
မည္မွ်   စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာ ေကာင္း
သနည္း။ မယုံၾကည္   စိတ္မခ်ရေသာ
မိတ္ေဆြသည္ မည္မွ်စိတ္မခ်မ္းေျမ့စရာ     ေကာင္းသနည္း။

(၅)  တူညီေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မရွိသည့္ အိမ္
ေထာင္မိသားစုသည္    မည္မွ်စိတ္မခ်မ္း
ေျမ့စရာေကာင္းသနည္း။ (စာ-၄၅)

ဓမၼရသမ်ား

ဓမၼသည္ သိပၸံနည္းက်လွေသာဝါဒဟု ဆိုႏိုင္
သည္။

A.  Practical System

 (လက္ေတြ႕ျပည့္စုံေသာစနစ္)

B.  ethical System

 (ကိုယ္က်င့္တရားျပည့္စုံေသာစနစ္)

C.  Spiritual System

 (စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာျပည့္စုံေသာစနစ္)

D.  Philosophical System  (အေတြးအေခၚ
ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပည့္စုံေသာစနစ္)

ငွက္ေပါင္းစုံ

အိမ္ၾကက္ဖ၊ ငွက္ေတာ္၊ ေျမလူးငွက္၊ ဥေဒါင္း
ငွက္၊ ခ်ိဳး၊ သိမ္းငွက္၊ ေက်းသား၊ ဥၾသငွက္  ငွက္
အေပါင္း၏ ဓမၼသဘင္အၿပီးတြင္ အားလုံး
ရႊင္လန္းခ်မ္းေျမ့ၾကကုန္၏။   ဓမၼေရာင္ျခည္
ထြန္းေတာက္ၾက၏။ ပီတိေသာမနႆလႊမ္းျခံဳ
ၾက၏။ ဓမၼအႏွစ္သာရ ရရွိခံစားၾကကုန္၏။ ငွက္ပီတိသီခ်င္းသီဆိုၾက၊ ဝမ္းသာအားရ ကခုန္
ၾကေလသည္။ (စာ-၁၂၁)

နိဂုံးသင္ခန္းစာ

စာေရးဆရာႀကီးပါရဂူ ဘာသာျပန္ဆိုေသာ
'ငွက္ဓမၼသဘင္' သည္ ရႊင္လန္းေသာဓမၼတရား
ေပးစြမ္းပါသည္။    ခ်မ္းေျမ့သာယာရွိပါေပ
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဆရာႀကီးပါရဂူႏွင့္ ပညာရွင္
မ်ားအား ႐ိုေသစြာ ရွိခိုးအပ္ပါသတည္း။

ဦးဟန္ၫြန္႔ (ဥပေဒ)

No comments:

Post a Comment