Latest News

Monday, November 19, 2018

အက ်ဥ္းေထာင္အတြင္း က ်ေနာ္ဖတ္ဖူးခဲ့ေသာ ကဗ ်ာတပုဒ္။ (၁၀)


ဦးၾကည္တင္ဦးတို ့ အမႈတဲြေတြ ေထာင္က ်ၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္းမွာ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္အုပ္ခ ်ဳပ္ေရးအေၿခအေနေလးက အေတာ္ကေလးေပ ်ာ့ေၿပာင္းလာခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို ့ေပ ်ာ့ေၿပာင္းျခင္းက ေထာင္အာဏာပိုင္မ ်ားက သူတို ့၏ သေဘာဆႏၵေၾကာင့္ ေပ ်ာ့ေပ ်ာ့ေၿပာင္းေၿပာင္း ကိုင္တြယ္အုပ္ခဲ့ၾကၿခင္းမဟုတ္ပဲ
အၿပင္နိုင္ငံေရးအေၿခအေနမ ်ားေၾကာင့္သာၿဖစ္ေတာ့သည္။ စစ္အာဏာသိမ္းအစိုးရက သူတို ့ဦးစီးက ်င္းပေတာ့မည့္ အေယာင္ၿပ အမ ်ဳ ိးသား ညီလာခံၾကီးအတြင္း ၁၉၉၀ ေမ ၂၇ ရက္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြတြင္ အနိုင္ရရွိထားၿပီၿဖစ္ေသာ အမ ်ဳ ိး သားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ့ခ ်ဳပ္ပါတီက ဥကၠဌဦးေအာင္ေရႊတို ့ဟာ ညီလာခံတက္ေရာက္ရန္ သေဘာတူလိုက္ၾကသၿဖင့္ ၁၉၉၃ ႏွစ္ဦးပိုင္းကတည္းက ရပ္သြားေသာ ၄၀၁ ပုဒ္မႏွင့္ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားအား ၿပန္လြတ္ေပးေနေသာ အစီအစဥ္ကို ၿပန္စတင္ရန္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရး တပ္ဖဲြ ့မ ်ား အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ထဲသို ့၀င္ေရာက္ၿပီး ၿပန္လည္လြတ္ေပးေရး စစ္ေၾကာေရးမ ်ား ၿပန္စတင္လာသၿဖင့္ အင္းစိန္သီးသန္ေထာင္ အာဏာပိုင္မ ်ား၏ အုပ္ခ ်ဳပ္ ဖိႏွိပ္မႈတို ့ သိသိသာသာ ေလ ်ာ့ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ေတာ့သည္။ ထို ၄၀၁ စစ္ေၾကာေရးမ ်ားအရ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္အတြင္းက အမ ်ဳ ိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ့ခ ်ဳပ္မွ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စလွယ္ ဒုဗိုလ္မႈဳးၾကီးေဟာင္း ဦးေက ်ာ္ဆန္း၊ အမ ်ဳ ိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ့ခ ်ဳပ္ ေရႊဂံုတိုင္လမ္း တိုင္းရံုး၏ အိမ္ပိုင္ရွင္ ဦးေလး ဦးထြန္းၾကိဳင္၊၊ အမ ်ဳ ိးသားပါတီ(ရိုဟင္ဂ ်ာပါတီအမည္ခံ)မွ ဗိုလ္မႈဳးထြန္းေက ်ာ္ဦး၊ ဦးေက ်ာ္ၿမ၊ ဦးေက ်ာ္တင့္၊ ဦးေက ်ာ္တင့္ဗလီဆရာ၊ဦးေက ်ာ္စိုး ၊ ဦးလွေက ်ာ္ တို ့ၿပန္လြတ္သြားခဲ့သည္။

ထိုစစ္ေၾကာေရးတြင္ ေခၚယူစစ္ေၾကာခံရသူ လြတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ အန္ကယ္ဦးေစာ၀င္းကိုေတာ့ၿပန္မလႊတ္ေပးခဲ့ပါ။ ထိုကာလတြင္ လြတ္စစ္ေၾကာေရးမ ်ားရွိသၿဖင့္ က ်ေနာ္တို ့ အားလံုး အေနေခ ်ာင္ခဲ့ၾကရေတာ့သည္။ ထို ့သို ့အေနေခ ်ာင္စြာေနရသကဲ့သို ့ ေထာင္မၾကီးမွ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္သို ့ ေၿပာင္းေရြ ့ထားခံရေသာ ရာဇ၀တ္ လူဆိုးအုပ္စုလဲ ကြ ်န္းတိုက္တြင္ ေရာက္ေနၿပီး အၿပင္ဖက္တြင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ သြားလာခြင္ရေနၾကရာ ထိုသူမ ်ားက ေထာင္တေထာင္လံုး သြားလာေနခဲ့ၾကၿပီး နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားေနထိုင္ရာ တိုက္ေဆာင္မ ်ားပါ ၀င္ထြက္သြားလာ ေၿခရႈပ္ေနၾကသၿဖင့္ ၿပႆနာေပါင္းစံုမ ်ားလဲ တိုက္ေဆာင္မ ်ားသို ့ကူးစက္လာေတာ့သည္။ က ်ေနာ္တို ့တိုက္ေဆာင္မ ်ားလဲ တခန္းခ ်င္း(၁၅ )မိနစ္ဆင္းသည့္ အေၿခအေနမွ တိုက္ေဆာင္ရွိ အခန္း(၂၃)ခန္းအား (၄)စုခဲြကာ တစုကို မိနစ္(၃၀) ေရခ ်ဳ ိး၊ မိလႅာခ ်
ဆင္းခြင့္ရၾကသၿဖင့္ အုပ္စုလိုက္ေရခ ်ဳ ိး၊ အခ ်ိန္ပိုမ ်ားတြင္ လမ္းေလ ွ်ာက္စကားေၿပာ၊ တေယာက္က
အၿခားတေယာက္၏အခန္းတြင္ အခ ်ိန္ပို ၁၅ မိနစ္ေလာက္တြင္ ၀ိုင္းဖဲြ ့ၿပီး စုေ၀း ထိုင္ၿပီး စကားေၿပာၾကႏွင့္ ကိုယ္နဲ ့အတူဆင္းရသူေတြနဲ ့အတူ ဤကဲ့သို ့ ေနထိုင္ခြင့္ရသလို ့ မဆင္းရၾကေသးသူမ ်ား၏
အခန္းေပါက္၀မ ်ားတြင္ သြားေရာက္ စကားထိုင္ေၿပာၿခင္းၿဖင့္လည္း မိမိတို ့အခ ် ိန္ပိုေလးမ ်ားကို
အသံုးၿပဳၾကရသည္။ ထိုအခ ် ိန္က အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္တြင္းရွိ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားေတြကို
နယ္ေထာင္သို ့ေၿပာင္းေရြ ့ထားၿခင္းမရွိေသးသၿဖင့္ အေတာ္ကို လူစံုသလို လူလဲမ ်ားေသးသည္။
ဦးၾကည္တင္ဦးအတြက္ စာေပးအေၾကာင္း ၊ ကဗ ်ာအေၾကာင္းေတြ ေဆြးေႏြးရန္၊ မ ွ်ေ၀ရန္အတြက္ ဦးဇင္းဥဴဇ၀န(ကဗ ်ာဆရာစိုးမိုးသူ-ဒိုက္ဦး)၊ ကိုေအာင္ဂ ်မ္း(ကဗ ်ာဆရာ ေအာင္ဂ ်မ္းၿမိဳင္) တို ့ရွိၾကသလို ့၊ စာအေၾကာင္း ၊ ကဗ ်ားအေၾကာင္းေတြကို အထူးစိတ္၀င္စားသူေတြၿဖစ္ၾကသည့္ ထြန္းၿမင့္ေထြး( ဘိုးဘိုးၾကီး)၊ ေနရိန္ေက ်ာ္( လင္းေႏြးအိမ္)၊ ကိုသိန္းေအာင္(ရဲရဲေတာက္ သိန္းေအာင္)တို ့လို ဆည္းပူးေလ့လာ သင္ယူလိုသူမ ်ားကလဲ ဦးၾကည္တင္ဦးအတြက္ စကားေၿပာေဖၚ ရဲေဘာ္ေကာင္းမ ်ားၿဖစ္ၾကၿပန္သည္။

ၿမန္မာနိုင္ငံ၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့လည္ေခါင္ စာေပအေၾကာင္း ေၿပာဆိုေဆြးေႏြရာ ေနရာ၊ စာေရးဆရာ၊ ကဗ ်ာဆရာ၊ ထုတ္ေ၀သူ၊ ၿဖန္ ့ခ ် ီေရးသမားတို ့စုဆံုရာ ေနရာေလးအား ေလထန္ကုန္းလို ့ေခၚသကဲ့သို ဦးဇင္းဥဴဇ၀န (ကဗ ်ာဆရာ စိုးမိုးသူ-ဒိုက္ဦး)၏အခန္းက ေထာင္တြင္း စာေပကို ၀ါသနာထံုၾကသူမ ်ားစုေ၀း ေဆြးေႏြး ကဗ ်ာအေၾကာင္း၊ စာေပအေၾကာင္းမ ်ားေၿပာဆိုရာ ေလထန္ကုန္းေလးၿဖစ္လာေတာ့သည္။
ဦးဇင္း၏ ေထာင္၀င္စာရက္မို ့ အစားအေသာက္ေဖာေဖာသီသီေပါမ ်ားေသာ ေန ့ရက္မ ်ားဆိုရင္ ဦးဇင္း
ၾကီးက လက္ဖက္၊ ေကာ္ဖီ၊ ေရေႏြးၾကမ္းတို ့ၿဖင့္ ဧည့္ခံၿပီး စကား၀ိုင္းဖဲြ ့ေလ့ရွိၾကသည္။ ထိုစကား၀ိုင္း
အတြင္း က ်ေနာ္လဲ မၾကာခဏ သြားထိုင္ကာ သူတို ့ေဆြးေႏြသမ ွ် နားေထာင္ေလ့ရွိ္သည္။စကား၀ိုင္းက
အေၾကာင္းအရာစံုလင္လွသည္။ ဦးၾကည္တင္ဦး၏ ဇနီးၿဖစ္သူမွာ လက္တေလာ စာေပေလာကထဲတြင္ရွိေနေသာ ကဗ ်ာဆရာမ တေယာက္ၿဖစ္တာေၾကာင္ သူမ ေထာင္၀င္စာလာေတြ ့တိုင္တြင္ စာေပေလာကမွၿဖစ္ေနေသာ အေၿခအေနမ ်ား၏ သတင္းစံုမ ်ား ပါလာၿပီး ဦးၾကည္တင္ဦးအား ေၿပာၿပခဲ့သည္။ ဘယ္သူကဗ ်ာစာအုပ္ထြက္ၿပီ၊ ဘယ္သူက ဘယ္ေခါင္းစဥ္နဲ ့ဘယ္စာအုပ္ထြက္ၿပီ၊ ဘယ္စာေရးဆရာရဲ့ သာေရး၊ နာေရး ၊ လူမႈေရးသတင္းက အစပါလာတက္ၿခင္းေၾကာင့္ ထိုစကား၀ိုင္းေလးက စာေပေလာက၏ အေၾကာင္းအရာတို ့ၿဖစ္ ေ၀ေ၀ဆာဆာရွိေနပါသည္။ ထိုေန ့က လူလဲစံုၿပီး အခန္းထဲၿပည့္ၾကပ္ကာ စကားေၿပာၿဖစ္ၾကခ ် ိန္ ဦးဇင္းအခန္း၏ နံရံေထာင့္တခုတြင္ ဦးၾကည္တင္ဦးသား ေက ်ာ္ေဇာ ေရးထားေသာ ကဗ ်ာတိုေလး စာေၾကာင္း၃-၄ ေၾကာင္းပါ ကဗ ်ာတို ့ေလးကို က ်ေနာ္က ေတြ ့သၿဖင့္ အခန္းတြင္း စုဆံုစကားေၿပာေနၾကသူေတြကို ထိုကဗ ်ာတိုေလးအားၿပမိသည္။ ကဗ ်ာစာေၾကာင္းေလးမ ်ား ေအာက္ဖက္တြင္ အဂၤလိပ္စာလံုးၿဖင့္ KZ လို ့ေရးသားထားသၿဖင့္ ေက ်ာ္ေဇာ၏ နာမည္အတိုေကာက္ၿဖစ္တာ ေသခ ်ာသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ
(၁)ႏွစ္ေက ်ာ္က ဤအခန္းတြင္ ေက ်ာ္ေဇာ(အကသ ၿမိဳ ့နယ္စံု)၊ ကို၀င္းၾကိဳင္( လိႈင္သာယာ)၊
ကိုနိုင္၀င္း(အုတ္ဖို လူေဘာင္သစ္ပါတီ)တို (၃)ေယာက္ေနသြားေသာအခန္းၿဖစ္သည္။

သူတို ့က ေထာင္မၾကီမွ ေၿပာင္းေရြ့လာၾကသူေတြၿဖစ္ၿပီး (၅)လေလာက္ ထိုအခန္းတြင္ ေနထိုင္သြားၾကၿပီး ေထာင္မၾကီးဖက္ၿပန္ေရာက္သူၾကသူေတြၿဖစ္သည္။ က ်ေနာ္တို ့နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ား၏ အက ်င့္တခုက စစ္ေထာက္လွမ္းေရး ငရဲခန္းမ ်ားတြင္ ရိုက္ႏွက္ စစ္ေၾကာခံေနရသည့္တိုင္ေအာင္ မိမိတို ့အား
ခ ်ဳပ္ေႏွာင္ထားသည့္အခန္းနံရံမ ်ားေပၚတြင္ မိမိတို ့၏နာမည္၊ ေရာက္ရွိခဲ့သည္ ရက္စဲြ စသၿဖင့္ ခြ ်န္
ထက္ေသာ အရာတခုခုရွာေဖြ ေရးသားတက္ၾကသူေတြၿဖစ္ၾကသည္။ ထိုေၾကာင့္ စစ္ေၾကာေရးငရဲခန္းမ ်ား၏ နံရံေပၚတြင္ ထိုသို ့ေရးသားသြားသူမ ်ား၏ နာမည္၊ ရက္စဲြမ ်ာကို ေတြ ့ရၾကသည့္အခါ မိမိနာမည္၊
ေရာက္ရွိရက္စဲြတို ့ကို သူမ ်ားေတြလိုပဲ ေရးထားရစ္ၾကသည္။ ထိုအတူ ေထာင္က ်၍ တိုက္ခန္းမ ်ားတြင္ ေနထိုင္ရပါကလဲ ေထာင္နံရံေတြေပၚမွာလဲ မိမိတို ့ႏွစ္သက္ရာ စာတိုေပစမ ်ား ေရးၾကၿပန္သည္.။ ေထာင္ရွာေဖြေရးက ေတြ ့ရင္ၿပန္ဖ ်က္ခိုင္းတက္ၿပီး ထံုးၿပန္သုတ္ၿပီး ဖံုးအုပ္ခံရပါကလဲ ေနာက္တခါၿပန္ထပ္ေရးၾကၿပန္သည္။ ဤသို ့ၿဖစ္ ေထာင္တိုက္ခန္းမ ်ား၏ နံရံမ ်ားေပၚတြင္ နိုင္ငံေရးသမား အက ်ဥ္းသားမ ်ား၏
ကဗ ်ည္းတင္ နံရံထက္က ကဗ ်ာ၊ စာစုတို ့က အထပ္ထပ္ရွိေနေတာ့ပါသည္။ ေက ်ာ္ေဇာက သူေထာင္မၾကီးသို ့ ၿပန္မေၿပာင္းခင္အခ ် ိန္က ဤအခန္းတြင္ သူေနထိုင္ခဲ့ဖူးေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည့္အေနၿဖစ္ ေရးသားခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ က ်ေနာ္တို ့လူသားမ ်ားသည္ ေက ်ာက္ေခတ္ လိႈင္ဂူၾကီးမ ်ားတြင္ ေနထိုင္ခဲ့သည္အခ ် ိန္မွ စတင္ကာ မိမိတို ့ဤဂူၾကီးမ ်ားတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ေၾကာင္းကို မွတ္တမ္းတင္ၾကသည့္အေနၿဖစ္ နံရံပန္းခ ် ီမ ်ား ၊ သူတို ့ေခတ္၏ အမွတ္အသားမ ်ားထားရစ္ခဲ့ၾကၿခင္း အေလ့အက ်င့္မ ်ားက အခုလို
ဂူမ ်ားႏွင့္တူေသာ ေထာင္တိုက္ခန္းက ်ဥ္းေလး၊ စစ္ေၾကာေရးငရဲခန္းက ်ဥ္းေလးမ ်ားတြင္ ေရးသားခ ်န္ရစ္ၿခင္းက လူသားတို ့၏ ေက ်ာက္ထက္အကၡရာမတင္ခင္ ေက ်က္ဂူၾကီးမ ်ားအတြင္း ေနထိုင္ခဲ့ၾကစဥ္ကတည္းက ရွိေနၾကေသာ လူ၏ဗီဇ မ ်ဳ ိးစိတ္ပါ အေလ့အထားတခုၿဖစ္လိမ့္မည္။ ထို့အေလ့အက ်င့္ေၾကာင့္ ေရွ ့လူမ ်ားအေၾကာင္း ေနာက္လူမ ်ားက သိခြင့္ရေတာ့သည္။ ယခုေက ်ာ္ေဇာ ခ ်န္ရစ္ထားခဲ့ေသာ ကဗ ်ာတိုေလးက သူ၏ ဖခင္ၿဖစ္သူအား သူ ဒီအခန္းတြင္ ေနသြားခဲ့ေၾကာင္းကို သက္ေသၿဖစ္ေစေတာ့သည္။

ထိုကဗ ်ာစာစုေလးကို ဦးၾကည္တင္ဦးက ေတြေတြေငးေငးေလး စိုက္ၾကည့္ကာ အတန္ၾကာၾကာ ဖတ္ေနခဲ့သည္။ သူ၏မ ်က္လံုးအိမ္ထဲတြင္ မ ်က္ရည္စမ ်ားက တဲြလွဲခိုစ ၿပဳေနၿပီးၿဖစ္သည္။ နဂိုကတည္းကပင္
ကဗ ်ာဆရာသည္ အသည္းနုသူၿဖစ္ၿပီး ခံစာနားလည္မႈ ႏွလံုးသားတို ့က အမ ်ားတကားတို ့ထက္ၾကီးမားသူၿဖစ္သည္။ သူ၏အၿဖစ္ကိုၾကည့္ေနၾကေသာ က ်ေနာ္တို ့က စိတ္မေကာင္းၿဖစ္ရသည္။ သူ၏ လူငယ္ဘ၀ ေက ်ာင္းသားအရြယ္ကတည္းက သူထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ သမိုင္းတာ၀န္သည္ နွစ္ေပါင္းမ ်ားစြာ ၾကာခဲ့သည့္တိုင္ေအာင္ မၿပီးဆံုးယံုမကာေသးပဲ သူ၏သားၾကီးၿဖစ္သူ၏ ပခံုေပၚသို ့ ထိုသမိုင္းဆိုင္ရာ တာ၀န္မ ်ားက မနိုင္မနင္း ပစ္ခ ်လိုက္ၿပန္ေသးသည္။ အိမ္းတအိမ္ မိသာစုတစု အတြင္းတြင္ လူႏွစ္ေယာက္ တခ ်ိန္တည္း တၿပိဳင္တည္း ဤကဲ့သို ့ နရသိန္အက ်ဥ္းေထာင္မ ်ားထဲ ေရာက္ေနၾကယံုနဲ ့မၿပီးပ ်က္ေသး က ်န္ရစ္သူ မိသားစုကလဲ ထိုသမိုင္းတာ၀န္ကို မ ွ်ခံၾကရၿပန္သည္။ မိမိတို ့၏ စားေရး၊ေနေရး၊ ၀တ္ေရး၊ က ်န္းမာေရးတို ့၏ က ်ပ္တည္ေသာေခတ္ၾကီးအတြင္ မနိုင္တနိုင္နဲ ့ထမ္းေဆာင္ေနရသည့္အခ ် ိန္မွာပင္ တၿပိဳင္နက္တည္း အက ်ဥ္းေထာင္ထဲရွိ မိမိတို ့မိမိစု၀င္ (၂)ဦး၏ ေထာင္၀င္စားေသာက္ေရး၊ က ်န္းမာေရးတို ့ကို လိုက္၍ ေၿဖရွင္းေပးေနရေသာ တာ၀န္ၾကီးကလဲမေသးလွေခ ်။ ေထာင္က ်သူ၏ ေရာက္တဲ့အရပ္ ေၿပာင္းသည့္ေထာင္ ေနာက္ တေကာက္ေကာက္လိုက္ၾကရေသာ၀ဋ္ဒုကၡကလဲ မေသးလွ။ ထိုကဲ့သို ့ သမိုင္းတာ၀န္မ ်ားကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ မိသာစုတစု၏ ဒုကၡကို က ်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ ခံစားရေနၾကရသၿဖင့္ ကိုယ္ခ်င္း စာမိၾကရသည္။ ,,ဤစကား၀ိုင္းေလး၏ အခ် ိန္းအတိုင္းတာသည့္ မိမိတို ့ရရွိထားေသာ သတ္မွတ္ခ ် ိန္အတြင္းမွာသာ စုေ၀းေၿပာဆိုခြင့္ရေသာ္လည္း ၊ က ်ေနာ္တို ့အားလံုးအတြက္ေတာ့ အေတာ္ကေလးခရီးေပါက္ တာသြားေသာ တေယာက္ကို တေယာက္ ေႏြးေတြးစြာ စိတ္ဓာတ္ခြန္အားမ ်ားေပးေသာ ေန ့စဥ္နီးပါး စကား၀ိုင္းေလးမ ်ားၿဖစ္ေတာ့သည္။ သတ္မွတ္ခ ်ိန္ အခ ်ိန္ပို ၿပည့္ၿပီးမို ့ ကိုယ္အခန္းကိုယ္ၿပန္ကာ ၾကက္ၿခံထဲ ေရာက္ေနၾကေသာ ၾကက္မ ်ား၏ဘ၀သို ့ တခါၿပန္ေရာက္ၾကရၿပန္သည္။ ေန ့စဥ္ ထိုကဲ့သို ့ မိနစ္(၃၀)ေလာက္ၾကာေသာ လြတ္လပ္မႈကေလးမ ်ားကို အက ်ဳ ိးရွိစြာ အသံုးခ ်ရင္ၿဖင့္ စစ္ကြ ်န္ေခတ္၏ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားဘ၀ကို ၿဖတ္သန္းခဲ့ၾကသူမ ်ားပါတကား----။

(ဆက္ရန္)

ထြန္းထြန္း(အေရးေတာ္ပံုတပ္သား)

၁၈-၁၁-၁၈

No comments:

Post a Comment