Latest News

Monday, November 19, 2018

အက ်ဥ္းေထာင္းအတြင္း က ်ေနာ္ဖတ္ခဲ့ဖူးေသာ ကဗ ်ာတပုဒ္ ။ (၁၁)


ဦးဇင္းဥဴးဇ၀နအခန္းကို ေလထန္ကုန္းလို ့ အမည္ေပးၿပီး ၀ိုင္းစု စကားေၿပာ၀ိုင္းေလးေတြ ၿဖစ္ၾကသလို
ေနာက္ထပ္အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ရဲ့ ကဗ ်ာဥယ ်ာဥ္လို ့ အမည္ေပးထာတဲ့ တိုက္ေဆာင္(၂) အခန္း (၁၆)ထဲမွာ ကဗ ်ာဆရာဦးၾကည္တင္ဦးရဲ့ အခန္းမွာလဲ ကဗ ်ာဆရာစိုးမိုးသူ(ဒိုက္ဦး) အရွင္ဇ၀န)၊ ကဗ ်ာဆရာေလးေအာင္ဂ ်မ္းၿမိဳင္၊ ေနရိန္ေက ်ာ္(ကဗ ်ာဆရာလင္းေႏြးအိမ္)၊ သူတို ့(၄)ေယာက္က ကဗ ်ာအေၾကာင္း စာအေၾကာင္းေတြကို အခ ်ိန္ရတဲ့အခါတိုင္း ၀ိုင္းဖဲြ ့ ေဆြးေႏြးေလ့ရွိၾကသည္။ အဲ့ဒီ(၄)ေယာက္ထဲမွာ စာေပနယ္နဲ ့ စာအုပ္အေဟာင္းေလာကကို ႏွံစပ္ရင္းႏွီးကြ ်မ္း၀င္ဆံုးသူက က ်ေနာ္၏ ဇာတ္လိုက္ေက ်ာ္ ကဗ ်ာဆရာဦးၾကည္တင္ဦး( ဦးဘဲဥ) ကပဲ ဦေဆာင္ေၿပာဆိုခဲ့သည္။ သူတို ့ထဲမွာ သူက ကဗ ်ာဆရာ
အသက္ရင့္ဆံုးလဲၿဖစ္သည္။ ဦးဇင္ကေတာ့ လူနာမည္နဲ ့ကဗ ်ာေတြေရးၿပီး မဂၢဇင္းေတြပို ့သည္။
မဂၢဇင္းေတြထဲ ရံဖန္ရံခါ ပါလာတက္ၿပီး ကဗ ်ာဆရာၿဖစ္ေနခဲ့သူ။ ကိုေအာင္ဂ ်မ္းက ေရဆင္းစိုက္ပ ်ဳ ိေရးတကၠၠသိုလ္ေက ်ာင္းသားဘ၀နဲ ့ကဗ ်ာေတြစာေတြေရေနခဲ့သူ ကဗ ်ာဆရာေလးၿဖစ္သည္။ ေနာက္တေယာက္သူက ကဗ ်ာေတြစာေတြကို ၀ါသနာပါၿပီး ေထာင္ထဲတြင္ ကဗ ်ာဆရာအုပ္စုနဲ ့အဖဲြ ့က ်ကာ
ကဗ ်ာေတြေရးသည္။

သူေရးထားေသာ ကဗ ်ာေတြကို ကဗ ်ာဆရာ(၃)ေယာက္အား ေထာင္၀င္စာပါ ေကာ္ဖီမစ္ထုတ္ကို ေဖ ်ာ္တိုက္ကာ နားေထာင္ခိုင္းေ၀ဖန္ခိုင္းတက္သည္။ သူတို ့ကဗ ်ာ၀ိုင္းေလးကို ကဗ ်ာဥယ ်ာဥ္လိုလဲ ေၿပာလိုက္ေသး၏။ သူတိုက္ေသာေကာ္ဖီခါးခါးနဲ ့ေရေႏြးၾကမ္း၊ လက္ဖက္သုတ္ကို စားရသည္ထက္ မကေသာ နားဒုကၡကိုလဲ ထိုကဗ ်ာဆရာ(၃)ဦးက ခံၾကရေသးသည္။ သူၾကိဳးစားမႈက ေအာင္ၿမင္သည္ဟုေၿပာရမည္ၿဖစ္သည္။ သူေရးေသာ ေထာင္တြင္းကဗ ်ာတပုဒ္က ကဗ ်ာဆရားဦးဘဲဥ၏ အမ ်ဳ ိးသမီးၿဖစ္သူ ကဗ ်ာဆရာမ ေဒၚရီေ၀၏ စြမ္းေဆာင္ခ ်က္ေၾကာင့္ မဂၢဇင္းတခုထဲပါလာခဲ့ေတာ့သည္။ ထိုကဗ ်ာကို သူအိမ္က ေထာင္၀င္စာလာေတြ ့ခ ် ိန္မွာ ပလတ္စတစ္ေပၚမွာေရးၿပီး လိပ္ယူသြာားခဲ့ကာ ေထာင္၀င္စာဧည့္ေတြ ့သံဇကာႏွစ္ထပ္ၾကားမွာ အုန္းတံၿမတ္စည္းတန္ထိပ္တြင္ ခ ်ည္ေႏွာင္ၿပီး တဖက္က ေထာင္၀င္စာလာေတြ ့ေသာ အေမၿဖစ္သူ အန္တီညြန္ ့ကို ေထာင္၀န္ထမ္းအလစ္မွာ ထိုးေပးခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ေထာင္၀င္စာဧည့္ေတြ ့ေနရာက ေထာင္အတြင္းနဲ ့ေထာင္ဘူး၀ အခန္းတခုကို သံဇကာ ႏွစ္ထပ္ခံထားၿပီး အက ်ဥ္းသားနဲ ့ ေထာင္၀င္စာလာေတြ ့သူ မိသာစုတို ့ ဟိုဖက္ဒီဖတ္ စကားလွမ္းေၿပာရၿခင္းၿဖစ္သည္။ သံဇကာ ၂ ထပ္၏ အကြာအေ၀းမွာလဲ လက္တထြာခန္ ့မရွိတရွိ အကြာအေ၀းၿဖစ္သည္။ ဟိုဖက္ဒီဖက္ တခုခု ေထာင္၀န္ထမ္းမသိေအာင္ ေပးဖို ့ဆိုသည္က လြယ္ကူလွသည္ေတာ့မဟုတ္ေခ ်။ ေထာင္၀န္ထမ္း၏ မ ်က္စီေအာက္တြင္ ေထာင္၀င္စာေတြ ့ရၿခင္းၿဖစ္သည္။

ေထာင္၀န္ထမ္း၏ တာ၀န္က နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသား၏ ေထာင္၀င္စာမွာ မိသာစုႏွင့္ေၿပာေသာ စကားအေသးစိပ္က အစ လိုက္ၿပီ မွတ္တမ္းယူရၿခင္းၿဖစ္ေသာ္လည္း အုပ္ခ ်ဳပ္မႈေပါ့ေပါ့ပါးပါးရွိခ ် ိန္,၌ ေထာင္၀န္ထမ္းမ ်ားကလဲ လိုက္မမွတ္ပဲ ေစာင့္ၾကည္ယံုမ ွ်သာ တာ၀န္ေက ်လုပ္တက္ၾကသည္။ မိသာစုေထာင္၀င္စာ ေတြ ့ခ ် ိန္ကလဲ ၂ပတ္တခါ ေတြ ့ခြင့္ၿပဳထားၿပီး တခါေတြ ့(၁၅)မိနစ္သာၿဖစ္သည္။ သူ၏ၾကိဳစားအားထုတ္မႈနဲ ့ ကဗ ်ာဆရာဦးဘဲဥတို ့၏ ဇနီေမာင္ႏွံေကာင္းမႈေၾကာင့္ ကဗ ်ာဆရာတေယာက္ကို အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ထဲမွာပဲ ေမြးဖြားေပးခဲ့သည္။ သူ၏ကေလာင္အား ဂုဏ္ၿပဳေသာအားၿဖင့္ က ်န္ကဗ ်ာဆရာမ ်ားက ကဗ ်ာရြတ္ပဲြေလးကို ကဗ ်ာဥယ ်ာဥ္ထဲမွာပဲ က ်င္ပေပးခဲ့ၾကေသးသည္။ ကဗ ်ာဆရာဦးဘဲဥကေတာ့ သူစပ္ထားေသာကဗ ်ာေလးမ ်ားကို နံရံေပၚမွာ ေရးမွတ္ထားတက္ၿပီး သူဇနီးေထာင္၀င္စာ လာေတြ ့သည္အခါတိုင္း နုတ္မွ ရြတ္ဆိုကာ လိုက္ကူးယူေစခဲ့သည္။ က ်န္ကဗ ်ာဆရာ(၃ေယာက္)ကေတာ့ ေထာင္၀င္စာ ပလတ္စတစ္အၾကည္စေတြေပၚ ေရးမွတ္ကာ ကဗ ်ားမ ်ားကို အလြတ္က ်တ္မွတ္ၿပီး အၿပင္ေလာကသို ့ ေရာက္ရွိေရးကို ၾကိဳးစာၾကရသည္။ ပလတ္စတစ္စေပၚ ေရးသားထားေသာ ကိုယ္တိုင္ေရး ကဗ ်ားမ ်ားကို အခန္းအၿပင္ဖက္ စိုက္ခင္းမ ်ားထဲတြင္ဖြတ္ထားၿပီးမွ ၿပန္ၿပီးအလြတ္က ်တ္ၾကသည္။ ေထာင္ရွာေဖြေရးကို ထိုကဲ့သို ေရွာင္ရွားခဲ့ၾကၿပီးမွ သူတို ့ရင္တြင္းၿဖစ္ကဗ ်ာေလးမ ်ားကို အသက္ဆက္ ရွင္သန္ခဲ့ရၿခင္းၿဖစ္သည္။ တေန ့ကဗ ်ာဆရာေလးေအာင္ဂ ်မ္းက သူရဲ့ ရင္တြင္ၿဖစ္ကဗ ်ာတပုဒ္အား က ်န္ကဗ ်ာဆရားမ ်ားကို ဖတ္ၿပရန္ ပလတ္စတစ္အၾကည္စေပၚမွာ ေရးထားေသာ ကဗ ်ာစာရြတ္လိပ္ကို အေသအခ ်ာေၿဖၿပီး ၾကမ္းၿပင္ေပၚမွာၿဖန္ ့ေနတုန္း သီသန္ ့ေထာင္၏ ကဗ ်ာဥယ ်ာဥ္ေတာ္ေလထန္ကုန္းထဲ က ်ေနာ္ေရာက္လို သြားခဲ့ပါသည္။

က ်ေနာ္ေရာက္သည့္အခ ် ိန္တြင္ ၈ေပပတ္လည္အခန္းတြင္းထဲ သူတို(၄)ေယာက္ ၀ိုင္းဖဲြ ့ေနၾကခ ်ိန္ၿဖစ္ၿပီး အလယ္တည္အၿဖစ္ လက္ဖတ္သုတ္ပုဂံေလးရွိသည္။ သူတို ့ၾကားထဲ တိုးေ၀ွ ့၀င္ထိုင္လိုက္ၿပီး က ်ေနာ္စိတ္၀င္စာသည္က သူတို ့ကဗ ်ားမ ်ားမဟုတ္။ အလယ္တည္ လက္ဖက္သုတ္ၿဖစ္သည္။ ဦးဇင္းဇန၀၏ ေထာင္၀င္စာက လာၿပီးကစ ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ဖုတ္သုတ္က မ ်ားမ ်ားသုတ္ထားၿခင္းၿဖစ္၍ အားနာစရာမလိုပါ။ အရင္ဆံုး လက္ဖက္သုတ္တဇြန္းကို မည္သူခြင့္ၿပဳခ ်က္မပါပဲ တဇြန္း၀င္ၿမည္းလိုက္ၿပီးမွာ ကိုေအာင္ဂ ်မ္းဖက္ကို လွည့္ၾကည္လိုက္ေတာ့သည္။ ကိုေအာင္ခ်မ္းက သူ၏ကဗ ်ာကိုရြတ္ရန္ လက္ထဲသို ့ေရာက္ရွိၿပီး ၿဖန္ ့ကိုင္ထားၿပီးၿဖစ္သည္ ဟန္ပါပါ ေခ ်ာင္းတခ ်က္ ဟန္ ့လိုက္ၿပီးမွာ ကဗ ်ာေခါင္စဥ္ကို စရြတ္ေတာ့သည္။ က ်ေနာ္အပါအ၀င္ က ်န္လူမ ်ားကလဲ သူကဗ ်ာရြတ္ဖတ္မႈကို စိတ္၀င္တစားနားေထာင္ေနမိၾကသည္။ သူက--ကဗ ်ာစရြတ္ၿပီ

ေဖါ့စ္ဖရပ္ ေကာင္းကင္
---------------------------။
ေနာက္ဆုံးအခ်စ္ဆုိပဲ
ရႈိက္ဖုိႀကီးငယ္ လမ္းမေပါ ္
ငါကသုမနေက်ာကုိ ဝတ္ဆင္
အေရျပားတေထာက္ ေဆးဆုိးေနတုန္းလား
သဘာဝမင္းသားႀကီး အေျပာေကာင္းသလုိ
မင့္ၾကည့္မွန္ေပါ ္နႈတ္ခမ္းနီေတာင့္နဲ႔
ကမ ၻာ့ေျမပုံ ငါဆြဲခ်င္
အေနာက္ေတာင္ေလမွာဆားငံေရေသာက္ခဲ႔
တပ္မက္မႈေတြရြက္လႊင့္ အာသာေဖါင္းေဖါင္း
မင့္ေသြးျပန္ေၾကာ သဖန္းပင္ဆိပ္ႀက ုိးခ်ီၾက
ေၾကာင္ေလ်ွာက္ေနာက္ျမင့္ဖိနပ္ေလးေပါ့
အေၾကာင္းသုံးပါးမ်က္ေစာင္းေတြနဲ႕
လႈပ္ခါေနာက္ခြဲ
ကိန္းဂဏန္းေတြခါးေစာင္းတင္ျပလား ျပရဲ႕
ေရခဲစိမ္ဘီယာခြက္ထဲ အျမႈပ္ထညေန
တိမ္ေရာင္စုံ ေသပန္းပြင့္ေနပုံမ်ား
မင့္ နႈတ္ခမ္းပါးအနမ္းေတြ
ငါ့ရင္မွာေက်ာက္စာေရး
သုံးထပ္သားနဲ႕မွ ၿမိန္သတဲ႔ သူမက
ကုလားအုတ္ေက်ာခံးေပါ ္ အခန္ ့သား
ငါ့ေရေမ်ာကမ္းတင္ညထဲ ဝင္လာ
လေရာင္ကုိဆန္ခါခ်တဲ႔ ညေတြဆုိတာ
လက္ညႈိးလက္ခလယ္ၾကား
မင့္ပဥၥလက္အျပ ုံးေတြသာ
တဖိတ္ဖိတ္ေတာက္စား

(ေအာင္ဂ်မ္းၿမ ုိင္)

အင္းစိန္ သီးသန္ ့ အက်ဥ္းေထာင္
၁၉၉၁ ---------
ဖရန္စစ္ဖူကူယားမား ရဲ႕
သမုိင္း နိဂုံး ကုိ
ဆန္ ့က်င္ခံစား ေရးဖြဲ႕ခဲ႔။

သူကဗ ်ာဆံုးေအာင္ဖတ္ၿပီးေသာအခါ ကဗ ်ာဆရာအားလံုးက ေ၀ဖန္ခ ်က္ေပး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ သူက မၾကာေသးခင္က ဖတ္လိုက္ရေသာ ဖရန္စစ္ဖူကူယားမား၏ သမိုင္းနိဂံုးဆိုေသာ ေဆာင္ပါးမ်ား ကမၻာၾကီးမွာ ဆိုဗိယတ္ယူနီယံၾကီးၿပိဳကဲြၿပီး ကြန္ၿမဳနစ္စနစ္ေတြ အားနည္းလာမႈအေပၚ သံုးသပ္ထားေသာ စာတမ္းမ ်ားကို က ်ေနာ္တို မဂၢဇင္းစာအုပ္မ ်ား ခိုးသြင္းကာ ဖတ္ခဲ့ရၿခင္းၿဖစ္သည္။ ဖရန္စစ္ဖူကူယားမာက ဂ ်ပန္
လူမ ်ဳ ိး အေမရိကန္နိုင္ငံသားတေယာက္ၿဖစ္သလို သမိုင္းပညာရွင္လဲ ၿဖစ္သည္။ သူ၏ဆိုလိုရင္းကို
ထိုအခ ် ိန္က က ်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ လံုးေစ့ပတ္ေစ့ နားမလည္ခဲ့ေခ ်။ အခုကိုေအာင္ခ ်မ္းက ဖူးကူးယားမား၏ သမိုင္းအၿမင္အေပၚ သူခံစားမိသမ ွ် ထိုသို ့ကဗ ်ာေရးသားခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ေတာ့သည္

(မွတ္ခ ်က္ )
ထိုကဗ ်ာကို သူကအလြတ္က ်တ္မွတ္ကာ အၿပင္ေလာကသို ့အပါယူသြားခဲ့သည္။ ထိုေနာက္ ထိုကဗ ်ာက သရဖူ မဂၢဇင္း ဇူလုိင္ ၂၀၀၀ တြင္ စာထက္အကၡရာတင္နိုင္ခဲ့ေသာကဗ ်ာတပုဒ္ၿဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ေခါင္းစဥ္က
ကုလားအုတ္ေက်ာခုံးေပၚ အခန္ ့သားဟုၿဖစ္မည္ထင္သည္။)

သူတို ့စကား၀ိုင္းထဲမွာက က ်ေနာ္က အသက္အငယ္ဆံုးၿဖစ္သလို အေနာက္အရႊတ္သန္သူ တေယာက္
ျဖစ္ၿပီး သူတို ့ကို က ်ေနာ္က ေနာက္ေနတက္သည္။ သူတို ့ေၿပာဆို ေဆြးေႏြးပဲြအၿပီး လက္ဖက္သုတ္
တစ္ဇြန္း ႏွိဳက္ၿမည္းရင္ ကိုေအာင္ဂ ်မ္းကို ေနာက္ခ ်င္လာကာ ပါးစပ္ထဲရွိ ကဗ ်ာမပီ စာမၿမည္ စာသား
တခ ်ဳ ိ ့ကို ေအာက္ပါအတိုင္း လက္တန္းရြတ္လိုက္ေတာ့သည္။

ညီမေလးရဲ့ ညေနခင္းမ ်ား။
------------------------------
အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္မွာ
အၿမဳပ္ထေနတဲ ့
ေရခဲစိမ္ဘီယာေတာ့မရွိဘူးကြယ္။
ေသာက္တတ္မယ္ဆိုရင္
တေစးခဲ မည္းမည္း ေပါင္းမုန္ ့သားၾကမ္းၾကမ္းနဲ ့
ဘိုးကေလးသား ဘူးသီးရဲ့ မိုလာဗံုး စိမ္ရည္ေသာက္ၾကလို ့
ႏွစ္သစ္ကို ၾကိဳခဲ့ရ ထိုညမ ်ားက
ရီတည္တည္ ခ ်ဥ္တူးတူး
စိမ္ရည္မူးရင္ ဟဲယ္ပီနယူးရီယားပါ
ညီမေလးေရ-----။

ဖရန္စစ္ဖူးကူးယားမားေတာင္
အဲဒီလို ငရဲခန္းေတြက
နတ္စည္းစိမ္မ ်ား ရပါမလားလိုု့
ေတြးရင္းေတြရင္း ညီမေလးေရလို ့
ေအာ္ေအာ္ေခၚေနရွာတဲ ့
ကဗ ်ာဆရာေလး တေယာက္ရဲ့အလြမ္း
ညီမေလးရဲ့ ညေနခ ်မ္းေလး
တမ္းတေငးေမာရင္းေပါ့ကြယ္။

ထြန္းထြန္း(အေရးေတာ္ပံုတပ္သား)

ညီမေလးရဲ့ ညေနခင္းမ ်ားစာသားက ကိုေအာင္ခ ်မ္း၏ ကဗ ်ာတပုဒ္ထဲမွ စာသားမ ်ားၿဖစ္သည္။
ထိုကဗ ်ာ၏ ဆိုလိုရင္းသည္ သူက ၿပည္တြင္းစစ္ အႏွစ္(၅၀)ကို ေရးစပ္ခံစားထားေသာ ကဗ ်ာတပုဒ္
လဲၿဖစ္ၿပန္သည္။ ထိုကဗ ်ာေလးကလဲ ေကာင္းလြန္းသည္။ စာသားတခ ်ဳ ိကိုလဲ က ်ေနာ္အလြတ္ရေနေသးပါသည္။

အေၿမာက္က ်ည္ဆံ ပန္းအိုးေလထဲမွာ ႏွင္းဆီပန္းေတြ ဆိုေသာနိမိတ္ပံုေတြလဲပါသည္။ ရာဇ၀င္က ထုဆစ္ ၿပည္သူအခ ်စ္ ႏွစ္(၅၀) ဆိုေသာ လြတ္လပ္ေရး ႏွစ္၅၀ ၿပည္ ့နမိတ္ပံုတို ့ၿဖင့္ ခံစား စပ္ဆိုထားေသာ သူ၏ကဗ ်ာေတြကို ခံစားဖူးသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထိုကဗ ်ာထဲက ညီမေလးဆိုေသာ နာမ္စားအၿဖစ္ သူခံစားခ ်က္မ ်ားကို က ်ေနာ္က ေနာက္ေနၿခင္းၿဖစ္သည္။ ကိုေအာင္ဂ ်မ္းေရးခဲ့ေသာ ကဗ ်ာမႈရင္းမွာ--------

အေမွာင္ကို ထြန္းညိွမယ့္ မီးအိမ္။
--------------------------------------
(ေအာင္ဂ ်မ္းၿမိဳင္)

ခ ်စ္ေသာ ဗမာၿပည္
အနာတရေတြနဲ ့ အလွတေစၧ
စစ္ဖိနပ္ရာေတြ မာသိပ္
ေခါင္းေလာင္းသံတိတ္
မြတ္သိပ္ေနတဲ့ ရိုးၿပတ္ခင္းေတြ
ေသြးစြန္းကတၱရာ လမ္းမေတြက
စ ်ာပနေတးသြား ေအာ္ညည္း
ေတာမီးေလာင္ကြ ်မ္းလို့
ညိုးႏြမ္းေနခဲ့ အနာဂတ္ပန္းဖူးမေ၀
ရင္ခုန္သံေတြ ေသဆံုး
ဖတ္ဆစ္ညေတြ အေမွာင္ဖုံးလႊမ္းခဲ့ၿပီေလ။

ေႏွာင္ၾကိဳးယွက္လိမ္
ဇန္န၀ါရီ ႏွလံုးအိမ္
မာယာတိမ္ေတြ ၀တ္ရံုထား
စုတ္ၿပဲေရာင္စံု ပန္ခ ် ီကားအရိပ္
ဧရာ၀တီမွန္သား ေရၿပင္
မုန္တိုင္း ကၾကိဳးဆင္
အနမ္းမဲ့ ခရမ္းၿပာလြင္ၿပင္
ေသြးကဲြမ ်ဥ္းၿပိဳင္ အက္ေၾကာင္းထင္
သံလြင္ခက္လည္း မစိမ္းနိုင္ေတာ့ၿပီ။

ႏွင္းဆီလိႈင္းေတြ ကခုန္ရဲရဲ
ပဲြေတာ္မွာ ေပ ်ာ္ပါးၾကစမ္း
ေခတ္ၿပိဳင္အလြမ္းေတြဟာ
အခန္းဆက္ ၿပဇာတ္ရွည္ တပုဒ္ပဲေလ
ရာဇ၀င္က ထုဆစ္
ၿပည္သူအခ ်စ္ အႏွစ္ငါးဆယ္
အၿမစ္ရင္မွာ တြယ္ခဲ့
စိမ္းၿမခြန္အား ဖဲြ ့ၾကမယ္။

ၾကားေနရၿပီေလ
ေႏြဦး ေကာင္ကင္ယံ
ေတာင္ပံ ခက္သံမ ်ား
ဂ ်ဳ ိးၿဖဴႏႈတ္ဖ ်ား ကိုက္ခ ် ီထား
နီနီခ၊ြ ်န္ခြ ်န္ ၿမွားတစင္းဟာ
ဖိႏွိပ္ေဖာက္ၿပန္သူ မင္းရဲ့ရင္ထဲ ထိုးခဲြပစ္ခတ္
တို ့အခ ်စ္နဲ ့စစ္ကိုရပ္ေစ ။

ေလေၿပ မုတ္သုန္ေဆာ္ေသြး
ေႏြးၾကည္ၿပင္းရွ သံလြင္သစၥာေရတခြက္
ခါးသက္ေနတဲ့သမိုင္း မ ်က္ႏွာသစ္ၾက
ရိုးမေပၚက နယုန္ည အိမ္မက္ေတြ
မိုးမခ ေတာတန္း
ခ ်ိတ္ဆဲြထား လၿပည့္၀န္းဟာ`
တို ့ထြန္းညွိတဲ့ ၿငိမ္းခ ်မ္းေရး မီးအိမ္ၿပာ။

(ကဗ ်ာဆရာ ေအာင္ဂ ်မ္းၿမိဳင္) ၁၉၉၂ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္တြင္း လ ွ်ဳိ၀ွတ္ထုတ္ေ၀ခဲ့ေသာ ေၿမာက္ၿပန္ေလ စာေစာင္အမွတ္တရ)

(ဆက္ရန္)

ထြန္းထြန္း(အေရးေတာ္ပံုတပ္သား)

၁၉-၁၁-၁၈

No comments:

Post a Comment