Latest News

Monday, November 19, 2018

အက ်ဥ္းေထာင္အတြင္း က ်ေနာ္ဖတ္ခဲ့ဖူးေသာ ကဗ ်ာတပုဒ္ ။ (၁၂)


က ်ေနာ္တို ့သည္ ေက ်ာင္းသားဘ၀မွ စတင္ကာ နိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားသူမ ်ားၿဖစ္ၾကေလရာ ကိုေအာင္ဆန္းကို အားက ်သည္။ ကိုဗဟိန္းကို အားက ်သည္။ ကိုၾကီးနုလို စာေရးခ ်င္းၾကသည္။ ညိဳၿမလို ငရဲေခြးၾကီးလြတ္ေနၿပီ ဆိုေသာ ရာဇ၀င္တြင္ေလာက္ေသာ ေဆာင္းပါးမ ်ဳ ိးေတြကို ေက ်ာင္းသားဘ၀တြင္ ေရးခ ်င္ၾကသူေတြၿဖစ္သည္။ ကိုေအာင္ဆန္းတို ့လို တာဂုန္ တာရာတို ့လို နိုင္ငံေရးရည္မွန္ခ ်က္ တစံုတရာအထိ ၿပည္၀ခ ် ိန္တြင္ စာေပနယ္ထဲတြင္ အေၿခခ ်လိုက္ခ ်င္ေသးသည့္ စိတ္ကူးယဥ္စံလြန္းၾကေသာ အေတြးမ ်ားရွိၾကသူေတြ အမ ်ားအၿပားပါ၀င္ၾကသည္။ က ်ေနာ္တို ့သည္ ဦးၾကည္တင္ဦးကဲ့သို ့ နိုင္ငံေရးေက ်ာင္းသားဘ၀မွ ကဗ ်ာဆရာၿဖစ္လာသူကို ေလးစားတန္ဖို းထားၿပီး သူမ ွ်ေ၀သမ ွ် စာေပအေတြ ့အၾကံဳဗဟုသုတတို ့ကို လက္ခံနိုင္ရန္ မိမိတို ့ဦးေခါင္းမ ်ားကို အလုပ္လုပ္ခိုင္းၾကသည္။ သူက က ်ေနာ္တို ့သီးသန္ ့ေထာင္တို ့မေရာက္ခင္အခ ် ိန္တုန္းက သီးသန္ ့ေထာင္တြင္းက စာေပလႈပ္ရွာမႈေတြ ရွိခဲ့ၾကသည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈကို ဦးေဆာင္းၾကသူေတြက အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ ကြ ်န္းတိုက္ထဲ ေနထိုင္ၾကသူေတြၿဖစ္ၾကသည္။ ထိုအခ ် ိန္ကာလက ၁၉၉၂ ႏွစ္ေလာက္ဆီကၿဖစ္ၿပီး ကြ ်န္းတိုက္ထဲတြင္ ေနထိုင္ၾကသူ အမ ်ားစုက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ နိုဘယ္ၿငိမ္းခ ်မ္းေရးဆု ရရွိၿခင္ေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္ အသီးသီးမွာ ဆႏၵၿပေထာက္ခံၿခင္းေၾကာင့္ ေထာင္ခ ်ထားၿခင္းခံရသူေတြၿဖစ္ၾကေသာ ကိုအံ့ဘြယ္ေက ်ာ္၊ ကိုၾကည္မိုးနိုင္၊ ကိုၿမင့္ေဆြ၊ ကိုေက ်ာ္ေက ်ာ္ဦး၊ ကိုၿပည္စိုး၊ စိန္ေက ်ာ္ဦး၊ ကိုမဲၾကီး(စိုးမိုးနိုင္)၊ ကို၀င္နိုင္(အက္စ္ဘီ)၊ကိုဆန္နီ၊ ကိုမိႈင္း(ကိုမင္းလိႈင္း)၊ကိုေအးေက ်ာ္၊ ကိုဥာဏ္ဥာဏ္ထြန္း၊ ကိုညီညီထြန္း၊ ဘိုဘိုဟန္၊ ဘိုဘို(သိန္နိုင္) ၊ ကိုၿမတ္စိုး တို ့ၿဖစ္ၾကသည္။ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္တြင္းက ကြ ်န္တိုက္ေလးတြင္ အခန္း(၁၀)ပါၿပီး အေတာ္က ်ယ္၀န္းေသာ ေထာင္တိုက္ခန္းမ ်ားၿဖစ္ၾကသလို သီးသန္ ့အုတ္နံရံ အုပ္ရိုး၀န္ခတ္ တိုက္၀င္းေလးၿဖစ္သည္။ တိုက္၀န္း၏ ထိပ္တဖက္တြင္ တိုက္ထဲသို ့၀င္ေသာ အ၀င္အထြက္ တံခါးေပါက္တေပါက္သာ ရွိၿပီး တိုက္တဖက္ထိပ္က တဖက္ပိတ္ အုတ္နံရံၿဖစ္သည္။ တိုက္၀င္းတံခါးေပါက္၏ ေရွ ့တည့္တည့္တြင္ ၾကိဳးစင္ေဟာင္းတခုရွိသည္။

ထိုၾကိဳးစင္ေဟာင္းကို အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီေခတ္ကေလာက္သာ အသံုးၿပဳခဲ့ပံုရသည္။ ၾကိဳးစင္က ယခုအခ ိန္မွာေတာ့ ပီပီၿပင္ၿပင္ မရွိေတာ့ပဲ ၾကိဳးစင္သ႑ာန္အၿဖစ္သာ ရွိေတာ့သည္။ ကြ ်န္းတိုက္တြင္ တာ၀န္က ်သည့္ တိုက္ေဆာင္၀န္းထမ္းသေဘာေကာင္းပါက တိုက္၀င္းတံခါးပိတ္ၿပီး အထဲတြင္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေနထိုင္ၿပီး တိုက္ခန္းတံခါးမ ်ား ဖြင့္ေနၿပီ အၿပင္တိုက္၀င္ထဲ ေနထိုင္သြားလာလို အဆင္ေပသည္။ တိုက္ခန္းမ ်ားက က ်ယ္၀န္းသၿဖင့္လဲ ဟင္းခိုးခ ်က္ရန္လဲ အခြင့္အေရးေကာင္းတခုၿဖစ္သည္။ တိုက္ထဲသို ့ ေထာင္အရာရွိမ ်ား အလြယ္တကူ မေရာက္နိုင္သၿဖင္လဲ တိုက္တံခါး၀တြင္ ကင္းေစာင့္၍ အထဲတြင္ လုပ္ခ ်င္ရာ လုပ္ေန၍ ရေသးသည္။ ထိုကဲ့သို ့အခြင့္အေရးေကာင္မ ်ားရွိေသာ ကြ ်န္းတိုက္အတြင္း ေနထိုင္ၾကသူမ ်ာက ထိုအခြင့္အေရးကို အမီအရ အသံုးခ ်ခဲ့ၾကေတာ့သည္။ ကြ ်န္းတိုက္မွ ေနၿပီး တိုက္ေဆာင္(၁) ၊ တိုက္ေဆာင္(၂) တို ့တြင္ ေနထိုင္ၾကသူေတြဆီမွ စာမႈလွမ္းေတာင္ယူကာ ေထာင္တြင္းအမွတ္တရၿဖစ္ေစနိုင္ေသာ ေထာင္တြင္းလက္ၿဖစ္ မဂၢဇင္မ ်ား ထုတ္ၾကရန္ ၿပင္ဆင္ၾကေတာ့ပါသည္။ စာမႈစုေဆာင္သည္အခါ တေဆာင္ႏွင့္တေဆာင္ သြားခြင့္ရွိဖို ့ေနသာသာ မိမိတို ့တိုက္ခန္းမ ်ားထဲမွ တေန ့ကို ေရခ ်ဳ ိး၊ မိလႅာခ ် (၁၅)မနစ္သာ ဆင္းခြင့္ရထားသူမ ်ားက ေထာင္တြင္းလက္ၿဖစ္ မဂၢဇင္ထုတ္ၾကရန္ စဥ္းစားခဲ့ၾကသူမ ်ား၏ ၾကိဳးစားမႈတို ့က အံ့ၾသစရာေကာင္းသလို ခ ် ီးက ်ဴးဂုဏ္ယူစရာေကာင္းေသာ အလုပ္ကို လုပ္လိုက္ၾကသူမ ်ားအၿဖစ္ေတာင္ ခ ် ီက ်ဴၾကရဦးမည္ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုသို ့ေထာင္တြင္လက္ၿဖစ္ မဂၢင္ဇင္းစာအုပ္ထုတ္မည္။ ထိုေနာက္ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္အတြင္းရွိ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားေတြ ေနထိုင္ရာ ကြ ်န္းတိုက္၊ တိုက္ေဆာင္(၁)၊ တိုက္ေဆာင္(၂) စသည္ တိုက္(၃)ခုရွိ အခန္းေပါင္း (၅၆) ခန္းကို တခန္းခ ်င္း အလွည့္က ်စီ လက္ဆင့္ကမ္းဖတ္ၾကမည္။ ၿပီေနာက္ပိုင္း အၿပင္ဖက္ရွိ မိမိတို ့၏ တဦးဦး၏ ေနအိမ္သို ့ ေထာင္၀န္ထမ္းအကူအညီတို ့ၿဖစ္ ပို ့ၿပီး သိမ္းထားၾကမည္။ ေခတ္အခါေကာင္းေသာ အခါတြင္ ထို ့စာအုပ္ေလးမ ်ားကို မိတဳပြားယူကာ တေယာက္တအုပ္ အမွတ္တရေသာ္လည္း၊ အမ ်ားၿပည္သူဖတ္နိုင္ေစရန္ေသာ္လည္း ၿပန္ထုတ္ၾကမည္ဟု စိတ္ကူးခဲ့ၾကပံုရသည္။

ထိုစိတ္ကူးကို ၾကံစည္စိတ္ကူးၿခင္းမွာ တထိုင္ထဲ ထိုစိတ္ကူးရွိသူ ကြ ်န္တိုက္ အဖဲြ ့သားမ ်ားက ၾကံစည္စိတ္ကူးနိုင္ၾကေပမဲ့ လက္ေတြ အေကာင္အထည္ၿဖစ္လာရန္က အေတာ္ေလးကို စြန္ ့စားၾကရေတာ့မည္။ ၾကိဳးစားအားထုတ္မူေတြ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲဆိုသည္ကိုပင္ ၾကံဆ အားထုတ္ၾကရမည္ၿဖစ္ေတာ့သည္။ စာအုပ္ၿဖစ္ရန္ အဆင့္မေၿပာေသးနဲ ့ စာအုပ္ၿဖစ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ စာရြတ္အလြတ္၊ ေဘာ့ပင္ကို ပထမဆံုးသြင္းယူရန္ပင္ ခတ္ခဲေနေသာအခ ်ိန္ၿဖစ္သည္။ နရသိန္အက ်ဥ္းေထာင္ထဲတြင္ ပိုက္ဆံေပးလ ွ်င္ လုပ္လို့ရေသာအလုပ္ေတြအမ ်ားၾကီးရွိသည္။ ဥပမာ--အရက္၊ ဇိမ္ခံစီကရတ္၊ ေဆးေၿခာက္၊ ဘိန္းၿဖဴ၊ ဘိန္းမဲ၊ အိမ္ခ ်က္ ဟင္းအစို၊စသၿဖင့္ အရာအားလံုးကို ေထာင္၀န္ထမ္းတို ့အား အခေၾကးေငြ ထိုက္သင့္စြာေပးပါက အလြယ္တကူရရွိနိုင္ေပမဲ ့ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားအဖို ့ေတာ့ စာရြတ္၊ေဘာ့ပင္ႏွင့္ ၿပင္ပထုတ္ သတင္းစာ၊ မဂၢဇင္း၊ ၀တၱဳစာအုပ္တို ့ကိုပင္ ရရွိရန္ အလြန္ခတ္ခဲလွသည္။ မိမိတို ့ေက ်ာင္းသားနိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားထဲတြင္ မဂၢင္ဇင္းစာအုပ္မ ်ားတြင္ လက္ေရးစာလံုး ကြ ်မ္းက ်င္စြာေရးနိုင္ၾကသူ ကိုၿမင့္ေဆြ၊ ကိုေအးေက ်ာ္တို ့လို ေက ်ာင္းသားမ ်ားပါၾကသလို ဒီဇိုင္းေရးတက္ေသာ ကိုေက ်ာ္ေက ်ာ္ဦးလို လူမ ်ဳ ိးမ ်ားလဲရွိၿပီးသာ ၿဖစ္သည္။ ထိုၾကံစည္အားထုတ္မႈကို အေကာင္အထည္ေဖၚရာမွာလဲ ေငြေၾကးထုတ္ေပးမည့္သူေတြ အကုန္အက ်ခံနိုင္သူမ ်ားလဲ ရွိသည္။ သို ့ေသာ္လည္း ေထာင္၀န္ထမ္းတေယာက္(သို ့)တေယာက္ပိုေသာ အကူအညီလိုအပ္သည္။ ထိုသို ့ ကူညီနိုင္မည့္ ေထာင္၀န္ထမ္းကို ေငြေပး၍ ေပးကမ္းေကြ ်းေမြးၿခင္းၿဖင့္ အခ ် ိန္ယူ စည္ရံုးခဲ့ၾကရမည္။ စာအုပ္ထဲတြင္ ပါ၀င္ေရးသားနိုင္ေသာ တိုက္ေဆာင္(၁)၊ တိုက္ေဆာင္(၂)ဆီက မိမိတို ့ရဲေဘာ္မ ်ားဆီမွ စာမႈရရွိေရးအတြက္မွာလဲ မိမိတို ့အားလံုးသည္ တေန ့(၁၅)မိနစ္သာ ေရခ ်ဳ ိး၊မိလႅာခ ် ဆင္းရသူမ ်ားၿဖစ္ၾကသၿဖင့္ ကြ ်န္တိုက္ေစာင့္ ည၀န္ထမ္းကိုသာ စည္းရံုးၿပီး ထိုစာမႈမ ်ားကို စုစည္ၾကေတာ့သည္။

တိုက္ေဆာင္(၁)တြင္ ထိုစာမႈမ ်ားကို စုစည္းေပးနိုင္သူ ကြ ်န္တိုက္ႏွင့္ ပင္တိုင္ တာ၀န္ခံဆက္သြယ္နိုင္သူ တေယာက္ထားသလို၊ တိုက္ေဆာင္(၂)တြင္လဲ တေယာက္ထားၾကၿပီး ေထာင္၀န္ထမ္းနဲ ့တဆင့္ ဆက္သြယ္လႈပ္ရွားၾကေတာ့သည္။ တိုက္ေဆာင္(၁)ဖက္တြင္ အၿပင္ေလာကကတည္းက မဂၢဇင္းတို ့တြင္ ကဗ ်ာေရးေနသူ ကိုၿမတ္လိႈင္းရွိသလို တိုက္ေဆာင္(၂)တြင္လဲ ကိုေအာင္ဂ ်မ္းရွိသည္။ စာအုပ္က အၿပင္မဂၢဇင္းကဲသို ့ထုတ္မွာၿဖစ္သည္အတြက္ ကဗ ်ာ၊ ကာတြန္၊ ၀တၱဳတို ၊ နိုင္ငံေရးေဆာင္းပါ စသည့္ စံုလင္စြာ လူစံု ကေလာင္စံု ပါ၀င္မွာလဲၿဖစ္သည္။ စာမူပးပို ့လိုသူမ ်ားသည္ မိမိတို ့ ေရးလိုသည့္ အေၾကာင္းအရားမ ်ားကို စာရြတ္လြတ္ေပၚ ေရးသားၾကရၿခင္းမဟုတ္ပဲ ေထာင္၀င္စာထုတ္ပိုးသည့္ ပလတ္စတစ္အၾကည္စေပၚတြင္ စာမူမ ်ားကို ေရးသားၾကၿပီး ကြ ်န္းတိုက္က အယ္ဒီတာအဖဲြ ့ထံ တိုက္ေဆာင္တာ၀န္ခံမွ တဆင့္ ေပးပို ့ခဲ့ၾကသည္။ အယ္ဒီတာအဖဲြ ့မွ သက္ပံုဖတ္သူနဲ ့ စာလံုးေရးသူမ ်ာက ထိုစာမႈမ ်ားကို ခဲရာခတ္ဆစ္ ပလတ္စတစ္စေပၚမွ ဖတ္ယူကာ မဂၢဇင္းအၿဖစ္ ထုတ္ေ၀မည့္ ပလာစာရြတ္အလြတ္မ ်ားေပၚ ၿပန္လည္ကူယူ ေရးသားၾကရသည္။ စာမူကို တတိုက္နဲ ့တတိုက္ အသယ္အၿပဳ လုပ္ၾကရာမွာလဲ တိုက္ေဆာင္မ ်ားရွိတာ၀န္ခံမ ်ားဆီသို ့ ငပိေၾကာ္၊ မုန္ ့၊ ေကာ္ဖီ ပိုခိုင္းသလိုၿဖင့္ ထိုစားစရာမ ်ား၏ ေအာက္ဖက္တြင္ ေရးၿပီးသား စာမူမ ်ားကို ထည့္ေပးၿပီး ပလတ္စတစဗူးတလံုးၿဖင့္ ၿပန္ပို ့ေပခဲ့ၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထိုၾကံစည္သူမ ်ား၏ မဆုတ္မနစ္ လံုလအားထုတ္မႈေၾကာင့္ ထိုအၾကံအစည္းမ ်ားေအာင္ၿမင္ခဲ့ၾကပါသည္။ စာမူမ ်ား အားလံုးစုစည္ၿပီးသြားေသာအခါ ကြ ်န္တိုက္မွ စီစဥ္သူမ ်ားက စာအုပ္ၿဖစ္ေရးကို ၾကိဳးစားအားထုတ္ၾကပါေတာ့သည္။ စာအုပ္တအုပ္ထုတ္ရန္ ဤကဲ့သို ့ခတ္ခတ္ခဲခဲ ေထာင္ထဲတြင္ ၾကိဳးစာအားထုတ္ၾကရပါသည္။ က ်ေနာ္တို ့၏တိုင္းၿပည္အေၿခေနသည္ တရားမ၀င္ စာေပစီစစ္ေရး စာေပကင္ေပတိုင္ အဖဲြ ့အစည္းထံ တင္ၿပၿခင္းမရွိပဲ အမ ်ားၿပည္သူ ဖတ္ရႈရန္ ရည္ရြယ္ ေရးသားထုတ္လုပ္ပါက ထုတ္ေ၀ေရ အက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၇(၂၀) အရ ေထာင္ခ ်ေသာ နိုင္ငံတြင္ က ်ေနာ္၏ ရဲေဘာ္မ ်ား၏ စိတ္ကူးႏွင့္ ၾကံစည္အားထုတ္မႈသည္ ေထာင္ခ ်ထားခံရသည့္ အေၿခအေနမွာေတာင္ ေနာက္ထပ္ ေထာင္ခ ်ခံရဖြယ္ရွိေသာ အားထုတ္မႈတခုကို လုပ္ၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။ တခ ်ဳ ိ ့နိုင္ငံေရးသမားမ ်ား၏ ေ၀ဖန္မႈေလးမ ်ားရွိေပမဲ့ အမ ်ားစုက ေက ်နပ္ၾကသည္။ ၾကိဳးစားအားထုတ္ၾကသူမ ်ားသည္။ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေမဂ ်ာအလိုက္ ထုတ္ေ၀ၾကေသာ မဂၢဇင္းစာအုပ္မ ်ားကို ထုတ္ေ၀ခဲ့ဖူးေသာ အေတြ ့အၾကံဳမ ်ားရွိၾကသူေတြ ၿဖစ္ၾကသလို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ေက ်ာင္းတြင္ မိမိတို ့အစုအဖဲြ ့ တူရာတူရာစုထုတ္ေ၀ေသာ စာေပစီစစ္ေရးမတင္ပဲ တကၠသိုလ္ အသိုင္းအ၀ိုင္း လူငယ္ေက ်ာင္းသားမ ်ားၾကားသာ အခ ်င္းခ ်င္း လက္သိပ္ထိုး ဖတ္ၾကေသာ အခ ်စ္ကဗ ်ာ၊ နိုင္ငံေရးကဗ ်ာမ ်ားကို ေရးသားဖူးၾကသူ ၊ ဖတ္ခဲ့ဖူးရသူေတြၿဖစ္သည္။

အစိုးရစာေပစီစစ္ေရးကို မတင္ပဲ မိမိတို ့အခ ်င္းခ ်င္း လက္သိပ္ထို ဖတ္ၾကရသည္။ စာေပကင္ေပတိုင္လြတ္ စာအုပ္ကေလးမ ်ား၏ အရသာႏွင့္တန္ဖိုး ၊ မိမိတို ့လုပ္နိုင္ခဲ့မႈကို ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက ်ာင္းသားဘ၀ အမွတ္တရ အေနၿဖင့္ ၿပန္ေၿပာင္းေၿပာၿပရသည့္ ခံစားမႈမ ်ဳ ိးက ဘာခံစားမႈမ ်ဳ ိးႏွင္မွမတူ အရသာရွိသည္။ ခ ်ဳ ိၿမိန္သည္။ အခ ်ဳပ္အခ ်ယ္အတားအဆီးကို တိုးေဖာက္လိုေသာ စိတ္ဓါတ္တို ့ကို ေမြးၿမဴကာ ဤသို ့ထိုေဖာက္လိုက္ရၿခင္းကို ေပ ်ာ္ရႊင္ၾကသူေတြၿဖစ္သည္။ ထိုေရးသားၾကသူမ ်ားမွာလဲ တကၠသိုလ္ေက ်ာင္းသားဘ၀ လြန္ေၿမာက္၍ မိမိတို ့ကိုယ္ပိုင္ဘ၀မ ်ားကို ဖန္တီးယူၾကေသာအခါမ ်ားတြင္ စာေပေလာကတြင္ ဆက္လက္ရွင္သန္သြားခ ်င္းမွ သြာၾကမည္ၿဖစ္ေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ေက ်ာင္းသားဘ၀ ဤကဲ့သို ့ ပါ၀င္လႈပ္ရွာခဲ့ၾကၿခင္ကို တသသေၿပာေနၾကမည္ၿဖစ္သည္။ အသက္အရြယ္ရ၍ ေက ်ာင္ေနဖက္တို ့ၿပန္လည္ဆံုေတြ ့ၾကေသာအခါ ထိုအခ ် ိန္က ထိုကဲ့သို ့ လုပ္ခဲ့ၾကၿခင္အတြက္ ၿပန္လည္သတိရ ေၿပာဆိုၾကၿမဲၿဖစ္သည္ကို အရင့္အရင္ ေနာက္ေတာ္ေက ်ာင္းသားမ ်ား၏ စကား၀ိုင္တို ့မွ ၾကားေနၾကရၿမဲၿဖစ္သည့္ အတြက္ က ်ေနာ္တို ့ေခတ္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက ်ာင္းသား စာေပ၀ါသနာပါသူတိုင္း ဤကဲ့သို ့လက္ဆင့္ကမ္း လုပ္ခဲ့ၾကေသာ အေလ့အထၿဖစ္ခဲ့သည္။ ယခု အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္အတြင္း ေရာက္ေနၾကေသာ နိုင္ငံေရး အက ်ဥ္းသားမ ်ားထဲတြင္ ေက ်ာင္းသား (၇၀) ေက ်ာ္ရွိသည္။ ၁၉၈၈ မတ္လ ကိုဖုန္းေမာ္အေရးအခင္းအစမွာကတည္းက တကၠသိုလ္ေက ်ာင္းတိုင္းတြင္သာမက အထက္တန္းေက ်ာင္းမ ်ားသို ့ကူးဆက္ေနၿပီးၿဖစ္ေသာ အစိုးရဆန္ ့က ်င္ေရး စာရြတ္၊ ကဗ ်ာ၊ စာေစာင္မ ်ားတြင္ ဤအက ်ဥ္းေထာင္အတြင္း ေရာက္ေနၾကသူတိုင္း တခ ်ဳ ိ့က ေရးသားဖူးသည္။ တခ ်ဳ ိ ့က ကိုယ္တိုင္ထုတ္ေ၀ ၿဖန္ ့ၿဖဴဖူးခဲ့ၾကသူေတြ ၿဖစ္သည္။ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုၾကီး ၿဖိဳခြင္းခံရၿပီးေနာက္ပိုင္း အစိုးရဆန္ ့က ်င္ေရးစာေဆာင္မ ်ားတြင္ က ်ေနာ္ကိုယ္တိုင္း ပါ၀င္ေရးသာခဲ့ဖူးေသာ စာေစာင္မ ်ာလဲ ရွိခဲ့ဖူးပါသည္။

ထိုစာေစာင္မ ်ားက ဟံသာ၀တီအေရွၿခမ္း ေက ်ာင္းသားသမဂၢစာေစာင္၊ ေတာ္လွန္ေက ်ာင္းသားစသၿဖင့္ စာေစာင္မ ်ားအၿပင္ အေရးေတာ္ပံုအတြင္း ေတာခိုသြားၾကသူမ ်ားကို ရႈပ္ခ ် အပုတ္ခ ်ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ ၿပည္သူ ့ဆက္ဆံေရးတပ္မွ ဗိုလ္ၾကီးၿမသန္းစံ ဦးစီးထုတ္ေ၀ေသာ '''''ၿမတ္ခင္းသစ္ ''''မဂၢဇင္းစာအုပ္မ ်ားကို ၿပန္လည္တိုက္ခိုက္ေရးသားသည့္ ၿမတ္ခုတ္ဓါး စာေစာင္အား က ်ေနာ္တို ့ေက ်ာင္းသားမ ်ားက စုေပါင္းထုတ္ေ၀ၿပီး လူထုၾကား ၿဖန္ ့ေ၀ခဲ့ၾကဖူးသည္။ တပ္မေတာ ၀ါဒၿဖန္ ့ခ ်ီေရးမွ ထုတ္ေသာ မဂၢဇင္က ေတာတြင္းၿပန္ ေက ်ာင္းသားမ ်ား စုစည္းထုတ္ေ၀သည့္ဟု ရုပ္တိရွိရွိ ေထာက္လွမ္းေရးက အလင္း၀င္ေက ်ာင္းသားမ ်ားထံမွ သတင္အခ ်က္အလတ္မ ်ားစုစည္းကာ ဖိုးကံေကာင္းအမည္ၿဖစ္ေရးသားၾကၿခင္းၿဖစ္သၿဖင့္ က ်ေနာ္တို ့ဖက္ကလဲ ေထာင္တြင္ၿပန္ ေက ်ာင္းသားမ ်ားစုစည္းထုတ္ေ၀ေသာ '''''ၿမတ္ခုတ္ဓါး''''စာေစာင္ကို ၿပန္ထုတ္ေ၀ၿခင္းၿဖင့္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးစခန္းမ ်ားႏွင့္ နရသိန္အက ်ဥ္းေထာင္မ ်ားအတြင္ ႏွိပ္စက္မႈမ ်ားအေၾကာင္း ေရးသားၾကၿခင္းၿဖစ္ေတာ့သည္။ က ်ေနာ္တို ့ထုတ္ေ၀ခဲ့ၾကေသာ'''' ၿမတ္ခုတ္ဓါး''''စာေစာင္းက လက္ေရးစာလံုးမ ်ားၿဖင့္ ဖေယာင္စကၠဳေပၚ စာလံုးေဖာက္ကာ စာေစာင္ ေၿမာက္မ ်ားစြာကို မိတၱဳကူးယူၿဖန္ ့ခ ် ီခဲ့ၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။ စာအုပ္၏ မ ်က္နာဖံုးေလးကို ဤကဗ ်ား လက္ေရးစာလံုး လွလွေလးၿဖင့္ ေရးသားထားသည္။

ၿမတ္ခုတ္ဓါး---။
-----------------------
ရႈပ္ေထြးလိမ္က ်စ္
ၿမတ္ခင္းသစ္ကို
ခုတ္ထြင္ ပယ္ရွား
ၿမတ္ခုတ္ဓါး ။

ယခုအခါ အက ်ဥ္ေထာင္အတြင္း ေရာက္ေနၾကသူ က ်ေနာ္တို ့ေက ်ာင္းသားမ ်ားသည္ အက ်ဥ္းေထာင္အတြင္း အမွတ္တရ စာေစာင္မ ်ားကို ထုတ္ၾကရန္ အခတ္ခဲ အတာအဆီးမ ်ားစြာကို ေက ်ာ္ၿဖတ္က ေထာင္တြင္း လက္ၿဖစ္ စာေစာင္ (၅)ေစာင္ေလာက္ကို ၁၉၉၂- ၁၉၉၃ ၊ တႏွစ္အတြင္းထုတ္နိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ က ်ေနာ္မွတ္မိေသာ စာအုပ္အမည္မ ်ားမွာ ''''အေရွ ့ေလၾကမ္း''''၊ ''''အရိုင္းကဗ ်ာ'''''၊ '''''ေၿမာက္ၿပန္ေလ'''''၊ တို ့ၿဖစ္သည္။ စာေစာင္အၿဖစ္ ေရာက္ရွိၿပီး လက္ဆင့္ကမ္းဖတ္ၾကသည့္အခါတြင္ ေထာင္အာဏာပိုင္မ ်ား မိသြားေသာ စာအုပ္မ ်ားလဲရွိခဲ့ဖူးၿပီး တိုက္ေဆာင္အၿပင္ဖက္ စိုက္ခင္းမ ်ားတြင္ အၿပင္ေလာကသို ့ထုတ္ယူမသိမ္းစည္နိုင္လိုက္ပဲ ပ ်က္ဆီးသြားခဲ့ေသာ စာေစာင္မ ်ားလဲ ရွိခဲ့ေသးသည္။ ေထာင္အာဏာပိုင္မ ်ား မိ၍ ေဖ ်ာက္ဖ ်က္လိုက္ေသာ စာေစာင္မ ်ားကို ထက္ရာဇာ(အကသ)ႏွင့္ ဦးသန္းေဌး(၄၈၂၈ ကိုေက ်ာ္ၿမအမႈတဲြ)တို ့ထံ ရွာေဖြေရးလုပ္စဥ္ ရွာေဖြ ဖမ္းဆီးမိသြာကာ ထက္ရာဇာထံမိေသာ စာအုပ္ကို အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ ေထာင္မႈဳးၾကီးထံသာ အဆံုးသတ္ၿပီး သီးသန္ ့ေထာင္တြင္ ေထာင္မႈဳးၾကီး လွေအာင္က မီးရိႈ ့ဖ ်က္ဆီးခဲ့ေသာ္လည္း၊ ဦးသန္းေဌးထံမွ ရွာေဖြေတြ ့ရွိသြားခဲ့ေသာ စာေစာင္အတြက္ ဦးသန္းေဌးအား ေထာင္အာဏာပိုင္းမ ်ားက ထုတ္ယူစစ္ေဆးခဲ့သည္။ ဦးသန္းေဌးမွာ သူတေယာက္ထဲ ဒိုင္ခံေၿဖရွင္းမႈေၾကာင့္ စာအုပ္ထုတ္သူမ ်ား၊ ပါ၀င္ေရးသားသူမ ်ား မေဖာ္ေပးခဲ့ရပဲ ဦးသန္းေဌးတေယာက္ကိုသာ အေရးယူသည့္အေနၿဖင့္ ေထာင္မၾကီး ၿပစ္ဒဏ္တိုက္သို ့ တဦးထဲ ေခၚေဆာင္အေရးယူသြားခဲ့သည္။ အမွန္ဆို ေထာင္အာဏာပိုင္ဖက္က ခ ်ဲ ့ရင္ခ ်ဲ ့သလို ပါ၀င္ေရးသားသူမ ်ား စာအုပ္စီစဥ္သူမ ်ား၊ ပါ၀င္ကူညီခဲ့ၾကေသာ ေထာင္၀န္ထမ္းမ ်ားကိုပါ အက ်ဥ္ေထာင္ လက္စဲြဥပေဒအရ ေထာင္စည္းကမ္း ေဖာက္ဖ ်က္မႈ၊ တရားမ၀င္ စာေစာင္ ထုတ္ေ၀မႈ စသည္ ပုဒ္မေတြ တပ္၍ ေထာင္(၅)ႏွစ္ဆီေလာက္ ထပ္ခ ်လိုရေသာ ေထာင္တြင္ ဥပေဒခ ်ဳ ိေဖာက္မႈၿဖစ္သည္။ ဦးသန္းေဌးႏွင့္ ထက္ရာဇာတို ့အေၿဖေကာင္းမႈ၊ ေထာင္အာဏာပိုင္မ ်ာဖက္ကလဲ အက ်ယ္မခ ်ဲ့လိုမႈတို ့ေၾကာင့္ ဤအမႈက ဤတြင္သာ ၿပီးဆံုးခဲ့ရသည္။ ေထာင္အာဏာပိုင္ဖက္မွ အက ်ယ္မခ ် ဲ့လိုၿခင္းမွာ အက ်ယ္ခ ် ဲ့ပါက အထက္အာဏာပိုင္အဖဲြ ့အစည္းမွ ေထာင္အာဏာပိုင္မ ်ားလဲ တာ၀န္မကင့္သည့္အတြက္ ဖိေထာင္းလာမည္ ေဘးဒုကၡကို ကာကြယ္သြားၿခင္းသာ ၿဖစ္သည္။ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ထုတ္ စာအုပ္မ ်ားထဲမွ'''' ေၿမာက္ၿပန္ေလ'''' စာေစာင္ လက္ၿဖစ္ေထာင္တြင္ထုတ္ မဂၢဇင္းေလးသည္ အၿပင္ေလာကသို ့ အခတ္အခဲအတာအဆီေပါင္းစံုၾကာမွ လံုၿခံဳစြာ သိမ္းစည္းနိုင္ေသာ ေနရာသို ့ေရာက္သြားခဲ့ပါသည္။

(ဤစာေစာင္ေလးအား ေနာက္ ၁၀ႏွစ္ေက ်ာ္ၾကာေသာအခါ ဧရာ၀တီမဂၢဇင္းအဖဲြ ့ႏွင္ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသား ကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖဲြ ့တို ့က ပူးေပါင္းကာ စာအုပ္အၿဖစ္ ထိုင္-ၿမန္မာ နယ္စပ္တြင္ ထုတ္ေ၀ခဲ့ပါသည္)

ဤေထာင္တြင္းၿဖစ္ လက္ေရးမဂၢဇင္းအား ဦးစီး စီရင္ထုတ္ေ၀ခဲ့သူမ ်ား၏ အေတြးမ ်ားႏွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈတို ့က ဤအင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္၏ အတိတ္သမိုင္းမ ်ားနဲ ့လဲ စပ္ဆက္ေပးလိုက္ၿခင္းလဲၿဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၄၀ခုႏွစ္အတိတ္ဆီက ,ဤအင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္အတြင္းတြင္ အဂၤလိပ္အုပ္စိုးခဲ့စဥ္ ၿဖစ္ေနခဲ့ေသာ္ၿငာလည္း အမ ်ဳ ိးသားလြတ္ေၿမာက္ေရးၾကီးကို တိုက္ပဲြ၀င္ခဲ့ၾကေသာ တို ့ဗမာအစည္းအရံုးမွ သခင္ေခါင္းေဆာင္ လူငယ္သခင္မ ်ားၿဖစ္ၾကေသာ သခင္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ ်ားက ဤအင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ထဲတြင္ သမိုင္းတြင္ေစမည့္ စာေပ၊ ကဗ ်ာ၊ ၿပဇာတ္ ဇာတ္လမ္းမ ်ားကို ေရးသားခ ်န္ရစ္ခဲ့ဲဖူးၾကသည္။

သခင္သန္းထြန္၏
'''''ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီရာဇာ၀င္ခ ်ဳပ္''''''' ။
သခင္စိုးၾကီး၏
''''''က ်မခ ်စ္လင္ ကိုလီနင္'''''' ။
သခင္နု၏
''''''ရက္စက္ပါေပ့ကြယ္'''''' ၀တၱဳႏွင့္ '''''''ပုတုဇေနာဥမၼတၱေကာ'''''' ၿပဇာတ္

အၿခားမထင္မရွား နိုင္ငံေရးသမားမ ်ား၏ စာအုပ္မ ်ားကို
ဤအင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ တိုက္ေဆာင္(၂) (ထိုေခတ္က ေဟာခန္းမ ်ားၿဖစ္သည္) ထဲ၌တြင္ အၿပီးအစီ ေရးသားခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ေလသည္။ ထိုကိုလိုနီေခတ္က သူတို ့က ဘီကလပ္တန္းစား နိုင္ငံေရးသမားမ ်ားၿဖစ္ၾကေလရာ လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ခြင့္ရခဲ့ၾကသလို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ စာေတြ၊ ကဗ ်ာေတြ ၊ ၿပဇာတ္ေတြ၊ နိုင္ငံေရးစာေပေတြကို ေရးသားခြင့္ရခဲ့ေလသည္။ ကြ ်န္ပ္တို ့မွာေတာ့ တေန ့ကို (၁၅)မိနစ္ၿဖင့္ ေရခ ်ဳ ိး၊မိလႅာခ ်ခြင့္ၿဖင့္ ႏွစ္ပါးသြားရင္း စစ္ကြ ်န္ေခတ္တြင္ ေထာင္တြင္းရက္စက္မႈမ ်ားႏွင့္ ဤေၿမာက္ၿပန္ေလ လက္ေရးမဂၢဇင္းတအုပ္ အၿပင္ေလာကကို ယူသြားနိုင္ေရးကို ဘ၀ႏွင့္စြန္ ့ကာ ၾကိဳးစားခဲ့ၾကရေလသည္။

(ဆက္ရန္)

ထြန္းထြန္း(အေရးေတာ္ပံုတပ္သား)

၂၀-၁၁-၁၈

No comments:

Post a Comment