Latest News

Wednesday, October 10, 2018

နရသိန္အက ်ဥ္းေထာင္ထဲက သူလိုလူ ။ (၁၂)


ကမာၻေပၚမွာ ရွိခဲ့ဖူးေသာ နိုင္ငံေရးစနစ္ေတြကို ၿပန္ၾကည္မယ္ဆိုရင္ ပေဒသရာဇ္စနစ္၊ နာဇီစနစ္၊ ဖတ္ဆစ္စနစ္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ စတဲ့ စနစ္ဆိုးေတြ လက္ေအာက္က နိုင္ငံေတြ ၊ ထိုနိုင္ငံမ ်ားမွာ အုပ္ခ ်ဳပ္သူေတြကို ေတာ္လွန္အတိုက္အခံၿပဳၾကၿပီ စစ္သံုးပန္းအၿဖစ္ အဖမ္းသူ၊ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားအၿဖစ္ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ ်ခံရသူေတြဟာ ထိုအုပ္ခ ်ဳပ္သူေတြရဲ့ စစ္ေၾကာေရးငရဲခန္းေတြ၊ အက ်ဥ္းေထာင္ေတြမွာ လူမဆံေအာင္ကို လူသားတေယာက္ခံနိုင္ရည္ထက္ ေက ်ာ္လြန္ၿပီး နည္းေပါင္းစံု ႏွိပ္စက္ညွင္ပန္းမႈေတြကို ခံၾကရသည္။ ထိုေၾကာင့္ က ်ေနာ္တို ့ေတြ ့ၾကံဳ ့ခဲ့ရေသာစနစ္နဲ ့ေခတ္ဟာလဲ စစ္ကြ ်န္ေခတ္၊ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးၾကီးၿဖစ္ေနခဲ့တာေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဆိုးကို အံတုခဲ့ၾကတဲ့ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားတိုင္း ထိုငရဲခန္းေတြကို ရင္ဆိုင္ၾကံဳ ့ေတြ ့ခဲ့ရသည္။

စစ္အာဏာရွင္၏ နာမည္ဆိုးနဲ ့ ေက ်ာ္ၾကားခဲ့ေသာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ ်ား၏ အက ်ဥ္းေထာင္ထဲအထိ လက္တန္ရွည္ရွည္ ရည္ရြယ္ခ ်က္ရွိရွိ ဒုကၡေပးမႈမ ်ဳ ိးစံုကိုလဲ လက္ေတြ ့ခံခဲ့ၾကရသည္။ ႏွစ္ရွည္ေထာင္ခ ်ထားၿခင္း၊ ေထာင္က ်ၿပီးသည့္တိုင္ အက ်ဥ္းသားမ ်ားကို ၈ ေပ၊ ၁၁ ေပ ပတ္လည္အခန္းက ်ဥ္းေလးမ ်ားမွာ တခန္း၃-၄ ေယာက္ေနေစကာ တေန ့မွာမွ ၁၅ မိနစ္မ ွ်သာ ေရခ ်ဳ ိး၊ မိလႅာခ ်ခြင့္ ေပးၿပီး အခန္းက ်ဥ္းေလးေတြထဲ ေထာင္လြတ္ရက္ေစ့သည္အထိ ပိတ္ေလွာင္ထားခဲ့ၿခင္း၊ ေထာင္က ်ကာလအတြင္း က ်န္းမာေရးထိခိုက္ဆိုး၀ါးလာသည့္တိုင္ ေဆးကုသခြင့္ ပိတ္ပင္ခံရေသာေၾကာင့္ ေရာဂါအေၿခအေနဆိုး၀ါၿပီး ေထာင္ထဲ၌သာ ေသဆံုးရၿခင္းမ ်ား၊ မိမိတို ့အိမ္မ ်ားနဲ ့ေ၀ကြာလွေသာ နယ္အက ်ဥ္းေထာင္မ ်ားတို ့ေရြ ့ေၿပာင္ထားၿခင္းမ ်ားက စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္မွာ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးက စနစ္တက ် အကြက္ခ ် စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ေခ ်မႈန္းစစ္ဆင္ေရးမ ်ားသာ ၿဖစ္သည္။ ၁၉၉၇ နို၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန ့က အင္းစိန္သီးသန္ေထာင္တြင္းရွိ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသား ၁၀၀ ေက ်ာ္အား နယ္ေထာင္မ ်ားသို ့ေရြ ့ေၿပာင္းလိုက္ၿခင္းဟာလဲ စနစ္တက ် လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကတာၿဖစ္သည္။ နယ္ေထာင္သို ့ေၿပာင္းေရြ ့ၿခင္းခံခဲ့ရသူေတြကို မည္သည္ေထာင္မ ်ားသို ့ေရာက္ရွိသြားၾကသည္ကို သိခြင့္မရေတာ့သလို အေတာ္မ ်ားမ ်ားကို ေနာင္ႏွစ္ေပါင္းမ ်ားစြာ တိုင္ေအာင္ ၿပန္မဆံုၿဖစ္ၾကေတာ့ပါ။

၁၉၉၇ နို၀င္ဘာလ ၁၆ ရက္ေန ့က သူတို ့ကို ေတြ ့လိုက္ရၿခင္းက တခ ်ဳ ိ ့လူးမ ်ားကို ဘယ္ေတာ့မွ ၿပန္မေတြ ့ရေတာ့ပဲ ေနာက္ဆံုးေတြ ့ၿခင္းမ ်ဳ ိးၿဖစ္ခဲ့ရသည္။ သက္ၾကီရြယ္အို နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ား ေထာင္ထဲတြင္ က ်ဆံုခဲ့ရသည္။ တခ ်ဳ ိ့လဲ ေထာင္ၿပင္ေရာက္ၿပီး မၾကာခင္မွာပဲ ေသဆံုးသြားခဲ့ၾကသည္။ လူငယ္ေတြထဲမွ ၃-၄ ေယာက္ စိတ္က ်န္းမာေရးထိခိုက္ ခံစားၿပီးမွ ေထာင္မ ်ားမွ ၿပန္လြတ္ခဲ့ၾကရသည္။ က ်ေနာ္တို ့နဲ ့အတူေနခဲ့ၾကေသာ သက္ၾကီးရြယ္အိုးမ ်ားၿဖစ္ၾကသူေတြထဲက အဘရွိန္၊ ဦးေလးဦးထြန္းၿမင့္၊ ဦး၀င္းၾကည္၊ ဦးၾကည္တင္ဦး တို ့အား ေနာက္ဆံုေတြ ့ခဲ့ရၿပီး ဘယ္ေတာ့မွ ၿပန္မေတြ ့နိုင္ေတာ့ေခ ်။ က ်ေနာ္တို ့ေထာင္ကၿပန္လြတ္လာၾကတဲ့အခါမွာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ဟာ အေတာ္ေလးကို အနည္ထိုင္ အသားၾကေနတဲ့ အေၿခအေနနဲ ့ရင္ဆိုင္ခဲ့ရၿပန္သည္။ ထိုအခါမ ်ဳ ိးအဘရိွန္ေၿပာခဲ့ေသာ စကားလံုးမ ်ားကို ၿပန္လည္္ၾကားေယာင္ေနမိေတာ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ေအာက္ အေၾကာက္တရားမ ်ား ၾကီးစိုးလြန္ေနၿခင္းေၾကာင့္ မိမိတို ့ ေထာင္ထြက္မ ်ား အလုပ္လုပ္ရန္ပင္ မလြယ္ကူလွေတာ့။ မိမိတို ့၏ေနာက္ကြယ္တြင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ ်ားက မေယာင္မလည္ရွိစၿမဲမို ့ ကိုယ္အခ ်င္းခ ်င္း လူစုနိုင္ၾကဖို ့ကိုပင္ သာေရးနာေရးပဲြမ ်ားရွိမွသာ ေတြ ့ဆံုၾကဖို ့အခြင့္ၾကံဳ့ၾကရေတာ့သည္။ အၿပင္ေလာကထဲ ၿပန္လည္ေရာက္ရွိသည့္အခါမွာလဲ လူတိုင္းနီးပါးက အေၿခတက ်ၿဖစ္ရန္ကိုပင္ ၾကိဳးစားဖို ့အခြင့္အေရးမ ်ားရွားပါသည့္အတြက္ေၾကာင့္ အမ ်ားသူငါကဲ့သို ့ပင္ စား၀တ္ေနေရး အေရး(၃)ပါးထဲမွ ရုန္မထြက္နိုင္ၾကသူမ ်ားက မ ်ားသည္။ မိမိတို ့လူဆံုမိသည္အခါတိုင္း ေထာင္ထဲက ဘ၀အေၾကာင္းမ ်ား၊ ေသဆံုက ်န္ရစ္သူမ ်ား၏ အေၾကာင္းမ ်ားကို လြမ္းတသသ၊ ႏွေမ ်ာတသသ ၿပန္လည္သတိတရေၿပာတက္စၿမဲၿဖစ္သည္။

မလြတ္ေၿမာက္ေသးၾကသူမ ်ားအေၾကာင္းနဲ ့ကူညီနိုင္သေလာက္ကူညီနိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားၾကသည္။ တေထာင္ထဲေနခဲ့ၾကသူမ ်ားက အၿပန္မွာ ေႏွာင္ႏွစ္အေတာ္ၾကာၿပန္ဆံုေတြ ့ၾကေသာအခါမွ ၁၉၉၇ နို၀င္ဘာလ (၁၇)ရက္ေန ့က သူတို ့အား ဘယ္ေထာင္မ ်ားသို ့ေၿပာင္းေရြ ့ထားခံလိုက္ရတဲ ့အေၾကာင္းေတြကိုၿပန္ေၿပာၿပမွသာ သူတို ့နဲ ့အတူ ေထာင္ေၿပာင္ေရြ ့ရာတြင္ အတူပါသြားခဲ့ၾကသူေတြအေၾကာင္းမ ်ားကိုပါ တပါတည္းသိၾကရေတာ့သည္။ သူတို ့ေၿပာင္ေရြ ့ခံရၿပီး ေထာင္ေၿပာင္းေရြ ့ရာမွာ ေတြ ့ၾကံဳ့ခံစားခဲ့ရေသာ ေတြ ့ၾကံဳ ့ခံစားမႈမ ်ားႏွင့္ ထိုေထာင္သစ္မ ်ားေရာက္သည့္အခါ ေနေရး၊ စားေရး ၊ ေထာင္သစ္မ ်ား၏အေၿခအေနစသၿဖင့္ ထိုေထာင္မ ်ား၏ အေၿခအေနသစ္မ ်ားကိုလည္းသိခြင့္ရေတာ့သည္။ သိပ္ေတာ့ မ ်ားမ ်ားစားစားအေၿပာင္အလႊဲေတြေတာ့သိပ္မရွိလွ။ တိုက္ခန္းမ ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကရသည္။ ေထာင္အေၿခအေနၾကပ္တဲ့အခါ သိပ္ၾကပ္တည္းလြန္လွၿပီး အေနေခ ်ာင္ေခ ်ာင္ ေနထိုင္ၾကရေသာ အခ ် ိန္မ ်ားလဲ ရွိေၾကာင္းသိရၿပီး အၾကပ္အတည္ကာလမ ်ားက ပိုမ ်ားၾကသည္က ေၿပာင္းေရြ ့ခံရေသာ ေထာင္တိုင္းၿဖစ္ၾကသည္။

၁၉၉၇ နို၀င္ဘာလ (၁၇)ရက္ေန ့မွာ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္မွ ေတာင္ငူအက ်ဥ္းေထာင္သို ့ေရြ ့ေၿပာင္းခံၾကရသူေတြက ၊ အဘရွိန္၊ ဆရာဦးေဌးလိႈင္၊ ထြန္းထြန္းနိုင္(ဇီးကြက္)၊ လွထြဋ္စိုး၊ ညဏ္ညဏ္ထြန္းႏွင့္ အၿခားသူေတြလဲ ပါခဲ့ၾကသည္။ ဆရာကိုေဌးလိႈင္က ေတာင္ငူအက ်ဥ္းေထာင္သို ့ အဘရိွန္နဲ ့အတူ ေၿပာင္းေရြ ့ခံရသူၿဖစ္ခဲ့သလို ့ အဘရိွန္ေထာင္ထဲမွာ ေသဆံုးသြားသည္တိုင္ အတူရွိေနခဲ့သူတဦးလည္ၿဖစ္ၿပန္သည္။ အဘရွိန္ကြယ္လြန္ၿပီေနာက္ပိုင္း အဘရွိန္အေၾကာင္းေတြကို ေထာင္ေၿပာင္းေရြ ့သည့္ရက္မွ ကြယ္လြန္ခ ်ိန္အထိ တသသ ၿပန္ေၿပာၿပခဲ့သည္။
ဆရာကိုေဌးလိႈင္က က ်ဴရွင္ဆရာတေယာက္ၿဖစ္တာေၾကာင့္ သူကို က ်ေနာ္တို ့က ဆရာ---ဆရာဟုသာ ေလးစားစြာေခၚခဲ့ၾကသည္။ အဘရွိန္ကလဲ ထိုသိုပင္ သူအားေခၚတက္ပါသည္။ ေထာင္ထဲတြင္အတူေနထိုင္ၾကစဥ္မွာ ဆရာကိုေဌးလိႈင္က က ်န္းမာေရး အနည္းခ ်ဴခ ်ာလွတာေၾကာင့္ အဘရွန္က သူအား ဤကဲ့သို ့အၿမဲအားေပးေနခဲေၾကာင္းၿပန္ေၿပာၿပခဲ့သည္။

'’’’’’’’’’ဆရာက်န္းမာေရးကိုဂရုစိုက္ပါေနာ္။ က်ေနာ္တို႕ဆရာတို႕လိုအမွဳမ်ိဳးဆိုတာက အခ်ိန္မေရြးျပန္လြတ္နိဳင္တယ္။ဒီေကာင္ေတြဒီတသက္၊ဒီေနရာမွာ မေနနိဳင္ပါဘူးဗ်ာ။ဒီအထဲမွာအဓိက ကက်န္းမာေရးပဲဗ်။ေဆးဝါးလိုအပ္ရင္က်ေနာ္တို႔ကိုေျပာေနာ္၊ အားလုံးဝုိင္းႀကရမွာေပါ့။ အားနာမေနနဲ႕’’’’’’။

ဆရာကိုေဌးလိႈင္က နာတာရွည္ ပန္းနာသည္တစ္ေယာက္မို႕ အၿမဲတမ္း ဂရုတစိုက္ အားေပးစကားေၿပာၿပီး ရဲေဘာ္ရဲဖက္တေယာက္လို ညီအကို ေဆြမ ်ဳ ိးသားခ ်င္းတေယာက္လို ေႏြးေထြးခဲ့ေၾကာင္း အၿမဲၿပန္ေၿပာၿပတက္သည္။ ဆရာကိုေဌးလိႈင္နဲ ့ၿပန္ေတြ ့ၾကတဲ ့အခါ က ်ေနာ္မသိလိုက္ရေသာ က ်ေနာ္ရဲေဘာ္ မိတ္ေဆြမ ်ားၿဖစ္ၾကသည့္ သူတို ့၏ ေထာင္ေၿပာင္းေန ့က အေၾကာင္းလဲ အခုလိုၿပန္ေၿပာၿပၿပန္ေသးသည္။ ။

‘’’’’’’’၁၉၉၇တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ညေပါ့ ။
အင္းစိန္သီးသန္႕ေထာင္ေနနိုင္ငံေရးအက်ဥ္းေတြ နယ္ေထာင္ေျပာင္းဖို႕အတြက္ အင္းစိန္ေထာင္မႀကၤီးဆီသို႔ကားမ်ားျဖင့္ပိုလိုက္ေတာ ့ က ်ေနာ္နဲ ့အဘရွိန္က အတူတူပါလာတယ္။ ။ ေထာင္မႀကီက နိဳင္ငံေရးအက်ဥ္းမ်ားအပါ အဝင္၊ အားလံုးကို သရက္၊သာယာဝတီ၊ေတာင္ငူ ၊ျမင္းျခံေထာင္ ေထာင္အသီးသီိကို ၂၅ ဦးစီ ဦးစီပို႕ ပို ့လိုက္တာဗ ် ။ ေထာင္မႀကီးမွာ တစ္ညတာနားျပီး မနက္တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္(၁)ရက္ေန႕(န ဝ တ)မွ(န အ ဖ)ဆိုင္းဘုတ္မ်ားအစားထိုးတဲ႕ေန႕။ေတာင္ငူေထာင္ေျပာင္းထဲမွာ အဘရွိန္နဲ႕က်ေနာ္တို႕ပါ္သြားတယ္။ ရန္ကုန္ဘူတာႀကီးက စထြက္လို႕သိပ္မႀကာခင္မွာပဲ သဃၤန္းက်ြန္းဘူတာျဖတ္ေတာ့ေပါ့ ။ က ်ေနာ္ကို အဘရွိန္က ေနရားတခုကို လက္ညႈိးထိုးၿပၿပီးေၿပာတယ္ဗ ်။
က်ေနာ္ေနခဲ့တ့ဲ ေနရာက အဲ့ဒီအေနာက္ထဲတဲ့ ။ က ်ေနာ္က သူလက္ညီွဳးညႊန္ျပတဲ ့ေနရာကို လိုက္ရွာၾကည့္လိုက္ေတာ့ သဃၤန္ကြ ်န္ၿမိဳ ့စြန္ဖက္မွာပါ။ ေနာက္ေတာ့ အဲဒီရပ္ကြက္အဖ်က္ခံရျပီး ေတာင္ေျမာက္လမ္းဆုံေျပာင္းႀကရတယ္တဲ့ ။ ရထားႀကီးက တိုးေႀကာင္ကေလး (ေတာင္- ေျမာက္) လမ္းဆုံကိုျဖတ္ေတာ့လည္း အဘရွိန္ခမ်ာ သူသမီးနဲ႕ေျမးေတြရွိရာမွန္းဆလို႕ လြမ္းရျပန္ေရာဗ ်ာ။ အေ၀းကို ေဆြေဆြေၿမ့ေၿမ့ ၾကည့္ရင္းကေန က ်ေနာ္ဖက္လွည့္ၿပီးေတာ့ 'ဆရာ႕႕႕႕ဆရာ႕႕႕႕ဆရာ႕႕႕႕ဒီနားေလာက္ျဖစ္လိမ့္မယ္သိလား။သူ႕ (သူသမီးနဲ ့ေၿမးေတြ) အိမ္ရွိမယ္လို႕စိတ္ထဲထင္ရာ လက္ညိွဳးညႊန္ေျပာျပေနရွာပါေသးတယ္။ အဲ့ဒီတုန္းကေတာဗ ်ာ က ်ေနာ္စိတ္ထဲမွာ သူ အဲ့ဒီ သမီးနဲ ့ ေၿမးေတြဆီ ဘယ္ေတာ့မွ ၿပန္ေရာက္မလာေတာ့ဘူးလို ့ မသိခဲ့ၾကဘူး။ တေန ့ သူၿပန္လာရမဲ့ေနရာေလးလို ့ပဲ စိတ္ထဲၿဖစ္မိပါေသးတယ္။ မြန္းလြဲေရာက္ေတာ့ေပါ က်ေနာ္တို႕ကို ေထာင္ကထည့္ေပးလိုက္တဲ႕ဘဲဥျပဳတ္နွစ္လုံးနဲ႕ထမင္းကို အဘရွိန္နဲ႕က်ေနာ္ရထားေပၚမွာေျခခ်င္းသံတခ်ြင္ခ်ြင္။ရထားစက္သံတဂ်ဴန္းဂ်ဳန္းႀကားမွာအတူစားခဲ့ၾကတယ္။ ေတာင္ငူေထာင္ေရာက္ေတာ့ သူနဲ့က်ေနာ္ စားပင္သီးပင္ေလးေတြအတူစိုက္ ပ ်ဳ ိး စားေသာက္ၾကတယ္ဗ ်။ သူက လူငယ္ေတြလိုပဲ စိုက္ပ ်ဳ ိးေရးအလုပ္ကို လုပ္နိုင္တယ္ဗ ်။ တိုက္ရဲ႕ေဘးတဖက္တခ်က္မွာရွိတဲ႕ေျမကြက္လပ္ကေလးမွာ ဘူးသီး၊ခရမ္းသီး။ႀကက္ဟင္းခါးသီး၊ဘုံလုံသီး။ကန္စြန္းရြဳက္၊ခ်ဥ္ေပါင္မုန္ညွင္း၊ကိုက္လံ စတာေလးေတြရာသီ
အလိုက္စုိက္္ခဲ့ၾကတယ။္ သီးပြင့္လာတာေတြကို တိုက္ရွိလူအညီအမ်ွခြဲေဝစားသုံးႀကတာေပါ့ ။ ႀကက္ဟင္းခါးသီးတစ္လုံးဟာ ေတာင္ဆုပ္ေလာက္ရွည္ျပီးလုံပတ္က၊လူႀကီးတစ္ေယာက္ရဲ႕လက္ဖ်န္ေလာက္ရွိတယ္ဗ ်။ ဘုံလုံသီးအရွည္က လူတရပ္စာေလာက္။ျဖစ္ထြန္းမွဳေတြႀကည့္ရင္းကအိမ္ကိုပင္ေမ့လို့႕ေနတတ္ၾကတယ္ဗ ် ။''''''''

(ဆက္ရန္)

ထြန္းထြန္း(အေရးေတာ္ပံုတပ္သား)

၂၇-၀၉-၁၈

No comments:

Post a Comment