Latest News

Sunday, October 21, 2018

တမန္းအိုအို ပ်ိဳးပ်ိဳပ်ိဳ

တမန္းအိုအို ပ်ိဳးပ်ိဳပ်ိဳ


ဇာတိ၊ ပုည၊ ဂုဏ္မာန ျမင့္မားမႈႏွင့္အတူ တစ္သီးတစ္သန္႔တည္ရွိသည့္  လူ႔ေဘာင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္  မီွတင္းေနထိုင္ရာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ စည္းမ်ဥ္းတင္းက်ပ္လွ သည့္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမူဝါဒကို ေျဖ ေလွ်ာ့လ်က္ ႏိုင္ငံျခားသား အလုပ္သမား မ်ားကုိ     ပိုမိုဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးႏိုင္ေရး  ဥပေဒမူေဘာင္သစ္   ေရးဆြဲခ်မွတ္ရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇိုအာေဘး၏ အစိုးရအဖြဲ႕ က စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္ဆိုေသာ သတင္းတစ္ပုဒ္ကို ကြၽႏ္ုပ္ ဖတ္႐ႈရေသာ အခါ  ႏိုင္ငံ့စီးပြားႏွင့္  လုပ္သားအင္အား ဆက္ႏႊယ္မႈ အျခင္းအရာကို ေစ့ငုေလ့လာ မိေလ၏။

''တမန္းအိုအို ပ်ဳိးပ်ဳိပ်ဳိ'' ဟူဘိသုိ႔ပင္ တမန္းပုပ္ေနေသာ   လယ္ကြင္းတြင္ ပ်ဳိး အရြယ္ေတာ္ကိုစိုက္လွ်င္ စပါးအထြက္ ေကာင္းသည္ဟူေသာ သေဘာတရား အတိုင္းပင္   လူအိုလူမင္း(ဝါ)သက္ႀကီး ရြယ္အိုတိုးလာမႈေၾကာင့္ လုပ္သားအင္အား  တစ္စတစ္စက်ဆင္းေနေသာ ႏိုင္ငံတြင္တက္သစ္စအရြယ္ ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္သား
မ်ား၏ အင္အားကိုရယူ၍ လုပ္ေဆာင္လွ်င္ စီးပြားတိုးေခ်ရာ၏ဟု ကြၽႏ္ုပ္ေတြးေတာမိသည္။

လူမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္

ယထာဘူတက်က် စဥ္းစားေလေသာ္ လူမ်ဳိးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္ေမာက္ေသာ ဂ်ပန္ လူ႔ေဘာင္က ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာေဘး၏ မူဝါဒ
အေရြ႕အေပၚ  မည္သည့္အတိုင္းအတာ အထိ သည္းခံေထြေထြရွိပါအံ့နည္းဟူ၍ လည္း ဆင္ျခင္ပိုင္းျခားမိရာသည္။

လူဦးေရ က်ဳံ႕လာေနေသာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ သက္ႀကီးရြယ္အို တိုးလာမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ နစ္နာမႈအျဖစ္ရဆံုး လုပ္ငန္းက႑မ်ား၌ လာမည့္ႏွစ္မွအစျပဳ၍ လစ္ဟာေနေသာ အလုပ္ေနရာမ်ားတြင္   ႏိုင္ငံျခားသား
အလုပ္သမားမ်ားကို ခြင့္ျပဳႏိုင္ေရးအတြက္ ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္   ေပၚထြက္လာရန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာေဘးက ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္
လ်က္ရွိေနသည္ဆို၏။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာေဘးမွာ ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္သားမ်ား   ေခၚယူႏိုင္ေရးကိစၥကို အေရးတႀကီး ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္ စိတ္ေစာ
ေနပံုရၿပီး  လႊတ္ေတာ္တြင္  ယင္းကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍   အေခ်အတင္  ေဆြးေႏြး ျငင္းခံုၾကျခင္း မရွိမီမွာပင္ လာမည့္ ဧၿပီလ
မွစ၍ မူဝါဒအေျပာင္းအလဲ အစပ်ဳိးရန္ လုပ္ေဆာင္လိမ့္မည္ဟု တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။

အကယ္၍ ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္သားေခၚ ယူျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းမ်ား ခ်မွတ္ ႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ ၁၉၉ဝ ျပည့္
လြန္ႏွစ္မ်ားေနာက္ပိုင္း လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒကို ေအာက္ေျခသိမ္း ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲရာ ေရာက္ေပလိမ့္မည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္ မ်ားက အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ  လူငယ္မ်ားအား 'သင္တန္းသားမ်ား' အျဖစ္  ေခၚယူမႈကို
စတင္ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္။

အာရွတိုက္သား အလုပ္သင္မ်ား

အာရွတိုက္သား 'အလုပ္သင္မ်ား' အျဖစ္
သိရွိၾကေသာ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ယင္း အစီအစဥ္ ၏ ဦးတည္ခ်က္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားအား ကြၽမ္းက်င္မႈနည္းပညာ လႊဲေျပာင္းေပးေရး ျဖစ္၏။   သုိ႔ရာတြင္   အနည္းဆံုးလုပ္ခ သတ္မွတ္ခ်က္ေအာက္သာ    ေပးသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားသုိ႔ ယင္းအစီအစဥ္မွ ေမြး ထုတ္ေပးလိုက္ေသာ ပညာသင္လူငယ္မ်ား ေရာက္ရွိသြားသည့္ ရလဒ္ေပၚထြက္ခဲ့၏။ 

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ ပညာသင္ယူကာ အလုပ္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိေစမည္ဟူေသာ မက္လံုး ေပးမႈအရ ေရာက္ရွိေနၾကေသာ ႏိုင္ငံျခား  သား ေက်ာင္းသား  ေက်ာင္းသူမ်ားမွာ လက္မည္းႀကီးမ်ားအျဖစ္ရွိေနေသာ ပြဲစား မ်ားထံ ေၾ<ြကးၿမီတနင့္တပိုး တင္ရွိေနသည္ ဆိုေသာ သတင္းမ်ားကိုလည္း မီဒီယာမ်ား က ပံုမွန္လိုလိုပင္ ထုတ္လႊင့္မႈရွိေနသည္ ကို  ေထာက္ခ်င့္၍   ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ လူငယ္မ်ား ဘဝတက္လမ္းရွာရင္း ဂ်ပန္ ႏိုင္ငံတြင္ ဒုကၡလွလွ ေတြ႕ရသည့္အျဖစ္ သနစ္မ်ားရွိေနဆဲဟု သိရျပန္သည္။

အထက္တြင္ ၫႊန္းဆိုခဲ့သည့္ ျပႆနာ ရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း မ်ားပါရွိေသာ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းသစ္မ်ားကို   ေရးဆြဲျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္   ဂ်ပန္အစိုးရက ျပင္ဆင္ေနၿပီဆိုျခင္းမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားမွ တက္လမ္းရွာလိုေသာ    ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္သားမ်ားအတြက္   သတင္းေကာင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းသစ္အရ ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္သားမ်ားကို   အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံမွ အလုပ္ သမားမ်ားနည္းတူ  လုပ္ခလစာရလာႏိုင္
ဖြယ္ရွိၿပီး မိမိက်င္လည္ရာ လုပ္ငန္းက႑ အတြင္း လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုမွ အျခားတစ္ ခုသုိ႔ ကူးေျပာင္းႏိုင္ခြင့္လည္းရလာႏိုင္ေပ
သည္။

သုိ႔ျဖစ္ေစကာမူ ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္သား
မ်ား  ဝင္လာလွ်င္  သူတုိ႔၏ လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမွာ   ပိုမိုတိုးတက္လာရန္ အေၾကာင္းမရွိသလို အနည္းဆံုးလုပ္ခကို လည္း   တိုးျမႇင့္ေပးလိမ့္မည္မဟုတ္ဟု ကုလသမဂၢ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ေရးႏွင့္    ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕(အိုင္အီးစီဒီ)၏ စီးပြားေရးပညာရွင္ေဟာင္းႏွင့္ ဥပေဒျပဳ အမတ္တစ္ဦးျဖစ္သူ ယိုအိခ်ိကာနဲကိုက ေျပာၾကားသည္။ ကာနဲကိုသည္ ယခုအခါ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာ (အိုင္တီ) ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္  အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အာေဘး၏ အစိုးရအဖြဲ႕က လုပ္အားခ တုိးျမႇင့္ေရး အစီအစဥ္တစ္ရပ္ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီး 'ေငြက်ဳံ႕မႈ' တိုက္ဖ်က္ေရး အစီအမံမ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ေနသည့္တိုင္ေအာင္ ႏိုင္ငံျခား သား လုပ္သားမ်ားကို အိမ္ရွင္လုပ္သား မ်ားနည္းတူ တန္းတူရည္တူ အခြင့္အေရး ေပးရန္မွာ အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္မွ တြန္႔ဆုတ္
မႈ ရွိႏိုင္ေသးသည္။

ထုိစဥ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္သားမ်ားအား တိုးျမႇင့္လက္ခံေရးအစီအစဥ္ကို အစိုးရအဖြဲ႕က ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းေပးရန္ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္သတၱပတ္က လူ ၁ဝဝ ေက်ာ္က   ၿမိဳ႕ေတာ္တိုက်ဳိရွိ  ဂင္ဇာအရပ္တြင္ စုေဝးကာ ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ ဤျဖစ္ရပ္က ေရႊ႕ေျပာင္း
အေျခစိုက္ေနထိုင္မႈ ဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္
ဂ်ပန္ျပည္သူမ်ားအတြင္း    တစ္စိတ္တစ္ေဒသရွိေနပံုကို    ေဖာ္က်ဴးလ်က္ရွိသည္။ ဤသည္မွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၌ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခစိုက္ေနထိုင္မႈ ဆန္႔က်င္ေရး စိတ္ဓာတ္ ျပည္သူမ်ားအတြင္း ရွိေနပံုကို ၫႊန္းဆိုေလသည္။

ဂ်ပန္ အက်ဳိးစီးပြားက ပထမ

'အေမရိကန္ အက်ဳိးစီးပြားက ပထမ' (American First) ဟူေသာ အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔၏ ေၾကြးေၾကာ္သံ နည္းတူ 'ဂ်ပန္ အက်ဳိးစီးပြားက ပထမ' ဟူေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံကို ထင္ဟပ္လ်က္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခစိုက္ေနထိုင္မႈဆန္႔က်င္ေရး
လႈပ္ရွားမႈ ဆႏၵျပပြဲ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ လက္ယာစြန္းေရာက္ ပါတီ
မ်ားမွာ လူထုေထာက္ခံမႈ မရွိသေလာက္ နည္းပါးလွေသာ္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခ စိုက္ေနထိုင္မႈ ဆန္႔က်င္သူမ်ား တိုးပြားလာ ေနေၾကာင္း   ကိုကူးရွီကန္းတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ အာရီကိုဆူဇူကီးက ေျပာၾကား သည္။

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၌ လုပ္သား  အင္အားေလ်ာ့နည္းလာသည့္ ျပႆနာကို အလုပ္ရွင္မ်ား     ရင္ဆိုင္လာရခ်ိန္တြင္ ျပည္ပလုပ္သားမ်ားကို      ေခၚယူရန္ အေၾကာင္းဖန္လာခဲ့ေပၿပီ။

မိမိတုိ႔၏  ကုမၸဏီမ်ားတြင္  လုပ္သား အင္အားျပည့္မီျခင္းမရွိဟု   ဂ်ပန္ႏိုင္ငံရွိ ကုမၸဏီအေရအတြက္၏ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။

ဂ်ပန္အစိုးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္  ႏိုင္ငံ့စီးပြား ေရးတိုးတက္မႈကို ပိတ္ပင္တားဆီးေနသည့္ လုပ္သားအရင္းအျမစ္   ခ်ဳိ႕တဲ့လာသည့္ ျပႆနာကို မလြဲဧကန္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လာရေပေတာ့မည္။

ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ လုပ္သား မည္ေရြ႕ မည္မွ် ေခၚယူမည္ကို ယခုအခ်ိန္အထိ ဆံုးျဖတ္ရျခင္းမရွိေသးပါဟု အစိုးရအဖြဲ႕ အတြင္းဝန္ခ်ဳပ္ ဟုိရွိဟီဒဆုဂ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

က႑ငါးရပ္

ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္သား ေခၚယူေရး အစီ
အမံသစ္အရ အက်ဳံးဝင္သည့္ လုပ္ငန္း
နယ္ပယ္မ်ားမွာ သက္ႀကီးရြယ္အို ျပဳစုေစာင့္
ေရွာက္ေရး (လူမႈဝန္ထမ္း) က႑၊ ေဆာက္
လုပ္ေရးက႑၊ သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရး က႑၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးက႑၊ ဟိုတယ္လုပ္ငန္းက႑တုိ႔ျဖစ္ၾကေၾကာင္း ဂ်ပန္မီဒီယာမ်ားက ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၾက သည္။

အစီအမံသစ္အရ     ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္သားဦးေရကို စံခ်ိန္တင္ အေရအတြက္ အထိ ဆြဲေဆာင္သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရ သည္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး မူဝါဒတြင္ အႀကီးအက်ယ္ ေျပာင္းလဲမႈ
အျဖစ္ ႐ႈျမင္ရေၾကာင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္ သမားမ်ားကုိ အကူအညီေပးေရး အဖြဲ႕ အစည္းျဖစ္ေသာ ဂ်ပန္ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္း
လုပ္သားမ်ားဆိုင္ရာ ေသြးစည္းညီၫြတ္ေရးကြန္ရက္မွ  အက္ေပးတိုရီက  ေျပာၾကား သည္။

သုိ႔ရာတြင္      ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္မႈ ဆန္႔က်င္ေရးလႈပ္ရွားသူမ်ားက  ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာေဘး၏   မူဝါဒအေရြ႕အေပၚ  ဘဝင္
မက်မႈႏွင့္အတူ ေဝဖန္စကားဆိုၾကသည္။

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္သားမ်ား အေပၚ မီွခိုအားထားမႈ ျမႇင့္တင္ျခင္းထက္ မိမိတုိ႔၏ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္
အေျခအေန     ပိုမိုတိုးတက္လာေစရန္  ရန္ပံုေငြ      တိုးျမႇင့္သံုးစြဲသင့္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီမ်ားက  ေျပာၾကားၾက သည္။

ျပည္ပလုပ္သားမ်ားကို ပိုမိုေခၚယူျခင္း မျပဳမီ ႏိုင္ငံသားမ်ားေတြ႕ၾကံဳေနရေသာ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာကို ဦးစြာေျဖရွင္း သင့္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားေရး အက်ဳိးစီးပြား ဦးထိပ္ထားသူမ်ားက ေျပာၾကားၾကသည္။

လုပ္သားလိုအပ္ခ်က္ ကြက္လပ္

မည္သုိ႔ပင္ဆိုေစ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အာေဘး က ႏိုင္ငံ၏ လစ္ဟာေနေသာ လုပ္သားလို အပ္ခ်က္ ကြက္လပ္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ေရး အတြက္ လာမည့္ဧၿပီလမွစ၍ ကြၽမ္းက်င္မႈ ရွိေသာ ေကာ္လာျပာလုပ္သားမ်ားအပါ အဝင္ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သားမ်ားကို ဦးေရ ငါးသိန္းခန္႔အထိ ျပည္ပမွ ဖိတ္ေခၚသြားရန္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္လိမ့္မည္ဟု သတင္းမ်ား
ေပၚထြက္လာရာ သူ႔အေနျဖင့္ ျပည္တြင္းရွိ အမ်ဳိးသားေရးဝါဒီမ်ား၏ ဆန္႔က်င္မႈကို ႏိုင္ငံေရးပြတ္တိုက္မႈအျဖစ္ ေတြ႕ၾကံဳလာ
ရဖြယ္ရွိသည္။ သုိ႔ရာတြင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုဦးေရ တိုးပြားမႈ၊ လူဦးေရ နည္းလာမႈတုိ႔ႏွင့္အတူ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းကို ဆက္
လက္ထိန္းထားႏိုင္ေရးအတြက္ လူဝင္မႈ
ႀကီးၾကပ္ေရးမူဝါဒကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးေတာ့ မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။

တမန္းပုပ္ေနေသာ လယ္ကြင္းတြင္ ပ်ဳိး အရြယ္ေတာ္ကို စိုက္လွ်င္ စပါးအထြက္ ေကာင္းသည္ဟူေသာ သေဘာတရားႏွင့္ အညီ သက္ႀကီးရြယ္အို တိုးလာမႈေၾကာင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအား ထိခိုက္မႈမရွိေစေရး အတြက္ ျပည္ပလုပ္သားမ်ား ေခၚယူရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ေသာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အာေဘး၏   လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရး မူဝါဒ ေျဖေလွ်ာ့မႈသည္    ယင္းႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးလွသည္ဟု  ေတြးေတာမိရင္း
''တမန္းအိုအို ပ်ဳိးပ်ဳိပ်ဳိ'' ဟု ကြၽႏ္ုပ္ က်ဴးရင့္မိပါသတည္း။   

ကိုရင္ၾသ

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post