Latest News

Friday, September 21, 2018

နရသိန္အက ်ဥ္းေထာင္ထဲက သူလိုလူ ။ (၅)


အဘရိွန္ေထာင္ကလြတ္လာတဲ့အခါမွာ သဃၤန္ကြ ်န္းၿမိဳ ့နယ္ ေလးေဒါက္ကန္အရပ္မွာ ၿခံစိုက္ပ ်ဳ ိးေရး လုပ္ငန္းတခုနဲ ့ အသက္ေမြး၀မ္းေက ်ာင္းၿပဳခဲ့သည္။ ထိုေခတ္ ၁၉၇၀ကာလက သဃၤန္းကြ ်န္း ေလးေဒါက္ကန္ဆိုသည္က ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ရဲ့ ၿမိဳ ့အစြန္းအဖ ်ားေနရာၿဖစ္ခဲ့သည္။ လူေနသိပ္က ်ဲလြန္းၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ ့တြင္းသို ့ သြားလာရန္ပင္ အလြန္ခတ္ခဲ့ေသာ ေနရာၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၿခံလုပ္ငန္းႏွင့္ ၾကက္၊ဘဲ ေမြးၿမဴေရး လုပ္ကိုင္စားေသာက္သူတို ့သာေနထိုင္ၾကေသာ ေနရာတခုၿဖစ္သည္။ နယ္ၿမိဳ ့အရပ္ ေတာသူ ေတာသားမ ်ား ဘ၀တိုးတက္ေရးအတြက္ ရန္ကုန္သို ့အေၿခခ ်ေရြ ့ေၿပာင္းေနထိုင္ရန္ ေကာင္းေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့စြန္ ၿိမိဳ ့ေလးလဲၿဖစ္သည္။ တဖက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ ့သို ့သြားနိုင္သလို တဖက္က တိုးေၾကာင္းေလး၊ ရွမ္းတဲၾကီးစေသာ ရြားေဟာင္းမ ်ားလဲရွိၾကသည္။

သူစိုက္ပ ်ဳ ိးလုပ္ကိုင္စားေသာက္ရာ သူ၏ ဥယ်ာဥ္ၿခံက ရန္ကုန္-မႏၱေလးမီးရထားလမ္း၏ ေဘးတြင္ကပ္ရွိေနေသာေၾကာင္ ေန ့စဥ္ ၿဖတ္သြား ၿဖတ္လား ၿဖတ္သန္ေနၾကေသာ ရန္ကုန္-မႏၱေလး၊ ရန္ကုန္-မုတၱမ အၿမန္မီးရထား၊ စာပို ့မီရထား တို ့၏ အေစာတလွ်င္ ခုတ္ေမာင္း ၿဖတ္သန္းသြားလာမႈတို ့ကို ၾကည့္ေနရင္း သူဘ၀ကို ဥယ ်ာဥ္စိုက္ပ ်ဳ ိးေရးသမားတေယာက္အၿဖစ္ ႏွစ္ေပါင္းမ ်ားစြာ ရပ္တည္ေနထိုင္ေနခဲ့ေတာ့သည္။ ထိုေခတ္က သဃၤန္းကြ ်န္းၿမိဳ ့သစ္၊ ေတာင္ဥကၠလာၿမိဳ ့သစ္မ ်ားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ေတာ္၏ ၿမိဳ ့စြန္ၿမိဳ ့ေလးမ ်ားၿဖစ္ခဲ့ၿပီး ၿခံေစ ်း၊ ေၿမေစ ်းက အလြန္ေပါးေသးသည္။ ၿခံက ်ယ္က ်ယ္ ေၿမက ်ယ္က ်ယ္မ ်ား ၀ယ္ယူနိုင္ၿပီး ေမြးၿမဴ၊ စိုက္ပ ်ဳ ိးေရးအလုပ္တို ့ၿဖင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက ်ာင္းၿပဳနိုင္ေသာ ေနရာေဒသေလးတခုၿဖစ္တာေၾကာင့္လည္း စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ဦး နိုင္ငံေရးအရ ထိန္းသိမ္းခံရသူမ ်ား၊ ကိုးကိုးကြ ်န္းအက ်ဥ္းစခန္းသို ့ပို ့ေဆာင္ခံရၿပီး ၿပန္လြတ္ေၿမာက္လာၾကသူမ ်ားက ထိုေဒသမ ်ားတြင္း ဘ၀ကို အေၿခခ ် ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ရဲေဘာ္ရဲဖက္မ ်ား နီးနီးနားနား ေနထိုင္ခဲ့ၾကၿပီး တဦးကိုတဦး ရိုင္းပင္းကူညီေနထိုင္ၾကရင္း စစ္အာဏာရွင္၏ အားနည္း အငိုက္မိမည့္ အခ ် ိန္ေကာင္းကို ေစာင့္ကာ မ ်ဳ ိးဆက္သစ္တို ့ကို ေမြးဖြားေနခဲ့ၾကသည္။

စစ္အာဏာရွင္ေခတ္ တေလ ွ်ာက္လံုး စာေပေကာင္းမ ်ား ရွားပါလာခဲ့ၿပီး အရင္မ ်ဳ ိးဆက္မ ်ား ေရးသားထားခဲ့ေသာ စာအုပ္စာေပးမ ်ားကို အေဟာင္းစာအုပ္ပံုမ ်ားတြင္သာ တိုးေ၀ွ ့ရွာေဖြၾကသည့္ကာလ ၿဖစိတာေၾကာင့္ လက္၀ဲအယူအဆမ ်ားက နိုင္ငံေရးတက္ၾကြသူ လူငယ္ေက ်ာင္းသားမ ်ားအတြင္း စိမ့္၀င္ေနဆဲ့ကာလလဲ ၿဖစ္ခဲ့သည္။ အဘရွိန္က လက္၀ဲစာေပမ ်ားကို စဲြစြဲၿမဲၿမဲ ေလ့လာယံုၾကည္ခဲ့သလို ့ လက္၀ဲယိမ္း၀ါဒီတဦးအေနၿဖစ္လဲ သူဘ၀ကို ဆက္ခဲ့ၿပန္သည္။ ၁၉၈၈ ၿပည္သူ့ ့ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုၾကီးသည္ လွည္းေန ေလွေအာက္ ၿမင္းေစာင္းမက ်န္ တိုင္းသူၿပည္သားတို ့က အာဏာရွင္စနစ္ကို တြန္းလွန္ခဲ့ၿပီး စစ္တပ္က မတရားသၿဖင့္ အာဏာထပ္မံသိမ္းယူေသာအခါ အဘရွိ္န္ နိုင္ငံေရးေလာကအတြင္း တဖန္ၿပန္ၿပီး ပါ၀င္လာခဲ့ေတာ့သည္။ ထိုအခ ် ိန္ အေရးေတာ္ပံုကာလအလြန္ လက္၀ဲ၀ါဒီမ ်ားႏွင့္ လက္၀ဲယိမ္းမ ်ား ဦးေဆာင္ေနခဲ့ေသာ ၿပည္သူ့တိုးတက္ေရးပါတီ အတြင္း သူက၀င္ေရာက္ကာ နိုင္ငံေရးတာ၀န္မ ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေတာ့သည္။

ထိုပါတီက နိုင္ငံေရးအရ တက္ၾကြေသာ တကသေက ်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ ်ားၿဖစ္ၾကေသာ ဦညိဳ၀င္း(ေထာင္တြင္က ်ဆံုး) ၊ ဦးခင္ေမာင္ၿမင့္ (ေထာင္တြင္းက ်ဆံုး) တို ့က ၁၉၈၈ စစ္အာဏာသိမ္းခံရၿပီး ပါတီမ ်ား တရား၀င္ ထူေထာင္ခြင့္ရရွိေသာအခ ်ိန္တြင္ ထူေထာင္ခဲ့ၾကၿခင္းၿဖစ္ေသာ္လည္း ၿပည္သူတိုးတက္ေရးပါတီကို သူတို ့ကပဲ ၁၉၅၉ ခုႏွစ္ကတည္းက ပထမအၾကိမ္ ထူေထာင္ခဲ့ေသာ လက္၀ဲယိမ္းပါတီတခုၿဖစ္သည္။ ၁၉၆၀ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြမွာေတာ့ ထိုေခတ္က လက္၀ဲအင္းအားစုမ ်ားလို အမ ်ားက အသိအမွတ္ၿပဳခံထားတဲ့ ေၿမေပၚ လက္၀ဲအင္းအာစုမ ်ား စုစည္းဖဲြ ့စည္းခဲ့ေသာ ၿပည္ေထာင္စု ၿမန္မာနိုင္ငံ အမ ်ဳ ိးသားညီညြတ္ေရးတပ္ေပါင္းစု (ပမညတ) ၏ တပ္ေပါင္းစု အဖဲြ ့၀င္ ၿဖစ္လာခဲ့သည့္ ပါတီလဲၿဖစ္သည္။ ဗိုလ္ေန၀င္၏ စစ္အာဏာသိမ္းၿပီး ၿမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ အၿမဴေတးပါတီအၿဖစ္ စတင္ထူေထာင္ခ ် ိန္မွာေတာ့ ၁၉၆၅ခုႏွစ္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ အမ ်ဳ ိးသားညီညြတ္ေရး ကာကြယ္သည့္ ဥပေဒအရ တနိုင္ငံလံုးမွာရွိေသာ နိုင္ငံေရးပါတီမ ်ား၊ ဘာသာေရး အသင္းအဖဲြ ့စည္းမ ်ား၊ စာေရးဆရာအသင္းမ ်ားႏွင့္ အသင္းအဖဲြ ့မ ်ားအားလံုးကို ဖ ်က္သိမ္းခ ်ိန္မွာ အသင္းအဖဲြ ့တာ၀န္ရွိသူမ ်ားကို အသင္းမ ်ားကို မိမိတို ့သေဘာအရ ဖ ်က္သိမ္းေၾကာင္း လက္မွတ္ေခၚထိုးခိုင္းကာ နိုင္ငံေရးပါတီ၊ အသင္းအဖဲြ ့တို ့၏ အလံ၊ ဆိုင္းဘုတ္၊ တံဆိပ္တံုးမ ်ားကိုပါ တပါတည္ အပ္နွံေစခဲ့ရာ ၿပည္သူ ့တိုးတက္ေရးပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မ ်ားက ပါတီဖ ်က္သိမ္းေၾကာင္းကို လက္မခံ၊ လက္မွတ္မထိုးသၿဖင့္ ပါတီေခါင္းေဆာင္မ ်ားကို ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းၿပီး ၁၉၆၉ခုႏွစ္မွာ ကိုးကိုးကြ ်န္း အက ်ဥ္းေထာင္သို ့ပိုေဆာင္ခံလိုက္ၾကရေတာ့သည္။

ထိုေခါင္းေဆာင္မ ်ားကပဲ ၁၉၈၈ နို၀င္ဘာလအတြင္း ၿပည္သူ ့တို းတက္ေရးပါတီကို ၿပန္လည္ထူးေထာင္ခဲ့ၾကၿပီး လူေဟာင္းမ ်ားကို ၿပန္လည္စုစည္းခဲ့ရာ အဘရွိန္က ၿပည္သူတိုးတက္ေရးပါတီထဲတြင္ ၿပန္ပါလာခဲ့ၿခင္ၿဖစ္သည္။ သိုေသာ္လည္း ပါတီကိုဒုတိယအၾကိမ္ ၿပန္လည္ထူေထာင္ၿပီး (၇)လ အၾကာမွာေတာ့ စစ္အာဏာသိမ္းအစိုးရက ပါတီေခါင္းေဆာင္မ ်ားကို ဗမာၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ မတရားအသင္းႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈၿဖင့္ ဖမ္းဆီးကာ ေထာင္အႏွစ္(၂၀)ထိ ခ ်ခဲ့ၿပီး ပါတီတရာ၀င္ရပ္တည္မႈလဲ ဒုတိယအၾကိမ္ ဖ ်က္သိမ္းခံရၿပန္ေတာ့သည္။ သူသည္လဲ ထာ၀ရ ၿပည္သူတိုးတက္ေရးပါတီ၀င္ တဦးအၿဖစ္ႏွင့္သာ သူပါတီ၊ သူေခါင္းေဆာင္တို ့အေပၚ စဲြၿမဲယံုၾကည္ ခ ်စ္ခင္ေလးစားေနခဲ့သူၿဖစ္ေတာ့သည္။

(ဆက္ရန္)

ထြန္းထြန္း(အေရးေတာ္ပံုတပ္သား)

၁၄-၀၉-၁၈

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post