Latest News

Wednesday, September 26, 2018

နရသိန္အက ်ဥ္းေထာင္ထဲက သူလိုလူ ။ (၉)


အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ထဲ ၿဖတ္သန္းခဲ့ဖူးသူတိုင္းဟာ တေန ့ကို (၂)နာရီးေလာက္ တိုက္ခန္းေတြထဲက ထြက္ၿပီး တိုက္ၿပင္ စိုက္ခင္းေတြထဲမွာ လမ္းေလ ွ်ာက္၊ ေဆးရံုေဆာင္ေနာက္ဖက္က ဂိုေထာင္ေဟာင္းေဘးမွာ ပိုက္ေက ်ာ္ၿခင္းခတ္၊ ဂိုေထာင္ေနာက္က အမိုးေအာက္မွာ သစ္တို သစ္စေတြလိုက္ေကာက္ၿပီး ဟင္းခိုးခ ်က္၊ ကိုယ္ဖတ္ခ ်င္တဲ့ စာအုပ္၊ ၀တၱဳ၊ မဂၢဇင္း၊ သတင္းစာ စတာေတြကို ေထာင္၀န္းထမ္းကို စည္းရံုး ေစ ်းၾကီးၾကီးေပး၀ယ္ၿပီးဖတ္ၾက၊ အဂၤလိပ္စာကိုေလ့လာ စတဲ့ တရားမ၀င္ အခြင့္အေရးေတြ အၿပင္ တိုက္ေဆာင္(၁)နဲ ့ တိုက္ေဆာင္(၂)က နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားေတြ မနက္ပိုင္း တခ ်ိန္ ၁ နာရီ တိုက္ခန္းအားလံုးဖြင့္ထားခ ် ိန္မွာ ဒီကလူက ဟိုဖက္ကူး ဟိုတိုက္ေဆာင္ကလူက ဒီဖက္ကူးၿပီး အခန္းတခန္းထဲမွာ ညေန တခ ်ိန္ၿပန္ခ ်ေပးခ ် ိန္အထိ ၄-၅ နာရီ အေဆာင္ခ ်င္းကူး စကားေၿပာ မနက္စာ ထမင္းကို ေရာက္တဲ့ တိုက္ေဆာင္မွာ စာေသာက္ၿပီး ညေန အခန္းၿပန္ဖြင္ခ ် ိန္ၾကမွာ ကိုယ္အေဆာင္ ကိုယ္ၿပန္ကူးၾကသည့္အထိ တရားမ၀င္ အခြင့္အေရးမ ်ားကို ရရွိေနထိုင္ဖူးခဲ့ၾကသည္။ ကိုယ္အေဆာင္အတြင္းမွာပင္ ဒီအခန္းက လူက ဟိုဖက္ခန္းက လူနဲ ့အခန္ခ ်င္း လဲအိပ္ၿပီး စကားေၿပာၾကသည္။


အေဆာင္တြင္ရွိ အခန္းတြင္းလူဦးေရးနဲ ့အေဆာင္ လူဦးေရးၿပည့္ရင္ ေန ့ေစာင့္၀န္းထမ္းက အေဆာင္ပိတ္လိုက္ေတာ့သည္။ ထိုေန ့ေစာင့္၀န္ထမ္းမသိေအာင္ အခန္းခ ်င္းလဲအိပ္ရၿခင္းၿဖစ္သည္။ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္တြင္းရွိ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားက ေထာင္ဖြင့္၊ ေထာင္ပိတ္ လူစစ္ေဆးပံုစံ ထိုင္ရၿခင္းမွာ သေဘာေလာက္သာၿဖစ္သည္။ အခန္းမ ်ားမ ်က္နာစာ သံတံခါးေပါက္မ ်ားကို သံၿပားမ ်ားၿဖင့္ တ၀က္မ ွ် ပိတ္ထားၿခင္းေၾကာင့္ အၿပင္ဖက္မွ လူစစ္ေဆးေသာ ေထာင္၀န္ထမ္းမ ်ားမွာ အထဲရွိလူမ ်ား၏ မ ်က္ႏွာကို ေကာင္းစြာမေတြ ့ရပဲ အခန္းတြင္း လူၿပည့္ရင္ၿပီးေရာ စစ္ေဆးၾကသည္။ ထိုအခြင့္အေရးမ ်ားကို ၁၉၉၄ခုႏွစ္ ႏွစ္လည္မွ ၁၉၉၆ ေမ လေလာက္အထိ (၂) နီးပါး ေနထိုင္ခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ ထို့ကာလက သီးသန္ ့ေထာင္ကို အုပ္ခ ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ေထာင္မႈဳးၾကီးလွေအာင္(ေက ်ာက္ရူး)က သေဘာေကာင္လြန္း၍ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားကို ေပါ့ေပါ့ေရာ့ေရာ့ အုပ္ခ ်ဳပ္ခဲ့ၿခင္းေတာ့မဟုတ္ အၿပင္နိုင္ငံေရးအေၿခအေနက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လြတ္ေၿမာက္ၿပီး စစ္အာဏာသိမ္း စစ္ေခါင္ေဆာင္မ ်ားနဲ့ ေတြ ့ဆံုေသာ သတင္းစာပါ ဓါတ္ပံုမ ်ားေၾကာင့္ နိုင္ငံေရးအေၿခအေနကလဲ ေၿပာင္းေတာ့မည့္ အရိပ္အေငြ ့မ ်ား သန္းေနသည့္သေယာင္ရွိေနၿခင္းေၾကာင့္ ေထာင္အာဏာပိုင္မ ်ားက နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားအေပၚ လိုက္ေလ ်ာ အုပ္ခ ်ဳပ္ေနခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သလို သီးသန္ေထာင္ကို အုပ္ခ ်ဳပ္ရန္ပို ့ၿခင္းခံထားရေသာ ေထာင္မႈဳးၾကီး လွေအာင္ကိုယ္တိုင္က သီးသန္ ့ေထာင္သို ့မေရာက္ခင္း အင္းစိန္ေထာင္မၾကီးထဲ တာ၀န္က ်ေနစဥ္မွာ သူအုပ္ခ ်ဳပ္ေသာ အေဆာင္မွာ အက ်ဥ္းသားအခ ်င္းခ ်င္း ညအိပ္ယာ၀င္ခ ် ိန္ သန္ေခါင္ယံမ ်ားမွာ လူသတ္မႈမ ်ား ၿဖစ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ သူအား ဌာနတြင္း အေရးယူမႈမလုပ္ခဲ့ခင္ စစ္ေဆးစံုစမ္းၿခင္းမ ်ားလုပ္ေနခ ် ိန္မွာ ၿပႆနာနည္းပါးေသာ သီးသန္ ့ေထာင္သို ့ေစလြတ္အုပ္ခ ်ဳပ္ခိုင္းထားၿခင္းၿဖစ္သည္။

သူအေနနဲ ့ေထာင္မႈဳးငယ္ဘ၀မွ ေထာင္မႈဳးၾကီးတေယာက္ၿဖစ္လာဖို ့ရာ လုပ္သက္ ၁၀ႏွစ္ေက ်ာ္ ၁၅ ႏွစ္မ ွ် တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ၿပီးမွာသာ ၿဖစ္ၾကရေသာေၾကာင့္ ေထာင္မၾကီးၿပႆနာေၾကာင့္ စစ္ေဆးခံရစဥ္ ေနာက္ထပ္ ဘာၿပႆနာမွ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားေတြနဲ ့ ၿပႆနာ ထပ္အတက္မခံခ ်င္းေသာေၾကာင့္ အားလံုးကို ၿပႆနာမၿဖစ္ေအာင္ေနထိုင္ၾကဖို ့ ေတာင္းေတာင္းပန္ပန္ လိုက္သတိေပးၿပီး လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေနေစခဲ့သည္။ အေဆာင္ တိုက္ခန္းတံခါးမ ်ား ပြင့္ေနသည္ကို သိလ ွ်က္ မသိခ ်င္ေယာင္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ သူ ့အတြက္ ဌာနဆိုင္ရာ အေရးယူစစ္ေဆးၿပီးေသာအခါ အေ၀းရဲဖက္စခန္းၿဖစ္ေသာ နယ္စြန္နယ္ဖ ်ားသို ့ပို ့ခံလိုက္ရသည္ ။ ရာထူးေတာ့မၿဖဳတ္ခံခဲ့ရေခ ်။ သူေၿပာင္းေရြ ့ၿပီးေနာက္ အေဆာင္တိုက္ခန္းမ ်ား ဆက္ၿပီး လြတ္လပ္ေနခဲ့ၿပန္ေသးသည္။ သူအစား ေရာက္လာခဲ့ေသာ ေထာင္မႈဳးၾကီးအသစ္ ၿဖစ္သူ ဦးတင္၀င္းက စစ္တပ္မွ တပ္ၾကပ္တေယာက္ၿဖစ္ၿပီး ၿပည္ထဲေရး၀န္ၾကီး ဗိုလ္ခ ်ဳပ္ဘုန္းၿမင့္၏ ဒုတိုင္မႈဳးဘ၀ကတည္းက ကားဒရိုက္ဘာတေယာက္ၿဖစ္ခဲ့ၿပီး ၀န္ၾကီးၿဖစ္လာေသာအခါ သူအုပ္ခ ်ဳပ္ရေသာ ၿပည္ထဲေရးလက္ေအာက္က အက ်ဥ္းဦးစီးသို ့ အသြင္ေၿပာင္းေပးထားခဲ့ၿပီး ႏႈတ္မိန္ ့နဲ ့ တႏွစ္အတြင္း ေထာင္မႈဳးၾကီးၿဖစ္လာခဲ့ၿပီး သီးသန္ ့ေထာင္သို ့အုပ္ခ ်ဳပ္ရန္ ေရာက္လာခဲ့ၿခင္ၿဖစ္သည္။ ေထာင္၀န္ထမ္းသက္က ၁ႏွစ္ေလာက္သာ ရွိေသးသည္။ သူကလဲ ေထာင္အုပ္ခ ်ဳပ္ေရးကို နားမလည္သူၿဖစ္ၿပီး ေအာက္ေၿခ ေထာင္မႈဳးငယ္မ ်ားကို အားကိုးကာ သီးသန္ ့ေထာင္အား အုပ္ခ ်ဳပ္ခဲ့ၿပန္သည္။

ေထာင္အမႈထမ္းဘ၀ ေရာက္ခါစၿဖစ္သၿဖင့္ ရိုးသားၿပီး သေဘာေကာင္းသူၿဖစ္သည္။ အက ်ဥ္းသား၊ ေထာင္၀န္ထမ္းမ ်ားၾကား ဇယားေရြ ့၊ သူၾသဇတည္ေဆာက္ဖို ့ အုပ္ခ ်ဳပ္ေရးအာဏာၿပၿခင္းေတြကို မလုပ္တက္ေသး။ သာမန္ စစ္တပ္မွ တပ္ၾကပ္ဘ၀ ကားဒါရိုက္ဘာဘ၀ သူမ ်ားတကားကို အၿမဲတမ္း သတိဆဲြ အေလးၿပဳေနရေသာဘ၀မွ ေထာင္အရာရွိတေယာက္ၿဖစ္လာခဲ့ရၿပီး အက ်ဥ္းသားမ ်ား၏ ခယရိုးေသးမႈ၊ မိမိသြားေလရာေနရာတိုင္း အက ်ဥ္းသားတိုင္းက ထိုင္းပံုစံ သတိဆဲြ ေခါင္းငုတ္အရိုးအေသေပးခံ ဘ၀သို ့ခ ်က္ခ ်င္းေရာက္လာၿခင္းေၾကာင့္ မေနတက္မထိုင္တက္ အားတံု ့အားနားၿဖစ္ေနခဲ့ၿပီး လက္ရွိေရာက္ေနေသာ ရာထူးနဲ ့ဘ၀ကို ေက ်နပ္ေနသူၿဖစ္သည္။ အက ်ဥ္းသားနဲ့သူၾကား ဘာၿပႆနာမွ မၿဖစ္ခ ်င္။ ထိုေၾကာင့္ သူကလဲ ေထာင္မႈဳးၾကီး လွေအာင္လက္ထပ္က အတိုင္း အုပ္ခ ်ဳပ္မႈဳးပံုစံကို သူလိုသလိုေရာက္ေအာင္ ၿပင္ဆင္အုပ္ခ ်ဳပ္မႈမလုပ္တက္ ၊ မလုပ္ေတာ့ပဲ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားေတြကို ေပါ့ေပါ့ေလ ်ာ့ေလ ်ာ့ သက္သာသလိုေနေစၿပီး အုပ္ခ ်ဳပ္ခဲ့ၿခင္းေၾကာင့္ က ်ေနာ္တို ့ သီးသန္ ့ေထာင္အတြင္း အေနေခ ်ာင္ေခ ်ာင္ေနထိုင္ခဲ့ရသည္။ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသား အားလံုးနည္းပါက ႏွစ္ရွည္ေထာင္ၿပစ္ဒဏ္က ်ခံေနၾကရသူေတြၿဖစ္ၾကသည္။ ႏွစ္အနည္းဆံုး ေထာင္က ်သူက (၇) ႏွစ္ၿဖစ္ၿပီး ေသဒဏ္၊ ကြ ်န္းက ်သူေတြ အထိရွိၾကသည္။ အၿခားရာဇ၀တ္အက ်ဥ္းသားမ ်ားလို ေထာင္ေလ ်ာရက္ရၾကသူေတြ မဟုတ္ၾကေခ ်။ ေထာင္ၿပစ္ဒဏ္ရက္ေစ့မွ ၿပန္လြတ္ေၿမာက္ေပးၿခင္းခံၾကရသူေတြၿဖစ္သည္။ ၁၀ႏွစ္က ်သူက ၁၀ႏွစ္ၿပည့္မွ လြတ္ရသည္။ ရိုးရိုး ရာဇ၀တ္မႈအက ်ဥ္းသားတေယာက္က (၁၀) ေထာင္က ်ခဲ့ေသာ္ (၇)ႏွစ္(၈)လဆို လြတ္ေၿမာက္ၾကသည္။ သူတို ့အတြက္က အက ်ဥ္းေထာင္ လက္စဲြဥပေဒအရ ေထာင္ပိုင္းတန္းစီရက္၊ စုမွတ္ရက္၊ ဘာရက္ ညာရက္ဆိုေသာ ေထာင္ေလ ်ာ့ရက္ေတြရွိၾကေသာေၾကာင့္ (၇)ႏွစ္(၈)လဆိုၿပန္လြတ္သြားၾကသည္။ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားအဖို ့ထိုေလ ်ာ့ရက္မ ်ား မခံစာရ၊ ခံစားခြင့္မရခဲ့ၾကေခ ်။ တေန ့(၂၄)နာရီမွာ တေန ့(၁၅)မိနစ္သာ ေရခ ်ဳိး၊ မိလႅာခ ် ရန္အတြက္သာ တိုက္ခန္းအၿပင္ဖက္ထြက္ခြင့္ရွိၾကသည္။

ရာဇ၀တ္အက ်ဥ္းသားမ ်ားအား ေထာင္တြင္းၿပစ္မႈက ်ဴးလြန္ေသာအခါမွ ေထာင္တြင္းအေရးယူ အၿပစ္ေပး တိုက္ပိတ္ထာသလိုမ ်ဳိး နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားမွာ ဘာေထာင္တြင္းၿပစ္မႈမ ်ား မရွိပဲ ေထာင္၀င္ရက္မွ ေထာင္ထဲမွ ၿပန္လြတ္ခ ် ိန္တဲ့အထိ တိုက္ပိတ္ထားၿခင္းခံၾကရၿခင္းၿဖစ္ေတာ့သည္။ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားဘ၀၏ ထိုကဲ့သို ့ ႏွစ္ရွည္တိုက္ပိတ္ေနထိုင္ေနရၿခင္းဘ၀မွ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္တြင္း ထိုႏွစ္မ ်ားမွာ ေနထိုင္ခဲ့ရသူေတြ အေနၿဖင့္ အၿပင္နိုင္ငံေရးအေၿခအေန ယင္ေထာင္မႈဳးၾကီး ဦလွေအာင္၊ ဦးတင္၀င္တို ့၏ ခြ ်င္းခ ်က္ အေၿခအေနမ ်ားေၾကာင့္ တေန ့ကို (၂)နာရီေလာက္ကို တိုက္ခန္းမ ်ားပြင့္ခဲ့ၿပီး အၿမဲတမ္းတိုက္ပိတ္ထားခံရေသာ ႏွစ္ရွည္ေထာင္က ်သူမ ်ားအဖို ့ အသက္ကယ္အခ ်ိန္ကာလေလးတခုၿဖစ္ခဲ့ရေတာ့သည္။ က ်ေနာ္ေထာင္တြင္း ေနထိုင္ခဲ့ရေသာ (၁၀)ႏွစ္မွာ က ်န္(၈)ႏွစ္မွာ တိုက္ပိတ္ေနထိုင္ခဲ့ရၿပီး ယင္(၂)က ေပါ့ေပါ့ပါးပါး အေနေခ ်ာင္စြာ ေနထိုင္ခဲ့ရသည္ဟု ၀န္ခံရေတာ့မည္။ ထိုကဲ့သို ့လြတ္လပ္ေပါ့ေပါ့ပါးပါး ေနထိုင္ခဲ့ရေသာအေၿခအေနမွ အရင္အတိုင္း တေန ့(၁၅)မိနစ္ ေရခ ်ဳ ိး၊ မိလႅခ ် အေၿခအေနသို ့ၿပန္ေရာက္ခဲ့ၿပန္သည္။

ေထာင္၏သေဘာသဘာ၀၊ နိုင္ငံေတာ္ဆိုသူတို ့၏ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားအေပၚ မလိုမုန္းထား အမုန္းမ ်ားေၾကာင့္အၿမဲတမ္း လူဒုကၡ၊ စိတ္ဒုကၡၿဖစ္၍ က ်မ္းမာသန္စြမ္းၿခင္းမရွိေစပဲ ေထာင္က ၿပန္လြတ္ေစၾကခ ်င္ေသာ သူတို ့၏ ဆႏၵမ ်ားေၾကာင့္ အၿမဲတင္းက ်ပစြာ ဒုကၡေပးခဲ့ၾကသည္။ ေထာင္မႈဳးဦးတင္၀င္းေၿပာင္းေရြ ့ၿပီး ေရာက္ရွိလာသူ ေထာင္မႈဳးၾကီးစိုးၿမင့္ ၿဖစ္သည္။ သူက ေထာင္အုပ္ခ ်ဳပ္ပံု ဇယာနိုင္သူလဲၿဖစ္သည္။ ထိုအခ ်ိန္ အၿပင္နိုင္ငံေရးအေၿခအေနက ေၿပေလ ်ာ့မလို အေနအထားမွ ၿပန္လည္တင္းမာလာခဲၿပန္သည္။ အမွတ္(၅၄) တကၠသိုလ္ရိပ္သားလမ္းအား ဗဟိုၿပဳ လႈပ္ရွားလာေသာ နိုင္ငံေရးလိႈင္းမ ်ားက တၿပည္လံုးရွိ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသာမ ်ားဆီထိေရာက္ရွိခဲ့သည္။ အပတ္စဥ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည့္၏ တရားပဲြမ ်ား လူပိုစည္ကားလာခဲ့သည္။ စေန ေန ့စာဖတ္၀ိုင္မ ်ား ေဆြးေနြပဲြမ ်ား ရွိလာခဲသလို ႏွစ္ေပါင္းမ ်ားစြာ ၁၉၉၁ ဒီဇင္ဘာလမွ စတင္၍ နိုင္ငံေရးဖိအားမ ်ား ၊ ဖမ္းဆီးေထာင္ခ ်ၿခင္းမ ်ားေၾကာင့္ အလွ်ဳ ိလ ွ်ဳ ိေပ ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရေသာ ပါတီလႈပ္ရွားမႈမ ်ား၊ လူငယ္နဲ ့ေက ်ာင္းသားလႈပ္ရွားမႈမ ်ားက ၁၉၉၅ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းေလာက္မွာ ၿပန္စတင္လာၾကၿပီၿဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ ထို ့လႈပ္ရွားမႈမ ်ား၏ ေနာက္ဆက္တဲြ ဖမ္းဆီးရန္ လႈပ္ရွာမႈမ ်ားလဲ အစိုးရပိုင္းက ၿပင္ဆင္လာၾကေတာ့သည္။ ဖမ္းဆီးခ ်ဳပ္ေႏွာင္ရန္က အက ်ဥ္းေထာင္သာရွိသည္။ ထိုအတြက္ အက ်ဥ္းေထာင္အတြင္း ၿပင္ဆင္မႈေတြ အေနၿဖင့္ အရင္ရွိၿပီးသာ လူဦးေရးကို ေလ ်ာ့ခ ်ရန္ လူေဟာင္းမ ်ားကို နယ္ေထာင္မ ်ားသို ့ ပို ့လိုက္ၾကၿခင္းေၾကာင့္ က ်ေနာ္တို ့ထဲမွ လူေဟာင္းမ ်ား နယ္ေထာင္မ ်ားၿဖစ္သည့္ သာယာ၀တီအက ်ဥ္းေထာင္၊ သရက္အက ်ဥ္းေထာင္၊ ေတာင္ငူအက ်ဥ္းေထာင္၊ မႏၱာေလးအက ်ဥ္းေထာင္၊ ၿမင္းၿခံအက ်ဥ္းေထာင္မ ်ားသို ့ ေရာက္သြားၾကေတာ့သည္။

က ်န္လူမ ်ားကိုလဲ အရင္အတိုင္း တေန ့(၁၅)မိနစ္ တခန္းခ ်င္းခ ် စနစ္ကို ၿပန္သြားရန္ အုပ္ခ ်ဳပ္ေရး နိုင္နင္းသူ ေထာင္မႈဳးၾကီးစိုးၿမင့္ကို သီးသန္ ့ေထာင္သို ့ပိုခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ေတာ့သည္။ သူက သီးသန္ ့ေထာင္ေရာက္သည္ႏွင့္ ဘီလူးဆိုင္းတီးေတာ့သည္။ အရင္ေထာင္မႈဳးၾကီးမ ်ားကဲ့သို ့တိုက္ေဆာင္ အခန္း(၂၃)ကို တၿပိဳင္တည္း တခ ် ိန္တည္း ခ ်ၿခင္းကို သူအေနနဲ ့လက္မခံနိုင္ေၾကာင္း အေဆာင္ေထာင္မႈဳးေလးမ ်ားကို ေခၚေၿပာခဲ့သည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ အေဆာင္ေထာင္မႈဳးေလးမ ်ားက တိုက္ေဆာင္မ ်ားကို တခန္းဆင္း တခန္းတက္ မိလႅာခ ်၊ ေရခ ်ဳ ိးကို တေန ့(၁၅)မိနစ္ နႈန္းနဲ ့အရင္အတိုင္း ၿပင္ဖြင့္ရန္ၾကိဳးစားရေတာ့သည္။ အိမ္ေဆာင္ဖြင့္ဖြင့္ၿခင္း အရင္ေထာင္မႈဳးၾကီး (၂) လက္ထပ္က တိုက္ခန္း (၂၃)ခန္းလံုးဖြင့္ေပးေနရာမွာ အရင္တင္းက ်ပ္တုန္းက ပံုစံအတိုင္း အိပ္ေဆာင္ဖြင့္ခ ် ိန္မွာ အခန္းတခန္းသာဖြင့္ေပးသည္။ ထိုေနာက္ က ်န္အခန္းမ ်ားကို မဖြင့္ေတာ့ ေခ ်။ ထိုအခန္းမတက္မခ ်င္း ေနာက္တခန္းကို မဖြင့္ေပးပဲ ေရခ ်ဳ ိး၊ မိလႅာခ ်ထားေသာအခန္းကို ၿပန္တက္ခိုင္းေနခဲ့သည္။ ထိုအခါမွာ အရင္ဆံုးဖြင့္ေပးခံရေသာအခန္းက မတက္ပဲေနၿပီး အရင္ေပးထားေသာ အခြင့္အေရးကိုသာ ေတာင္းဆိုေနခဲ့သည္။ က ်န္အခန္း(၂၂)ခန္းတြင္းက လူမ ်ားကလဲ တိုက္ေဆာင္ဖြင့္ခ ် ိန္ ပံုမွန္မဖြင့္ေတာ့သၿဖင့္ အခန္းအတြင္း တညလံုး ခ ်ီးပါ၊ ေသးေပါက္ လုပ္ထားၾကေသာ ဂံဖလာမ ်ားက ၿပည့္လ ်ံကုန္ေတာ့သည္။ တိုက္ခန္းအတြင္းက လူမ ်ားကလဲ ေထာင္၀န္ထမ္းကို ေအာ္ဟစ္ၿပီး တိုက္ခန္းမ ်ား ဖြင့္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုၾကေတာ့သည္။ ထိုအေၿခအေန အားလံုးကို ေထာင္ဗူး၀အခန္းထဲက ေထာင္မႈဳးၾကီးစိုၿမင့္က ေစာင့္ၾကည္ေနခဲ့သည္။

မနက္စာ ထမင္းကားေရာက္သည့္အထိ ႏွစ္ဖက္အေၿခအေနက ပိုတင္းမာေနခဲ့သည္။ အရင္ဆံုုးဖြင့္ေပးသည့္အခန္းက မိမိတို ့သတ္မွတ္ခ ် ိန္ တနာရီၿပည့္မွ ၿပန္တက္သည္။ ထိုအခါမွ ေနာက္တခန္းထက္ဖြင့္ေပးၿပန္သည္။ အၿပင္ကိုထြက္ေနေသာအခန္းက အခန္ေပါက္ေစ့ လိုက္ၿပီးတိုင္ပင္ၿခင္းအလုပ္ကို လုပ္ရေတာ့သည္။ အခန္းတြင္း မထြက္ရေသးေသာအခန္းမ ်ားက ေနာက္ဆံုး သေဘာတူညီခ ်က္အေနနဲ ့မနက္စာမစားပဲ အစာငတ္ခံ ဆႏၵၿပဖို ့ ဆံုးၿဖတ္လိုက္ၾကေတာ့သည္။ အခါတိုင္းက ထမင္းကားလာရင္ ထမင္းပံုစံကို ကိုယ္အခန္းလိုက္ ကိုယ္လိုသေလာက္ အေဆာင္ထိပ္ လာခ ်ေပးေသာ ထမင္ပံုးထဲမွ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က ် သြားယူခဲ့ၾကတာၿဖစ္ၿပီး ကိုယ္အခန္းတြင္း ကိုယ္ယူစားၾကသည္။ အခုအခါ ေထာင္၀န္ထမ္းမ ်ားက ဟိုအရင္ တိုက္ပိတ္ထားခဲ့စဥ္ကလို အေဆာင္ ေဘာက္ဆင္း ရာဇ၀တ္အက ်ဥ္းသားက အခန္းတြင္းရွိ လူမ ်ားဆီမွ ထမင္းထဲရန္ ခ ်ဳပ္ထားေသာ အ၀တ္အိပ္မ ်ားကို လိုကေတာင္းယူခဲ့သည္။ တိုက္ခန္းမ ်ားအတြင္းရွိ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားက တိုက္ခန္းမ ်ားကို အရင္အတိုင္းမဖြင့္ေပးပါက ထမင္းမစားပဲ အစာငတ္ခံ ဆႏၵၿပေတာ့မည္ ၿဖစ္ေၾကာင္း အေဆာင္၀န္ထမ္းအား ေခၚ အေၾကာင္းၾကားခဲ့သည္။ နိုင္ငံအက ်ဥ္းသားေတြ အားလံုး ဆႏၵၿပေတာ့မည့္ အရိပ္အေယာင္မ ်ား သိသြားေသာအခါ အေဆာင္တိုက္ခန္းမ ်ား အားလံုးဖြင့္ေပးလိုက္ၿပီး ခါတိုင္းလို (၁)နာရီဆင္းခြင့္ မေပးနိုင္ေၾကာင္း မိနစ္(၃၀) ခ ်ေပးမည္ဟု ဆိုလာၿပန္သည္။ မိနစ္(၃၀) ၿပည့္ေသာအခါ ေအာက္ဆင္းေနသူအားလံုးကို အခန္းတြင္ၿပန္၀င္ခိုင္းၿပန္ေတာ့သည္။ မတက္ေသာအခန္းမ ်ားကို လူေတြအခန္းထဲမေရာက္ပဲ ေသာ့ခတ္လိုက္ၿပန္သည္။

(ဆက္ရန္)

ထြန္းထြန္း(အေရးေတာ္ပံုတပ္သား)
၂၂-၀၉-၁၈

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post