Latest News

Sunday, September 30, 2018

နရသိန္အက ်ဥ္းေထာင္ထဲက သူလိုလူ ။ (၁၁)


၁၉၉၇ ခုႏွစ္ နို၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန ့။
• ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ (၁၉) ရက္ေန ့ကတည္းက ၿပည္သူလူထုက ဒီမိုကေရစီေပးပါ၊ ပါတီစံုစနစ္ က ်င့္သံုးေပးပါ။ ၾကားၿဖတ္အစိုးရဖဲြ ့စည္းေပးပါလို ေတာင္းဆို ဆႏၵၿပေနခဲ့ၾကသည့္ (၄၂) ရက္ေၿမာက္ေန ့မွာ စစ္အာဏာသိမ္းယူခဲ့တဲ့ အဖဲြ ့၀င္စစ္ဗိုလ္ခ ်ဳပ္ (၁၉)ပါ၀င္ေသာ နိုင္ငံေတာ္ၿငိမ္း၀ပ္ပိၿပားမႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ ့(န၀တ)ဟာ သက္တမ္း (၉)ႏွစ္ (၂) တိတိၿပည့္တဲ့ေန ့မွာပဲ နိုုင္ငံေတာ္ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ တည္ေဆာက္ေရးအဖဲြ ့(နအဖ) အမည္ေၿပာင္းလဲလိုက္ၿပီ ၿဖစ္ေၾကာင္း တိုင္းၿပည္နဲ ့ကမၻာ့ၿပည္သူေတြကို ေၾကညာလိုက္ပါတယ္။ ယင္(၉)ႏွစ္(၂) အတြင္း န၀တ စစ္ေကာင္စီရဲ့ နိုင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ခ ်က္ကို ၿပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ၁၉၈၈ ၿပည္သူ ့ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုၾကီးဟာ ဗမာၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီက ေနာက္ကြယ္က ၾကိဳးကိုင္လႈပ္ရွာမႈေတြေၾကာင့္ ၿဖစ္ပါတယ္ဆိုၿပီး ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီကို လက္ညႈိထို ့ၿပီး ၿမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္စဥ္ပါတီအမည္ခံ စစ္အာဏာရွင္ ေန၀င္းအုပ္ခ ်ဳပ္မႈေၾကာင့္ တိုင္းၿပည္ဆင္းရဲခဲ့ရၿပီး ၿပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရတဲ့ အၿဖစ္ေတြကို ဖံုးကြယ္ဖို ့ၾကိဳးစာမႈေတြကို ပထမဆံုးလုပ္ခဲ့ၾကတာ ၿဖစ္သည္။

ထိုအခ ် ိန္က တိုင္းၿပည္၏ လူဦးေရး သန္းေပါင္း ၄၀ေက ်ာ္ရွိေသာ ၿပည္သူလူထု၏ ဒီမိုကေရစီေတာင္ဆိုမႈေတြကို ဗမာၿပည္ကြန္ၿမဳနစ္ပါတီ ေၿမေအာက္ယူဂ ် ီ(၄၀၀) ေက ်ာ္ကို ၁၉၈၉ ဇူလိုင္လမွာ ဖမ္းဆီၿပခဲ့ၿပီ သူတို ့ေတြ ေနာက္ကြယ္က ၾကိဳးကိုင္ခဲ့ၾကတာပါ။ အဖ ်က္အေမွာက္လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ခဲ့ၾကတာပါလို ဆင္ေသကို ဆိတ္သေရနဲ ့ဖံုးၿပီးလိမ္လည္ၿခင္းသာ ၿဖစ္ေၾကာင္း ၿပည္သူလူထုက သိေနခဲ့ၾကသည္။ အင္းအား(၁) သိန္းခဲြေက ်ာ္မ ွ်ရွိေသာ လက္နက္ကိုင္ တပ္မေတာ္ကို အသံုးခ ်ၿပီး စစ္ေခါင္းေဆာင္တခ ်ဳ ိ့၏ ဒုတိယမ ်ဳ ိးဆက္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ တည္ေဆာက္ဖို ့ေန ့ရက္ေတြ၏ အစဟုဆိုပါက မွားလိုက္မည္မဟုတ္။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဧၿပီလေလာက္က စတင္ၿပီး စစ္အာဏာရွင္ ဒုတိယမ ်ဳ ိးဆက္က လက္ညႈိးထိုး ေခ ်ာက္ခ ်ခဲ့တဲ့ ဗမာၿပည္ကြန္ၿမဳနစ္ပါတီဟာ ၀ လူမ ်ဳ ိးစု၊ ကိုးကန္ ့လူမ ်ဳ ိးစု၊ ကခ ်င္းလူမ ်ဳ ိးစု(စခံုတိန္ယင္)တို ့ရဲ့ ခဲြထြက္ ပုန္ကန္မႈေၾကာင့္ ၿမန္မာ့ၿပည္အေရွ ့ေၿမာက္ေဒသ ဗမာၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီဗဟိုဌာနခ ်ဳပ္ဟာ ၿပိဳလဲသြားခဲ့ရၿပီး ပါတီ၏ ေၿမေအာက္ယူဂ ် ီအဖဲြ ့၀င္မ ်ားကိုလဲ ဖမ္းဆီနိုင္ခဲ့တဲ့ နိုင္ငံေရးအရ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖက္ပါတီၾကီးကို ထိုးႏွပ္အနိုင္ယူနိုင္ခဲ့ၿပီး အေရွ ့ေၿမာက္ဖက္ စစ္မ ်က္နာတခုလံုးနီးပါး စစ္ပဲြေတြရပ္ထားနိုင္ခဲ့ၿပီး အမည္ခံၿငိမ္းခ ်မ္ေရးလုပ္နိုင္ခဲ့သလို ၿမန္မာနိုင္ငံရဲ့ အေရွ ့ဖက္ၿခမ္း ကရင္ၿပည္နယ္၊ မြန္ၿပည္နယ္ စစ္မ ်က္နာေတြမွာလဲ မဲသေ၀ါစစ္ဆင္ေရး၊ ၿမ၀တီစစ္ဆင္ေရးေတြမွာ စခန္းသိမ္းပဲြေတြအထိ အနိုင္ရေအာင္တိုက္နိုင္ခဲ့ၾကသည္။

ထိုတိုက္ပဲြမွာ ပါ၀င္တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ အစိုးရတပ္၏ စစ္သည္အမ ်ားစုဟာလဲ ၁၉၈၈ ၾသဂုတ္လနဲ ့စက္တင္ဘာ စစ္အာဏာသိမ္းပဲြမ ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ကို စီးနင္း၀င္ေရာက္ ခဲ့ေသာ စစ္တပ္မ ်ား ၿဖစ္ခဲ့ၿပီး ထိုကာလအတြင္း ဆႏၵၿပသူ ၊ သပိတ္စခန္းမ ်ားကို ဦးစီသူ၊ ထိုကာလအတြင္း အဖ ်က္အေမွာက္လုပ္ငန္းမ ်ား လုပ္ခဲ့သူဟု တိုင္တန္စြပ္စဲြခံရသူ ၊ ရဟန္ရွင္ ၿပည္သူေပါင္း ၃၀၀၀ ေက ်ာ္ကို သတ္ၿဖတ္ နွိမ္နင္းမႈေတြမွာပါ၀င္ခဲ့ၾကသူေတြ ၿဖစ္ခဲ့ၾကသည္။ ၿမန္မာနိုင္ငံ၏ အေရွ ့ဖက္စစ္မ ်က္နာ တိုက္ပဲြမ ်ားအတြင္း စစ္သည္မ ်ားအက ်အဆံုးမ ်ားခဲ့ရၿပီး က ်ဆံုးသြားခဲ့ၾကေသာ စစ္သည္ စစ္သား၊ အရာရိွမ ်ားသည္လဲ ထိုသူမ ်ားသားၿဖစ္ၾကသည္။ စစ္အာဏာရွင္ ေန၀င္းသည္ ထိုအခ ် ိန္ထိတိုင္ စစ္တပ္နဲ ့အစိုးရ အေပၚ အၿပည့္အ၀ ၾသဇာ အာဏာရွိေနတုန္းကာလလဲ ၿဖစ္သည့္အတြက္ ထိုစစ္ဆင္းေရးသည္လည္း တပ္မေတာ္အေပၚေရာ တိုင္းၿပည္အေပၚပါ မရိုးမသာ လုပ္ခဲ့ေသာ စစ္ဆင္ေရးမ ်ားသာ ၿဖစ္ခဲ့သည္။ အေရးေတာ္ပံုကာလအတြင္း ေက ်ာင္းသားၿပည္သူ၊ ရဟန္သံဃာေတာ္မ ်ားကို ပစ္သတ္ရန္ အမိန္ ့ေပးခံရၿပီး ထို ့အမိန္ ့မ ်ားကို ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့ရသူမ ်ားကို ၿမန္မာၿပည္ အေရွ ့ဖက္ စစ္မ ်က္နာ ကရင္ၿပည္နယ္၊ မြန္ၿပည္နယ္အရပ္ေဒသ စစ္မ ်က္နာမ ်ားတြင္ ဤနည္းၿဖစ္ စနစ္တက ် နုတ္ပိတ္လိုက္ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ထိုအခ ် ိန္က အေရွဖက္ စစ္မ ်က္နာကရင္စခန္းမ ်ားမွာ ကူတိုက္ေပးခဲ့သူမ ်ားမွာလဲ အေရးေတာ္ပံုကာလအတြင္း ၿဖိဳခြင္းခံရၿပီး ေတာခိုခဲ့ၾကေသာ ေက ်ာင္းသားလူငယ္မ ်ား ၿဖစ္ေနခဲ့ၾကၿပီး ထိုေက ်ာင္းသားမ ်ားကလဲ အေရးေတာ္ပံုၾကီးအတြင္း သတ္ၿဖတ္ခဲ့ေသာ စစ္တပ္နဲ ့ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ရသလိုၿဖစ္ခဲ့ရၿခင္းေၾကာင့္ ၿပည္တြင္းစစ္ထဲသို ့ အမုန္းအၿငိဳး အာဃတ တရားမ ်ားထည့္က တိုက္ခဲ့ေသာ စစ္ပဲြၿဖစ္သၿဖင့္ ၿမန္မာတပ္မေတာ္အေနနဲ ့ စခန္ၾကီးမ ်ား၊ ၿမ၀တီၿမိဳ ့တို ့အား ကရင္ေတာ္လွန္ေရ(KNU)ထံမွ သိမ္းယူနိုင္ခဲ့ေသာလဲ အသက္ေပါင္းမ ်ားစြာ ေပးခဲ့ရသည္။

အာဏာရွင္ေန၀င္းအတြက္ေတာ့ အၿမတ္မ ်ားစြာရရွိသြားခဲ့ၿခင္းက ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပံုအတြင္းသတ္ၿဖတ္မႈေတြမွာ ကိုယ္တိုင္ေဆာက္ရြက္ခဲ့သူေတြကို ဒီနည္းၿဖင့္ နဳတ္ပိတ္လိုက္ၿခင္းကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းေတြ ့ရမွာၿဖစ္သည္။ ဤကဲ့သို ့ အေရွ ့ေၿမာက္ဖက္ စစ္မ ်က္နာ၊ အေရွ ့ဖက္ၿခမ္းစစ္မ ်က္နာမ ်ားမွာ စစ္ေရးအရ အနိုင္းတိုက္ခဲ့ၿပီးမွ က ်င္ပခဲ့ေသာ ၁၉၉၀ ေမ(၂၇) အေထြေထြေရြးေကာက္ပဲြၾကီးမွာ ၿပည္သူလူထုက စစ္တပ္လိုလာေသာ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီညြတ္ေရးပါတီ(တစည)ကို မဲမေပးခဲ့ၾကပဲ အေရးေတာ္ပံုကာလအတြင္း ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ အမ ်ဳ ိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ့ခ ်ဳပ္အား မဲေပခဲ့ၿပီး ၁၉၈၈ အတြင္းက စစ္တပ္၏ ဗိုလ္က ်မႈကို သိရွိခဲ့ေၾကာင့္နဲ ့ မလိုလာေၾကာင္းသာ ၿပခဲ့ၾကေတာ့သည္။ ၁၉၉၂ ဧၿပီလမွာေတာ့ စစ္အာဏာသိမ္းေခါင္းေဆာင္ဗိုလ္ခ ်ဳပ္မႈဳးၾကီးေစာေမာင္ကိုယ္တိုင္ စစ္အာဏာရွင္ေဟာင္း ဗိုလ္ေန၀င္၏ န၀တ အတြင္း ၿဖုတ္-ထုတ္-သတ္ ၿခင္းကို ပထမဆံုးခံလိုက္ရေတာ့သည္။ အာဏာသိမ္းစ ေပခဲ့ေသာ ေရြးေကာက္ပဲြ အနိုင္ရပါတီကို အာဏာလႊဲေၿပာင္းေပးပါမည္ဟုေသာ စစ္ဗိုလ္ခ ်ဳပ္တေယာက္၏ ဂတိလဲ ေပ ်ာက္ပ ်က္ သစၥာမဲ့ခဲ့ရၿပီး ၿပည္သူလူထုသည္လည္ ဒုတိယအၾကိမ္ စစ္အာဏာရွင္ ဒုတိယမ ်ဳ ိးဆက္၏ အနိုင္က ်င့္ဗိုလ္က ်မႈကို ဒုတိယအၾကိမ္ ခံၾကရၿပန္ေတာ့သည္။ ၁၉၉၆ ဒီဇင္ဘာလမွာ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ကစတင္လို အတိုက္အခံအင္အားစုမ ်ား၏ နိင္ငံေရး၊ စစ္ေရးဗဟိုခံတပ္ၾကီးတခုၿဖစ္တဲ ကရင့္အမ ်ဳ ိးသာေတာ္လွန္ေရ ခံတပ္စခန္းၾကီး မာနယ္ပေလာကို အရသိမ္းယူၿပခဲ့ေသာ္လည္ စစ္အားဏာသိမ္းအစိုးအေပၚ လူထုေထာက္ခံမႈက မရခဲ့ေခ ်။

ထိုစခန္းၾကီးက ်သြားၿပီးေနာက္မွာလဲ နိုင္ငံေရး အတိုက္အခံ အင္းအားစုအားလံုးလဲ စစ္ေရး နိုင္ငံေရး ရပ္တည္မႈမ ်ာ ဖရိုဖရဲၿဖစ္ခဲ့ရၿပီး တတိုင္ၿပည္လံုးစစ္ေၿမၿပင္ၿဖစ္ခဲ့ေသာ ေဒသမ ်ားမွာ ၿငိမ္းခ ်မ္းေရးအသံမ ်ားထြက္လာၿပီး တဖဲြ ့ၿပီးတဖဲြ ့ ၿငိမ္ခ ်မ္းေရး၀င္လာၾကေတာ့သၿဖင့္ စစ္အာဏာရွင္ ဒုတိယမ ်ဳ ိးဆက္ကို စတင္ေမြးဖြားရန္ အခ ် ိန္ေကာင္းၿဖစ္လာေသာေၾကာင့္ စစ္၀ါဒီမ ်ားဖက္မွ သူတို ့၏ မဟာဗ ်ဴဟာကို စတင္ေၿပာင္းလႊဲရန္အတြက္ န၀တအမည္ေဟာင္းကို စြန္ ့လႊတ္ကာ နအဖတၿဖစ္လဲၿပီး မဟာဗ ်ဴဟာသစ္ကို စတင္မည့္ေန ့လည္ၿဖစ္ေတာ့သည္။ အခု ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ နို၀င္ဘာ(၁၇) ရက္ေန ့သည္လဲ စစ္အာဏာရွင္ဗိုလ္ေန၀င္၏ ဒုတိယေၿမာက္ န၀တအဖဲြ ့တြင္းၿဖဳတ္-ထုတ္-သတ္ လုပ္ရပ္တခုၿဖစ္ေတာ့သည္။

၁၉၈၈ စက္တင္ဘာလ စစ္အာဏာသိမ္းယူမႈတြင္ အတြင္းလူမ ်ားအၿဖစ္ပါ၀င္ခဲ့ၾကေသာ စစ္တိုင္းမႈဳးမ ်ားကို သူတို ့ဆက္လုပ္ၾကမည့္ ဒုတိယမ ်ဳ ိးဆက္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ထူေထာင္ေရး လမ္ေၾကာင္းေပၚမွ ရွင္းထုတ္ခဲ့ၾကေသာ ေန ့လဲၿဖစ္ခဲ့သည္။ တိုင္းၿပည္၏ စစ္အာဏာရွင္စနစ္လမ္းေၾကာင္းသစ္ဆီသို ့သြားေနခဲ့ေသာ အၿပင္နိုင္ငံေရးအေၿခအေနမ ်ားက ထိုသို ့ရွိေနခဲ့သလို စစ္အာဏာရွင္စနစ္ထူေထာင္ရာတြင္ အဓိက အေရးပါလွေသာ အင္းစိန္ေထာင္ၾကီးႏွင့္ အင္စိန္သီးသန္ ့ေထာင္ၾကီး၏ မနက္မိုလင္း အာရံုဦးအခ ်ိန္တြင္လဲ အင္းစိန္ေထာင္ ၿပည္ထဲေရး အက ်ဥ္းဦးစီး အရာရွိသင္တန္းေက ်ာင္းႏွင့္ သင္တန္းသားသစ္ သင္တန္းေက ်ာင္းမွ အက ်ဥ္းဦးစီး ေထာင္၀န္ထမ္း(၁၀၀)ေက ်ာ္က အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ ဗူးတံခါးၾကီးဆီသို ့ေရာက္ေနခဲ့ၾကသည္။ သူတို ့၏တာ၀န္မ ်ားက အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္တြင္းရွိ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသား (၁၀၀)ေက ်ာ္တို ့အား နယ္ေထာင္အသီးသီသို ့ ေၿပာင္းေရြးရန္အတြက္ သူတို ့ေနထိုင္ရာ တိုက္ခန္းမ ်ားဆီမွာ စနစ္တက ် ေခၚထုတ္သယ္ေဆာင္ကာ အင္းစိန္ေထာင္မၾကီးရွိ ေထာင္က ်ရံုးခန္သို ့ ပိုေဆာင္ေပးရန္တာ၀န္မ ်ားၿဖစ္ေတာ့သည္။ ထိုရံုးခန္းတြင္ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ား၏ ကိုယ္ေရးအက ်ဥ္းမ ်ားကို စစ္ေဆးၿပီး သက္ဆိုင္ရာေထာင္မ ်ားသို ့ထိုကိုယ္ေရးအက ်ဥ္းမွတ္တမ္းမ ်ားကို အက ်ဥ္းသားနဲ ့တပါတည္း ထည့္ေပးလိုက္ရန္နဲ ့ လံုၿခံဳေရးအရ အက ်ဥ္းသားေထာင္ေၿပာင္းရာတြင္ လံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ အက ်ဥ္းသားတိုင္း၏ ေၿခေထာက္(၂)ဖက္လံုးအား သံေၿခခ ်င္းခတ္ေပးသည့္အထိ တာ၀န္ယူၾကရန္ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္သို ့ေရာက္ရွိလာၾကေတာ့သည္။ တိုက္ခန္းမ ်ာအတြင္းရွိ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားမ ်ာလဲ ေထာင္၀န္ထမ္း အင္းအားအလံုးအရင္နဲ ့၀င္လာၿခင္းေၾကာင့္ အေဆာင္အထူးရွာေဖြေရးဟုသာ ပထမပိုင္းထင္မွတ္ေနခဲ့သည္။

ထိုေနာက္ အင္းစိန္ေထာင္ ေထာင္မၾကီး ေထာင္မႈဳးၾကီးတေယာက္နဲ ့ေထာင္က ်ရံုးေထာင္မႈဳး(၂) အခန္းတခန္းခ ်င္းအတြင္းမွ ေထာင္ေၿပာင္းေရြးခံၾကရမည့္ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသား တေယာက္ခ ်င္းစီကို စတင္ထုတ္ယူေတာ့မွ ေထာင္ေၿပာင္းေရြ ့ခံရေတာ့မည္ကို သိၾကရေတာ့သည္။ သူတို ့၀င္လာခ ် ိန္တြင္းလဲ တိုက္ေဆာင္တြင္ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားအားလံုးက အိပ္ေပ ်ာ္ေနၾကခ ် ိန္ၿဖစ္ၿပီ အလစ္အငိုက္၀င္လာခဲ့ၾကၿပီး စစ္ဆင္ေရးတရပ္လို ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့ၾကၿခင္ၿဖစ္ေတာ့သည္။ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားမွာ ေထာင္ေၿပာင္ခံရမည္ကို ၾကိဳတင္မသိရွိထားၾကသၿဖင့္ သူတို ့၀င္လာခ ် ိန္မ ်ားတြင္ ေထာင္ပံုစံၿဖင့္ ထိုင္ေနခဲ့ၾကရသည္။ မိမိနာမည္ေခၚမွသာ ထၿပီး အနီအနားရွိ မိမိပိုင္ပစၥည္းတခ ်ဳ ိ ့ လက္လွမ္းမိရာေကာက္ဆဲြကာ ထလိုက္ခဲ့ၾကရေတာ့သည္။ မိမိပိုင္းပစၥည္းမ ်ားကို အခ ် ိန္တိုအတြင္း မည္သို ့မွ ယူခြင့္မရလိုက္ၾကပဲ အခန္း၀ေရာက္ေသာအခါ ေခါင္းအုပ္ေခၚေဆာင္ရာေနာက္ လိုက္ခဲ့ၾကရေတာ့သည္။ ထိုေထာင္ေၿပာင္းစစ္ဆင္ေရးက တိုက္ေဆာင္(၁)၊ တိုက္ေဆာင္(၂) တိုက္ခန္းမ ်ားကို တၿပိဳင္နက္ထဲ လုပ္ေနၿခင္းလဲၿဖစ္ေတာ့သည္။ သူတို ့နဲ ့အတူပါလာခဲ့ေသာ ၀ရိန္ဂ ်ားကား(၂)စီးၿဖင့္ အင္းစိန္ေထာင္မၾကီးဖက္သို ့ေခါက္တံု ေခါက္ၿပန္ သယ္ေဆာင္ေနၾကၿခင္းၿဖစ္တာေၾကာင့္ အခ ် ိန္(၁)နာရီခဲြေက ်ာ္မ ွ်ၾကာခဲ့သည္။ ေနာက္ဆံု ေထာင္ေၿပာင္းစစ္ဆင္ေရးအဖဲြ ့မ ်ား အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ထဲမွ ထြက္သြားခ ် ိန္မွာ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္ နို၀င္ဘာလ ၁၇ ရက္ မနက္ (၇) အခ ် ိန္မွ်သာ ရွိေသးသည္။ တိုက္ေဆာင္(၂)လံုးမွာလဲ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္သက္သြားခဲ့ေတာ့သည္။

ဒီအယင္(၁)နာရီခဲြအတြင္းက အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ၾကီးသည္ အလစ္အငိုက္ ၀င္ေရာက္တိုက္ခိုက္ခံလိုက္ရေသာ လက္နက္မဲ့ ရြာတရြာနဲ့တူလွသည္။ အိမ္ေပါက္ေစ့ အိမ္တြင္းရွိ လူမ ်ားကို ဆဲြထုတ္၍ ရြာထိပ္ လူသတ္ကြင္းသို ့ ေခၚေဆာင္ထုတ္ယူေနၿခင္မ ်ဳ ိးၿဖစ္သည္။ ဆဲသံဆိုသံမ ်ား ၊ ရိုက္ႏွပ္ထုႏွပ္သံမ ်ား၊ စစ္ဆင္ေရး ေအာင္ပဲြခံ စစ္သားမ ်ား၏ ရီေမာေလွာင္ေၿပာင္သံမ ်ား၊ ထိုကဲ့သို ့အသားစီယူ လုပ္ေဆာင္ၿခင္းမ ်ဳ ိးကို ပါ၀င္ရၿခင္းအတြက္ စိတ္ပါလက္ပါ ရိုက္လိုက္ ဆဲဆိုလိုက္ လုပ္ေနၾကေသာ ေထာင္၀န္ထမ္းမ ်ား၏ သာယာေနၾကေသာအသံမ ်ား၊ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားကို အင္းစိန္ေထာင္မၾကီးဖက္ ေခါက္တံု ့ေခါက္ၿပန္ သယ္ေဆာင္သြားေသာ ၀ရိန္ဂ ်ားကား စက္အင္ဂ ်င္သံမ ်ာ၊ ေခါင္းမ ်ားအုပ္ထားၿခင္းေၾကာင့္ ကားတက္ကားဆင္း အဆင္မေၿပေသာ သက္ၾကီးနိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားကို လူမဆံစြာ ဆဲဆို ေအာ္ေငါက္ေနၾကေသာ ေထာင္၀န္ထမ္းမ ်ား၏အသံမ ်ာလဲ ေပ ်ာက္သြားသည့္အခါမွာေတာ့ တိုက္ေဆာင္ၾကီးတခုလံုးက ရြာထဲ လူမရွိေတာ့ပဲ အိမ္ယာအေဆာက္အဦးမ ်ားသာ က ်န္ရစ္ခဲ့ေသာ အိမ္ရွင္မဲ့ တဲ့ငယ္မ ်ားနဲ ့ရြာေဟာင္းၾကီး တိတ္ဆိတ္မႈမ ်ဳ ိးနဲ ့က ်န္ရစ္ခဲ့ေတာ့သည္။ ၁၉၉၆ ေမလ ကတည္က ဒုတိယအၾကိမ္ ၈ေပ၊ ၁၁ ေပ တိုက္ခန္းက ်ဥ္းေလးေတြထဲ ၃- ၄ေယာက္ ခ ်ဳပ္ေလွာင္ထည့္ထားၿခင္းခံေနၾကရေသာ တိုက္ေလွာင္ခံ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ား၏ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္တြင္း ေနထိုက္ခဲ့ရသည္ ဘ၀သည္လဲ ဒီကေန ့ပဲသီးသန္ ့ေထာင္မွာေနထိုင္ၿခင္း အဆံုးသတ္သြားခဲ့ၿပီ ၿဖစ္သည္။ က ်ေနာ္အပါအ၀င္ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသား (၁၆)ဦးသာ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္၌ က ်န္ရစ္ခဲ့ေတာ့သည္။ ေၿပာင္းေရြ ့ခံခဲ့ၾကရေသာ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသား(၁၀၀)၏ ဘ၀က ၾကက္ေလွာင္ၿခင္းလို ေနထိုင္ေနခဲ့ရေသာ တိုက္ခန္းက ်ဥ္းက ်ဥ္းငယ္ငယ္ေတြထဲက အၿခားေထာင္တေထာင္မွရွိေနေသာ ၾကက္ေလွာင္ၿခင္းလို တိုက္ခန္းငယ္မ ်ားဆီသို ့သာ ေၿပာင္းေရြ ့ခံလိုက္ရၿခင္းမ ်ဳ ိးသား ၿဖစ္သည္။ ေနေရး၊ စားေရး၊ က ်န္မားေရးအေၿခအေနမ ်ား ေကာင္းမြန္ရရွိခံစားၾကရလိုက္မည္လဲမဟုတ္ေခ ်။ အဘရိွန္ သူက ထိုကဲသို ့ေၿပာင္ေရြးခံခဲ့ရေသာ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္သားတေယာက္ထဲတြင္ တဦးအပါအ၀င္ၿဖစ္ေတာ့သည္။

(ဆက္ရန္)

ထြန္းထြန္း(အေရးေတာ္ပံုတပ္သား)

၂၄=၀၉-၁၈

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post