Latest News

Wednesday, September 19, 2018

နရသိန္အက ်ဥ္းေထာင္ထဲက သူလိုလူ ။ (၄)


လူသစ္ အခ်ဳပ္သစ္နိုင္ငံေရးသမားေတြဟာ ေထာင္ေရာက္ၿပီး ရက္ပိုင္းအတြင္းမ ်ားပဲ လူေဟာင္းနိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားေတြနဲ ့အၿပင္ေလာကမွာ သိိသိ မသိသိ ရင္းႏွီးၾကစၿမဲၿဖစ္သည္ ။ ေထာင္အာဏာပိုင္ေတြရဲ့သေဘာအရ လူသစ္အခ ်ဳပ္သစ္ နိုင္ငံေရးမႈေတြ ေထာင္ထဲေရာက္ၿပီဆိုရင္ ေထာင္က ်ၿပီးသား နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားေတြနဲ ့ သီၿခားခဲြထားခ်င္ၾကသည္။ လူေဟာင္းမ ်ားနဲ ့ ဆက္သြယ္စကားေၿပာၿခင္း၊ အၿပင္ဖက္ေလာကတြင္ က ်န္ခဲ့ေသာ မိသာစုနဲ ့လူေဟာင္းမ ်ားမွတဆင့္ ဆက္သြယ္ၿခင္းတို ့ကို မလိုလာၾက။ လူသစ္အခ ်ဳပ္သစ္မ ်ား၏ သေဘာသဘာ၀အရ စစ္ေဆးစံုစမ္းဆဲ အမႈမ်ားၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ အခ ်ဳပ္ဘ၀ႏွင့္ပင္ ၿပန္လြတ္ေၿမာက္နိုင္သူေတြၿဖစ္ၾကသည္။

သို ့ေပမဲ့ ေထာက္လွမ္းေရးစစ္ေၾကာေရးစခန္းမ ်ားမွ ေရာက္လာၾကသူမ ်ားမွာ န၀တ၊ နအဖ လက္ထပ္မွာ ၿပန္လြတ္သြားသူဟူ၍ မရွိသေလာက္ ၿဖစ္လာေတာ့သည္။ အက ်ဥ္းေထာင္ အာဏာပိုင္မ ်ားက အခ ်ဳပ္သစ္မ ်ားကို မိလႅာခ ် ၊ ေရခ ်ဳ ိးခြင့္ ၿပဳယံုမွ လြဲ၍ အေညွာင္ေၿပ လမ္းေလ ွ်ာက္ခြင့္ ၄-၅ မိနစ္ေတာင္မေပးပဲ ေရခ ်ဳ ိးခ ်ၿပီးေသာအခါ အခန္းထဲၿပန္ထည့္ကာ ေသာ့ပိတ္ခပ္ထားလိမ့္ၾကသည္။ အခ ်ဳပ္သစ္မ ်ားကို သီးၿခားခ ်ဳပ္ထားရန္ ေနရာတိုက္ခန္းတဲြမ ်ားမရွိတာေၾကာင့္ ေထာင္က ် နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားထားရာ တိုက္ခန္းမ ်ားတြင္သာ ထားရသၿဖင့္ အခ ်ဳပ္သစ္မ ်ားကို အရင္ဆံုး မိလႅာ၊ ေရခ ်ဳိးခ ်ၿပီးမွပဲ ေထာင္က ်နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားကို ၂ခန္းတတဲြ ေရခ ်ဳ ိး၊ မိလႅာခ ် (၂၅)မိနစ္စီ ခ ်ေပးၾကသည္။ အဘရိွန္တို ့ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္သို ့ ေရာက္လာခ် ိန္က ၁၉၉၄ ႏွစ္ဦးပိုင္းကာလၿဖစ္သည္။ သီးသန္ ့ေထာင္အတြင္းက တိုက္ခန္းမ ်ားအတြင္း နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားႏွင္ ့ၿပည္ၾကပ္ေနခ ် ိန္လဲၿဖစ္ေတာ့သည္။ တေၿဖးေၿဖးသူတို ့လဲ ေထာင္တြင္းေနသားၾကလာၿပီး အမႈရင္ဆိုင္ရန္ ရံုးထုတ္ရက္ကို ေမ ်ာ္ေနၾကရေတာ့သည္။ သူတို ့အမႈက ဗမာၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ အလယ္ပိုင္းၿဗဴရိုအဖဲြ ့ ယူဂ ် ီတာ၀န္ခံ ကိုၿငိမ္းၿမင့္နဲ ့ပတ္သတ္ေနေသာ အမႈၿဖစ္သည္။ သူတို ့(၅)ထဲမွ ကိုညီညီမွ လြဲရင္ က ်န္(၄)ဦးမွာ ေရွ ့ယခင္ ႏွစ္ေပါင္းမ ်ားစြာကတည္းက ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ရင္းႏွီးၿပီးသာ သူေတြၿဖစ္ၾကၿပီး ဗမာၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီကလဲ နဂိုမူလကတည္းက လူေဟာင္းလူနည္းစုကို အေၿခခံ၍ ပါတီယူဂ ် ီလုပ္ငန္းမ ်ားကို ေရွ ့ဆက္ေနခဲ့ေသာ ၿမန္မာၿပည္၏ သက္တမ္းရွည္ သမိုင္းအစဥ္အလာၾကီးမားေသာ နိုင္ငံေရးပါတီၾကီးတခုၿဖစ္သည္။

၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၉ အထိ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ႏွင့္ ပါတီယူဂ ် ီေၿမေအာက္လုပ္ငန္းတို ့ၿဖင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ အၿမစ္ၿပတ္ေခ ်မႈန္းေရးကို သမိုင္းတာ၀န္အရ ထမ္းေဆာင္ေနခဲ့ေသာ ပါတီၾကီးတခုလဲၿဖစ္သည္။ ဗမာၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္၏ ကံၾကမၼာအေၿပာင္းအလဲက ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ အၾကီးအက ်ယ္ ကံႏွိမ့္ခဲ့ရသည့္ဟုဆိုရေတာ့မည္။ အေရွ ့ေၿမာက္ ပါတီ၏ လြတ္ေၿမာက္နယ္ေၿမမ ်ားအားလံုးကို ေဒသခံ ၀လူမ ်ဳ ိး၊ ကို ့ကန္ ့လူမ ်ဳ ိး၊ကခ ်င္လူမ ်ဳ ိးစုတို ့က ပုန္ကန္ သိမ္းယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ပါတီ၏လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးတိုက္ပဲြမ်ားလဲ ၿပီးဆံုးသြားခဲ့သည္ဟု ဆိုရေတာ့မေလာက္ ၿဖစ္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ပါတီအတြင္းေရးမႈဳး ရဲေဘာ္ထြန္း(ဗိုလ္က ်င္ေမာင္) ႏွင့္ ပါတီလုပ္ငန္းအဖဲြ ့က ဗမာၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီကို ေၿမေအာက္ပါတီတခုအေနၿဖင့္ ဆက္လႈပ္ရွား အသက္ဆက္ခဲ့ၾကေတာ့သည္။ ၁၉၈၉ ဇူလိုင္လလည္ေလာက္က စတင္ၿပီး ဗကပ၏ ပါတီယူဂ ် ီေၿမေအာက္အဖဲြ ့ၿဖစ္သည့္ ၄၈၂၈ စစ္ေဒသ ယူဂ ် ီအုပ္စု ေခါင္းေဆာင္ အန္ကယ္ၾကီးဦးတင္ေအာင္၊ ကိုသက္ခိုင္နဲ ့ ပါတီယူဂ ် ီအဖဲြ ့၀င္ေပါင္း ေၿမာက္မ ်ားစြာ ရန္သူလက္တြင္ က ်သြားခဲ့ရသည္။ ထို ့၄၈၂၈ စစ္ေဒသ ေၿမေအာက္ယူဂ ် ီမ ်ားသည္ ၁၉၈၈ ၿပည္သူအေရးေတာ္ပံုထဲတြင္ ဗမာၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ၏ ပါ၀င္ခဲ့မူအခန္းတြင္ ထိေရာက္စြာပါ၀င္နိုင္ခဲ့ေသာ ေၿမေအာက္ေတာ္လွန္ေရး ယူနစ္တခုၿဖစ္ေတာ့သည္။

၁၉၉၀ ဒီဇင္ဘာလမွာေတာ့ ၄၈၂၈စစ္ေဒသ၏ပါတီယူဂ ် ီၿဖစ္ၾကေသာ ဦးေမာင္ကို၊ ကိုေက ်ာ္ၿမႏွင့္ မႏၱေလး၊ ၿမင္းၿခံ၊ မံုရြာ၊ ၿပည္ စသည္ေဒသတြင္ ၿမဳပ္ႏွံထားေသာ ပါတီေၿမေအာက္သမားမ်ား ထပ္မံဖမ္းဆီခံခဲ့ရၿပန္သည္။ ထိုေနာက္ပိုင္း ပါတီ၏ ေၿမေအာက္လုပ္ငန္မ ်ားကို ပါတီ၏ အလယ္ပိုင္းၿဗဴရိုက ရဲေဘာ္ထြန္း၏ ေအာက္တြင္ ဆက္လႈပ္ရွားေနခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။ အဘရိွန္တို ့(၅)ေယာက္အား ေထာက္လွမ္းေရးအဖဲြ ့အစည္းမွ စတင္ဖမ္းဆီးမိၿခင္းက ၄၈၂၈ ေဒသေကာ္မတီ ရန္သူလက္က ်ေရာက္သြားၿပီေနာက္ပိုင္း ဆက္လႈပ္ရွားေနခဲ့ေသာ ဗကပ၏ အလယ္ပိုင္းၿဗဴရိုအဖဲြ ့လႈပ္ရွားမႈ စတင္ေပါက္ၾကားခဲ့ၿခင္းၿဖစ္ေတာ့သည္။ လူေပါင္းအေၿမာက္အမ်ား အဖမ္းအဆီးမခံၾကရပဲ သူတို ့(၅)ေယာက္နဲ ့ပင္ ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး ယူဂ ် ီတာ၀န္ခံ ကိုၿငိမ္းၿမင့္လဲ လြတ္ေၿမာက္သြားခဲ့သည္။ သူတို ့၏အမႈကို အထူးတရားရံုးတင္ စစ္ေဆးခဲ့ရာမွာ ၁၉၅၀ -ၿပည္ အေရးေပၚစီမံခ ်က္ဥပေဒပုဒ္မ (၅ည) ႏွင့္ မတရားအသင္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၇(၁)တို ့ၿဖင့္ အၿမန္ဆံုး အမႈစီရင္ခ ်က္ အမိန္ ့ခ ်မွတ္လိုက္သည္။

ကိုစည္သူၿမသန္း (၃ႏွစ္) ကလဲြရင္ က ်န္လူ(၄)ေယာက္ကို ေထာင္၁၀ႏွစ္ဆီခ်ၿခင္း ခံလိုက္ရေတာ့သည္။ သူတို ့အမႈကို အဏာပိုင္းမ ်ားက အက ်ဥ္းခ ်ဳံးၿပီး အၿမန္ေထာင္ခ ်ခဲ့ၿခင္းၿပီး ၁၉၉၄ ေဖေဖၚ၀ါရီလတြင္ သူတို ့အားလံုးလဲ ေထာင္က ် အက ်ဥ္းသားမ ်ားၿဖစ္သြာၿပီးၿဖစ္သည္။ သူတို ့(၅)ဦးထဲမွ သံုးဦက ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္၊ ၿမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္တို ့တြင္ နိုင္ငံေရးပုဒ္မမ ်ားနဲ ့ ေထာင္က ်ခဲ့ဖူးၾကသူေတြၿဖစ္ၾကသည္။ ဦးသိန္ထြန္းက ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္တြင္ ကိုးကိုးကြ ်န္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ ကြ ်န္းအက ်ဥ္းစခန္းသို ့ ေက ်ာင္းသားနိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားသူ တေယာက္အေနနဲ ့ ပိုေဆာင္ခံခဲ့ရသူၿဖစ္ၿပီး ဦၾကည္တင္ဦးက ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီေခတ္ ေက ်ာင္းသားလႈပ္ရွာမႈေတြမွာ အထက္တန္းေက ်ာင္းသားဘ၀ၿဖင့္ ထိန္းသိမ္းခံဖူးသူ၊ ၿမန္မာဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္းပါတီေခတ္မွာလဲ အက်ဥ္းေထာင္က ်ခဲ့ဖူးသူတေယာက္ၿဖစ္ေတာ့သည္။ အဘရိွန္ကေတာ့-------

ငယ္စဥ္အခါလူပ်ဳ ိေပါက္ဘ၀မွာ ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္ထဲသို့၀င္ေရာက္ခဲ့သူၿဖစ္ၿပိး စစ္တပ္အတြင္း လက္၀ဲစာေပး ေလ့လာေရး အုပ္စုအတြင္းပါ၀င္ခဲ့ၿပီး လက္၀ဲကြန္ၿမဴနစ္၀ါဒကို ေလ့လာေနခဲ့သူၿဖစ္သည္။ အေၿခခံလူတန္းစား ဘ၀မွ ဆင္သက္လာခဲ့သူၿဖစ္သၿဖင့္ အေၿခခံံလူတန္စားတို ့၏ ဘ၀ကို ေအာက္သက္ေၾက နားလည္သူ တေယာကိၿဖစ္သည္။ သူတို ့၏ လူငယ္ဘ၀ နိုင္ငံေရးတက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူ အမ ်ားစုက လက္၀ဲ၀ါဒအေပၚ ယံုၾကည္ သက္၀င္ၾကၿပီး ေလ့လာေရး အုပ္စုငယ္မ ်ားဖဲြ ့ကာ ေလ့လာေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ ကာလၿဖစ္သည္။ သူတို ့ႏွင့္ အတူ ေလ့လာေရး လုပ္ဖက္ ရဲေဘာ္မိတ္ေဆြ တဦးအေၾကာင္းအား သူက အၿမဲေၿပာၿပေလ့ရွိသည္။ ထိုသူက သာယာ၀တီအက ်ဥ္ေထာင္တြင္း က ်ဆံုးခဲ့သူ ဦးေအာင္ေမသုပဲ ၿဖစ္သည္။
ဦေအာင္ေမသုက အဲ့ဒီေခတ္မွာ ေက ်ာင္းသား တက္ၾကြလႈပ္ရွားသူတဦးၿဖစ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၆၃ခုႏွစ္ ဆရာၾကီးသခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္ဦးေဆာင္တဲ့ ၿပည္တြင္ၿငိမ္းခ ်မ္းေရး လႈပ္ရွားမႈေတြမွာ ၆ခရိုင္(ရန္ကုန္၊အင္းစိန္၊ သာယာ၀တီ၊ပဲခူး၊ဟံသာ၀တီ၊ မအူပင္) ဆႏၵၿပပဲြေတြကို ေခါင္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး သူ၏ေနရပ္ မင္လွမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ ့ရွိ ကန္ေတာ္မင္ပန္းၿခံသို ့ ခ ် ီတက္ခဲ့ေသာ ေက ်ာင္းသားေခါင္းေဆာင္ တဦးၿဖစ္ခဲ့သည္။ အဘရိွန္ႏွင့္ ဦးေအာင္ေမသုတို ့ဟာ အလြန္ရင္းႏွီးၾကေသာ မိတ္ေဆြမ်ားၿဖစ္ၾကၿပီး အဘရွိန္ဟာ ဖဆဖလေႏွာင္ေခတ္ကစတင္ၿပီး စစ္တပ္ထဲေရာက္ရွိအမႈထမ္းခဲ့သူၿဖစ္သည္။

၁၉၆၇ ခုႏွစ္မွာ စစ္အာဏာရွင္ေန၀င္းက ၿမန္မာ့တပ္မေတာ္ထဲမွာရွိေနၾကတဲ့ လက္၀ဲယိမ္း တပ္မေတာ္သားေတြကို ရွင္းလင္းေရးလုပ္တဲ့အခါ စစ္တပ္ထဲမွာရွိေနတဲ့ အလံနီကြန္ၿမဴနစ္ေတြနဲ ့ဗမာၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ဆဲလ္ေတြကို ဖမ္းဆီးအေရးယူခဲ့တဲ့အထဲ အဘရွိန္လဲ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရေတာ့သည္။ ထိုအခ ်ိန္က သူက ပဲခူး၊ အင္းတိုင္ လက္နက္ခယမ္းမီေခ ်ာက္တပ္ထဲတြင္ (COD) စစ္မႈထမ္းေနခဲ့သည္။ တေန ့မွာ သူတာ၀န္ထမ္ေဆာင္ေနစဥ္ တပ္တြင္း တပ္ထိန္းမ ်ားေရာက္လာၿပီး သူကို ဖမ္းဆီးကာ တပ္အခ ်ဳပ္ခန္းထဲသို ့ ထည့္ထားလိုက္ၾကသည္။ သူက သူတြင္ တပ္တြင္းစည္းကမ္း ေဖာက္ဖ ်က္ထားၿခင္းမရွိသည္ကို သိသည္။ သူအားဖမ္းဆီရၿခင္းအေၾကာင္းက နိုင္ငံေရးႏွင့္ ပတ္သတ္ေနၿပီဆိုသည္ကို သူသေဘာေပါက္ခဲ့သည္။ ထိုအခ ်ိန္က ေခတ္ကာလသည္ ၿပည္တြင္းၿငိမ္းခ ်မ္းေရးပ ်က္ၿပီးကတည္းက အၿပင္ေလာကတြင္ မည္းမည္းၿမင္ရာ ဖမ္းဆီးေနေသာအခ ် ိန္ၿဖစ္သည္။ ကြန္ၿမဴနစ္နီ၊ ကြန္ၿမဴနစ္ၿဖဴတို ့သာမကာ လူမ ်ဳ ိးစု တိုင္းရင္သားမ ်ားပါမက ်န္ အကုန္ဖမ္း ေထာင္ပို ့ေနေသာ ေခတ္လဲၿဖစ္ၿပန္ေတာ့သည္။ သူကိုတပ္ထိန္းက ဖမ္းဆီးထားၿပီး ထိုညမွာပင္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးမ ်ား ေရာက္လာခဲ့ၾကၿပီး သူအား အခ ်ဳပ္ခန္းအတြင္းမွ တရြတ္တိုက္ဆဲြေခၚကာ မဂၤလာဒုံ ေရၾကည္အိုင္ စစ္ေၾကာေရး စခန္းရွိရာကို ေခၚေဆာင္လာခဲ့သည္။ ေရၾကည္အိုင္စစ္ေၾကာေရးေရာက္ေသာအခါ သူလိုပဲ ဖမ္းဆီးခံထားရေသာ စစ္သားမ ်ားလဲ ေရာက္ေနၿပီးၿဖစ္သည္။

သူအား နည္ေပါင္းစံု ႏွိပ့္စက္ညွင္းပန္းကာ တပ္တြင္း ဗမာၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ ယူဂ ် ိမ ်ားကို ေဖာ္ခိုင္ေတာ့သည္။ မည္သို ့ပင္ညွင္ပန္းနွိပ္စက္ပါေသာ္လည္း သူေနာက္မွ ေနာက္လူမ ်ား မပါခဲ့ေခ ်။ ႏွိပ္စက္ညွင္ပန္းၿခင္းကို ရက္အေတာ္ၾကား လုပ္ခံရၿပီးေနာက္မွာ သူအား အင္းစိန္ေထာင္သို ့ပို ့ေဆာင္ ထိန္းသိမ္းထားလိုက္ေတာ့သည္။ ၁၉၆၉ခုႏွစ္ေဖေဖၚ၀ါရီလ (၁၂) ရက္ေန ့မွာ စစ္အာဏာသိမ္းအစိုးရ ဗိုလ္ေန၀င္းဟာ ၿမန္မာၿပည္ အရပ္ရပ္က ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားေသာ နိုင္ငံေရးသမားမ ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးသမားတခ ်ဳ ိ ့အပါအ၀င္ ထိန္းသိမ္း(၂၃၃)ေယာက္ကို ကိုးကိုးကြ ်န္ ကိုယ္ထူကိုယ္ထ အက ်ဥ္းေထာင္သို ့ ပထမ အသုတ္ေနၿဖင့္ ပို ့ေဆာင္ခဲ့ရာ စစ္တပ္အတြင္းမွ ဖမ္းဆီးထားခဲ့ေသာ စစ္သားမ်ား ပါ၀င္ပို ့ေဆာင္ၿခင္း ခံခဲ့ရေသာ္လည္း အဘရိွန္က အင္းစိန္ေထာင္ထဲတြင္သာ က ်န္ရစ္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၀ခုႏွစ္မွာေတာ့ ဖမ္းဆီးထိန္သိမ္းထားရာမွာ ၿပန္လည္လြတ္ေပးခံခဲ့ရသည္။ ထိုအခ ် ိန္က သူ၏အသက္အရြယ္က (၃၅)ႏွစ္မ ွ်သာ ရွိေသးသည္။

(ဆက္ရန္)

ထြန္းထြန္း(အေရးေတာ္ပံုတပ္သား)

၁၃-၀၉-၁၈

No comments:

Post a Comment