Latest News

Tuesday, September 25, 2018

နရသိန္အက ်ဥ္းေထာင္ထဲက သူလိုလူ ။ (၈)


ၾကားမႈ၊ ၿမင္မႈ ၊ သိမႈေတြ မရွိေလေအာင္ အုတ္တံတိုင္း ထူထူၿမင့္ၿမင့္ၾကီးေတြ ခတ္လို ့ထားၾကတဲ့ နရသိန္အက ်ဥ္းေထာင္ၾကီးထဲက စာအုပ္မဲ့ ဘ၀တကၠသိုလ္ၾကီးထဲမွာ အၿမင္အာရံုေတြ အၾကားအာရံုးေတြေကာင္းဖို ့ေလ့လာသင္ၾကားမႈေတြ လုပ္ၾကတဲ့အခါ ဖိႏွိပ္မႈေပါင္း ေၿမာက္မ ်ားစြာရွိေနသည့္ၾကားမွာပင္ အေမာင္ေက ်ာင္းသားမ ်ား ရေအာင္ သင္ယူေလ့လာၾကရသည္။ ကိုယ္ေတြထက္ ဘ၀အေတြ ့အၾကံဳ ့ၿဖတ္သန္းမႈမ ်ားသူေတြ စာအုပ္စာေပ နီးစပ္ရင့္သန္သူေတြထံကပဲ နုတ္ကေၿပာ နားကမွတ္ ေဆြးေႏြးေၿပာဆိုၿခင္းမ ်ားနဲ ့ ဘ၀တကၠသိုလ္ သင္ရိုးမ ်ားကို ေၾကညွပ္ေအာင္ ေလ့လာၾကရသည္။ အဓိက မၿဖစ္မေန ေလ့လာသင္ၾကားစရာက ေထာင္ကလြတ္ရက္ေစ့ ၿပန္လြတ္ခဲ့ပါက မိမိဘ၀ကို ဘယ္လို ၿဖတ္သန္းၾကမလဲဆိုေသာ ဘာသာရပ္တခုၿဖစ္သည္။

ထိုဘာသာရပ္ကို လက္ဆင့္ကမ္း သင္ၾကားေပးနိုင္သူေတြက အရင္ေခတ္ေဟာင္းမ ်ားဆီမွ နိုင္ငံေရးမႈနဲ ့ေထာင္က ်ခဲ့ဖူးၾကသူမ ်ားသာၿဖစ္သည္။ ထိုသူတို ့က သူတို ့၏ ဘ၀အေတြ ့အၾကံဳ့ေတြကို လက္ဆင့္ သင္ၾကားေပးရာမွာ သူတို ့၏ ငယ္ဘ၀ကအစ ရင္ဆိုင္ၾကံဳ ့ေတြခဲ့ရေသာ အခတ္အခဲေပါင္းမ ်ားစြာ ၿပႆနေပါင္းမ ်ားစြာတို ့ကို ဘယ္လိုရင္ဆိုင္ၿပီး ေၿဖးရွင္းခဲ့ၾကသလဲ ဘယ္ေလာက္ေအာင္ၿမင္ခဲ့ၾကၿပီး ဘယ္ေလာက္ရံႈးႏွိပ္ခဲ့ၾကသလဲဆိုတာပါ သံုးသပ္ၿပခဲ့ၾကသည္။ အာဏာရွင္လက္ေအာက္မွာ နိုင္ငံေရးနဲ ့ေထာင္က ်ခဲ့သူမ ်ာ အၿပင္ေလာကၿပန္ေရာက္သြားၿပီး ေအာင္ၿမင္သူဆိုသည္က နည္းပါလွသည္။ မိမိကိုယ္ကို ရပ္တည္နိုင္ေအာင္မနည္းၾကိဳးစာၾကရသည္။ ထိုအေတြ ့အၾကံု ့သင္ခန္းစာမ ်ားက သူတို ့ထံမွသာရနိုင္ေသာ ဘာသာရပ္ၿဖစ္ေတာ့သည္။ အဘရိွန္တင္ဆီက က ်ေနာ္တို ့ ထိုအေၾကာင္းအရာမ ်ားကို ေလ့လာ သင္ယူနိုင္ခဲ့သည္။

က ်ေတာ္တို ့ အေမာင္ေက ်ာင္းသားမ ်ားအေနနဲ ့ ေထာင္ကၿပန္လြတ္ၾကတဲ့အခါမွာ စစ္အာဏာရွင္မ ်ား၏ လက္ေအာက္တြင္ မေဖာက္မၿပန္ ဘ၀ကို ရပ္တည္နိုင္ေရးသည္ အဓိက အေရးၾကီးေသာ ေသာ့ခ ်က္ၿဖစ္သည္။ ေက ်ာင္းသားဘ၀ႏွင့္ ေထာင္ထဲေရာက္လာၾကသူေတြ ၿဖစ္တာေၾကာင့္ ပညာေရးက ဆံုးခန္းတိုင္ သင္ၾကားခဲ့ရသူေတြ မဟုတ္တာေၾကာင့္ ပညာတက္မ ်ားအၿဖစ္ ရပ္တည္ အသက္ေမြး၀မ္းေက ်ာင္းရန္မလြယ္ကူၾကသလို ၾကံဳ ့ရာက ်ပန္းဘ၀ႏွင့္ ရပ္တည္ရွင္သန္ၾကရမည္သာ ၿဖစ္သည္။ အဘရွိန္၏ ဘ၀ဒႆနက -----

‘’’’’’’ဘ၀ကို ေလာဘမၾကီးနဲ ့ကြ။ ငါတို ့က ေထာင္က ်ခဲ့ၾကလို ့သူမ ်ားတကာေတြထက္ ေနာက္ၾကေနၿပီလို ့ ဘယ္ေတာ့မွလဲ မေတြးမိေစနဲ ့ စစ္အာဏာရွင္လက္ေအာက္မွာ ေထာင္အၿပင္ဖက္္မွာ ရွိတဲ့သူေတြလဲ မၾကီးပြားမတိုးတက္နိုင္ဘူး။ အတန္းပညာတက္ၿဖစ္ခ ်င္ပါတယ္ဆိုလဲ မွတ္ထား ပညာလို အိုသည္မရွိတဲ့ ။ အဲ့ဒီစကားပံုကို မေမ့ၾကနဲ ့။ အတန္းပညာတက္မဟုတ္လဲ ကိုယ္တက္ခ ်င္တဲ့ပညာေတြ စာအုပ္ေတြထဲမွာရွိတယ္ ရွာဖတ္ၾက ေဆြးေႏြးၾကေပါ့ ။ မင္းတို ့ေထာင္ကၿပန္လြတ္တဲ့အခ ် ိန္မွာ အၿပင္ေလာကက မင္းတို ့မိသာစုေတြက အရင္(၁၀)ႏွစ္တုန္းက ဘ၀ေတြမဟုတ္ၾကေတာ့ဘူး။ မင္းတို ့မိဘေတြလဲ သက္ရွိထင္ရွား ရွိခ ်င္မွ ရွိၾကေတာ့မွာ မိဘေတြရဲ့ စီးပြာေရးဆိုတာလဲ မင္းတို ့ရွိတုန္းကလို ဟုတ္ခ ်င္မွာ ဟုတ္ေတာ့မွာကြ။ အရင္အတိုင္းပဲ ပိုတိုးတက္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ မင္းတို ့ကံေကာင္းၾကတာေပါ့။ တခ ်ဳ ိဆို မိဘအိမ္ရွိေနေသးရင္း ကံေကာင္းေပါ့။ ညီအကို ေမာင္ႏွမဆိုတာလဲ မင္းတို ့ေထာင္မက ်ခင္မွာ လူပ ်ဳ ိ၊ အပ ်ဳ ိ၊ လူလြတ္ေတြ ၿဖစ္ေကာင္းၿဖစ္ေနေပမဲ့ မင္းတို ့ၿပန္လြတ္တဲ့အခါ သူအိမ္ေထာင္နဲ ့သူ ၿဖစ္ေနၾကေလာက္ၿပီး အားကိုးရၾကလိုက္မယ္လို ့ ၾကိဳတင္မေမ ်ာ္လင့္ ထားမိေစနဲ ့ အၿပင္ေလာကမွာ သူတို ့ဘ၀နဲ ့သူတို ့ရုန္ကန္လႈပ္ရွားေနၾကရမွာ အဲ့ဒီအတြက္ ေထာင္ထဲမွာကတည္းက ကိုယ္ေၿခေထာက္ေပၚ ကိုယ္ရပ္တည္မယ္လို ့ ဆံုၿဖတ္ၿပီး ေထာင္ကနဲ ့ထြက္သြားၾကကြ။ ငါတို ့ဘ၀ေတြက ေတြ ့ၾကံု ့ခဲ့တဲ့ ၿဖတ္သန္းမႈေတြပဲ ငါေၿပာေနတာ။ အိမ္ေထာင္သည္ေတြဆိုရင္ ကိုယ္အိမ္ေထာင္ေတြက ေနာက္အိမ္ေထာင္ေတြ ဘာေတြက ်ေနၾကၿပီ ေထာင္ကလြတ္တဲ့အခ ် ိန္မွာ ကိုယ္သားသမီးကို ေတြ ့ဖို ့ေတာင္ ဘယ္လိုက္ရွာရမွန္မသိတဲ့ ဘ၀မ ်ဳ ိးေတြနဲ ့ကို ၾကံဳ ့ခဲ့ၾကရတာ။ ‘’’’’’’

ထိုစကားလံုးမ ်ားက အဘရွိန္ရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ဘ၀ အေတြ ့အၾကံု ့မ ်ားထဲက ကိုယ္ပိုင္ဒႆနမ ်ားၿဖစ္သည္။
သူဘ၀ရဲ့ ေနာက္ေၾကာင္းေတြကို ၿပန္ေကာက္ၾကည့္ရင္ သူက စစ္သားတေယာက္ဘ၀မွာ ဗကပယူဂ ် ီအၿဖစ္ ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ ်ၿခင္းခံခဲ့ရသူၿဖစ္သည္။ စစ္တပ္ထဲမွာ ၁၀ ႏွစ္နီးပါစစ္မႈထမ္းေနရာက ေထာင္က ်ခဲ့ရၿပီး ေထာင္ကၿပန္လြတ္တဲ့အခ ်ိန္မွာ အရပ္သားဘ၀နဲ ့ဘ၀ကို အသစ္ၿပန္စခဲ့ရသူၿဖစ္သည္။ စစ္တပ္ထဲေနထိုင္စဥ္အခါက အခ ် ိန္တန္ လခထုတ္၊ ရိကၡာထုတ္၊ က ်ရာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရင္း ေရလိုက္ ငါးလိုက္ ဘ၀ကိုၿဖတ္သန္းခဲ့သူ။ ေထာင္ကထြက္ေတာ့ ဘ၀က လက္မဲ့ပလာ စုေဆာင္ထားေသာ ေငြေၾကးကမရွိခဲ့ေခ ်။ သူမ ်ားေတြလို ခႏၵာကိုယ္က ထြားထြားၾကိဳင္းၾကိဳင္းရွိလွသူမဟုတ္သလို အရပ္ပုပုေသးေသးၿဖစ္သည္။ သူလို ့အေကာင္ေသးေသး ေလးကို စစ္တပ္ထဲ ဘယ္လို ေရာက္သြာသလဲ ေမးၾကည္မိေသးသည္။ အဲ့ေတာ့လည္းသူက----

‘’’’’’’’’ငါတို ့စစ္တပ္ထဲ၀င္ခဲ့တဲ့အခ ် ိန္က ၿပည္တြင္းစစ္ၾကီး မီးဟုန္းဟုန္းေထာက္ေနခဲ့တဲ့အခ ်ိန္ စစ္တပ္ထဲ ၀င္မဲ့သူမရွိၾကဘူး ။ စစ္တပ္ထဲ ၀င္ခ ်င္တဲ့သူတိုင္း ကိုယ္ခႏၵာၾကံ့ခိုင္ သန္စြမ္းၿပီး က ်မ္းမာေရးေကာင္းရင္ စစ္တပ္ထဲ ၀င္လို ့ရတယ္ကြ။ မင္းတို ့ေနာက္ၿခမ္းမွာ ေနသြားတဲ့ ဒုဗိုလ္မႈဳးၾကီးေက ်ာ္ဆန္းကို ၾကည့္ ၊ ငါနဲ ့အသက္အရြယ္ အရပ္အေမာင္း အတူတူပဲ။ သူလဲ သာမန္စစ္သားေလးကေန တပ္ရင္းမႈဳးၾကီးၿဖစ္သြားခဲ့ေသးတာ။’’’’’’’

သူေၿပာေတာ့လဲ ဟုတ္သည္။ က ်ေနာ္တို ့နဲ ့ တိုက္ေဆာင္ေနာက္ဖက္ၿခမ္း အတူေနသြားခဲ့ေသာ အမ ်ဳ ိးသားဒီမိုကေရစီအဖဲြ ့ခ ်ဳ ပ္ စစ္ကိုင္တိုင္ တံဇဥ္ၿမိဳ ့နယ္၏ ၁၉၉၀ လြတ္ေတာ္အမတ္ ဒုဗို္လ္မႈဳးၾကီးေက ်ာ္ဆန္း၏ အရပ္က သူေလာက္သာရွိသည္။ သူက ရန္ကုန္တိုင္း စစ္တိုင္းမႈဳးနဲ ့ သာသနာေရး၀န္ၾကီး ဗိုလ္ခ ်ဳပ္မ ်ဳ ိးညြန္နဲ ့ ဗို္လ္သင္တန္းေက ်ာင္းဆင္း တပတ္စဥ္ထဲၿဖစ္သည္။ သူက အဘရိွန္တို ့ေရာက္တဲ့အ ခ ် ိန္မွာပဲ ေထာင္ကလြတ္သြာခဲ့ၿပီၿဖစ္သည္။ သူခႏၵာကိုယ္ ေသးေကြးခဲ့ရၿခင္းအေၾကာင္းက သူကိုေမြးဖြားစဥ္အခါက ၿမန္မာၿပည္က လြတ္လပ္ေရမရေသးပဲ သူကြ ်န္ဘ၀၌သာရွိေသးသည္။ သူငယ္စဥ္အခါမွာ ကေလးတိုင္းၿဖစ္ၾကေသာ ေက ်ာက္ေရာဂါကို အၿပင္အထန္ခံစားခဲ့ရၿပီး ေရာဂါေၾကာင့္ အဟာရပ ်က္လတ္က ခႏၵာကိုယ္ ေသးလွီခဲ့ရၿခင္ၿဖစ္ေတာ့သည္။ ငယ္စဥ္အခါက ဂ ်ပန္က ်ဴေက ်ာ္ေခတ္ကို မွီခဲ့ရၿပီး တညင္(သံလ ်င္)ၿမိဳ ့ေလးက ဂ ်ပန္ဆရာတေယာက္၏ မူလတန္းေက ်ာင္းတြင္ ပညာသင္ခဲ့ရၿပီး ဂ ်ပန္စကားတခ ်ဳ ိ ့က မွတ္မိေနဆဲရွိေသးသည့္အၿပင္ တိုက္ေဆာင္ပိတ္ခ ် ိန္နဲ ့ အိမ္ခ ် ိန္မေအာ္ခင္အၾကား အခ ်ိန္ေတြမွာ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားက တခန္းခ ်င္းစီ သီခ ်င္းဆိုေလ့ရွိၾကၿပီး တေယာက္သီခ ်င္းဆိုပါက က ်န္အခန္းမွ ရဲေဘာ္မ ်ားက ၀ိုင္းနားေထာင္ အားေပးေလ့ရွိတက္ၾကသည္။

နိုင္ငံေရးသမားအမ ်ားစုက သီခ ်င္းေသခ ်ာက ်က ်နန ဆိုတက္ၾကသူက နည္းပါၿပီး မဆိုတက္သူက မ ်ားသည္။ သူလဲ သူအခန္းအလွည့္က ်ေရာက္သည္အခါ မၿဖစ္မေန သီခ ်င္းဆိုရေတာ့သည္။ ထိုအခါမ ်ဳ ိးမွာ သူဆိုေနၾက သီခ ်င္း(၂) ပုဒ္ေလာက္ရွိသည္။ သီခ ်င္းမ ်ားက ဂ ်ပန္သီးခ ်င္မ ်ားၿဖစ္သည္။ တပုဒ္က ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္ေလးက သူ႕ရီးစားေကာင္မေလးက္ို ခ်ယ္ရီပြင့္ခ်ိန္ေရာက္ျပီမို႔ သူ႕ေကာင္မေလးရဲ႕ ဂတိစကားအတိုင္း ျပန္လာမယ္ဆိုတာကိုေျပာခဲ့တဲ႕အတြက္ ခ်ယ္ရီပန္းေတြပိုက္ျပီး ႀကိဳေနမယ္ဆိုတဲ႕အဓိပၸါယ္ ၿဖစ္သည္။ ေနာက္တပုဒ္က သူတို ့ငယ္စဥ္ခါ ဂ ်ပန္စာသင္ေက ်ာင္းမွ ဆရာမ ်ားသင္ေပးခဲ့ေသာ စစ္ခ ် ီေတးတပုဒ္ၿဖစ္သည္။ ဂ ်ပန္စစ္တပ္၏ ဇာတိမာန္ပါေသာ စစ္ထြက္သည့္အခါ ဆိုၾကေသာ စစ္ခ ် ီေတးၿဖစ္သည္။ သူက ဗမာလို ့ရွင္ၿပေသာ္လည္း ဂ ်ပန္စကားတက္ေသာသူက အေဆာင္တြင္ တေယာက္မွ မရွိခဲ့ေခ ်။ သူဆိုေသာ သီခ ်င္းသံ၏ နိမ့္သံ ၿမင့္သံ အသံတုန္းမ ်ားကိုလဲ နားလည္သူကမရွိၾကေခ ်။ ထိုအခါမွာ အေဆာင္မွာရွိေသာ လူငယ္မ ်ားနဲ ့ ဦး၀င္းၾကည္(ပုဆိုတို၀င္ၾကည္)ႏွင့္ ကဗ ်ာဆရာဦးၾကည္တင္ဦးက အဖိုးၾကီး သီခ ်င္တပုဒ္ထဲကိုပဲ ေရာၾကိတ္ၿပီး ရႊြီးေနတာဟု ၀ိုင္းေနာက္ၾကေတာ့သည္။ ထိုအခါမ ်ဳ ိးမ ်ားမွာ သူက စိတ္မဆိုတက္ သူ၏ ေသးငယ္ေသာ မ ်က္ေပါက္က ်ဥ္းက ်ဥ္းေလးမ ်ားကို ပိတ္သြားသည္အထိ ရယ္ေမာေနတက္ေသးသည္။ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္၏ ညခ ်မ္းအခါ ေတးသံသာ အစီအစဥ္မ ်ားမွာလဲ သူ၏ ဂ ်ပန္သီခ ်င္း (၂)ပုဒ္က မပါမၿဖစ္ ပါစၿမဲၿဖစ္သည္။

သူက ပထမအၾကိမ္ေထာင္က လြတ္ေတာ့ ၿခံစိုက္သမား အၿဖစ္ အသက္ေမြး၀မ္းေက ်ာင္းၿပဳယံုမကေသးပဲ သံရည္ၾကိဳ ၊ ေၾကးရည္ၾကိဳ လုပ္ငန္းအေသးစားေလးမ ်ားကိုလဲ လုပ္ခဲ့ေသးသည္။ ေၾကးထည္းမိုလ္ေလာင္း ပံုသြန္းသည္ ့အလုပ္ကို ဒုတိယအၾကိမ္ ေထာင္ထဲ မေရာက္မွီအထိ သူသားမတ္ၿဖစ္သူ ကိုညီညီနဲ ့အတူ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ သူ၏ ေၾကးထည္ကုန္ပစၥည္းမ ်ားကို ေရႊတိဂံုဘုရားေဆာင္တန္းရွိ နိဗၼာန္ကုန္းပစၥည္မ ်ာ ေရာင္းခ ်ရာ ဘုရားေဆာင္တန္းတြင္ ပစၥည္းသြင္းရတာၿဖစ္သည္။ ေၾကးထည္ပစၥည္းအမ ်ားစုမွာ ေၾကးသြန္းဘုရားမ ်ား၊ ေၾကးထည္ပန္းအိုးမ ်ားႏွင့္ ေၾကးထည္ဆီမီးထြန္းခြတ္မ ်ားၿဖစ္သည္။ သူကပစၥည္းသြားေရာက္သြင္းသည့္အခါတိုင္ သူ၏ေၿမးငယ္မ ်ားၿဖင့္ ေရႊတိဂံုဘုရားသို ့ တပတ္တခါေရာက္ေနၾကၿဖစ္ၿပီး ေရႊတိဂံုဘုရားၾကီးကို တပတ္ပတ္ဖူးေမ ်ာ္ၿပီးမွာသာ ေၿမးအဖိုးတသိုက္ အိမ္သို ့ၿပန္ေနၾကၿဖစ္သည္။ ၁၉၉၃ အကုန္မွာေတာ့ သူတို ့မိသာစုကေလး၏ ကံၾကမၼာဆိုး စ၀င္ေသာအခ ် ိန္ၿဖစ္လာေတာ့သည္။ ေၿမးအၾကီးၿဖစ္သူက ၁ႏွစ္သား ေၿမးအငယ္ေလးကို ထိန္းေက ်ာင္းေဆာ့ကစားစဥ္ အိမ္အေပၚထပ္ ၀ရံတာေပၚမွာ ၿပဳတ္က ်က ေနာက္ေစ့ ဦးေခါင္းအက္ကဲြ ေသဆံုးသြားခဲ့ရွာသည္။ ေနာက္လပိုင္းအနည္းငယ္အတြင္းမွာပဲ ဗမာၿပည္ကြန္ၿမဴနစ္ပါတီ ယူဂ ်ီအမႈၿဖင့္ သူ၏သမတ္နဲ ့သူအား စစ္ေထာက္လွမ္းေရးက ဖမ္ဆီးေထာင္ခ ်ခဲ့ၿခင္းၿဖစ္သည္။

သူက သူ၏ဘ၀အေၾကာင္းေတြကို ေလးနက္တည္ၾကည္စြာ ၿပန္လွည္ေတြးေတာရင္း က ်ေနာ္တို ့လူငယ္ေတြကို ၿပန္ေၿပာၿပတက္ပါသည္။ သူက ဖတ္ၾကမ္းေဆးလိပ္တိုကို လက္ထဲညွက္ထားရင္း ဟန္ပါပါ ရိႈက္ဖြာေနတက္သည္။ သူဘ၀မွာ သူအတြက္ သံေယာဇဥ္အရွိဆံုးနဲ ့ ေၾကကဲြေဆြးေၿမ့စြာ တသသ ေၿပာဆိုေနၾက အေၾကာင္းအရာက သူ၏သမီးနဲ ့သူ၏ေၿမးကေလးမ ်ားအေၾကာင္းသာၿဖစ္သည္။ က ်ေနာ္တို ့၏ ေန ့စဥ္ စကား၀ိုင္းထဲက သူထပ္ခါ ထပ္ခါေၿပာၿပခဲ့ေသာ သူ၏ ဘ၀ဒႆနမ ်ားက က ်ေနာ္တို ့၏ စိတ္ထဲ စဲြၿမဲက ်န္ရစ္ေနခဲ့သည္။ လူတေယာက္၏ဘ၀သည္ ရိုးရွင္းဖို ့နဲ ့ရိုးသာဖို ့ကို ခတ္ခတ္ခဲခဲ ၾကိဳးစာရၿပီး ရႈပ္ေထြးၿပီး ရိုးသားမႈမရွိေသာ ဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ဖို ့က လြယ္ကူလြနး္လွေၾကာင္းကို သူအၿမဲတမ္းေၿပာၿပေနခဲ့သည္။ သူတို ့ေခတ္ ေခတ္ၿပိုင္နိုင္ငံေရးသမားေတြထဲက ဘယ္သူက ဘ၀ကို ဘယ္လိုရိုးရွင္းစြာၿဖတ္သန္းခဲ့ၾကၿပီး ဘယ္သူေတြက ဘယ္လို ရႈပ္ေထြးမရိုးသားစြာ ၿဖတ္သန္းခဲ့ၾကသလဲဆိုသည္ကို လူပုဂၢိဳလ္ အမ ်ဳ ိးအစားအလိုက္ နႈိင္ယွဥ္ထုတ္ၿပ နမူနာၿပ ရွင္းလင္းၿပတက္သူၿဖစ္သည္။ သူသည္ စာအုပ္မဲ့ ဘ၀တကၠသို္လ္ၾကီးထဲက အေကာင္းဆံုး သင္ခန္းစာမ ်ားပို ့ခ ်ေပးခဲ့ေသာ ဆရာတဆူသာၿဖစ္ေတာ့သည္။

(ဆက္ရန္)

ထြန္းထြန္း(အေရးေတာ္ပံုတပ္သား)

၂၀-၀၉-၁၈

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post