Latest News

Tuesday, September 25, 2018

နရသိန္အက ်ဥ္းေထာင္ထဲက သူလိုလူ ။ (၇)


၁၉၉၅ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာေတာ့ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္တြင္း အေၿခအေနဟာ အသာအယာဆံုးအေၿခအေနေတြနဲ ့ေနထိုင္ခဲ့ရတယ္လို ့ ဆိုရမည္။ ေထာင္တြင္း နိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ့ အေၿခအေနဆိုတာဟာလဲ ေထာင္အၿပင္ဖက္ နိုင္ငံေရး အေၿခအေနေတြနဲ ့ တိုက္ရိုက္ အခ ်ဳ ိးက ် စပ္ဆက္မႈေတြ ရွိေနခဲ့သည္။ ထို ့ႏွစ္အတြင္း အၿပင္ဖက္နိုင္ငံေရးအေၿခအေနကလည္ န၀တ စစ္အစိုးရဟာ သူလိုခ ်င္တဲ့ နိုင္ငံေရးကကြက္ထဲမွာ ဦးေအာင္ေရႊတို ့ မ ်ဳ ိးခ ်စ္ရဲေဘာ္ေဟာင္းမ ်ားအဖဲြ ့က အမ ်ဳ ိးသားဒီမိုကေရးစီအဖဲြ ့ခ ်ဳပ္ကို ဦးေဆာင္မႈရေနခဲ့ၿပီး စစ္အစိုးရဦးစီးက ်င္းပေနတဲ့ ဖဲြ ့စည္ပံုေရးဆဲြေရး အမ ်ဳ ိးသားညီလာခံၾကီးထဲကို ပါသြားခဲ့တာေၾကာင့္လဲ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးေတြက ေထာင္တြင္းနိုင္ငံေရးသမားေတြအေပၚ အုပ္ခ ်ဳပ္ေရးမွာ ေလ ်ာေပါ့လာၿခင္းလဲၿဖစ္သည္။ ထိုႏွစ္အတြင္း ဇြန္လအေစာပိုင္းမွာပဲ ေနအိမ္အက ်ယ္ခ ်ဳပ္ ခ ်ဳပ္ခံထားရတဲ့
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္လဲ ထိန္းသိမ္းခံထားရာမွာ ၿပန္လြတ္ေပးခံရခဲ့သည္။

အဓိကအတိုက္အခံေခါင္းေဆာင္တေယာက္လံုးၿပန္လြတ္ေပးလိုက္မွေတာ့ ေထာင္တြင္းနိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားေတြလဲ ၿပန္လြတ္နိုင္ၾကတာေၾကာင့္ စစ္ေထာက္လွမ္းေရးနဲ ့ ေထာင္အာဏာပိုင္မ ်ား၏ မ ်က္နာမ ်ားက နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားေတြနဲ ့ေတြ ့ဆံုဆက္ဆံရာမွာလဲ ခ ်ဳ ိခ ်ဳ ိသာသာၿဖစ္လာခဲ့ၿပန္သည္။ မည္သို ့ပင္ၿဖစ္ေစ ေထာင္တြင္းအေနေခ ်ာင္လာတဲ့အတြက္မို ့ တိုက္ေဆာင္တံခါးမ ်ားလဲ တေန ့ကို (၂) နာရီေလာက္အထိကို ဖြင့္လာခဲ့ေတာ့သည္။ (၂) နာရီဆိုေသာအခ ် ိန္က က ်ေနာ္တို ့ေထာင္က ်ခဲ့ေသာ ၁၀ႏွစ္အတြင္း အမ ်ားဆံုးရခဲ့ေသာ အခ ်ိန္မ ်ားၿဖစ္လာခဲ့သည္။ ေရေကာင္းေကာင္းခ ်ဳ ိ၍ရသည္။ မိလႅာကို အခန္းတြင္းသြားစရာမလိုေတာ့။ တိုက္ခန္းမ ်ားအတြင္း ဟင္းခိုးခ ်က္စားရာမွာလဲ ခါတိုင္းကဲ့သို ့ ခိုးေခ ်ာင္ခိုး၀ွတ္ ခ ်က္စရာမလိုေတာ့ပဲ တေယာက္က ခ် က္ၿပဳတ္ေနခ ် ိန္မွာ တေယာက္က အၿပင္ဖက္တြင္ ေရခ ်ဳိးရင္ ကင္းေစာင့္ရသည္။ အေဆာင္၀န္ထမ္းကလဲ မသိခ ်င္ေယာင္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။ သူလဲ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားေတြ ေကြ ်းေသာ ခ ်က္ေသာ ဟင္းကိုသာ ေန ့စာ၊ ညစာ စားေသာက္ၿပီးမွာ ဂ ်ဳတီထြက္သည္။ အေဆာင္တာ၀န္က ် ေထာင္မႈဳးကိုသာ သတိထားရသည္။ သူကလဲ အေဆာင္မွာၿပႆနာမရွိပါက တေန ့လံုးမွာမွ ၂ ၾကိမ္ေလာက္သာ လာၾကည့္ၿပီး အေဆာင္မႈဳနဲ ့ ကိစၥအားလံုးကိုလြဲထားၿခင္းၿဖစ္သည္။

အလြန္က ်ပ္ေသာအခ ် ိန္မ ်ားက အခန္းထဲ ဟင္းခိုးခ ်က္ရင္ အနံမထြက္ေအာင္ခ ်က္ရသည္။ အခန္း၏ သံတံခါးအေပါက္၀တြင္ တေယာက္က ကင္းေစာင့္ၿပီးတေယာက္က ဟင္းခ ်က္ရသည္။ ကင္းေစာင့္သူက မွန္ကဲြစေလးနဲ ့အခန္းတြင္း အခန္း၀ကေန ထိုင္ကာ တိုက္ေဆာင္ေဘး၀င္ေပါက္ ၊ ထြက္ေပါက္ ႏွစ္ဖက္လံုးကို မွန္ကဲြစေလကေန ၀န္ထမ္းအ၀င္ အထြက္ကို မွန္ထဲကတဆင့္ ေခ ်ာင္းေၿမာင္းေနရၿပီး အခန္းတြင္း မိလႅာဂံဖလာ ထားရာေထာင့္ေနရာမွာခ ်က္ရၿခင္းၿဖစ္သည္။ အခန္းက က ်ဥ္းလြန္သည္။ ၈ေပ ပတ္လည္ခန္းၿဖစ္ၿပီး ထိုေနရာမွာ အိမ္သာတက္ရသည္။ ဟင္းခိုးခ ်က္ရသည္။ ထိုေၾကာင့္ ထို မိလႅာေခ ်ာင္ ေထာင့္ေလးသည္ အခန္းတြင္း ကုန္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းလုပ္ရာ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းမ ်ားလုပ္ရာဌာနတခုၿဖစ္ေတာ့သည္။ အကယ္၍ တိုက္ေထာင္မႈဳး၊ အေဆာင္မႈဳးမ ်ား ဟင္းခ ်က္ေနတုန္း အေဆာင္တြင္းပတ္ၾကည့္ပါက ကမန္းကတန္း မီးၿငိမ္းသတ္ၿပီး မီးေလာင္ေညာ္နံမ ်ားအခန္းတြင္းမရွိေအာင္ လုပ္ၾကရေသးသည္။ ထိုတို ့ခ ်က္ၿပဳပ္စားေသာက္ရၿခင္းက အခန္းတိုင္းလုပ္ၾကရေသာ ပံုစံတူ ဟင္းခိုးခ ်က္ပံုမ ်ားသာၿဖစ္သည္။ ဟင္းခိုးခ ်က္ရန္လိုေသာ အဓိကပစၥည္မ ်ားမွာ မီးၿခစ္နဲ ့ဒယ္အိုးၿဖစ္သည္။ မီးၿခစ္က ၀န္ထမ္းဆီမွ ၀ယ္ယူရၿပီး၊ ဒယ္အိုက ေထာင္ပံုစံုပုဂံၿပားကို သစ္သားငၿငဳပ္ဂ ်ေပြ ့နဲ ဖင္ခြပ္ၿပီး ဒယ္အိုးၿဖစ္ေအာင္လုပ္ထားရေသာ အိုးၿဖစ္သည္။ ဒယ္အိုးတလံုးရွိပါက အခန္း၅ ခန္းေလာက္၏ စားေရး ေသာက္ေရးအဆင္ေၿပသည္။ တခန္းခ ်င္းအလွည့္က ် ခ ်က္ၿပဳပ္စားၾကသည္။ ထိုသို ့ဟင္းခိုးခ်က္ရသည့္အခါ ေထာင္၀န္ထမ္းမ ်ား မိသြာ၍ မီၿခစ္၊ ဒယ္အိုးမ ်ားကို သိမ္းယူကာ ရံုးတင္ အၿပစ္ေပးၿခင္းမ ်ားလဲ ခံၾကရေသးသည္။ အၿပစ္ေပးခံရသူတိုင္း သံေၿခက ်င္းတပ္ ေထာက္ထည့္ တိုက္ပိတ္၊ ေထာင္၀င္စာ ေတြ ့ခြင့္ပိတ္စသည္ ၿပစ္ဒဏ္မ ်ာကို (၃)လခံၾကရသည္။

အခန္းတြင္း ဟင္းခ ်က္သည့္ ဒယ္အိုးဖြတ္ရာေနရာက မိလႅာဂံဖလာေအာက္မွာ သိမ္းရၿခင္းၿဖစ္ၿပီး မနက္မိုးလင္း ေထာင္ရွာေဖြေရးမ ်ားလာပါက မိလႅာဂံဖလားမ ်ားၿပည့္လ ွ်ံေနၿခင္းေၾကာင့္ ေထာင္၀န္ထမ္းမ ်ားက မိလႅာဂံဖလာေအာက္ကို ရွာမေနေတာ့ပဲ အခန္းတြင္း အၿခာေနရာမ ်ားကိုသာ ရွာၾကသည္။ ထိုအတြက္ေၾကာင့္ ဒယ္အိုဖြတ္ရာ အေၾကာင္ဆံုးေနရာက မိလႅာဂံဖလား၏ေအာက္တြင္သာၿဖစ္သည္။ ရြံရွာေန၍မရ လက္ရွိဘ၀ကို လက္ေတြ ့ၿဖတ္သန္ၾကရၿခင္းၿဖစ္ေတာ့သည္။ ဟင္းခိုးခ ်က္ခ ် ိန္အေကာင္းဆံုးအခ ်ိန္က ေန ့ဖက္အခ ်ိန္မွာဆို တိုက္ေဆာင္မ ်ား ေရခ ်ဳ ိးခ ်၍ အေဆာင္တခုလံုး အေဆာင္၀န္ထမ္း အလုပ္ရႈပ္ေနခ ်ိန္နဲ ့ ညနက္သန္းေကာင္ေက ်ာ္ ေထာင္ညေစာင့္၀န္ထန္းမ ်ား အိပ္ေမာက ်ကာ ေထာင္မႈဳးမ ်ား၊ ကင္း၀န္ထမ္းမ ်ာ ကင္းပတ္ၿပီးကာစ အခ ် ိန္မ ်ားကို ေရြးခ ်က္ရသည္။ ကင္းပတ္ခ ် ိန္တခုနဲ ့တခုၾကာ ၃ နာရီေလာက္ၾကာတက္တာေၾကာင့္ ဟင္းကို ေအးေအးေဆးေဆး ခိုးခ ်က္ရန္ေကာင္းေသာအခ ်ိန္ေတြ ၿဖစ္သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တႏွစ္လံုး ထိုကဲ့သို ့ ဟင္းခိုးခ ်က္စားရေသာ ၀ဋ္ဒုကၡက ကင္းလြတ္ခဲ့ၿပီး အေဆာင္ဖြင့္ထားခ ် ိန္မ ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္စိုက္ပ ်ဳ ိးထားေသာ စိုက္ခင္းမ ်ားမွ ဟင္းသီးဟင္းရြတ္တိုိ ့ကို အခ ် ိန္ယူကာ ေအးေအးေဆးေဆး ခိုးခ ်က္ၿပဳပ္စားခြင့္ရေတာ့သည္။ တေန ့ကို ၂ နာရီေလာက္အခ ်ိန္ရသည့္မို ့ အ ခ ် ိန္မ ်ားပိုၾကသည့္အခါမွာ တူရာတူရာအခ ်င္းခ ်င္း အခန္းတခန္းထဲသြားစုၿပီး စကားေၿပာ စကား၀ိုင္းဖဲြ ့၊ ေတာင္ယာလုပ္၊ ၿခင္းလံုးခတ္၊ စာအုပ္ခိုးဖတ္၊ အခန္းၿခင္း လူၿခင္းလဲအိပ္၊ အေဆာင္တခုနဲ ့တခုကူၿပီး စကားေၿပာ စသၿဖင့္ အဆင္ေၿပေနခဲ့သည္။

အလြန္က ်ပ္ေသာအခ ် ိန္မ ်ားက အခန္းက ်ဥ္းေလးထဲ လူ(၄) ေယာက္ေနၾကရသည္။ တေယာက္နဲ ့တေယာက္ေၿပာစရာေတြက ႏွစ္ေပါင္းမ ်ားစြာ တခန္းထဲ အတူေနေနၾကရတာၿဖစ္တာေၾကာင့္ ေၿပာစရာစကားေတြက အပ္ေၾကာင္းထပ္လာၾကၿပီး မိမိတို ့ခ ်င္း အေတြ ့အၾကံဳ ့၊ ၿဖတ္သန္းမႈမ ်ားက ေၿပာစရာမက ်န္ၾကေတာ့။ ပ ်င္းစရာၿဖစ္လာသည္။ ေန ့စဥ္ကိစၥမ ်ားမွ လႊဲရင္ က ်န္ေသာ အေၾကာင္းအရားမ ်ားက အေဟာင္းမ ်ားသာၿဖစ္သည္။ ယခုလို အထိုက္အေလ ွ်ာက္လြတ္လပ္လာ၍ တိုက္ေဆာင္တခုလံုးရွိ လူေပါင္း ၆၀ ေက ်ာ္အၿပင္ အၿခာတိုက္ေဆာင္(၁)ဖက္မွ လူေပါင္း၆၀ ေက ်ာ္တို ့ႏွင့္ပါ စကားေၿပာခြင့္ရသည္အတြက္ ေထာင္က ပ ်င္းစရာမေကာင္ေတာ့ပါ။ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားမွာ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္က နိုင္ငံေရးသမားေတြ ၿဖစ္ၾကသလို၊ အေတြ ့အၾကံု ့ၿဖတ္သန္းမႈေပါင္းစံုကို ေက ်ာ္ၿဖတ္ဖူးၾကသူမ ်ားၿဖစ္တာေၾကာင့္ စာအုပ္မဲ ့ဘ၀တကၠသိုလ္ၾကီး၏ ေလ့က ်င့္သင္ၾကားေရး အတြက္ ဘ၀စာမ ်က္နာေပါင္း ေၿမာက္မ ်ားစြာကို ေလ့လာခြင့္ရေတာ့သည္။ တခန္းနဲ ့တခန္းေပါင္ၿပီး ထမင္းစုစားၾကသည္။ အခန္း၂ခန္း ၃ခန္းေပါင္းၿပီး အတူစားေသာက္ၾကေသာ ထမင္းစား ၀ိုင္းဖဲြ ့ၾကသည္။ ေထာင္၀င္စာလာေသာသူမ ်ားနဲ ့မလာနိုင္ၾကသူမ ်ား တဲြကာ ထမင္း၀ိုင္းဖဲြ ့ၿပီး စာေရးေသာက္ေရးကို ၀ိုင္း၀န္းေၿဖရွင္းၾကသည္။ ထမင္းစား၀ိုင္းအတြက္ အလွည္ ့ၾက ခ ်က္ၿပဳပ္ကာ စေကးပံုစံစနစ္နဲ ့ စာေသာက္ၾကၿပီး ကိုယ္ေ၀စုကို ခဲြယူကာ အၿခားထမင္း၀ိုင္ကလူမ ်ားနဲ ့ စကားေၿပာ၀ိုင္းဖဲြ ့စာေသာက္ၾကသည္။ ညစာကို ကိုယ္ပံုစံစေကး ကိုယ္အခန္းကိုယ္ယူၿပီး အိပ္ေဆာင္ပိတ္ခ ် ိန္မွာ စာေသာက္ၾကသည္။ မရွိအတူ ရွိရင္မ ွ်ေ၀စားေသာက္သည့္စနစ္နဲ ့ အတူေနထိုင္ စာေသာက္ၾကခဲ့ၾကသည္။ ေန ့ၾကီရက္ၾကီး ဘာသာေရးေန ့ရက္မ ်ားမွာ ကိုယ္ပစၥည္း သူပစၥည္း ရွိတာေလးမ ်ား ပါ၀င္ထည့္ၿပီ အလႈဳလုပ္ၾကၿပီး အခ ်င္းခ ်င္း ေ၀ငွာစားၾကသည္။ နိုင္ငံေရးအေၿခအေနေတြကို ေဆြးေႏြးၿဖစ္ၾကသည္။ အေဆာင္အတြင္ နိုင္ငံေရးနယ္ပယ္၊ ဘ၀ေနာက္ခံနယ္ပယ္ အသီးသီးမွ ပါ၀င္လာၾကသူေတြၿဖစ္တာေၾကာင့္ နိုင္ငံေရးအယူအဆ၊ ေနထိုင္ေၿပာဆိုပံု ၊ ဆက္ဆံေရးမ ်ားကလဲ မတူနိုင္ၾကၿခင္းမ ်ား ရွိၾကေသာ္လည္း နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားဟုေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ ညီညြတ္ေသြးစည္းခဲ့ၾကသည္။ အခ ်င္းခ ်င္းၾကား ၾကီးၾကီးမားမား ၿပႆနာရယ္လို မရွိခဲ့ၾကပါ။ လက္၀ဲအယူအဆ၊ လက ်ၤာအယူအဆတို ့အေပၚ အေၿခခံေသာ ၿပႆနာဟု၍ လံုးလံုးလ ်ားလ ်ားကို မရွိၾကပါ။

က် ေနာ္တို ့ေနထိုင္ရေသာ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္ တိုက္ေဆာင္(၁)၊ တိုက္ေဆာင္(၂)တို ့သည္ အေမာင္ေက ်ာင္းသားမ ်ား အမ ်ားစု ေနထိုင္ရာ စာအုပ္မဲ့ ဘ၀တကၠသိုလ္ေက ်ာင္းေတာ္ၾကီးတခုၿဖစ္ခဲ့သည္။ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားတို ့သည္လဲ လူအဖဲြ ့အစည္းတခုထဲမွ လူသားမ ်ားၿဖစ္ၾကသည့္ အတြက္ စရိုက္ေပါင္းစံု အက ်င့္ေပါင္းစံု ရွိၾကေသာ သာမန္လူသားမ ်ားသာၿဖစ္ၾကသည္အတြက္ မိမိတို ့အခ ်င္းခ ်င္းအၾကား၊ ေထာင္အာဏာပိုင္နဲ ့မိမိတို ့နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားအၾကား ၿပႆနာေလးမ ်ား ရံဖန္ရံခါ ၾကံဳ ့ၾကရသည္။ ဤကဲ့သို ့ၾကံဳ ့ရၿခင္မွာလဲ အဆန္ေတာ့မဟုတ္ လူအဖဲြ ့စည္းဆိုသည္က လူတဦးၿခင္းေသာ္လည္း လူအလႊာေပါင္းမ ်ားစြာ ေပါင္းစုၿပီးကာမွ လူအဖဲြ ့အစည္းတခုၿဖစ္လာေသာေၾကာင္ စပ္ဆက္ ထိေတြ ့ေနထိုင္း ဆက္ဆံမႈမ ်ာၾကားတြင္ ထိေတြ ့ပြတ္တိုက္ၾကသည့္ အခ ်ဳ ိ့ေသာ အဆင္မေၿပမႈမ ်ားကရွိေနစၿမဲၿဖစ္သည္။ က ်ေနာ္တို ့တိုက္ေဆာင္(၂) လူအဖဲြ ့အစည္းေသးေသးေလးကလဲ ထိုအဆင္မေၿပေသာ ထိေတြ ့ပြတ္တိုက္မႈေတြကို ၾကံု ့ၾကရသည့္ အခါမ ်ားလဲ ရွိခဲ့ၾကသည္။ တိုက္ထဲ တေန ့(၁၅)မိနစ္သာထြက္ရေသာ အခ ်ိန္မ ်ားတြင္ ညီညြတ္ၾက ယိုင္ပင္ကူညီၾကနဲ ့ ခ ်စ္စရာေကာင္းေသာ လူအဖဲြ ့အစည္းေလးၿဖစ္ခဲ့ၿပီး အေဆာင္တံခါမ ်ား တေန ့(၂)နာရီေလာက္ဖြင့္လာခ ် ိန္မွာေတာ့ တေယာက္တေပါက္၊ သေဘာထားအမ ်ဳ ိးမ ်ဳ ိးနဲ ့ညီႈမရေသာ အေၿခအေနတခ ်ဳ ိ ့မ ်ားရွိလာကာ မညီညြတ္ပဲ ၿဖစ္တက္ၾကသည္။ သူအၿမင္သူ ဇြတ္တင္ ဇြတ္ေၿပာ၊ ဇြတ္လုပ္သူေတြေပၚလာခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို ့လည္း ၿဖစ္ခဲ့ပါေသးသည္။ သို့ေသာ္လည္း ၾကီးၾကီးမားမားမဟုတ္ပါ။ ထိုအခါမ ်ဳ ိးတြင္ က ်ေနာ္တို ့ထဲမွ အသက္အရြယ္အၾကီးဆံုး အဘရိွန္ တေယာက္ ေဒါပြတက္သည္။ သူေဒါပြရင္ေၿပာေသာစကာက -------’’’’’’’တိုဗမာေတြ မညီညြတ္ၾကတာ အၿမဲပဲ ၾကပ္ၾကပ္တည္းတည္းဆို ညီၾကပါတယ္။ နည္းနည္းေလး လြတ္လပ္ၿပီ လုပ္လို ့ကိုင္လို ့ရၿပီးဆို မညီၾကေတာ့ဘူး ကမၻာမွာ တို ့ဗမာေတြၾကီးပဲ ေသတဲ ့အနုၿမဴဗံုးတလံုးေလာက္သာ ရွိရင္ ေကာင္မယ္။ အကုန္ေသ ေအးေရာ။’’’’’’

သူက အၿပင္နိုင္ငံေရးအေၿခအေနၾကား တိုငး္ရင္းသားလူမ ်ဳ ိးစုေတြ တဖဲြ ့ၿပီတဖဲြ ့ လက္နက္ခ ်၊ ၿငိမ္းခ ်မ္းေရးယူၾကတဲ့သတင္းေတြ ၾကးတဲ့အခါတိုင္း။ ပါတီေတြ ၊ အတိုက္အခံလူအုပ္စု မညီညြတ္ဟု ၾကားသည့္အခါတိုင္း ၊ အေဆာင္တြင္း မညီညြတ္ပဲ တေယာက္တေပါက္ ၿဖစ္တဲ့အခါတိုင္မွာေသာ္လည္းေကာင္း သူက ထို ့သို ့ေၿပာလာစၿမဲၿဖစ္သည္။ ထိုအခါမ ်ားတြင္ က ်ေနာ္က ေနာက္ေနာက္ေၿပာင္ေၿပာင္ သူကိုၿပန္ေၿပာတက္သည္ကာ

‘’’’’’ဗမာေတြ အကုန္ေသးတဲ ့အနုၿမဳဗံုးေပါက္ရင္ အဘရွိန္လဲ ဗမာပဲ အဘလဲ ပါသြားမွာေပါ့’’’’’’

ထိုသို ့ေၿပာတိုင္း သူက ----

‘’’’’’ငါလဲပါ ပါေစ ။ ေသသြားလဲေအးေရာ။’’’’’’

က ်ေနာ္ သူနဲ ့ လမ္းေလ ွ်ာက္စကားေၿပာၾကရင္း ေထြရာေလပါေၿပာၾက တခါတေလ အတည္သေဘာေၿပာဆို ေဆြးေႏြးၾကသလို တခုတေလလဲ ေနာက္ေၿပာင္ေၿပာဆိုရင္း စာအုပ္မဲ့ ဘ၀တကၠသိုလ္ေက ်ာင္းရဲ့ စာသင္ခ ် ိန္မ ်ားကို ၿဖတ္သန္းခဲ့ရပါသည္။

(ဆက္ရန္)
ထြန္းထြန္း (အေရးေတာ္ပံုတပ္သား)

၁၆-၀၉-၁၈

No comments:

Post a Comment