Latest News

Sunday, September 16, 2018

နရသိန္အက ်ဥ္းေထာင္ထဲက သူလိုလူ ။ (၂)

က ်ေတာ္တို ့ နရသိန္အက ်ဥ္းေထာင္မွာ ႏွစ္ရွည္ေထာင္က ်ခဲ့စဥ္တေလ ွ်ာက္လံုး ေန ့စဥ္ဆုေတာင္းခဲ့ၾကတဲ့ ဆုေတာင္းဟာ မိမိတို ့အက ်ဥ္ေထာင္က အၿမန္ဆံုးလြတ္ေၿမာက္ပါေစဆိုတဲ ့ဆုေတာင္းမဟုတ္ပါ။ အက်ဥ္ေထာင္ကေန ေထာင္က ်သူေတြ အၿမန္ဆံုးၿပန္လြတ္ေၿမာက္သြားၿခင္းဟာ နည္းလမ္းႏွစ္မ ်ဳ ိးသာရွိသည္။

တမ ်ဳ ိးဟာ ေထာင္ၿပစ္ဒဏ္ လြတ္ရက္မေစ့ခင္မွာ က ်န္းမာေရးခ ်ဳ ိ ့ယြင္လာၿပီး အေသထြက္ၿဖစ္ၿပီး။ ေနာက္တမ ်ဳ ိးဟာ မိမိတို ့ဂုဏ္သိကၡာနဲ ့ဆိုင္တဲ့ လြတ္ၿခင္းမ ်ဳိးပါ။ သာမန္ရာဇစတ္မႈက ်ဴးလြန္သူေတြ ၿပန္လြတ္ေလ့ မရွိတဲ့ လြတ္ၿခင္းမ ်ဳ ိးၿဖစ္ၿပီး သာမန္ရာဇ၀တ္အက ်ဥ္းသားတေယာက္အေနနဲ ့က အၿပင္ၿပန္လြတ္ဖို ့အေရး ဘယ္နည္းလမ္းနဲ ့ လြတ္သြားလြတ္သြား လြတ္ဖို ့သာ အေရးၾကီးေပမဲ ့ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသား တေယာက္အေနနဲ ့ေထာင္က ်ေနတဲ ့အခါမွာ စစ္အာဏာပိုင္ေတြဖက္ကေန နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသား( ၄)ေထာင္ေက ်ာ္နီးပါ ရွိေနတဲ့ထဲကေန သူတို ့ရဲ့ နိုင္ငံတကားမ်က္နာစာမွာ ထိုးႏွပ္ခံေနရၿပီဆို နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားေတြကို အနည္းအက ်ဥ္းၿပန္လြတ္ၿပရင္း ၿပည္တြင္း နိုင္ငံေရး တင္းမာမႈေတြကို ေၿပေလ ်ာေပးေတာ့မေယာင္ အေကာင့္ၾကံ လွည့္ဖ ်ား ဗ ်ဴဟာကစားတက္ပါသည္။ ထိုသို ့လြတ္ေၿမာက္ၾကသူတိုင္း၏ ရင္တြင္ခံစာခ ်က္တို ့က အလိုမတူပဲ ရလိုက္ေသာ ကိုယ္၀န္ကို လြယ္ထားရေသာ မိန္းကေလးတေယာက္၏ ခံစားခ ်က္မ ်ဳ ိးႏွင့္သာ တူလိုက္မည္။

ထိုကဲသို ့ ဥပေဒပုဒ္မ (၄၀၁)ကို ထိုးၿပီး ၿပန္လြတ္ခ ်င္ေသာ စိတ္ရွိသူမ်ားက မရွိသေလာက္ရွားပါးလွသည္။ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ၿပစ္ဒဏ္ေစ့ လြတ္ရက္ကိုသာ ေမ ်ာ္လင့္ၾကသူမ ်ားသာ ၿဖစ္ေတာ့သည္။ ေထာင္ထဲ၌ ေသဆံုး က ်ဆံုးပါေစဦးေတာ့ အေသခံနိုင္ၾကသူမ ်ားသာ ၿဖစ္ၾကပါသည္။ ဤကဲသို ့ဂုဏ္သိကၡာကို ဦးထိပ္ထားၾကသၿဖင့္ ရန္သူကိုဒူမေထာက္ေသာ စိတ္ဓါတ္တို ့ေၾကာင့္ ထိုသူမ ်ားအာ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားဟု စစ္အာဏာရွင္မ ်ာ ေၾကာက္ရြံ အေလးထာၿခင္းခံၾကရသူမ ်ားသာၿဖစ္ၾကရေတာ့သည္။ သာမန္အရပ္သားမ ်ားအဖို ့ ထိုအေၾကာင္းအရာအား အေလးမထားပဲ နိုင္ငံေရးသမားေတြရဲ့ ရူးသြပ္ၿခင္းဟု ေနာက္ကြယ္အရပ္မွာ ေလွာင္ေၿပာင္သေရာ္ေကာင္းသေရာ္ၾကလိုက္မည္။ က ်ေတာ္တို ့အားလံုးအတြက္က အသက္ထက္ ဂုဏ္သိကၡာက ပိုအေရးအၾကီးဆံုးပဲၿဖစ္ေတာ့သည္။ ထိုကဲသို ့ၿပန္လြတ္သူကလဲ သိပ္မ ်ားမ ်ားစားစားမရွိခဲ့ပါ။ စစ္အာဏာရွင္တို ့က ၁၉၈၈ စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ အာဏာသိမ္းပဲြကို ေအာင္ၿမင္ေအာင္ သိမ္းယူလိုက္ၿပီး ေနာက္တပတ္အၾကာမွာေတြ ဆႏၵၿပသပိတ္စခန္းမ ်ား၏ သပိတ္ေခါင္းေဆာင္းမ ်ားကို အၿငိဴတၾကီး စဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္း က ်ေတာ္မေရာက္ခင္က ေရာက္ရွိေနၾကသူ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ား၏ ဆုေတာင္းမ ်ားကလဲ က ်ေနာ္တို ့ ေနာက္လူမ ်ား ေထာင္းတြင္းသို ့ မေရာက္ၾကပါေစနဲ ့လိုသာၿဖစ္ၾကသည္။

က ်ေနာ္တို ့ထပ္ေရာက္လာၾကေသာ လူသစ္မ ်ားကလဲ ေနာက္လူေတြ ထပ္မဖမ္းခံရပါေစနဲ ့ဆုေတာင္းသာၿဖစ္ေတာ့သည္။ က ်ေနာ္တို ့လူေဟာင္းမ ်ားၿဖစ္သြားၿပီး ေနာက္ေရာက္လာခဲ့ေသာ လူသစ္မ ်ားကလဲ ထိုကဲ့သို ့မ ်ဳ ိးကိုသာ ဆက္ၿပီးဆုေတာင္းတက္ၾကပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ထိုဆုေတာင္းမ ်ားက တထပ္ထဲၿဖစ္ေနရာၿခင္း အေၾကာင္းက စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ ်ဳပ္ခဲ့ေသာ ၁၉၆၂ မတ္လ (၂)မွ အစၿပဳကာ က ်ေနာ္တို ့ေခတ္မ ်ားေရာက္သည့္တိုင္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကိုသာ လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့ၿပီး ဆန္ ့က ်င္ပုန္ကန္သူမွန္သမ ွ် အက ်ဥ္ေထာင္ခ ် ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းမႈမ ်ားက တထပ္ထဲသာၿဖစ္ေတာ့သည္။ ေထာင္ခ်ရာမွာလဲ ႏွစ္ရွည္ၿပစ္ဒဏ္မ ်ားခ ်မွတ္ခံခဲ့ၾကရသၿဖင့္ အက ်ဥ္ေထာင္မ ်ားအတြင္း က ်န္းမာေရးခ ်ဳိ ့တဲ့ယိုယြင္းၿပီး ေသဆံုးခဲ့ရသူေတြ မ ်ားလားခဲ့ၿခင္း၊ မိသာစုဘ၀ေတြ ပ်က္ဆီးသြားရၿခင္း၊ စိတ္က ်မ္းမာေရးမ ်ား ခ ်ဳိ ့တဲ့သူေတြ မ ်ားလာခဲ့ၿခင္းမ ်ားေၾကာင့္ ေထာင္ထဲေနထိုင္ၾကရေသာ ႏွိပ္စက္မႈ၊ အေနအထိုင္၊ အစားအေသာက္ ငတ္ၿပတ္ၿခင္းတို ့ေၾကာင့္ ေနာက္လူမ ်ား ထပ္ဖမ္းဆီး ႏွိပ္စက္ခံရၿခင္းမ ်ားကို မေတြ ့လို မၿမင္လိုခဲ့ၾက၊ မိမိတို ့ကိုယ္တိုင္ ထိုႏွိပ္စက္မႈတို ့ ငတ္ၿပတ္မႈေတြကို လက္ေတြ ့ခံစားေနၾကရၿခင္းမ ်ဳ ိး မၿဖစ္ေစလိုေသာေၾကာင့္ၿဖစ္ေတာ့သည္။ ထိုဆုေတာင္းက ဘယ္ေသာအခါမွ မၿပည့္ခဲ့ၾကပါ။ လစဥ္ လတိုင္း နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ား ေရာက္ရွိလာၾကၿခင္းေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။ ထိုအခါမ ်ားတြင္ မ ်ားေသာအားၿဖင့္ ေရာက္လာၾကသူေတြက မိမိတို ့ထဲမွ တေယာက္ေယာက္ႏွင့္ အၿပင္ဖက္ေလာကကတည္းက အသိမိတ္ေဆြ ရဲေဘာ္ရဲဖက္မ ်ားၿဖစ္ေနၾကေတာ့သည္။ ထိုအခါမ်ဳ ိးတြင္လဲ အသစ္ေရာက္လာသူမ ်ားကို စိတ္မေကာင္းၾကသည့္ၾကာမွာပင္ ေနာက္ေၿပာင္တက္ၾကေသးသည္။

‘’’’ခင္မ ်ားတို ့နာမည္တပ္ၿပီး သံတံခါးေခါက္လိုက္တာ အခုခင္မ ်ားတို ့ ေရာက္လာၾကၿပီ။’’’’’

ဤကဲသို ့ေနာက္ေၿပာင္ၿခင္းမ ်ဳ ိးက တကယ္အတည္သေဘာမ ်ဳ ိးလုပ္ၾကသည္ေတာ့မဟုတ္ ေထာင္တြင္းအယူသီးမႈ တခုကို ေနာက္ေၿပာင္က ်ီစယ္ၿခင္းမ ်ဳ ိးသာ ၿဖစ္သည္။ ထိုအယူစသည္က မည္သူက စတင္ခဲ့သည္ ။ မည္သည္ေခတ္က စတင္ခဲ့သည္ကိုေတာ့မသိၾက။ ေထာင္၏ အက ်ဥ္းခန္းမ ်ား၏ သံတံခါးတိုင္မ ်ားကို ေခါက္ပါက အခ ်ဳ ပ္သစ္ ၊ လူသစ္မ ်ား ေရာက္လာၾကတက္သည္ဟု တခ ်ဳ ိ ့ကလဲ ဒီအတိုင္းသား စဲြလန္းယံုၾကည္ထားတက္ၾကသလို ၊ တခ ်ဳ ိ ့လဲ ေနာက္ေၿပာင္ေၿပာဆိုတက္ၾကသည္။ ထိုအယူသီးမႈက ဘယ္ေလာက္မွန္မမွန္ကိုေတာ့ မသိၾကပဲ မည္သူ တဦးတေယာက္ကမွ တံခါးေပါက္၀ သံတိုင္မ ်ားကို ေယာင္လို ့ေတာင္ မေခါက္ၾကပါ။ ထိုသံတိုင္မ ်ားကို မေခါက္ၾကေသာလဲ အက ်ဥ္းေထာင္ႏွင့္ ေခတ္စနစ္ဆိုးမ ်ားေၾကာင့္ လူသစ္မ ်ားသာ တဖဲြဖြဲ ေရာက္လာၿမဲ ၿဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါမ ်ားမွာလဲ ကိုယ္မိတ္ေဆြ ကိုယ္ရဲေဘာ္လူသစ္မ ်ားကို ထိုသို ့ေနာက္ေၿပာင္ၾကၿပီး ကူညီစရာရွိသည္တို ့ကိုကူညီၾက၊ အသိေပးသတိေပးစရာရွိတာေပးနဲ ့ လူသစ္မ ်ားေရာက္ရင္ အလုပ္မ ်ာၾကေတာ့သည္။

ကိုယ္မွာ ၿခံဳေစာင္တထည္ အပိုရွိရင္ေပး၊ ခြတ္တလံုးအပိုရွိက မ ွ်ေပး၊ ေနာက္ပိုင္းက ်န္ခဲ့ေသာ မိသာစုတို ့ကို မိမိတို ့ေထာင္၀င္စာဧည့္ေတြမွာ မိသာစုက တဆင့္ အေၾကာင္းၾကားေပ စသည့္ ကိုယ္နိုင္ရာ နိုင္ရာ အလုပ္တို ့ကို လူေဟာင္းမ ်ားက လုပ္ေပးၾကရၿမဲၿဖစ္သည္။ အင္းစိန္သီးသန္ ့ေထာင္၏ နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားမ ်ားကို စစ္ေထာက္လွမ္းေရးစခန္းမ ်ားမွ ရိုက္ႏွပ္ညွင္းပန္း စစ္ေၾကာ အမႈဆင္ၿပီး ေထာင္ပို ့ခ ် ိန္က ညေနေစာင္ ေထာင္ပိတ္ခ ် ိန္ ပတ္၀န္က ်င္ အခ ် ိန္မ ်ားသာၿဖစ္တက္ၿပီး အရပ္အေခၚ ညေန ေနညိဳညိဳ ႏြားရိုင္းသိမ္းခ ် ိန္မ ်ားသာ ၿဖစ္သည္။ ၁၉၉၄ ႏွစ္ဦးရဲ့ ေစ ်းဦးေပါက္ အေစာဆံုး ေရာက္ရွိလာၾကသူ (၅)ေယာက္က အဘရိွန္၊ ဦသိန္ထြန္း(ကးိုကိုးကြ ်န္ၿပန္)၊ ဦးဘဲဥ(ကဗ ်ာဆရာၾကည္တင္ဦး)၊ကိုစည္သူၿမသန္း(စာေရးဆရာ သခင္ၿမသန္း၏သား)၊ ကိုညီညီ(အဘရွိန္၏သမတ္ၿဖစ္သူ) တို ့ၿဖစ္ေတာ့သည္။ ဦးသိန္ထြန္းကို တိုက္ေဆာင္(၁)ဖက္သို ့ ပို ေဆာင္လိုက္ၿပီး က ်န္သူ (၄)ေယာက္ကိုေတာ့ က ်ေတာ္တို ့ေနထိုင္ရာ တိုက္ေဆာင္(၂)သို ့ေခၚလာၾကၿပီး တိုက္ေဆာင္၏ အေရွ ့ဖက္ၿခမ္းနဲ ့ အေနာက္ဖက္ၿခမ္းသို ့ ခဲြၿပီး တိုက္ခန္းမ ်ားထဲ ထည္ ့လိုက္ေတာ့သည္။

(ဆက္ရန္)
ထြန္းထြန္း(အေရးေတာ္ပံုတပ္သား)
၁၀-၀၉-၁၈

No comments:

Post a Comment