Latest News

Tuesday, September 11, 2018

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီက ၎တို့၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို့ကို ေဟာေျပာတင္ျပ

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီက ၎တို့၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို့ကို ေဟာေျပာတင္ျပ


ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁ဝ

အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ ဒုတိယဥကၠ႒-၂ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္ က ၎တို႔ပါတီ၏ မူဝါဒ၊ သေဘာထား၊ လုပ္ငန္းစဥ္ စသည္တို႔ကို စက္တင္ဘာ ၁ဝ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ေရဒီယိုႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္ သံၾကားအစီအစဥ္မ်ားမွ ေဟာေျပာ တင္ျပ ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါေဟာေျပာတင္ျပခ်က္အျပည့္အစံုမွာ ေအာက္ပါ အတိုင္းျဖစ္ပါသည္-

ျပည္ေထာင္စုႏုိင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားနဲ႔ အတူတကြစုေပါင္းၿပီး တုိင္းျပည္မွာ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္တြန္းလွန္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီကိုယ္စား အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕ ဒုတိယ ဥကၠ႒-၂ ျဖစ္သူ ကြၽန္ေတာ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ျပည္သူလူထုႀကီးရဲ႕ ေက်းဇူးတရားကို အၿမဲေအာက္ေမ့သတိရလ်က္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူအမ်ား စိတ္လက္ၾကည္သာ ရွိႏုိင္ၾကပါေစေၾကာင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္သအပ္ပါတယ္။

၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းပါ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ အမွာစာတြင္ ပါရွိတဲ့အတိုင္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုမွ ေပါက္ဖြားလာၿပီး လူထုလူတန္းစားအလႊာ အသီးသီးမွ ျပည္သူတို႔ကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးအျဖစ္ ရပ္တည္ခဲ့တာ အႏွစ္ ၃ဝ ရွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူ   တစ္ရပ္လံုး အသိပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ ခဲ့ခ်ိန္မွစၿပီး ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ ပြဲတို႔မွာလည္း ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေထာက္ခံ တာဝန္ေပးမႈရရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ဥပေဒျပဳေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတို႔မွာ ဦးေဆာင္ တာဝန္ယူခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ျပည္ေထာင္စု တစ္ဝန္းလံုးက ျပည္သူမ်ားကို ေက်းဇူး တင္ေၾကာင္းနဲ႔ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ကတည္းက ေပးထားခဲ့တဲ့ ဦးတည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဟာ ဦးလည္မသုန္ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ ရွိပါတယ္။

''ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီ''ဆိုတဲ့ ႏိႈးေဆာ္သံနဲ႔ စတင္ခဲ့တဲ့ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီး ဟာ မိမိရဲ႕ ေပးထားခဲ့တဲ့ ကတိကဝတ္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ ရြက္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္အခါ၊ အေျခအေနနဲ႔ေလ်ာ္ ညီစြာ ''ျပည္သူနဲ႔ အတူ'' ''စုေပါင္းအင္အား'' ဆိုတဲ့ အႏွစ္သာရ ရွိတဲ့ လမ္းၫႊန္မႈမ်ားနဲ႔ အတူ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ရွိပါတယ္။

ေလးစားအပ္တဲ့ မဲဆႏၵရွင္တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုႀကီးခင္ဗ်ာ။

ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းမွာ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕ ဦးတည္ေဆာင္  ရြက္မယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုသား မိဘ၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမမ်ားကို တင္ျပထားခဲ့တဲ့ ဦးတည္ခ်က္ ေလးခုကို ျပန္လည္ၿပီး အသိေပးလိုပါတယ္-

- တိုင္းရင္းသားအေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး

- တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ေအးခ်မ္းလံုၿခံဳစြာ လက္တြဲေန ထိုင္ေရးကို အာမခံခ်က္ေပးႏိုင္မယ့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြန္းေရး

- ျပည္သူလူထုအား တရားမွ်တစြာ အကာအကြယ္ေပးမယ့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ စနစ္တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေရး

- လြတ္လပ္လံုၿခံဳစြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

ပထမဦးတည္ခ်က္နဲ႔ကိုက္ညီစြာ တိုင္းရင္းသားအားလံုး လက္တြဲ မျဖဳတ္စတမ္း စည္းလံုးညီၫြတ္မႈျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကီးတစ္ခုလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ တည္တ့့ံခိုင္ၿမဲေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မယ့္ လုပ္ငန္းစဥ္ (၆)ရပ္ကို ခ်မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ အာဃာတကင္းစင္ၿပီး ပင္လံုစိတ္ဓာတ္ကိုအေျခခံေသာ ႏိုင္ငံေရးေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူ႔ဘဝ လံုၿခံဳေအး ခ်မ္းေစမည္။

လြတ္လပ္ျခင္း၊ တူညီေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားရရွိျခင္းႏွင့္ ကိုယ့္ၾကမၼာ ကိုယ္ဖန္တီးခြင့္ရွိျခင္းတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ စစ္မွန္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တည္ေထာင္ေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္မည္။

ျပည္ေထာင္စုဝင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီးအားလံုး ဟန္ခ်က္ ညီညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္မည္။

သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ထုတ္ယူရာမွရရွိလာသည့္ အက်ဳိး အျမတ္မ်ားကို ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုမူႏွင့္အညီ ေဒသအလိုက္ မွ်တစြာ ခဲြေဝခံစားခြင့္ ရွိေစရမည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ားအခ်င္းခ်င္းအၾကား ျဖစ္ေပၚေသာ ျပႆနာမ်ားကို အျပန္အလွန္ေလးစားမႈျဖင့္ စားပြဲဝိုင္းေျဖရွင္းနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္းမည္။

ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးဦးေဆာင္တဲ့ အစိုးရက ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ -(၂၁)ရာစုပင္လံု (တတိယ)အႀကိမ္အထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ(၂၁)ရာစုပင္လံုကေန ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ကို အစိတ္အပိုင္း(၁)အေနနဲ႔ရရွိခဲ့ၿပီး တတိယ(၂၁)ရာစု ပင္လံုကေန ျပည္ေထာင္စု သေဘာတူညီခ်က္ (၁၄) ခ်က္ကို ထပ္မံအတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုေအာင္ျမင္မႈမ်ဳိးကို ဆက္လက္ရွင္သန္အားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ဖို႔အတြက္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ဆက္လက္ေထာက္ခံ တာဝန္ေပးအပ္ဖို႔ ေလးစားစြာ ေတာင္းခံအပ္ပါတယ္။

အခုဆိုရင္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္ကို ဒီမိုကေရစီနဲ႔ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ တည္ေဆာက္မယ္ဆိုတာ အခိုင္အမာအတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ပန္းတိုင္ေရာက္ေအာင္ ေလွ်ာက္လွမ္းရဦးမယ့္ ခရီးဟာ ရွည္လ်ားၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာလည္း က်န္ရွိေနေသးတာေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို တာဝန္ေပးအပ္ပါလို႔ ေမတၱာရပ္ခံျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

အနာဂတ္ျပည္ေထာင္စုႀကီးရဲ႕ အုတ္ျမစ္ခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႀကီးအေနနဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္လိုပါတယ္။ ဒီလိုေဆာင္ရြက္ႏုိင္တဲ့ ပါတီအျဖစ္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပါတီစည္းကမ္းထိန္း သိမ္းေရးအဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္နဲ႔ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ပါတီစည္းမ်ဥ္းႏွင့္ဖြဲ႕စည္းပံု၊ ႏိုင္ငံေရးဝါဒသေဘာတရားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး က်ေရာက္လာမယ့္တာဝန္ေတြကို ေက်ပြန္စြာထမ္းေဆာင္ႏိုင္ ေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အားထုတ္လ်က္ရွိပါေၾကာင္းကိုလည္း ဒီေနရာကေန အသိေပး တင္ျပလိုပါတယ္။

တိုင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လံုး လြတ္လပ္မႈ၊ လံုၿခံဳမႈရွိေစရန္ ျပည္သူလူထုအား တရားမွ်တစြာ ကာကြယ္ေပးႏိုင္မယ့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တစ္ရပ္အတြက္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္အား ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔က ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါ တယ္။ တရားမွ်တၿပီး ဘက္လိုက္မႈကင္းတဲ့ တရားစီရင္ေရးမ႑ိဳင္ ထူေထာင္ရန္ လုပ္ငန္း စဥ္ (၆)ရပ္ကို အတိအလင္း သတ္မွတ္တင္ျပထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါမွာ ဥပေဒဆိုင္ရာ အေထာက္အကူေပးေရးဥပေဒကို အတည္ျပဳျပ ႒ာန္းၿပီး အေထာက္အကူ ေပးေရးအဖြဲ႕ကုိ ဖြဲ႕စည္းလ်က္ တရားစီရင္ေရးစနစ္ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ဖို႔၊ ျပည္သူကို ေျဖာင့္မတ္မွန္ ကန္စြာ ေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ဖုိ႔ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေန တာကိုလည္း အသိေပး တင္ျပလိုပါတယ္။

ႏုိင္ငံစီးပြားေရးအတြက္လည္း ျပည္သ႔ူဘ႑ာေငြကို စနစ္တက် အေျမာ္အျမင္ရွိရွိ သံုးစြဲေရးတုိ႔မွာ ဘ႑ာေရးလုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားနဲ႔ အညီ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္ေပၚေပါက္ လာေရး၊ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေျဖေလွ်ာ႔ေရး၊ စြန္႔ဦး  တီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ အေသးစား၊ အလတ္စားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနဲ႔ ေတာင္သူလယ္ သမားမ်ားအပါအဝင္ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ရင္းႏွီးေငြ လိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မယ့္ ေငြေရးေၾကးေရးစနစ္ ေပၚေပါက္လာေရးကို ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

မိမိတို႔အစိုးရ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ားကို ျပည္သူလူထုထံ အစီရင္ခံတင္ျပခ်င္ ပါတယ္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္းမွာ လုပ္ငန္း ေပါင္း ၄၁၃ ခု၊ ေငြတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၃ ဒသမ ၂ ဘီလီယံ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၃၆ ခု၊ ေငြတန္ဖိုး က်ပ္ ၆၄ဝဝ ဘီလီယံ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

က်န္းမာေရးက႑အေနျဖင့္ တိုက္နယ္ေဆး႐ံု ၁၁ ႐ံု၊ ေက်းလက္ က်န္းမာေရး ေဆးေပးခန္း ၁၈ ခုႏွင့္ တိုင္းရင္းေဆး႐ံု ၁၆ ႐ံု တုိးျမႇင့္ဖြင့္လွစ္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူလူထုကို အရည္ အေသြးျပည့္ဝေသာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးရန္အတြက္ က်န္းမာေရးဆုိင္ရာ စံျပဳအခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သည့္ Tablet အလံုးေပါင္း ၂ဝဝဝဝ ျဖန္႔ေဝေပးၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ တိုက္နယ္ဆရာဝန္ ၇၃၅ ဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ဆရာဝန္ ၃၃ဝ တို႔အား ဆက္လက္ျဖန္႔ေဝေပးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးအေနျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ဓာတ္အား တိုးတက္သံုးစြဲမႈမွာ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိၿပီး ၂ဝ၂ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ ခန္႔မွန္းဓာတ္အားသံုးစြဲမႈ ၄၅၃၁ မဂၢါဝပ္ရွိလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္ႏွစ္ခြဲကာလအတြင္းမွာ ၅၅၆ မဂၢါဝပ္ ပိုမိုထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ ခဲ့ပါတယ္။ လိုအပ္ေသာ ဓာတ္အားအျပည့္ အဝရရွိေရးအတြက္ ဓာတ္အားပို႔လႊတ္လုိင္းအသစ္ ၅ဝဝ ေကဗြီ ၁၄၃ ဒသမ ၇ မိုင္ တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ဓာတ္အားခြဲ႐ံုႀကီးမ်ား၊ ဓာတ္ အားေပး စက္႐ံုအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္ စီမံကိန္းမ်ားကို အလံုအေလာက္ရရွိဖို႔ စီမံေဆာင္ ရြက္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအေနျဖင့္ ေက်းလက္ မီးလင္းေရးမွာ ၃၈၄၃ ရြာ မီးလင္းေပး ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၆ ဒသမ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း တုိးတက္မႈရရွိခဲ့ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ယခုအခါ ေက်းရြာ အားလံုး ၅၂ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း လွ်ပ္စစ္သံုးစြဲလာႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ အသီးသီးမွာ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ အခန္းေပါင္း ၄၈၄၂ ခန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဝင္ေငြနည္းဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ရာအခန္းေပါင္း ၉၃၆၄ ခန္း ေရာင္းခ် ေပးခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ အတြက္ လုပ္သက္တစ္ေလွ်ာက္လံုး အင္အားစိုက္ထုတ္၍ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ အၿငိမ္းစားဝန္ထမ္းမ်ားကို ေအးေအးေဆးေဆး နဲ႔ အၿငိမ္းစားယူႏုိင္ဖို႔ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာေတြကို ဦးစားေပးစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနပါတယ္။

သဘာဝေဘးႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခင္က သဘာဝေဘးျဖင့္ ေသဆံုးသူကို တစ္သိန္းေထာက္ပံ့ခဲ့ရာမွ ယခုအခါ သံုးသိန္း၊ ဒဏ္ရာရရွိသူကို တစ္ေသာင္းမွ သံုးေသာင္းအထိ ေထာက္ပံ့ေပး ခဲ့ရာမွ ယခုအခါ ငါးေသာင္း၊ သဘာဝေဘးေၾကာင့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ပ်က္စီးခဲ့လွ်င္ ပ်က္စီးမႈကိုမူတည္၍ တိုးျမႇင့္ေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ ရွိပါတယ္။ ကယ္ဆယ္ေရးပစၥည္း ၂၂ မ်ဳိးနဲ႔ ဆန္ရိကၡာကို လူတစ္ေယာက္လွ်င္ တစ္ဘူးႏႈန္းျဖင့္ ခုနစ္ရက္စာ တိုးျမႇင့္ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေက်းလက္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွာ တစ္အိမ္သံုးဆိုလာစနစ္ျဖင့္ ေက်းရြာေပါင္း ၄ဝ၇၄ ရြာ၊ အေသးစား ဓာတ္အားစနစ္ျဖင့္ ၂၆ ရြာ စုစုေပါင္းေက်းရြာ ၄၁ဝဝ ကိုု မီးလင္းေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး အိမ္ေျခ ၂ ဒသမ ၃ သိန္းကို အက်ဳိးျပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေက်းလက္ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္းအေနျဖင့္ ရြာေပါင္း ၅၈၈၆ ရြာ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး လူဦးေရ ၃၃ ဒသမ ၂၇ သိန္းကို အက်ဳိးျပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

စိုက္ပ်ဳိးေရရရွိေရးအတြက္ စက္ေရတြင္းေပါင္း ၁၄၉၇ တြင္း တူးေဖာ္ေပးခဲ့ၿပီး ၇၄၈၅ ဧက အက်ဳိးျပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေသာက္သံုးေရရရွိေရးအတြက္္ စက္ေရတြင္းေပါင္း ၃၉ဝ တူးေဖာ္ေပးခဲ့ၿပီး လူဦးေရ ၇၈ဝဝဝ ကို အက်ဳိးျပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ျမစ္ေရတင္ စီမံကိန္းအေနျဖင့္ စီမံကိန္းေပါင္း ၁၃ ခု ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ဧက ၇၄၅ဝ အက်ဳိး ျပဳႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ေက်းလက္ကုန္ထုတ္လမ္း အေန ျဖင့္ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္မွာ ၂၂၁ မိုင္ လ်ာထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေက်းလက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း သင္တန္း ၁၈၁၁ ႀကိမ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ေပးခဲ့ရာ လူဦးေရ ၄၇၂ဝဝ သင္တန္းဆင္းေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ေတာင္သူမ်ားကို စိုက္ပ်ဳိးေရးအေလ့ အက်င့္ေကာင္းျဖစ္သည့္ GAP လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္႔ပြားေရးကိုလည္း ၅၈၁၈ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး လူဦးေရ ၃၇၄၈၁၄ ဦးကို သင္တန္းေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑အေနျဖင့္ ႏိုင္လြန္ကတၱရာလမ္း မိုင္ေပါင္း ၁၃ဝဝ၊ ကတၱရာလမ္း မိုင္ေပါင္း ၄၈ဝ၊ ကြန္ကရစ္လမ္း ၃၂၅ မိုင္ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ဆဲ ေပ ၁၈ဝ တံတား ၃၁ စင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

လယ္ယာေျမျပႆနာမ်ား တရားမွ်တစြာေျဖရွင္းေရး၊ လယ္ယာေျမအသံုးခ်ခြင့္ ရရွိေရးတုိ႔အတြက္လည္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနတာကုိ သတိျပဳမိမယ္လို႔ ယံုၾကည္ ပါတယ္။

ပညာေရးက႑မွာ ပညာသင္ယူမႈဟာ ေမြးဖြားတဲ့ေန႔ကစၿပီး ဘဝတစ္ေလွ်ာက္လံုး ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ လူ႔ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ပညာသင္ယူႏုိင္မယ့္အခြင့္ အလမ္းမ်ားရရွိေစေရးနဲ႔ အက်ဳိးရွိတဲ့ပညာရပ္မ်ား တတ္ေျမာက္ၾကရန္ ေဆာင္ရြက္သြား မယ္ဆိုတဲ့ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကညာစာတမ္းမွာ ျပည္သူကုိ တင္ျပခဲ့တဲ့ အတိုင္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ဦးေဆာင္တဲ့ အစုိးရအေနနဲ႔ ပညာေရးနဲ႔ က်န္းမာေရးက႑တို႔မွာ သိသာထင္ရွားစြာ တိုးျမႇင့္အသံုးျပဳခဲ့ တာကုိလည္း အသိေပးတင္ျပလိုပါတယ္။

ပညာေရးက႑မွာ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္က ၁၅၃၃ ဘီလီယံ သံုးစြဲခဲ့ရာမွ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္မွာ ၂၁၇၆ ဘီလီယံအထိ တိုးျမႇင့္ သံုးစြဲဖို႔ လ်ာထားၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ က်န္းမာေရးက႑မွာလည္း ၂ဝ၁၅- ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္က ၇၇၈ ဘီလီယံသံုးစြဲခဲ့ရာမွ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ခုႏွစ္မွာ ၁၁၅၁ ဘီလီယံအထိ တိုးျမႇင့္သံုးစြဲဖို႔ လ်ာထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိတိုးျမႇင့္သံုးစြဲခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်းလက္ေဒသ ေက်ာင္းေနႏႈန္း သိသိသာသာ တိုးတက္လာၿပီး ကုလသမဂၢက ဦးတည္ထားတဲ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားရဲ႕ မူလတန္းေက်ာင္း ေနႏႈန္း ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ ပိုမုိခဲ့ပါတယ္။ ေက်ာင္းေပါင္း ၁၅၄၄ ေက်ာင္းကို တုိးျမႇင့္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ အေျခခံပညာအလယ္တန္းေက်ာင္း တက္ေရာက္မႈႏႈန္း ၇၁ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးစာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း ၉၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ တိုးတက္လာခဲ့ပါတယ္။

ယေန႔သင္ၾကားေပးေနတဲ့ ဆရာ ဆရာမမ်ားရဲ႕ ၉၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ အရည္အေသြးျမႇင့္သင္တန္းမ်ား တက္ေရာက္ၿပီးျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ယခင္က ျမန္မာစာအဖြဲ႕ေနရာမွာ ယခုအခါ ''ျမန္မာႏိုင္ငံတိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား ဦးစီးဌာန''ဆိုတာ ဖြဲ႕စည္းၿပီး ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈကို ေျဖေလွ်ာ႔လ်က္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းေဒသ ႀကီး၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔သတ္မွတ္စံႏႈန္းေတြအရ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကား သင္ၾကားေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးမွာလည္း အမ်ဳိးသား ပညာေရးဥပေဒအရ ေျဖေလွ်ာ႔မႈမ်ားေပးၿပီး တကၠသိုလ္အလိုက္ အႀကံျပဳအဖြဲ႕မ်ားမွာ ေက်ာင္းသားမ်ား ပါဝင္ခြင့္ရရွိလာၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

လူငယ္မ်ားအၾကား မူးယစ္ေဆးဝါးအႏၲရာယ္ ပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ကုသေရးႏွင့္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပိုမိုထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ ျပည္သူ ေတြကို အသိေပးေၾကညာခဲ့တဲ့အတိုင္း ယခုအခါ မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲ ေစတတ္ေသာ ဥပေဒကုိ ျပင္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဤဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္း မ်ားႏွင့္အညီ ေရးဆြဲထားေသာဥပေဒျဖစ္ပါတယ္။ မူးယစ္ေဆးစြဲတဲ့ လူငယ္မ်ားအတြက္ အနာဂတ္ဘဝ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ေလးစားအပ္တဲ့ မဲဆႏၵရွင္တိုင္းရင္းသားျပည္သူလူထုႀကီးခင္ဗ်ာ။

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ပါတီအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျပည္ေထာင္စုအတြင္း မွီတင္းေနထုိင္ ၾကတဲ့ တုိင္းရင္းသားေပါင္းစံုျပည္သူတစ္ရပ္လံုးဟာ အစိုးရမ်ားကုိထိန္းေက်ာင္း ႏုိင္တဲ့ ျပည္သူလူထုျဖစ္ေစဖို႔နဲ႔ ျပည္သူ လူထုရဲ႕ ထိန္းေက်ာင္းမႈကုိခံယူလုိတဲ့ အစိုးရမ်ား ေပၚထြက္ လာေရး ဦးတည္ႀကိဳးပမ္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ရြက္ေနပါတယ္။

ကမၻာႀကီးရဲ႕အေျခအေန၊ ႏိုင္ငံရဲ႕လိုအပ္ခ်က္၊ ျပည္သူမ်ားရဲ႕ဆႏၵ၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေတြကို အစဥ္တစိုက္ သတိျပဳေလ့လာၿပီး သင္ယူကာ ပါတီနဲ႔ ပါတီတာဝန္ရွိသူေတြရဲ႕ အရည္အေသြးကို အဆက္မျပတ္ျမႇင့္ တင္ဖို႔ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ အစိုးရ အေနျဖင့္လည္း Myanmar Sustainable Development Plan ေရးဆြဲၿပီးျဖစ္ ပါေၾကာင္း အသိေပးလိုပါတယ္။

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ႀကိဳးပမ္းရတဲ့ျဖစ္စဥ္မွာ စိန္ေခၚမႈေပါင္း မ်ားစြာလည္း ရွိေနပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ အားေကာင္းတဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္အျဖစ္ ရပ္တည္ ႏုိင္ဖို႔ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈကို တန္ဖိုးထားတဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္ျဖစ္ဖို႔ ျပည္သူတို႔ရဲ႕ ပကတိဘဝ အေျခအေနနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကုိ အေလးထား တဲ့မူဝါဒမ်ားနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အေရးေတာ္ပံုႀကီးရဲ႕ ကနဦးအစက သေႏၶတည္ခဲ့တဲ့ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ႏုိင္ငံ့တာဝန္ကို ျပည့္ျပည့္ဝဝ ထမ္းေဆာင္ႏုိင္ဖို႔ ျပည္သူ တုိ႔ရဲ႕ ေရြးခ်ယ္တာဝန္ေပးအပ္မႈကို ေလးစားယံုၾကည္စြာ ခံယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားအပ္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။။

MOI

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post