Latest News

Monday, September 17, 2018

နရသိန္အက ်ဥ္းေထာင္ထဲက သူလိုလူ ။ (၃)


ေထာင္ပိတ္ခ ် ိန္မွ ေရာက္လာၾကေသာ အခ ်ဳ ပ္သစ္(၅)ေယာက္ကို ဘယ္သူဘယ္၀ါရယ္လို ့က ခ်က္ၿခင္းသိနိုင္ဖို ့က သိပ္မလြယ္ကူလွ။ အေၾကာင္းက နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားပဲ ၿဖစ္ၿဖစ္ ၊ ရာဇ၀တ္ေဘးသင့္ အက ်ဥ္းသားပဲၿဖစ္ၿဖစ္ နရသိန္အက ်ဥ္ေထာင္၏ တံခါးၾကီး ဘူး၀မွာတင္ ဇတ္ပိုး ၂ ခ ်က္ ၊ ၃ ခ ်က္ေလာက္ ဘယ္သူက ရိုက္မွန္မသိ ရိုက္ၿပီး ဆဲဆို ေခါင္ငံုခိုင္းၿပီး ပံုစံခ ်ဳ ိးေတာ့သည္။

ရိုးရိုးအက ်ဥ္းသားအတြက္ကေတာ ့ နရသိန္အက ်ဥ္းေထာင္ရဲ့ ဘူးတံခါး၀ကေန ေထာင္ထဲ၀င္ၿပီး အေဆာင္ပို ့ခံရတဲ့အခါမွာေတာ ေခါင္းငံုပံုစံနဲ ့ ေဘး၀ဲယာ ပတ္၀န္းက ်င္ကို ၾကည့္ခြင့္မရွိၾကသလို ၾကည့္မိရင္လဲ အနားမွာပါလာၾကတဲ့ ေထာင္၀န္ထမ္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ႏွစ္ၾကီးၿပစ္ဒဏ္က ် စည္းကမ္းထိန္း ၊ တန္းစီး၊ ဆိုသူေတြရဲ့ လက္ထဲက နံပတ္တုတ္မ်ားက ဦးေခါင္းနဲ ့ေက ်ာကုန္းေပၚ မဖိတ္ေခၚပဲ ေရာက္လာတက္ၾကသည္။ နိင္ငံေရးအက ်ဥ္းသား လူသစ္ ၊ အခ ်ဳ ပ္သစ္ကို ေထာင္ဘူးတံခါးၾကီးကေန တိုက္ေဆာင္၊ အိပ္ေဆာင္မ်ားကို ပိုၾကသည့္အခါ ေထာင္ပံုစံေစာင္ကို ေခါင္ေပၚအုပ္ၿပီးမွ တိုက္ေဆာင္မ ်ားကို ေခၚေဆာင္ရၿခင္းမ ်ားမွာ အက ်ဥ္ေထာင္၏ သံမဏီစည္းကမ္းတခုသာ ၿဖစ္သည္။ ထိုပံုေသနည္းတခုကို အက ်ဥ္ေထာင္အာဏာပိုင္မ ်ားက နိုင္ငံေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးမ ်ားက စစ္ေၾကာေရး ႏွိပ္စက္ရာမွာ အသံုးၿပဳၾကေသာ တရားခံအား စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ ခ်ဳ ိးႏွိမ္ၿခင္းၿဖင့္ မိမိတို ့လိုအပ္သည့္ပံုစံအား တရားခံအား ပံုစသြင္းၿခင္းၿဖစ္ေသာ နည္းနာတခုၿဖစ္သည္။

နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားၿဖစ္ဖူးသူတိုင္း ေခါင္းအုပ္ထုႏွပ္ခံဖူးၾကသည္။ ခ ်ဥ္တူးနံေစာ္ေနၿပီး အံဖတ္အထပ္ထပ္ ေခ ်းအထပ္ထပ္ ေသြးေၿခာက္ေတြ ေပကပ္ညစ္ပတ္ေနေသာ ေခါင္းစြပ္ကို စြပ္ဖူးၾကသည္။ မ ်က္မွန္လို ့ ေနာက္ေၿပာင္ေခၚေ၀ၚ သံုးစဲြေသာ မ ်က္နာစည္း အ၀တ္စကို မ ်က္စီေပၚ တင္ဖံုးအုပ္ၿပီး ေနာက္ေစ့ဖက္တြင္ ၾကိဳးစႏွစ္စကို ခ ်ည္ေႏွာင္ၿပီး နည္းေပါင္းစံု ႏွိပ္စက္မႈမ ်ဳ ိးကို ခံစားဖူးခဲ့ၾကသူေတြသာ ၿဖစ္ၾကသည္။ ေခါင္းစြပ္ စြပ္ ထုႏွပ္ညွင္းဆဲခံၾကရသၿဖင့္ မိမိအားစြပ္ထားေသာ ေခါင္းစြပ္ၾကီးထဲမွာပဲ အံခ ်ခဲ့ဖူးၾကသည္။ မ ်က္နာတည့္တည့္ကို လက္သီး၊ ေၿခေထာက္တို ့ၿဖင့္ ထိုးၾကိတ္ ၊ ကန္ေၾကာက္ခံၾကရသၿဖင့္ နွာေခါင္းေပါက္ထဲကေသြး၊ ပါစပ္၊ ႏွာခမ္းမ ်ားကဲြၿပီး က ်လာေသာ ေသြးမ ်ားက မိမိကိုစြပ္ထားေသာ ေခါင္းစြပ္နဲ ့ပဲ သုတ္ခဲ့ၾကဖူးသည္။ ထိုကဲ့သို ့ ပထမဦးစြာ ဦးခ ်ဳ ိးခဲ့ရၿပီးကမွ နရသိန္အက ်ဥ္းေထာင္သို ့ပို ့လိုက္ၾကၿခင္းၿဖစ္သည္။ အက ်ဥ္းေထာင္သို ့ေရာက္သည္အခါမွ ထိုေခါင္းစြပ္ကို ခြ ်တ္ၿပီး အက ်ဥ္ေထာင္ပံုစံေစာင္ကို ေခါင္းအုပ္ ေခၚေဆာင္ခံရခ ်ိန္မွာ မိမိတုိ ့မ ်က္စီမ ်ားက လြန္ခဲ့ေသာ တပတ္၊ ဆယ္ရက္ေလာက္ၾကာ ေန ့ညမၿမင္ခဲ့ၾကရ။

စိတ္ဓာတ္စစ္ဆင္ေရးအရ ခ်ဳ ိးႏွိမ္ခံထားၾကရသၿဖင့္ အနည္းႏွင့္ အမ ်ား စိတ္ဓာတ္က ်ဆင္းေနၾကခ ် ိန္မ ်ားလည္ ၿဖစ္သည္။ မိမိတို ့အရင္ေရာက္ႏွင့္ ေနၾကသူေတြလဲ ထို ့ကဲသို ့ပင္ ပံုစံခ်ဳ ိးခံၾကၿပီး ကိုယ္ေနာက္မွ ေရာက္လာၾကစူေတြကိုလဲ ကိုယ္ခ်င္းစာနာခဲ့ၾကရသည္။ လူသစ္ေရာက္လာၿပီး အက ်ဥ္းေထာင္တိုက္ခန္းက ်ဥ္းေလးေတြထဲ ေထာင္၀န္ထမ္းက ေသာ့ပိတ္ခတ္ ၿပန္သြားၿပီးဆိုတာနဲ ့တၿပိုင္နက္ထဲ အက ်ဥ္းသားအသစ္ကို စပ္စုၾကေတာ့သည္။ ထိုအခန္းနဲ ့နီးၾကသူေတြက ေလသံတိုတိုနဲ ့စကားစေၿပာၾကရသည္။ ပထမဆံု းမိမိတို ့က နိုင္ငံေရးအက ်ဥ္းသားေတြၿဖစ္ေၾကာင္းကို အရင္စ မိတ္ဆက္ရသည္။ ၿပီးခါမွာ အခန္းလြတ္အတြင္း အသစ္ေရာက္လာသူအား ဘာေၾကာင့္ဖမ္းခံရတာလဲ၊ ဘယ္သူဘယ္၀ါ၊ နာမည္၊ ဘာမွာေနသလဲ၊ ဘယ္အဖဲြ ့အစည္းကလဲ၊ စသၿဖင့္ ေမးၿမန္းစံုစမ္းမႈေတြကို လုပ္ၾကရေတာ့သည္။ အဖဲြ ့အစည္းနဲ ့လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ဖူးၾကသူေတြၿဖစ္ပါက သူ၏မိခင္အဖဲြ ့အစည္းက ဘယ္သူက ဤတိုက္ေဆာင္ ဘယ္အခန္းမွာရွိေနေၾကာင္းနဲ ့ အသိမိတ္ေဆြ ၊ ရဲေဘာ္ရဲဖက္ၿဖစ္ေနပါကလဲ အေၾကာင္းၾကားေပးမည္ၿဖစ္ေၾကာင္းမ ်ားကို ေၿပာဆို အားေပးၾကရေတာ့သည္။

စေရာက္ခါစ လူသစ္ ၊ အခ ်ဳပ္သစ္တို ့၏ သေဘာအရ စကားမ ်ားမ ်ား မေၿပာၾက၊ တခ ်ဳ ိ ့ဆိုရင္ ဘာမွ ၿပန္မေၿပာၾကပဲ ၿငိမ္ေနတက္ၾကသည္။ ပတ္၀န္က ်င္နဲ ့ေထာင္အထကို အရင္ဆံုး စူစမ္းေလ့လာေနတက္ၿပီး မည္သည့္ေမးခြန္းကိုမွ ၿပန္ေၿပာေလ့မရွိၾက။ အေၾကာင္းက တခ ်ဳ ိးက ပါးနပ္ၿခင္းမ ်ားၿဖစ္ၾကၿပီး တခ ်ဳ ိ ့က ေထာက္လွမ္းေရးစစ္ေၾကာေရးတြင္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ကိုင္တြယ္ခံခဲ့ၾကရၿခင္မ ်ားေၾကာင့္ၿဖစ္သည္။ မိမိတို လူေဟာင္း ေထာင္က ်ၿပီးသားမ ်ားအေနနဲ ့ ထိုအေၿခအေနမ ်ားကို ၿဖတ္ေက ်ာ္ခဲ့ၾကဖူးသူမ ်ားၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူသစ္မ ်ားေရာက္လာပါက အတင္းအက ်ပ္ ခ ်ဥ္းကပ္ၿခင္းမ ်ဳ ိးမလုပ္ၾကပဲ လိမၼာပါနပ္စြာ သူသစ္မ ်ားအား ေႏြးေႏြးေထြးေထြး ၾကိဳဆိုတက္ၾကသည္။ဤနည္းလမ္းမ ်ားကလဲ စာအုပ္မဲ ့ဘ၀တကၠသိုလ္ၾကီးထဲတြင္ ေရွ ့မွ ေရာက္ႏွင့္ၿပီးၾကေသာ လူေဟာင္းမ ်ား၏ လက္ဆင့္ကမ္း သင္ၾကားေပးခဲ့မႈေၾကာင့္လဲၿဖစ္ေတာ့သည္။

အဘရိွန္တို ့ အင္းစိန္သီးသန္ေထာင္သို ့ ေရာက္လာခ ် ိန္က အက ်ဥ္ေထာင္ အိပ္ေဆာင္ပိတ္ခ ် ိန္ေလးၿဖစ္ေနခဲ့သည္။ သူနဲ ့သူသမတ္ ကိုညီညီကို တိုက္ေဆာင္(၂)၏ အေရွ ့ဖက္ၿခမ္း အခန္းလြတ္တခုထဲ ထည့္လိုက္ၾကၿပီး က ်ေနာ္ေနထိုင္ရာ တိုက္ေဆာင္ ေနာက္ၿခမ္းဖက္ဆီသို ့ ဦးဘဲဥ(ကဗ ်ာဆရာၾကည္တင္ဦး)၊ ကိုစည္သူၿမသန္း( စာေရးဆရာသခင္ၿမသန္း၏သား)တို ့ကိုေတာ့ ေနာက္ဖက္ၿခမ္းမွ အခန္းလြတ္ (၂) ခန္းကို တေယာက္ တခန္းဆီ ခဲြထည့္လိုက္ၾကသည္။ ဦဘဲဥက က ်ေနာ္အခန္းႏွင့္ ႏွစ္ခန္းက အခန္း(၁၆)ထဲ ေရာက္သြားခဲ့ၿပီး ကိုစည္သူက အခန္း (၂၁)ေရာက္သြားၿခင္းၿဖစ္သည္။ အသစ္ေရာက္လာသူမ ်ားက က ်ေနာ္အခန္းႏွင့္ ေ၀လြန္ေသာေၾကာင့္ စကားလွမ္းေၿပာရန္ အခတ္အခဲမ ်ားရွိေနခဲ့သည္။ ၿခားခန္းေတြထဲက ကိုစိုးၿမင့္(10D သခ ်ၤာတတိယႏွစ္ေက ်ာင္းသား)က စိတ္မ၀င္စား ထက္ထက္သန္သန္ ေမးၿမန္းရန္ စိတ္မပါ။ အခန္း(၁၇)ခန္းထဲတြင္ ေရႊၿပည္သာၿမိဳ ့သစ္ စာသင္တိုက္ဆရာေတာ္(ဦဇ၀န)က ေသဒဏ္ၿပစ္ဒဏ္နဲ ့ရွိေနခဲ့သည္။ ဆရာေတာ္က သူအခန္းနားေရာက္လာသူအား ခ ်က္ခ ်င္း စကားမေၿပာေသးပဲ ည အိပ္ေဆာင္ပိတ္ခ ် ိန္ၾကမွ စကားေၿပာၾကသည္။ သူရသမ ွ် သိသမွ် လူသစ္ဆီမွ အေၾကာင္းေတြထဲက အခုေရာက္လာသူက (၅)ေယာက္ၿဖစ္ၿပီး သူအခန္းနားေရာက္လာသူကေတာ့ ကဗ ်ာဆရာ ကိုၾကည္တင္ဦးၿဖစ္ေၾကာင္း လွမ္ေအာ္ သတင္းေပးခဲ့သည္။

ဆရာေတာ္ကလဲ ကဗ ်ာဆရာတေယာက္ၿဖစ္ၿပီး လူနာမည္နဲ ့ ကဗ ်ာကေလာင္တခု(စိုးမိုးေက ်ာ္(ဒိုက္ဦး))ရွိတာေၾကာင့္ သူအတြက္ေတာ့ ေရငတ္တုန္းေရတြင္းထဲက ်သူကဲ့သို ့ ကဗ ်ာအေၾကာင္း၊ ကဗ ်ာဆရားေတြ အေၾကာင္း ၊ စာေပအေၾကာင္း ေဆြးေႏြးဖို ့အေဖာ္တေယာက္ရသြားၿပီးၿဖစ္ေတာ့သည္။ က ်ေနာ္နဲ ့ေက ်ာခ ်င္းကပ္ အခန္းက ေရႊၾကီးတို ့ အခန္းနဲ ့လ ွ်ဳ ိ၀ွတ္စကားေၿပာေသာ အေပါက္ကေန ဆက္သြယ္ၿပီး အေရွ ့ဖက္အၿခမ္း သတင္းကို လွမ္းေမးၾကည္ၿပန္ေတာ့လည္ လူ(၂)ေယာက္အသစ္ေရာက္လာၿပီး သူတို ့အခန္းနဲ ့ေ၀းလြန္သၿဖင့္ ဘာသတင္းမွ မရေသးေၾကာင္းသာ ၿပန္ၾကားလာခဲ့သည္။ ထိုလ ွ်ဳိ၀ွတ္ စကာေၿပာအေပါက္ဟုသည္က ေရွ ့ၿခမ္းေနာက္ၿခမ္း ခဲြၿခား ကာရံထားေသာ အုပ္နံရံကို ဟိုဖက္ဒိဖတ္ အေပါက္ေဖာက္ၿပီး ဆက္သြယ္ထားေသာ အေပါက္ကေလးၿဖစ္ၿပီး ဂလုဂ္ကိုးပိုက္ တေခ ်ာင္းစာက ်ယ္ၿပီး ထိုအေပါက္ကေလးမွာပင္ စကားလဲေၿပာ ၊ ေရေႏြးလဲ ပိုက္နဲ ့သယ္ၾကေသာ ေရွ ့ၿခမ္းေနာက္ၿခမ္း ဆက္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းၿဖစ္ေတာ့သည္။

ထိုညအဖို ့ေတာ့ လူသစ္မ်ား၏ သတင္းက ဤေလာက္မ ွ်သာ သိခဲ့ၾကရေတာ့သည္။ ည(၉)နာရီေယာက္ေတာ့ နရသိန္အက ်ဥ္ေထာင္၏ ဗဟိုကင္းဆီးမွ နာရီသံေခ ်ာင္းေခါက္သံ (၉)ခ ်က္ၾကာရၿပီးေတာက္မွာေတာ့ တိုက္ေဆာင္မ ်ား၏ ညေစာင့္ ေထာင္၀န္ထမ္းမ ်ား အိပ္ခ ် ိန္ ေအာ္သံကို ၾကားရေတာ့သည္။ တိုက္ေဆာင္အတြင္း အခန္းမ ်ားဆီမွ အသံမ်ားလဲ တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္းသတ္လာၿပီး အသံပလံမ ်ား မၾကားရေတာ့ပါ။ အခန္လြတ္မ ်ားအတြင္းသို ့ ေရာက္ေနၾကေသာ လူသစ္မ ်ားလဲ ေခါင္းခ ်ၿပီး ႏွစ္ႏွစ္ၿခ်ိပ္ၿခိုပ္ အိပ္ေပ ်ာ္ေနၾကလိုက္မည္။ သူတို ့က လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ပတ္ေလာက္ကတည္းက ေထာက္လွမ္းေရးစစ္ေၾကာေရး အက ်ဥ္းခန္းမ ်ားမွာ မအိပ္ခိုင္ပဲ ေန ့ေရာညပါ ႏွိပ္စက္ညွင္းပန္းခံခဲ့ရသူေတြ ၿဖစ္တာေၾကာင့္ မနက္မိုးလင္း အိပ္ေဆာင္ဖြင့္ခ ် ိန္အထိ နိဳးၾကေတာ့မည္မဟုတ္။ အိပ္လို ့အလြန္ေကာင္းေသာညၿဖစ္ေနလိုက္ၾကမည္။ မိမိတို ့အားလံုးလဲ ေထာင္ေရာက္ခါစေန ့မွာ ထိုကဲ့သို ့ စစ္ေၾကာေရး ေၿခာက္အိမ္မတ္မ ်ားကို ၿဖတ္သန္းၿပီးသကာလ ထိုကဲ့သို ့ အိပ္ေမာက ် ႏွစ္ႏွစ္ၿခိပ္ၿခိပ္ အိပ္ခဲ့ဖူးၾကသူမ ်ားသာ ၿဖစ္သည္။

(ဆက္ရန္)
ထြန္းထြန္း(အေရးေတာ္ပံုတပ္သား)

၁၁-၀၉-၁၈

No comments:

Post a Comment