Latest News

Saturday, August 25, 2018

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင္႕ ေရွ႔ခရီးလမ္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္တြင္
ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင္႕ ေရွ႔ခရီးလမ္းႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္
--------------------------------------------------------------------
ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ စင္ကာပူသမၼတႏိုင္ငံဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ မစၥတာ လီရွန္လုံး၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ၾသဂုတ္ ၁၉ ရက္တြင္ စင္ကာပူ သမၼတႏုိင္ငံသုိ့ အလုပ္သေဘာ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီး သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အဆုိပါ ခရီးစဥ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္တြင္ ေတြ႔ႀကံဳေနရေသာ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ေရွ႔ခရီးလမ္း ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္တြင္ စင္ကာပူသမၼတႏုိင္ငံ ြမေညိ ံပေအအ ဟိုတယ္၌ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခဲ႕ပါသည္။ အဆုိပါ ေဟာေျပာေဆြးေႏြးခ်က္အျပည္႕အစုံကုိ ျမန္မာဘာသာ ျဖင္႕ ျပန္လည္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

အာဆီယံဥကၠ႒အျဖစ္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွ တာဝန္ယူထားသည့္ ယခုႏွစ္တြင္ မိမိတို႔၏ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရး ရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ယေန႔ေျပာၾကားခြင့္ရသည့္အတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္ရွိသည္ကို ေျပာၾကား လိုပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ ႐ႈပ္ေထြးနက္နဲသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေရး ေဆြးေႏြးၾကရာတြင္ မိမိတို႔၏အာဆီယံႏိုင္ငံ မိတ္ေဆြမ်ားက  လိုအပ္ သည့္ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား လိုလိုလားလားရွိခဲ့ၾကပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ တူညီေသာအေတြ႕အႀကံဳ၊ ရည္မွန္းခ်က္ကိုအေျခခံၿပီး  ေဒသဆိုင္ရာ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈ၏ တန္ဖိုးကို ျပသခဲ့ၾကပါေၾကာင္း။

အေျခခံအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုပင္

တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကို ကူညီျခင္းသည္ တစ္စုတစ္ဖြဲ႕လုံးကို  ကူညီျခင္းပင္ ျဖစ္သည္ဆိုသည့္  အယူအဆက အာဆီယံအတြင္း တူညီေသာ အယူအဆႏွင့္ စုေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို ခိုင္မာေစခဲ့ၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ား ၾကား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈတြင္ ကြာဟမႈမ်ားရွိေသာ္ျငားလည္း အာဆီယံကို ကမၻာ ေပၚတြင္ အေအာင္ျမင္ဆုံးေသာ ေဒသဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအနက္တစ္ခု အျဖစ္ ေရာက္ရွိေစခဲ့သည့္ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတစ္ရပ္ဆိုသည္မွာ   အရွင္းလင္းဆုံးေျပာရလွ်င္ တစ္ေနရာမွ အျခားတစ္ေနရာသို႔  ကူးေျပာင္းသြားသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ေရာက္ရွိ ရမည့္ အကြာအေဝးႏွင့္ ေလွ်ာက္လွမ္းျဖတ္သန္းရမည့္ ခရီးၾကမ္း၏ သေဘာသဘာဝက ရင္ဆိုင္ေက်ာ္လႊားရမည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၏ အတိုင္းအတာႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈကို ျပ႒ာန္းေပးပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကာလရွည္ၾကာ အေျခခိုင္မာေနေသာ အာဏာရွင္စနစ္မွ မိမိတို႔က ဒီမိုကေရစီ ဟုေခၚဆိုေသာစနစ္သို႔ ျဖတ္သန္းေလွ်ာက္လွမ္းလ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊  မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ား၏အသိအျမင္ အထူးသျဖင့္ ဒီမိုကေရစီအသိအျမင္မ်ားမွာ ဆက္စပ္ မရႏိုင္ေအာင္ ကြဲျပားျခားနားေနၾကသည့္အေလ်ာက္ အဆိုပါ ကြဲျပားျခားနားမႈ မ်ားသည္ ယေန႔မိမိတို႔ႏိုင္ငံက ျဖတ္သန္း ေနရသည့္   အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအေပၚ တြင္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ႏိုင္ပါေၾကာင္း။

မၿပီးဆုံးေသးေသာ ဒီမိုကေရစီစနစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ၇၅ ႏွစ္ခန္႔ကာလအတြင္း အေရးႀကီးသည့္   အသြင္ကူးေျပာင္းေရးသုံးရပ္ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔မွာ ကိုလိုနီ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့သည့္အခ်ိန္ကာလ၊  ပါလီမန္ ဒီမိုကေရစီေခတ္မွ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ စစ္အာဏာရွင္ စနစ္ကာလႏွင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ခဲ့ေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ  မၿပီးဆုံးေသးေသာ  ဒီမိုကေရစီစနစ္ဟူ၍ သုံးပိုင္းရွိပါေၾကာင္း။

ပထမအသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ အခက္ခဲဆုံးႏွင့္ အေပးဆပ္ခဲ့ရဆုံး႐ုန္းကန္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ထြက္ေပၚလာသည့္ ႐ိုးရွင္းေသာ ေနာက္ဆုံးရလဒ္ပင္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊  လက္ေအာက္ခံကိုလိုနီႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္မွ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ သည့္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္သို႔ ပီပီျပင္ျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။

ဒုတိယအသြင္ကူးေျပာင္းမႈမွာလည္း အလြန္ပင္ ျပင္းထန္ျမန္ဆန္ၿပီး သမိုင္း တြင္  ထင္ရွားသည့္  ျဖစ္ရပ္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ တစ္ခုေသာ နံနက္ခင္းတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ သံခ်ပ္ကာကားမ်ား ေရာက္ရွိလာၿပီး ေရဒီယို တြင္ ႐ုတ္တရက္သတင္းေၾကညာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း။

မိမိတို႔၏လက္ရွိ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးမွာ အ႐ႈပ္ေထြးဆုံးႏွင့္  စိန္ေခၚမႈ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကနဦးအစပိုင္းတြင္ ပီျပင္မႈမရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊  အလံ တစ္ခုကိုခ်ၿပီး ေနာက္အလံတစ္ခုကို လႊင့္တင္သည့္အခိုက္တြင္ တိက်ေရရာမႈ တစ္ခုမွမရွိခဲ့ေၾကာင္း၊  မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းတြင္ ေခတ္တစ္ေခတ္ကုန္ဆုံးၿပီး ေနာက္ေခတ္တစ္ေခတ္ စတင္မႈကို ထင္ရွားေပၚလြင္ေစသည့္ တိက်ျပတ္သား ေသာ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ား မရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ သိပ္အေရးမႀကီးဟု ယူဆရ သည့္ အျဖစ္အပ်က္ အမ်ားအျပား ေပါင္းစပ္ၿပီး ျပင္းထန္ေသာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပုံ  အသြင္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊  ဆႏၵျပမႈမ်ားကို လ်င္ျမန္စြာ  ၿဖိဳခြင္းႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း  ယေန႔မိမိတို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ၾကမ္းတမ္း ခက္ထန္သည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လမ္းေၾကာင္းကို တံခါးဖြင့္ေပး ခဲ့ပါေၾကာင္း။

မိမိတို႔ျပည္သူမ်ားအဖို႔ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္က ဒီမိုကေရစီသည္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေန ေသာအရာအားလုံးႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ ျဖစ္ခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ စစ္အစိုးရ၏  အေငြ႕အသက္ပါေသာ  တစ္ပါတီစနစ္၏ ဖိႏွိပ္မႈကုိ ဖယ္ရွားလိုသည့္ဆႏၵမွာ ႏိုင္ငံအႏွံ႔ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ေၾကာင္း၊  ယုတ္ေလ်ာ့သြားသည့္ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္မႈ၊ ၿငီးေငြ႕မႈ၊ က်ဆင္းသြားသည့္ အဆင့္ အတန္းမ်ားကို  အဆုံးသတ္ရန္  ျပည္သူမ်ားက  က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကေၾကာင္း။

မဲဆႏၵနယ္အမ်ားစုတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ႕

တုံ႔ျပန္မႈအေနျဖင့္    တိုက္႐ိုက္စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို အလ်င္အျမန္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ၿပီး  လြတ္လပ္မႈကို ပိတ္ပင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီ အမ်ားအျပား ဖြဲ႕စည္းခြင့္ျပဳ ခဲ့ေသာ္လည္း  ¤င္းတို႔၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ကန္႔သတ္ခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္သို႔ မေရမရာေသာ ေျခလွမ္းမ်ားျဖင့္ စတင္ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊   ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္သန္းေစခဲ့သည့္  ၁၉၉ဝ  အေထြေထြ ေရြးေကာက္ပြဲအပါအဝင္ အဟန္႔အတားမ်ား ေက်ာ္လႊားၿပီးေနာက္ပိုင္း ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ သမိုင္းဝင္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားကို မိမိတို႔က်င္းပႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ေစာဒက တက္စရာေကာင္းသည့္ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္  ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲမွ အတည္ျပဳျပ႒ာန္း လိုက္ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ၏ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားအၾကားတြင္ အမ်ဳိးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္သည္ အစိုးရတစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္အထိ မဲဆႏၵနယ္ အမ်ားစုတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း။

ဒီမိုကေရစီအသြင္    ကူးေျပာင္းမႈဟုဆိုရာ၌    ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုကိုခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး   ယင္းတို႔၏  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ျဖင့္ ဒီမိုကေရစီပန္းတိုင္ကို  ဦးတည္သည့္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းကို မိမိဆိုလိုပါ ေၾကာင္း။

မိမိတို႔  ျပည္သူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္  လုံၿခံဳေရး၊ ဆူပူအုံၾ<ြကမႈကို အဆုံးသတ္ေရး၊ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းလုံၿခံဳေရးႏွင့္ ¤င္းတို႔၏ ကေလးငယ္မ်ား အနာဂတ္ကို စူးစိုက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းရရွိေရးကို အာသီသျပင္းျပေနၾက ေၾကာင္း၊  ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၁၉၈၈  ခုႏွစ္ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္   ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္စဥ္က အေျခခံခဲ့ေသာ အၾကမ္းမဖက္ေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးမူမ်ားကို လက္ခံခဲ့ၾကၿပီး ဆယ္စုႏွစ္သုံးခုနီးပါးအၾကာတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဟူေသာ မိမိတို႔ပါတီမွ ခ်မွတ္ထားသည့္   ရည္မွန္းခ်က္မ်ား အတြက္ မဲေပးေထာက္ခံခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ျဖစ္စဥ္၏ ေအာင္ျမင္မႈအတိုင္းအတာကို ျပည္သူမ်ားႏွင့္အတူ ျပည္သူ႔ဆႏၵမ်ား မည္မွ် အထိ ျဖည့္စြမ္းေပးႏိုင္ခဲ့ သည္ဆိုသည့္ ပမာဏျဖင့္ တိုင္းတာရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ရည္မွန္းခ်က္ငါးခုရွိ

မိမိတို႔၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးအတြက္ လမ္းျပေျမပုံအျဖစ္   ႐ႈျမင္ႏိုင္ ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံစဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းတြင္ မ႑ိဳင္ သုံးခုက အေထာက္အပံ့ျပဳထားသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ငါးခုရွိပါေၾကာင္း။

ပထမရည္မွန္းခ်က္မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္  ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးျဖစ္ၿပီး ဒုတိယရည္မွန္းခ်က္မွာ     စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ အႀကီးစားစီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ား အားေကာင္းလာ ေရးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ လုံၿခံဳေရးဟူေသာ မ႑ိဳင္ အေပၚ  တည္မွီေနပါေၾကာင္း၊  တတိယရည္မွန္းခ်က္မွာ သာယာဝေျပာမႈႏွင့္ မိတ္ဖက္ျဖစ္မႈဟူေသာ မ႑ိဳင္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးမႈႏွင့္   ပုဂၢလိကက႑ဦးေဆာင္သည့္  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ျပည္သူႏွင့္  ကမၻာႀကီးပါဝင္ေသာ တတိယမ႑ိဳင္က ၂၁ ရာစု လူမႈအသိုက္အဝန္းအတြက္ လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ လူမႈဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဟူသည့္ စတုတၴ ရည္မွန္း ခ်က္ကို အေထာက္အပံ့ျပဳေၾကာင္း၊ ပၪၥမရည္မွန္းခ်က္မွာ  ႏိုင္ငံသာယာဝေျပာမႈ အတြက္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ပထမဦးဆုံးတာဝန္

ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ႏွင့္ႏွစ္မွာ အျပန္အလွန္ အမွီသဟဲျပဳၾကၿပီး  ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္မႈမ႑ိဳင္သာမရွိပါက ¤င္းတို႔ ရပ္တည္၍မရႏိုင္ပါေၾကာင္း၊    မိမိတို႔အေနျဖင့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္ရာ ယင္းမ႑ိဳင္တည္ေဆာက္ေရးသည္ မိမိတို႔ေဖာ္ေဆာင္ရမည့္ ပထမဦးဆုံးတာဝန္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အစိုးရသစ္စတင္တာဝန္ယူခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ မတ္ ၃ဝ ရက္  အစပိုင္းကစ၍ ယခင္အစိုးရက ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို စီမံကိန္းခ်ကာ ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါေၾကာင္း။

လြတ္လပ္ေရးႏွင့္အတူ ေမြးဖြားလာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ကို ယိုယြင္းပ်က္စီး ေစသည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အဆုံးသတ္ေရးႏွင့္ မတူကြဲျပားျခားနားမႈမွ  ေဖာ္ေဆာင္ယူခဲ့ေသာ ေရရွည္ခိုင္ၿမဲသည့္ စည္းလုံးညီၫြတ္မႈအေပၚ အေျခခံ သည့္ ခိုင္မာေသာ ဒီမိုကေရစီဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေထာင္ရန္ (၂၁) ရာစုပင္လုံညီလာခံကို က်င္းပျခင္းျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ေၾကာင္း။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ေခ်ာေမြ႕သည္ဟူ၍မရွိဘဲ အဟန္႔ အတားမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေလ့ရွိသည္ကို အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႕အႀကံဳ မ်ားမွ မိမိတို႔ေလ့လာသိရွိခဲ့ရပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းရမည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားစြာ  ပါဝင္ပတ္သက္ေနသည့္အတြက္ အလြန္႔အလြန္ ႐ႈပ္ေထြးပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အေနျဖင့္ အခက္အခဲမ်ား၊ စိတ္ပ်က္ စရာမ်ား၊  ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈမ်ားအတြက္ပါ   ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားခဲ့ပါေၾကာင္း။

ေရွ႔ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ခဲ႕ပါ

သို႔ေသာ္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ လုံ႔လမေလွ်ာ့ရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားၾကပါေၾကာင္း၊ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆိုေသာ္  ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိလွ်င္  မိမိတို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး    လုပ္ငန္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ႀကိဳတင္ေမွ်ာ္မွန္းထားခဲ့သကဲ့သို႔ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ စိတ္ပ်က္စရာမ်ားရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊  သို႔ေသာ္လည္း အဆက္ မျပတ္ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား၊ ထာဝရစိတ္ရွည္သည္းခံမႈ၊ ေဆြးေႏြးဖက္မ်ား၏      စိတ္ရင္းေစတနာေကာင္းမြန္မႈ၊ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ မိတ္ေဆြမ်ား၏ အားေပးကူညီမႈ တို႔ျဖင့္ မိမိတို႔ ေရွ႕ဆက္ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္ အတြင္း ပင္လုံအစည္းအေဝးသုံးႀကိမ္ က်င္းပခဲ့ရာ က်င္းပသည့္အႀကိမ္တိုင္းတြင္ အဖိုးတန္သည့္ တိုးတက္မႈမ်ား ရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး အတြက္ အဆင့္ ၇ ဆင့္ရွိေသာ လမ္းျပေျမပုံကို ရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း။

ဒုတိယအစည္းအေဝးတြင္ အေျခခံမူဝါဒ ၃၇ ခ်က္ကို ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ တတိယအစည္းအေဝးမစတင္မီ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းႏွစ္ခုႏွင့္ ထပ္မံ၍လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊  အစည္းအေဝး က်င္းပစဥ္ကာလအတြင္း ထပ္မံ၍အေျခခံမူဝါဒ ၁၄ ခ်က္ ခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊  ႀကီးမားေသာ စိန္ေခၚမႈရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကား တိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား အၾကားတြင္လည္း  တိုက္ပြဲမ်ား  ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနပါေၾကာင္း၊     မိမိတို႔အေနျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားအေပၚ အၿမဲသတိရွိေနၿပီး ယင္းတို႔ကို အျပန္ အလွန္ယုံၾကည္မႈႏွင့္နားလည္မႈတို႔ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးစားရင္းေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေျဖရွင္းရန္ ရည္ရြယ္ထားပါေၾကာင္း။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ခိုင္မာသည့္ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခု ကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပည့္ျပည့္စုံစုံေဖာ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ  ျပႆနာမ်ားကို   ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းသည္  မိမိတို႔ မ႑ိဳင္ ၁ တည္ေဆာက္ေရး၏ အေျခခံက်ေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊  အစိုးရအဖြဲ႕  စတင္တာဝန္ယူသည့္  ႏွစ္လအတြင္း မိမိတို႔အေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တရား ဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟို ေကာ္မတီကို     ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး သဘာဝသယံဇာတၾ<ြကယ္ဝသည့္  ရခိုင္ျပည္နယ္၏ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ဖ်က္ဆီးေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ထာဝရ ေျဖရွင္းေပးမည့္အေျဖမ်ား ကူညီရွာေဖြေပးရန္အတြက္ အႀကံေပးေကာ္မရွင္ကို ဦးေဆာင္ရန္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္ကို     ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

မေရမတြက္ႏုိင္

ဤေနရာတြင္  ေက်းဇူးျပဳ၍ မိမိအား ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္ကို  ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳခြင့္ေပးေစလိုပါေၾကာင္း၊ ¤င္း၏အရည္အခ်င္းႏွင့္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ မေရမတြက္ႏိုင္ပါေၾကာင္း၊   သို႔ေသာ္ မိမိတို႔  ဒီမိုကေရစီလမ္းေၾကာင္းေပၚ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ေဆြးေႏြးေနခိုက္ မိမိတို႔အတြက္ ယင္း၏အေရးပါခဲ့ပုံ ကိုသာ အဓိကတင္ျပရန္သင့္ေတာ္ပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ အျမစ္တြယ္ေန ေသာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ မိမိတို႔အား အႀကံÓဏ္ေပးမည့္တာဝန္ကို လက္ခံရယူရန္ စိတ္သေဘာထားေကာင္းမြန္ၿပီး အေကာင္းျမင္စိတ္ဓာတ္ရွိသည့္   ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္က သေဘာတူညီခဲ့ပါေၾကာင္း။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေပၚ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္   ျပင္းထန္ ေသာ ေဝဖန္ျပစ္တင္မႈမ်ားရွိေနခ်ိန္တြင္ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံကို ၿငိမ္းခ်မ္းလုံၿခံဳတိုးတက္ ေအာင္ျမင္ေစလိုေသာ ေဒါက္တာအာနန္အေနျဖင့္ မိမိတို႔အားကူညီရန္ ¤င္း၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အတိုင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ကိုဖီအာနန္၏  လုပ္ေဆာင္ခ်က္ ႏွင့္   ¤င္းေကာ္မရွင္၏  အႀကံျပဳခ်က္မ်ားမွ   ေတြ႕ရေသာ  ¤င္း၏ က႐ုဏာ၊ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈႏွင့္ ရဲစြမ္းသတၱိတို႔သည္ ¤င္း၏ပညာျပည့္ဝမႈ၊ အေတြ႕ အႀကံဳၾ<ြကယ္ဝမႈတို႔ကို ထင္ဟပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊  ¤င္း၏ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္းမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး က႐ုဏာတရားရွိပါေၾကာင္း၊ အလုပ္တာဝန္ မ်ားျပား သည့္ၾကားမွပင္ အခ်ိန္ယူကာ  မိမိအား တယ္လီဖုန္းျဖင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းၿပီး ကူညီအားေပးခဲ့ပါေၾကာင္း။

စံတန္ဖုိးမ်ား

ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အတြင္းရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာမ်ား ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အလုပ္႐ုံေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကို ¤င္းအေနျဖင့္ ေနာက္ဆုံးလူထုအခမ္း အနားအျဖစ္  က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ¤င္း၏ဘဝသည္ မိမိတို႔အက်ဳိးအတြက္      ေလ့လာစရာ သင္ခန္းစာတစ္ခုပင္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢကို တည္ေဆာက္ ထားသည့္ အေျခခံသေဘာမ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးမ်ားထင္ဟပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရပါ ေၾကာင္း၊ ကမၻာတစ္လႊားတြင္  ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာမႈရရွိႏိုင္ေၾကာင္း မိမိတို႔အား ယုံၾကည္ေမွ်ာ္လင့္ေစသည့္ စံတန္ဖိုးမ်ားပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။ 

ေဒါက္တာကိုဖီအာနန္ ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳခ်က္ ၈၈ ခ်က္မွ ရခိုင္ ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ အႀကံဳျပဳခ်က္ ၈၁ ခ်က္ကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္   ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ  စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာ  ဘက္ေပါင္းစုံမွျဖစ္ရာ အဘက္ဘက္မွ လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားစြာ    လိုအပ္ေနပါေၾကာင္း၊  ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာလက ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ သေဘာတူညီ ခ်က္ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတြင္ရွိေသာ ေနရပ္ စြန္႔ခြာသူမ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း။

အဆင္႕ေပါင္းစုံတြင္ပါဝင္ခဲ႕

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးႏွင့္   ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရသည္ UNDP ႏွင့္  UNHCR  တို႔ႏွင့္  နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ(MoU) တစ္ရပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရးအတြက္ ေနရာမ်ားကို စီစဥ္ထားရွိၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢတာဝန္ရွိ  ပုဂၢိဳလ္မ်ားအား ေက်းရြာအုပ္စု ၁၃ အုပ္စုအတြင္းရွိ ေက်းရြာ ၂၃ ရြာကိုေရွ႕ေျပးအကဲျဖတ္စီမံကိန္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊   နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း အနီးေနထိုင္ေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္   ထပ္မံ၍ ေက်းရြာငါးရြာကို သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈအကူအညီ အေထာက္အပံ့ေပးေရး၊   ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊  ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD) ေကာ္မတီအေနျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစုံ၊  အဆင့္ေပါင္းစုံတြင္ ပါဝင္ခဲ့ပါ ေၾကာင္း။

UEHRDသည္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔မွ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို   ရခိုင္ ျပည္နယ္၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတြင္ အစိုးရႏွင့္အတူ ပါဝင္လာ ရန္ ေပါင္းစည္းေပးသည့္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားရွိ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစိုးရႏွင့္ ပါဝင္ ပူးေပါင္းၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္အား စဥ္ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္သည့္ အမ်ဳိးသား စီမံကိန္းအတြင္း ပါဝင္လာေအာင္ ေဖာ္ေဆာင္ေစခဲ့သည္မွာ UEHRD  ပင္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ထိုင္းႏိုင္ငံ ဒုတိယဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ေဒါက္တာဆူရာကရက္ ဆာသီရာထိုင္း ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေသာ  ေဒါက္တာ ကိုဖီအာနန္ေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားအေပၚ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဆိုင္ရာ အႀကံေပးအဖြဲ႕သည္ ၿပီးခဲ့ ေသာ သီတင္းပတ္က ¤င္း၏ အၿပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို တင္သြင္းခဲ့ပါေၾကာင္း၊    မွ်တမႈရွိၿပီး အလားအလာေကာင္းေသာ ယင္းအစီရင္ခံစာအတြက္ အႀကံေပး အဖြဲ႕ဝင္အားလုံးကို အထူးေက်းဇူးတင္ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားလိုပါေၾကာင္း။

၄င္းတို႔၏ အႀကံေပးခ်က္မ်ားအေပၚ အေျခခံၿပီး အာဆီယံမွ   ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားသည့္  သံတမန္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ သံအမတ္ ႐ိုဆာရီယို   မယ္နာလို  ဦးေဆာင္သည့္ လြတ္လပ္ေသာ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ ယင္းေကာ္မရွင္သည္ ၾသဂုတ္ ၁၅  ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ပထမ ဆုံးအႀကိမ္အစည္းအေဝးက်င္းပခဲ့ၾကၿပီး လာမည့္သီတင္းပတ္တြင္ လုပ္ငန္း စတင္ၾကေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ေခ်ာေမြ႔လာခဲ႕

မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးသူမ်ားအားလုံး အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးႏွင့္ ကေလးမ်ားအေပၚ သနားၾကင္နာစိတ္၊ စိုးရိမ္စိတ္မ်ား ႀကီးစြာ ျဖစ္ေပၚေနပါေၾကာင္း၊ ယခုအခါ ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မ်ားႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသူမ်ား ေလးသန္းခန္႔ရွိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏွစ္ႏိုင္ငံ သည္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းပီသမႈကို အေျခခံကာ အဆိုပါျပႆနာကို  ခ်စ္ခင္ရင္း ႏွီးစြာ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊  ယခုအခါ မိမိတို႔အလုပ္သမားမ်ားထဲမွ အမ်ားစုမွာ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳခံရသျဖင့္      ထိုတိုးတက္မႈရလဒ္မ်ားအေပၚ  အလုပ္ရွင္ေရာ  အလုပ္သမားမ်ားပါ   အက်ဳိး ျဖစ္ထြန္းေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား ရင္းႏွီးစြာညိႇႏႈိင္းတိုင္ပင္ မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာ ထြက္ေျပးသူမ်ား မိမိတို႔ ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာေရးအစီအစဥ္မွာ ေခ်ာေမြ႕လာခဲ့ပါေၾကာင္း။

ထိုနည္းတူ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသူမ်ား   ေဘးကင္းၿပီး သိကၡာရွိရွိျဖင့္ မိမိတို႔ဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လာႏိုင္ေရးအတြက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ မိမိတို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း၊  ဒါကာၿမိဳ႕ သို႔  ဝန္ႀကီးအဆင့္  ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေစလႊတ္ျခင္းျဖင့္  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္ကို မိမိတို႔က လက္ကမ္းခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာမည့္သူမ်ားအား ေနရာခ်ထား ေရးအတြက္    မိမိတို႔၏  စီစဥ္ထားရွိမႈမ်ားကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ရန္  ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးကို ၿပီးခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္က ဖိတ္ၾကားခဲ့ပါ ေၾကာင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ေရာက္ရွိလာစဥ္  ေပးထားသည့္ ကတိကဝတ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး၊  ေနရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးသူမ်ား ျပန္လည္ေခၚယူေရးဆိုင္ရာ ႏွစ္ႏိုင္ငံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို အရွိန္အဟုန္ ျမႇင့္ေဖာ္ေဆာင္ေရးႏွင့္   ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဝန္ႀကီးအဆင့္ အေရးေပၚတယ္လီဖုန္း လိုင္းတစ္ခု တည္ေထာင္ေရးစသည္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကားသေဘာ တူညီမႈရရွိခဲ့ၾကေၾကာင္း။

စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ႕

ယခုလိုမ်ဳိးျပႆနာတစ္ရပ္ကို  ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းေနသည့္ ကုလသမဂၢ၏ အေရးႀကီးေသာ   အခန္းက႑ကိုလည္း မိမိတို႔  အသိအမွတ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အာဆီယံဥကၠ႒ႏိုင္ငံမွ  ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္အတူ ကုလသမဂၢလုံၿခံဳေရးေကာင္စီမွ အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္မ်ား လာေရာက္ႏိုင္ေရး အတြက္ မိမိတို႔စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါေၾကာင္း။

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ သံအမတ္ Christine Burgener  ကို ခန္႔အပ္လိုက္မႈအေပၚ မိမိတို႔ ႀကိဳဆိုပါေၾကာင္း၊    အဆိုပါ အထူးကိုယ္စားလွယ္သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႐ုံးခန္းဖြင့္လွစ္လိုက္ၿပီျဖစ္ ပါေၾကာင္း၊ သံအမတ္ Christine Burgener  ႏွင့္  မိမိတို႔ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ သည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး အက်ဳိးမ်ားမည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေသာ အက်ပ္ အတည္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားသည္ လက္ရွိအေျခ အေနတြင္ အမွန္တကယ္ ႀကီးမားေနပါေၾကာင္း၊ လုံၿခံဳေရးကို စိန္ေခၚ ေနသည့္ ထိုအၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္မ်ားကို  ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းမႈမရွိပါက  လူမ်ဳိးစုႏွစ္ရပ္ အၾကား အၾကမ္းဖက္မႈအႏၲရာယ္မွာ ဆက္လက္တည္ရွိေနမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အကူအညီေပးႏုိင္

အဆိုပါျပႆနာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္သာမက ေဒသတြင္းရွိ  ႏိုင္ငံမ်ား ႏွင့္  အျခားႏိုင္ငံမ်ားအတြက္ပါ ႀကီးမားသည့္ အက်ဳိးဆက္ကို    ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ သည့္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မည္သည့္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ဳိးကိုမဆို  တစ္စုံတစ္ရာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ လ်စ္လ်ဴမ႐ႈသင့္၊ ခြင့္မလႊတ္သင့္ေၾကာင္း။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာတြင္ နည္း လမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ အကူအညီေပးပါေသာ ရပ္နီးရပ္ေဝးရွိ မိမိတို႔၏ မိတ္ေဆြ အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း၊  မၾကာခင္ကမွစတင္ခဲ့ေသာ  မိမိတို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ ကူညီရာေရာက္ပါေၾကာင္း၊ ယခုလို အေရးႀကီးသည့္ အခါသမယတြင္ လူမ်ဳိးစုႏွစ္စုအၾကား သဟဇာတျဖစ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူတကြယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏိုင္ေရးအတြက္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးအေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကို ရွင္သန္ခိုင္မာလာ ေရးဟူေသာ ေဒါက္တာအာနန္၏ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာ ၌ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ မိတ္ေဆြႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အား အကူအညီေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ကြဲျပားျခားနားမႈရွိ

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းမွ ျဖတ္သန္းလာခဲ့ ေသာ မိမိတို႔ႏွင့္ ျပင္ပမွေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာေနေသာ သူမ်ား၊ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရး၏ အက်ဳိးရလဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္မႈမရွိေသာ သူမ်ား၏ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အေပၚ အျမင္မွာ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိပါေၾကာင္း။

ဤအေရးကိစၥသည္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ က်ယ္ေျပာၿပီး အားလုံးလႊမ္းၿခံဳသည့္ အနာဂတ္ေျမပုံျဖစ္သကဲ့သို႔ မိမိတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝ၏ ေသးငယ္ေသာ အခ်က္ အလက္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ခ်ဥ္းကပ္မႈ နည္းလမ္းသည္  အားလုံးအေပၚ လႊမ္းၿခံဳမႈရွိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔အတြက္ ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရမည့္ကိစၥမ်ားရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ဦးစားေပးအဆင့္နိမ့္သည့္ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္း မိမိတို႔လ်စ္လ်ဴ႐ႈမထားႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ျပင္ပကမၻာအေန ျဖင့္ ¤င္းတို႔ အာ႐ုံစိုက္လိုသည့္ အေရးကိစၥမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ၾကပါေၾကာင္း၊ ရခိုင္ကိစၥၿပီးလွ်င္ ယေန႔စိတ္ဝင္စားစရာ အေကာင္းဆုံးကိစၥမွာ တိုက္႐ိုက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

စနစ္တက်ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထား

မိမိတို႔သည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအေပၚ လြန္စြာအေလးထားေသာ္လည္း ယင္း ကိစၥသည္ မိမိတို႔၏ က်ယ္ျပန္႔ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအနက္ တစ္ခုသာျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံကို စီးပြားေရးလုပ္ရန္ အဆင္ေျပေသာ၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ား အဆင္ေျပလုံၿခံဳမႈရွိၿပီး ¤င္းတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားမွာ မိမိတို႔ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ သင့္ျမတ္စြာ ေပါင္းစပ္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္လိုပါ ေၾကာင္း၊ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ အေကာင္းဆုံးေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအေလ့အထမ်ားကို ျမႇင့္တင္ရန္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီဥပေဒမ်ားကို စနစ္တက် ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားပါေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းၾကန္႔ၾကာေစသည့္ အဆင့္ မ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အရွိန္ ျမႇင့္ရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ေျပျပစ္သြက္လက္ေအာင္  လုပ္ေဆာင္ထားပါ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒အသစ္လည္း ယေန႔ မိမိႏွင့္ အတူပါလာၿပီး စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေအာင္ ¤င္းက လိုလိုလားလား လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေၾကာင္းကို လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အာမခံ ခ်က္ေပးရန္အသင့္ရွိပါေၾကာင္း၊ သူ၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာကို မိမိက လုယူလိမ့္ မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း မိမိကို သူ႔ကိုယ္စား ေျပာေစလိုသည့္အရာ အခ်ဳိ႕ သူ႔တြင္ရွိပါေၾကာင္း။

ႀကီးမားေသာအခြင္႕အလမ္းမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစခဲ႕

တီထြင္ႀကံဆမႈ၊ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈ၊ ျပည္သူအခ်င္းခ်င္း ထိေတြ႕ ဆက္ဆံမႈ၊ ေဒသတြင္းခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္အတူ အာဆီယံစီးပြားေရးေပါင္းစည္း မႈက မိမိတို႔အတြက္ ႀကီးမားေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့ ေၾကာင္း၊ မၾကာေသးမီက ျမန္မာႏိုင္ငံစီးပြားေရးျမင့္တက္လာမႈသည္ အာဆီယံႏွင့္ အျခားေသာ အေရွ႕အာရွႏိုင္ငံမ်ားမွ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္  ကုန္သြယ္မႈ တို႔ေၾကာင့္  ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

စီးပြားေရးအရ မဟာဗ်ဴဟာက်သည့္ ေနရာတြင္ တည္ရွိေသာ စင္ကာပူ ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတို႔သည္ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ား၏ သာယာဝေျပာမႈႏွင့္ စီးပြားေရး ဆက္လက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကအေရးပါသည့္ အခန္းက႑တြင္ တည္ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ေဒသအက်ဳိး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအက်ဳိးအတြက္ မိမိတို႔၏ ထူးျခားသည့္ အားသာခ်က္မ်ားကို ေပါင္းစည္းႏိုင္ပါေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အေရွ႕ ေတာင္အာရွကုန္းတြင္းနယ္ေျမတြင္ အႀကီးဆုံးျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးႏိုင္ေသာ ေျမႏွင့္ သဘာဝအရင္းအျမစ္မ်ား ေပါၾကြယ္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အေတာ္ အသင့္ႀကီးမားေသာ  လူဦးေရႏွင့္  ငယ္ရြယ္သည့္ လုပ္သားအင္အားစုရွိေသာ ႏိုင္ငံလည္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အထင္ကရႏုိင္ငံ

အျခားတစ္ဖက္တြင္  စင္ကာပူႏိုင္ငံသည္လည္း ကမၻာ့အေက်ာ္ၾကားဆုံး ဘ႑ာေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ဗဟိုခ်က္မမ်ားထဲက တစ္ခုျဖစ္သကဲ့သို႔ ပို႔ေဆာင္ ေရးတြင္လည္း အခ်က္အခ်ာက်သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္း ႏွင့္ ေလေၾကာင္းခ်ိတ္ဆက္မႈႏွင့္ ေခတ္မီဆက္သြယ္ေရးမ်ားပါဝင္သည့္   ကမၻာ့ အဆင့္မီ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနပါေၾကာင္း၊ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚရွိ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအလ်င္ျမန္ဆုံးေဒသမ်ားထဲမွ တစ္ခုအတြင္း တည္ရွိ႐ုံမွ်မက ကြၽမ္းက်င္ေသာ လုပ္သားအင္အားစုႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္အတြက္ ေဒသအတြင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈတြင္ အထင္ကရႏိုင္ငံ ျဖစ္လာေစခဲ့ေၾကာင္း။

ယမန္ႏွစ္က ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ရွစ္ဘီလီယံထိေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး  ထိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ၏  တစ္ဝက္ေက်ာ္မွာ စင္ကာပူႏိုင္ငံမွျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  စင္ကာပူႏွင့္ျမန္မာတို႔သည္ အျပန္အလွန္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈသေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္အရ ကုန္သြယ္မႈကို ျမႇင့္တင္ေနၾကၿပီျဖစ္ရာ    အနာဂတ္အလားအလာမွာ ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

မိမိတို႔၏အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္  ပဓာနက်သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွာ မိမိတို႔၏ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ သည္ မိမိတို႔၏စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္းအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေနအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အလြန္အေရးပါေသာ စီးပြားေရးအၫႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ေကာင္းမြန္ေနသည္ သို႔မဟုတ္ တည္ၿငိမ္ေနသည္ သို႔မဟုတ္ အလားအလာေကာင္းေနသည္ဟူ၍စီးပြားေရး ပညာရွင္တစ္ဦးက မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ပါေၾကာင္း၊  မိမိတို႔အတြက္  အလားအလာေကာင္းဆိုသည္မွာ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမႈဘဝတိုးတက္ျမင့္မားလာသည့္ အေျခအေနကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း။

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင္႕လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး

မိမိတို႔အစိုးရသစ္အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း အေလးထားေဖာ္ေဆာင္ ခဲ့သည့္ ပဓာနက်ေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားမွာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ လမ္းႏွင့္လွ်ပ္စစ္မီးသည္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ား၏  အေျခခံလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္႐ုံမက လူသားအရင္းအျမစ္မ်ား၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳရာတြင္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးေကာင္းမြန္ျခင္း ျဖင့္  ေဆး႐ုံ၊  ေဆးခန္းႏွင့္စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသို႔ အလြယ္တကူေရာက္ရွိႏိုင္ၿပီး လွ်ပ္စစ္မီးရရွိျခင္းျဖင့္ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ား ¤င္းတို႔၏စြမ္းရည္ကို  ျမႇင့္တင္ခြင့္ရၾက မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

ၿပီးခဲ့သည့္ ႏွစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း မိုင္ ၃ဝဝဝ နီးပါးရွိေသာ လမ္းမ်ားကို ေဖာက္လုပ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ခ်င္းျပည္ နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ကဲ့သို႔ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အနည္းဆုံးေဒသမ်ားကို ဦးစားေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးက႑၏အသုံးစရိတ္ကို ၁ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္ခဲ့ၿပီး ပညာေရးက႑အသုံးစရိတ္ကို ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း တိုးျမႇင့္ခဲ့ပါေၾကာင္း၊ အကဲခတ္သူမ်ား သတိမထားမိေသာ မိမိတို႔၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ဳိ႕မွာ မိမိတို႔ျပည္သူမ်ား၏ ဘဝကိုမ်ားစြာေျပာင္းလဲေစခဲ့ေၾကာင္း၊ ဥပမာအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ခန္႔အပ္လိုက္သည့္  သားဖြားဆရာမမ်ား၏ အေရ အတြက္မွာ ကိန္းဂဏန္းႏွစ္လုံးမွ ေလးလုံးအထိ တိုးတက္လာခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိ တို႔၏ ေက်းရြာမ်ားတြင္ သားဖြားဆရာမမ်ားသည္ ကေလးေမြးဖြားေပးျခင္းအျပင္  အေျခခံက်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈကိုပါေပးေနၾကေၾကာင္း၊ သားဖြားဆရာမ မ်ား ပို၍ေမြးထုတ္ေပးျခင္း၊ ေခတ္မီနည္းပညာျဖင့္ ၄င္းတို႔၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ေက်းလက္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးကို သိသာစြာျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔၏ ေက်းလက္ေဒသရွိ လူဦးေရမွာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ စုစုေပါင္းလူဦးေရ၏ ၇ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိပါေၾကာင္း။

စာတတ္ေျမာက္မႈႏႈန္း

ပညာေရးက႑တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊UNDP ႏွင့္ အျခားေသာ  ႏိုင္ငံတကာေအဂ်င္စီမ်ား  ပူးေပါင္း၍   လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ  Myanmar Living Conditions Survey 2017 ဆန္းစစ္ေလ့လာခ်က္၏ မၾကာေသးမီကထုတ္ျပန္ေသာ အစီရင္ခံစာအရ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏စာတတ္ေျမာက္မႈ ႏႈန္းမွာ မ်ဳိးဆက္မ်ားအားလုံးတြင္  ျမင့္မားလာခဲ့ေၾကာင္း၊ စာတတ္ေျမာက္မႈတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္၌ က်ား၊ မ ကြာဟခ်က္မရွိေတာ့ဘဲ  ေက်ာင္းေနအရြယ္ ကေလးမ်ား၏ ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈႏႈန္းမွာလည္း တျဖည္းျဖည္းျမင့္တက္လာခဲ့ ေၾကာင္း၊ ေဖာ္ျပပါေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္တြင္  လူဦးေရႏွင့္  လူမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔ေနထိုင္မႈ သဘာဝ၊ စြမ္းအင္၊ လွ်ပ္စစ္မီး၊ အဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ရာပစၥည္းမ်ား၊ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းေရး၊ နည္းပညာ (မိုလ္ဘိုင္းဖုန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္)၊ ပညာေရးႏွင့္ အလုပ္သမားတို႔ပါဝင္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတြင္ လွ်ပ္စစ္ မီး၊ ပညာေရး၊ နည္းပညာအသုံးျပဳမႈတို႔တြင္ လုံးလုံးလ်ားလ်ား ေျပာင္းလဲမႈအခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေျပာင္းလဲမႈမရွိသည့္ တခ်ဳိ႕ေဒသမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈရွိ ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနေသးသည္ဟု ေဖာ္ျပထားရွိေၾကာင္း။

Myanmar Living Conditions Report  အစီရင္ခံစာသည္   တိုင္းတာ ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေနပါေၾကာင္း၊ လက္ရွိအေျခအေန၏ အၫႊန္း ကိန္းမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္အလားအလာမ်ားျဖစ္သည့္ မတိုင္းတာႏိုင္ေသာ  အရာ မ်ားလည္းရွိေနပါေၾကာင္း၊  မိမိေျပာၾကားခ်က္ကို အဆုံးသတ္ရမည့္အခ်ိန္ ေရာက္ခါနီးတြင္ အေရးႀကီးဆုံး အၫႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ မိမိတို႔လူငယ္ မ်ား၏အလားအလာေကာင္းကို ေျပာျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း။

မၾကာေသးေသာ သီတင္းပတ္က မူလတန္းအဆင့္ မွ အထက္တန္းအဆင့္ရွိ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္  အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆုံခြင့္ရခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ထို ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားသည္ ကိုယ္ကာယပိုင္းအရ ထြားက်ဳိင္းသင့္ သေလာက္ ထြားက်ဳိင္းမႈမရွိျခင္းမွာ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ရေၾကာင္း၊ ထိုျပႆနာကို က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနတို႔က ဦးစားေပးလုပ္ငန္းအျဖစ္ ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းေနပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ¤င္းတို႔မွာ ေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္ေနၾက သည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ထက္ျမက္ၾက၊ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ၾကသလို ¤င္းတို႔မသိ သည့္အရာမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမရွိဘဲ သိထားသည့္အရာမ်ားကို မရွက္မေၾကာက္ဘဲ စိတ္အားထက္သန္စြာ ထုတ္ေဖာ္ျပသခဲ့ၾကေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံအတြက္ ထိုကဲ့သို႔ေသာကေလးမ်ား ခမ္းနားထည္ဝါေသာဆုမ်ားကို ဘာလို႔ မရႏိုင္ရမွာလဲ၊ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက ဝါရွင္တန္ဒီစီတြင္ က်င္းပေသာThe First Global Challenge Robotic Competition ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅၇ ႏိုင္ငံက ၿပိဳင္ပြဲဝင္ ၁၆၃ ဦး ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အင္ဂ်င္နီယာ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႕က ဆ႒မရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာေက်ာင္းသားမ်ား ရရွိခဲ့သည့္  ဆ႒မအဆင့္သည္  အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားအၾကား  ပထမအဆင့္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤသည္မွာ တီထြင္ႀကံဆမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ ေအာင္ပြဲတစ္ရပ္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္မည့္အရင္း အျမစ္မ်ားကုိ မည္သို႔ရွာေဖြရမည္ဟူေသာအခ်က္မွာ မိမိတို႔စြမ္းရည္ စြမ္းပကား ၏ အၫႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္ပါေၾကာင္း။

အာဆီယံမိတ္ေဆြမ်ား

ျပည္သူမ်ား၏ ပါဝင္မႈသည္ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးတစ္ရပ္၏ အႀကီးမားဆုံးစြမ္းအား ျဖစ္သကဲ့သို႔ ယင္းအသြင္ကူးေျပာင္းေရး၏ အႀကီးမား ဆုံးစိန္ေခၚမႈလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မတူကြဲျပားျခားနားသည္မ်ားကို စုစည္းေစ ႏိုင္သည့္ သန္းခ်ီေသာလူမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို တစုတစည္းတည္း ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္မွာ အလြန္ခက္ခဲသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါ ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ျပည္သူမ်ားမွာ ထိုစိန္ေခၚမႈကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု မိမိယုံၾကည္ ေၾကာင္း၊ ထိုမွတစ္ဆင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာကာလသစ္တစ္ခုကို စတင္ၾက ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ခရီးလမ္းကို ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္း သည့္အခါ အာဆီယံမိတ္ေဆြမ်ားက မိမိတို႔ႏွင့္အတူတကြ ရွိလိမ့္မည္ဟုယုံၾကည္ ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေဒါက္တာသာစိန္

No comments:

Post a Comment