Latest News

Saturday, August 4, 2018

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အတြင္းတိမ္ခြဲစိတ္ကုသျခင္း ဆိုသည္မွာ

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အတြင္းတိမ္ခြဲစိတ္ကုသျခင္း ဆိုသည္မွာ

အတြင္းတိမ္   ခြဲစိတ္ကုသျခင္းဆိုသည္မွာ ၾကည္လင္မႈမရွိဘဲ အလင္းပိတ္လ်က္ ေနာက္က်ိ ေနေသာ မ်က္စိတြင္းသဘာဝမွန္ဘီလူးကို ဖယ္ရွား၍ လူတို႔ဖန္တီးထားသည့္ မွန္ဘီလူး အသစ္ကို ထည့္သြင္းေပးျခင္းျဖစ္ရာ ျပည့္ဝ ေသာအျမင္ကို  ျမန္ျမန္ရေသာကုသမႈျဖစ္၍ ကာယကံရွင္မ်ားအတြက္    အလြန္အက်ဳိးမ်ား ပါသည္။

ခြဲစိတ္ကုသရာတြင္လည္း ေမ့ေဆးမသုံးဘဲ ထုံေဆးကိုသာသုံး၍    ကုသေသာေၾကာင့္ ေမ့ေဆးေၾကာင့္   ျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိသည့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိးမ်ားမွ  ကင္းေဝးေစမည္ ျဖစ္၏။ ထုံေဆးတြင္လည္း  ထုံေဆးထိုးေဆးႏွင့္   ထုံေဆးမ်က္စဥ္းႏွစ္မ်ဳိးစလုံးကို သုံးစြဲေနၾကၿပီ ျဖစ္ရာ  ထုံေဆးမ်က္စဥ္းကိုသုံး၍ ခြဲစိတ္ ကုသေသာနည္းပညာမ်ားတြင္  ကာယကံရွင္ အား   ပိုမိုသက္ေသာင့္သက္သာရွိေစမည္ ျဖစ္ပါသည္။  ထို႔ျပင္ ခြဲစိတ္ကုသမႈမျပဳမီ ႀကိဳတင္စမ္းသပ္ စစ္ေဆးမႈမ်ားႏွင့္ ခြဲစိတ္ ကုသမႈခံယူၿပီးေနာက္ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳရာတြင္ လည္း  အတြင္းလူနာအျဖစ္ ေဆး႐ုံတက္ရန္ မလိုအပ္ဘဲ ျပင္ပလူနာအျဖစ္ႏွင့္ မိမိတို႔  ပုံမွန္ေနထိုင္ရာေနအိမ္မွ သက္ဆိုင္ရာ ေဆး႐ုံ ေဆးခန္းသို႔  ဆရာဝန္ခ်ိန္းဆိုသည့္အတိုင္း သြားေရာက္ျပသရန္သာ လိုပါသည္။

ခြဲစိတ္ကုသမႈရလဒ္မ်ား အလြန္ေကာင္း မြန္ၿပီး အျမင္အာ႐ုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေျခ အေနျမင့္မားပါသည္။ ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူၿပီး ေနာက္တြင္လည္း   ေစာဒကတက္ဖြယ္ရာ ဆိုးက်ဳိးမ်ား  အလြန္နည္း၏။  သို႔ျဖစ္ရာ အတြင္းတိမ္ရွိသူ   မ်က္စိေဝဒနာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ အတြင္းတိမ္ကို ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူမည္၊ မည္သည့္နည္းပညာကို သုံး၍ ကုသမႈခံယူသင့္သည္ စသည္မ်ားကိုသာ အဓိကထားဆုံးျဖတ္ေပးရန္လိုအပ္ၿပီး ကုသမႈ ရလဒ္ေကာင္းရန္အတြက္  သံသယဝင္ရန္ မလိုအပ္ေတာ့ေၾကာင္း ဟားဗတ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ တြဲဖက္ထားေသာ မက္ဆာခ်ဴးဆက္အေထြေထြ ေရာဂါကုေဆး႐ုံႀကီးမွ   မ်က္စိအထူးကု ဆရာဝန္ႀကီးDr. Laura Fine က ေျပာသည္။

ခြဲစိတ္ကုမွ ျမင္ၾကရ

အတြင္းတိမ္သည္ အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္ မႈေၾကာင့္ျဖစ္သည့္  သဘာဝျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။  အထူးသျဖင့္  အသက္ ၈ဝ ဝန္းက်င္ပုဂိၢဳလ္မ်ား၏  ထက္ဝက္ခန္႔တြင္ အတြင္းတိမ္ရွိေနတတ္ပါသည္။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား တျဖည္းျဖည္း တေရြ႕ေရြ႕ေျပာင္းလဲလာေသာ သေဘာရွိၿပီး မ်က္စိတြင္းရွိ သဘာဝမွန္ဘီလူး ေလး၏  ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းမႈသည္လည္း ေလ်ာ့က်လ်က္      မသိမသာေနာက္၍ ေနာက္၍လာရာမွ   အလင္းပိတ္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာေလသည္။အေရာင္အေသြးမွာ လည္း ၾကည္ရာမွျဖဴ၊ ျဖဴရာမွ ညိဳ၊ ညိဳရာမွ ညိဳညိဳရင့္ရင့္ စသည္ျဖင့္ ရင့္၍ရင့္၍ လာမည္ ျဖစ္၏။ မူလအရြယ္ပမာဏထက္လည္း ပို၍ ႀကီးလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

အျမင္အာ႐ုံသည္လည္း  မ်က္စိတြင္း မွန္ဘီလူး၏ အေျခအေနေျပာင္းလဲလာသည္ ႏွင့္အမွ် ပို၍ပို၍ မႈန္လာမည္ျဖစ္၏။အထူး သျဖင့္ အေဝးၾကည့္မႈန္လာၿပီး  အတြင္းတိမ္ အရင့္ဆုံးအခ်ိန္တြင္ မိမိအား ႏႈတ္ဆက္စကား ဆိုလာသူ၏မ်က္ႏွာကိုပင္ သဲသဲကြဲကြဲ မျမင္ရ သည့္ အျမင္အာ႐ုံ ဆုံး႐ႈံးလုနီးပါးအေျခအေနသို႔  ေရာက္ရွိလာေလသည္။ မ်က္မွန္လို၍ မ်က္စိ မႈန္သူမ်ားသည္  မ်က္မွန္တပ္ပါက ၾကည္ၾကည္ လင္လင္ ျမင္ႏိုင္ေသာ္လည္း အတြင္းတိမ္ရွိ၍ မ်က္စိမႈန္ေနသူမွာ  မ်က္မွန္တပ္ေသာ္လည္း ၾကည္ၾကည္လင္လင္ ျမင္ရမည္မဟုတ္ေခ်။  အေရာင္အေသြးမ်ားကိုလည္း  မခြဲျခားႏိုင္ ေတာ့ဘဲ  ေရာေထြးလ်က္ရွိသည့္ မကြဲျပားေသာ  အေရာင္တစ္မ်ဳိးတည္းကိုသာ ျမင္ေနရေတာ့၏။

အတြင္းတိမ္သည္     တျဖည္းျဖည္း တေရြ႕ေရြ႕သာ  အျမင္အာ႐ုံဆုံး႐ႈံးလာတတ္ ေသာ သဘာဝရွိသည္ျဖစ္ရာ  ကာယကံရွင္ ကိုယ္တိုင္ သတိမထားမိသည္ကမ်ားပါသည္။သိသိသာသာ မ်က္စိမႈန္လာေသာ အေျခအေန (မိမိအား ႏႈတ္ဆက္စကားဆိုလာသူကိုပင္ သဲသဲကြဲကြဲမျမင္ရေသာအေျခအေန)ေရာက္မွ သာ သတိျပဳမိတတ္ၾက၏။ စနစ္တက် မ်က္စိ စမ္းသပ္စစ္ေဆးျခင္းျဖင့္သာ အတြင္းတိမ္ ရွိ၊ မရွိ သိႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ အသက္(၄ဝ)မွ(၆၅)ႏွစ္အတြင္းရွိသူမ်ားသည္  အနည္းဆုံး(၂)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္ႏွင့္ ပုံမွန္ မ်က္စိစစ္ေဆးမႈ ခံယူသင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ အတြင္းတိမ္ရွိ၊ မရွိ သိႏိုင္႐ုံမွ်မက အျခားေသာ မ်က္စိေရာဂါမ်ား(ေရတိမ္ႏွင့္ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္မႈေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ျမင္လႊာခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ ေရာဂါမ်ား)ရွိ၊ မရွိကိုလည္း သိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါ သည္။

မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္သည္ ကာယကံ ရွင္၏ အျမင္အာ႐ုံျပတ္သားမႈရွိ၊ မရွိ (အျမင္ စမ္းကတ္ျပား၊ လိုက္ေဘာက္ႏွင့္  ပ႐ိုဂ်က္တာ အသုံးျပဳ၍ စာလုံးမ်ား၊ ႐ုပ္ပုံသေကၤတမ်ားကို ဖတ္ခိုင္း၍)စစ္ေဆးျခင္း၊ လိုအပ္ပါက မ်က္စိ သူငယ္အိမ္ကိုက်ယ္ေစေသာ မ်က္စဥ္းခတ္၍ မ်က္စိတြင္းအဏုၾကည့္မွန္ဘီလူး(Slit Lamp)ကို  အသုံးျပဳ၍  မ်က္စိအတြင္းပိုင္းအထိ စစ္ေဆးၾကည့္႐ႈျခင္း   စသည္ျဖင့္  မ်က္စိ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ားကို  အေသးစိတ္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မွသာ အတြင္းတိမ္၊  ေရတိမ္ႏွင့္ အသက္ႀကီး၍ျဖစ္ ေသာ  ျမင္လႊာတျဖည္းျဖည္းအားနည္းလာ သည့္ေရာဂါမ်ားကို ေဆာလ်င္စြာသိရွိႏိုင္မည္ ျဖစ္ေပသည္။

အျမင္အာ႐ုံဆုံး႐ႈံးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစလ်က္ အလင္းေရာင္ေကာင္းစြာ   မျဖတ္သန္းႏိုင္ ေတာ့သည့္  မ်က္စိတြင္း  သဘာဝမွန္ဘီလူးကို ဖယ္ရွား၍  ၾကည္လင္သန္႔ရွင္းသည့္  လူတို႔ ဖန္တီးျပဳလုပ္ထားေသာ   မွန္ဘီလူးအသစ္ကို အစားထိုးထည့္သြင္းေပးျခင္းသည္  အတြင္း တိမ္ခြဲစတ္ကုသမႈ၏  ႐ိုးရွင္းေသာနည္းလမ္း ျဖစ္ပါသည္။  အတြင္းတိမ္ခြဲစိတ္ကုသမႈကို ခံယူသင့္ေသာအခ်ိန္မွာ    ေန႔စဥ္လႈပ္ရွား သြားလာမႈမ်ားတြင္ အခက္အခဲျဖစ္လာသည့္ အခ်ိန္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ခြဲစိတ္ကုသမႈမခံယူ သေရြ႕ မ်က္စိမႈန္ေနမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေလွကား အတက္အဆင္းႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားေမာင္းျခင္း ကဲ့သို႔ေသာ အေရးႀကီးသည့္ အလုပ္မ်ားကို လည္း  လုပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း၊  မ်က္စိ အထူးကုဆရာဝန္Dr. Fine, Harvard-affiliated  Massachusetts  General Hospital က ေျပာပါသည္။  မ်က္စိအထူးကု ဆရာဝန္၏ အႀကံျပဳခ်က္အတိုင္း လိုက္နာ၍ အတြင္းတိမ္  ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူျခင္းမျပဳဘဲ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနလွ်င္  အျခားေသာ (အသက္အရြယ္ႀကီးရင့္မႈေၾကာင့္   ျမင္လႊာ တျဖည္းျဖည္းယိုယြင္းလာသည့္ေရာဂါကဲ့သို႔ ေသာ)မ်က္စိေရာဂါမ်ားကို ကုသရန္ အဟန္႔ အတားျဖစ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ အတြင္းတိမ့္ရင့္မႈ ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ေရတိမ္လည္း ေပၚေပါက္ လာႏိုင္ပါသည္။

ခြဲစိတ္သမႈ မည္သို႔ျပဳ

မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္၏  စမ္းသပ္ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခ်က္အရ မ်က္စိႏွစ္ဖက္စလုံး တြင္အတြင္း  တိမ္ရွိေနလွ်င္လည္း  စိုးရိမ္ ဖြယ္ရာမရွိေခ်။ မ်က္စိခြဲစိတ္အထူးကုဆရာဝန္ မွ ပို၍မႈန္ေသာ ပို၍ရင့္ေသာ ေဆာလ်င္စြာ ခြဲစိတ္ကုသရန္  လိုအပ္သည္ဟုယူဆေသာ မ်က္စိတစ္ဖက္ကို ေရွးဦးစြာ ခြဲစိတ္ကုသေပး မည္ျဖစ္ပါသည္။  မ်က္စိတစ္ဖက္ ေကာင္းစြာ ျမင္ရၿပီးမွ က်န္တစ္ဖက္ကို ဆက္လက္၍ ကုသေပးမည္ျဖစ္ရာ   ကာယကံရွင္အတြက္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေစမည္ျဖစ္ပါသည္။မ်က္စိႏွစ္ဖက္စလုံး   ခြဲစိတ္ကုသၿပီးမွသာ      ကားေမာင္းျခင္းႏွင့္ စာဖတ္ျခင္းကဲ့သို႔ မ်က္စိ အားစိုက္ရသည့္ အလုပ္မ်ားကို အဆင္ေျပေျပ ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အတြင္းတိမ္ခြဲစိတ္ကုသမႈ  နည္းပညာ မ်ားသည္ ကမၻာတစ္ဝန္းအထူးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ လ်က္ရွိရာ အ႐ိုးရွင္းဆုံးျဖစ္ေသာ ခြဲစိတ္ရာက်ဥ္းခ်ဳပ္ႀကိဳးမဲ့နည္းပညာ(Small Incision Sutureless Cataract Surgery)ျဖင့္ ကုသလၽွင္ပင္ ၁၅ မိနစ္မွ်သာ  ၾကာျမင့္ ေလသည္။ အသံလြန္လႈိင္းျဖင့္ အတြင္းတိမ္ကို ေျခဖ်က္စုပ္ယူေသာနည္းပညာ(Phacoemulsification)ျဖင့္  ကုသလွ်င္  ထိုထက္ပို၍ လ်င္ျမန္ပါသည္။ ကုသမႈရလဒ္မ်ား အလြန္ ေကာင္းၿပီး မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၏ ကြၽမ္းက်င္မႈေပၚမူတည္၍  ၉၇ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၉၈ ရာခုိင္ႏႈန္းထိ ေအာင္ျမင္မႈရွိပါသည္။

သက္ေသာင့္သက္သာ လိုက္နာပါ

အတြင္းတိမ္ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူၿပီးေနာက္ ပိုင္းတြင္ လူနာနားေနေဆာင္၌ ထုံေဆးပ်ယ္ သည့္ အခ်ိန္ထိ တစ္နာရီခန္႔သာ  နားေနရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မ်က္စိကို ဂြမ္းစငယ္(Eye pad)ႏွင့္  ကာဘာျပား(Eye Shield)တို႔ျဖင့္ မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္က  ဖုံးကာေပးထား မည္ျဖစ္ပါသည္။ မိမိအိမ္တြင္ အကူတစ္ေယာက္ ႏွင့္အတူ သက္ေသာင့္သက္သာ နားေနႏိုင္ပါ သည္။ အေလးအပင္မျခင္းကိုေရွာင္ရန္ႏွင့္ မ်က္စိတြင္းသို႔ေရမဝင္ရန္ အထူးဂ႐ုစိုက္ ရပါ မည္။ ပုံမွန္လႈပ္ရွားသြားလာမႈမ်ားကိုျပဳ၍ ရေသာ္လည္း အင္အားစိုက္ထုတ္၍ လုပ္ရ ေသာ   အေဆာတလ်င္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုမူ ေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။  အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္မွာ မ်က္စိတြင္းသို႔ထည့္ထားေသာ  မွန္ဘီလူး အသစ္ကုိ  အသားတက်ရွိေနရန္ႏွင့္ မ်က္စိ တြင္းသို႔ ပိုးဝင္ျခင္းမရွိရန္ ျဖစ္ပါသည္။ မ်က္စိ အထူးကုဆရာဝန္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအတိုင္း တိက်စြာလိုက္နာ၍ မ်က္စဥ္းမ်ားကိုစနစ္တက် ခတ္ေပးရန္လည္း    အေရးႀကီးပါသည္။(ကာယကံရွင္ကိုယ္တိုင္ မ်က္စဥ္းမခပ္သင့္)

တီဗီြၾကည့္ျခင္းႏွင့္  စာဖတ္ျခင္းကဲ့သို႔ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးအလုပ္မ်ားကို လုပ္ႏိုင္ေသာ္ လည္း  ေရွာင္သည္က  ပို၍ေကာင္းမည္ဟု ယူဆပါသည္။ စူးရွေသာေနေရာင္ျခည္ႏွင့္ ေတာက္ပေသာအလင္းေရာင္(LED မီးသီး ကဲ့သို႔)မ်ားကို   လုံးဝေရွာင္ၾကဥ္ရပါမည္။       မ်က္စိအထူးကုဆရာဝန္က  ခ်ိန္းဆိုေသာ ေန႔ရက္မ်ားတြင္ မပ်က္မကြက္ျပသရန္  လိုပါ သည္။(မ်ားေသာအားျဖင့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈျပဳၿပီး ေနာက္ေန႔ ႏွစ္ရက္ျခား၊ ရက္သတၱတပတ္ျခား၊ ႏွစ္ပတ္ျခား၊ ႏွစ္လျခား စသည္ျဖင့္ ကုသမႈ လိုအပ္ခ်က္အရ ခ်ိန္းဆိုမႈမ်ား)

အတြင္းတိမ္ခြဲစိတ္ကုသမႈ၏  အၿပီးသတ္ စစ္ေဆးမႈကို ခြဲစိတ္ကုသၿပီးေနာက္(ေယဘုယ် အားျဖင့္)ႏွစ္လအၾကာတြင္ မ်က္စိအထူးကု ဆရာဝန္ကိုယ္တိုင္ ျပဳလုပ္ပါသည္။ မ်က္မွန္ လိုအပ္ခ်က္ရွိလွ်င္  မ်က္မွန္ပါဝါရွာေဖြ၍ မ်က္မွန္တပ္ရန္ၫႊန္ၾကားပါသည္။ မ်က္မွန္ ကူရန္  လိုသူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ မ်က္မွန္မလိုဘဲ အေဝးၾကည့္ကို ၾကည္ၾကည္လင္လင္ျမင္ရသူ မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ အတြင္းတိမ္ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူသူမ်ားသည္မ်ားေသာအားျဖင့္ အသက္ႀကီး သူမ်ားျဖစ္ရာ စာၾကည့္မ်က္မွန္လိုအပ္သူက အမ်ားစုျဖစ္ပါသည္။

အတြင္းတိမ္ရွိ၍ မ်က္စိမႈန္သူ သက္ႀကီး ရြယ္အိုမ်ားအေနျဖင့္ ခြဲစိတ္ကုသမႈခံယူျခင္းျဖင့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားကဲ့သို႔   ျပန္ျမင္ႏိုင္သည့္ အခြင့္အေရးကိုရႏိုင္သည္ျဖစ္ရာ   မ်က္စိ အထူးကုဆရာဝန္ႏွင့္ စနစ္ တက်စမ္းသပ္ စစ္ေဆးမႈခံယူသင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္   မ်က္စိ အထူးကုဆရာဝန္မွ အတြင္းတိမ္ခြဲစိတ္ကုသမႈ ခံယူရန္အႀကံျပဳလွ်င္   မိမိ၏အျမင္အာ႐ုံ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေရးအတြက္  လိုက္နာ သင့္ပါေၾကာင္း     အႀကံျပဳေရးသားအပ္ပါ သည္။

ျပည့္ေအာင္(COA)

No comments:

Post a Comment