Latest News

Sunday, August 5, 2018

ဘဝရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ေအာင္ျမင္ေရးနည္းလမ္းေကာင္း

ဘဝရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ေအာင္ျမင္ေရးနည္းလမ္းေကာင္း

လူတို႔သည္ အခ်ိန္တန္ အရြယ္ေရာက္ စဥ္းစားတတ္သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ရည္မွန္းခ်က္ ကိုယ္စီရွိၾကသည္။ရည္မွန္းခ်က္ကို ေရာက္ေအာင္ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈ အနည္းအမ်ား ေပၚမူတည္၍ ေအာင္ျမင္မႈ ကြာျခားသြား ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ လူတိုင္းတြင္ စိတ္တန္ခိုးရွိၾကေလရာ လူေနခ်ဳံၾကား စိတ္ေန ဘုံဖ်ား ဆိုထားသည့္ အတိုင္း ႐ိုးသား ႀကိဳးစားမႈျဖင့္ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ က်င့္ႀကံ အားထုတ္ၾကလွ်င္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္ေသာ ဘဝမ်ဳိးျဖင့္  စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာ ရပ္တည္ႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္သည္။

လူတိုင္းရွိၿပီး စိတ္တန္ခိုးကို ပို၍ထက္ျမက္ေအာင္ ထူေထာင္ ေမြးျမဴၾကရာတြင္ စိတ္ကူးယဥ္ သက္သက္ျဖင့္ မရႏိုင္ဘဲ စူးစူးစိုက္စိုက္ယုံၾကည္ျခင္း၊ စြဲစြဲၿမဲၿမဲ မွတ္သားျခင္း၊ အမွန္ကို သာျပဳမူေျပာဆိုျခင္း၊ စိတ္၏ တည္ၾကည္ျခင္း၊ရည္မွန္းခ်က္ကို အထေျမာက္ေအာင္   ႀကိဳးစားအားထုတ္ျခင္းတို႔ ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ရည္မွန္းခ်က္ကို အထေျမာက္ေအာင္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ ပါေသာ္လည္း ကံမေကာင္း အေၾကာင္း မလွသည္ႏွင့္ ႀကံဳလွ်င္ မေအာင္မျမင္ျဖစ္တတ္သည့္ တိုင္ေအာင္ မေအာင္မျမင္ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းတရားကို ေတြ႕ေအာင္ရွာ၍ ျပဳျပင္လိုက္လွ်င္ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။မေအာင္မျမင္ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္း တရားတြင္ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ မ်ဳိးေစ့ပါလာၿမဲျဖစ္သည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ မေအာင္ျမင္မႈကို အထက္သို႔ တက္လွမ္းရန္ ေက်ာက္ေလွကားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရမည္ ဟူ၍လည္းေကာင္း အေတြးအေခၚ ပညာရွင္မ်ားက ၫႊန္ျပထားၾကသည္။ ထိုသို႔မေအာင္ျမင္ မႈတြင္ပါလာေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ဳိးေစ့ကို ရွင္သန္ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရာ၌ လည္းေကာင္း၊ မေအာင္ျမင္မႈကို အထက္သို႔ တက္လွမ္းရန္ ေက်ာက္ေလွကား အျဖစ္ေျပာင္းလဲရာ၌ လည္းေကာင္း မိမိကိုယ္တိုင္ ေျဖာင့္မတ္ေသာ စိတ္ထားႏွင့္ ကိုယ္တိုင္ စည္းကမ္း ေသဝပ္မႈရွိရန္ အဓိကျဖစ္သည္။ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ မိမိစိုက္ ထုတ္ရေသာ ကာယ၊ ဥာဏ္၊ ဝီရိယစြမ္းအား အေလ်ာက္ ထိုက္တန္ေသာ အက်ဳိးခံစားခြင့္ကို ရရွိေနသည ့္တိုင္ေအာင္ အတုိင္းအဆမရွိေသာ လိုခ်င္္တပ္မက္မႈ ေလာဘ၏ ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ရရွိၿပီးေသာ ေအာင္ျမင္မႈ ဆုံး႐ႈံးသြားၾကရသည္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ၾကားသိေနၾကရသည္။

အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဝတၱရားေပါ့ေလ်ာ့မႈ၊ အလြဲသုံးစားမႈ၊ အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားေစရန္ ႏွစ္လိုဖြယ္ေကာင္းၿပီး    ေနခ်င္စဖြယ္ ေကာင္းေသာ လုပ္ငန္းခြင္ ဖန္တီးေပးေရး၊ က်င့္ဝတ္ စည္းကမ္းမ်ားကို ေလးစား လိုက္နာၿပီး တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ရွိလာေအာင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ ခံယူခ်က္ကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေပးေရး၊ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ သေဘာ တရားမ်ားကို သိရွိနားလည္ တတ္ကြၽမ္းေအာင္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးေရးတို႔ လိုအပ္ေၾကာင္း မီဒီယာမ်ားမွ တစ္ဆင့္ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအား အႀကံျပဳထားသည္မ်ား မၾကာခဏ ေတြ႕ေနရသည္။

သက္တမ္း ၁ဝဝ ရွိေသာ လူ႔ဘဝကို ဗုဒၶတရားေတာ္အရ အရြယ္အားျဖင့္ ပိုင္းျခား ထားသည္မွာ အသက္ ၃၃ ႏွစ္အထိ ပထမအရြယ္၊ ၃၄ ႏွစ္မွ ၆၆ ႏွစ္အထိ ဒုတိယအရြယ္၊ ၆၇ ႏွစ္မွ ၉၉ ႏွစ္အထိ တတိယ အရြယ္ဟူ၍ သတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း လူတိုင္း အရြယ္သံုးပါး သက္တမ္းေစ့ေနၾကရသည္ မဟုတ္ေပ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ လူတိုင္းသည္ အသက္အရြယ္ အလိုက္ မိမိကုိယ္မိမိျပဳျပင္၍  ဘဝ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကရမည္ ျဖစ္သည္။မည္သုိ႔ ျပဳျပင္ ရမည္နည္း ဆုိေသာ္ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟႏွင့္ မာနတရား တို႔ကို ျပန္လည္ ဆန္းစစ္၍ အခ်ိန္မီ ျပဳျပင္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။  မိမိကုိယ္မိမိ ျပဳျပင္သူသာလွ်င္ မိမိကုိယ္မိမိ ခ်စ္ရာေရာက္ၿပီး မျပဳျပင္သူသည္ မိမိကုိယ္မိမိ ႏွစ္ရာေရာက္သည္။ ရသင့္ ရထုိက္ေသာ အခြင့္အေရးထက္ ပိုရလိုေသာ ေလာဘေၾကာင့္ မ႐ိုးမေျဖာင့္ေသာ နည္းျဖင့္ ႀကိဳးစား အားထုတ္ျခင္း၊ အျခားသူမ်ား အေပၚ မနာလို ဝန္တိုစိတ္၏ ေစ့ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ၾကမ္းပိုးကို လိပ္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာဆုိျခင္း၊ ဆင္ကုိ ဆိတ္ျဖစ္ေအာင္ ေျပာဆုိျခင္း စသည့္ မုသာဝါဒ ကံကုိ မက်ဴးလြန္မိေအာင္ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ဆင္ျခင္တံု တရားနည္းသူတို႔သည္ မေနဘူးေသာ အရပ္ကုိ ေရာက္၍ မေတြ႕ဘူးေသာ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေတြ႕ရသည့္ အခ်ိန္တြင္ မသိမႈ ေမာဟဖံုးလႊမ္းၿပီး မာန္တက္သြားျခင္းေၾကာင့္ အေျခ အေန အခ်ိန္အခါကို နားမလည္ေတာ့သည့္ သဘာဝရွိၾကသည္။ စေလ ဦးပုည၏ စကားႏွင့္ဆုိရေသာ္ ''ဘုရားလုိဏ္ေခါင္း ေအာင္း၍မာန္ေသြး၊ ေဟာင္သည့္ေခြးကို အေရးယူ ငွါခြင့္မသာ သကဲ့သုိ႔''ဟူေသာ အေျခအေနမ်ဳိးႏွင့္နစ္နာသူအတြက္ ဥပေဒႏွင့္ အညီ အက်ဳိးခံစားခြင့္ မရသည္ကုိ မႏုိင္၍သည္းခံ ရျခင္းတုိ႔သည္ ေရရွည္ ေကာင္းက်ဳိး မျပဳႏုိင္သည္ကို အေလးအနက္ထားၾကရန္လုိသည္။

ကံဆိုသည္မွာ အလုပ္ျဖစ္သျဖင့္ မိမိ၏ကုိယ္၊ ႏႈတ္၊ ႏွလံုးသံုးပါးတို႔၏ ႀကံစည္ ေတြးေတာ ျပဳမူေျပာဆုိမႈတို႔ကိုေစာင့္ထိန္း၍ မွားယြင္းေသာ ႀကံစည္ေတြးေတာျပဳမူ ေျပာဆိုမႈမ်ား ျပင္ဆင္လုိက္လွ်င္ ကံမေကာင္း အေၾကာင္း မလွသည့္ အေျခအေနမွ ကံေကာင္း အေၾကာင္းလွေသာ အေျခအေနသုိ႔ တိုးတက္ေရာက္ရွိကာ မိမိ ႀကိဳးစား အားထုတ္မႈ အလုိက္ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထုိက္ရာ ဘဝမ်ဳိး၌ လူ႐ိုေသ၊ ရွင္႐ိုေသျဖင့္ စိတ္ခ်မ္းသာ၊ ကိုယ္က်န္းမာ ရပ္တည္ႏုိင္ၾကမည္ကို ယံုမွားသံသယ ျဖစ္ဖြယ္မရွိေၾကာင္း ပညာရွိသူေတာ္ေကာင္းတို႔ ဆံုးမစကားကုိ  ထပ္ဆင့္မွ်ေဝလိုက္ရပါသည္။   

MWD
   

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post