Latest News

Sunday, August 5, 2018

ၿမီးေကာင္ေပါက္အရြယ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္တို႔အေရးၿမီးေကာင္ေပါက္အရြယ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္တို႔အေရး

ၿမီးေကာင္ေပါက္အရြယ္ဆယ္ေက်ာ္သက္တို႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိဘေဆြမ်ိဳးအေပါင္း အသင္းတို႔ သိရွိထားရမည့္သတင္းစကားမ်ားရွိေန၏။ အဆိုပါသတင္းစကားမ်ား အား တိုးတိုးတိတ္တိတ္ တိုင္တိုင္ပင္ပင္ႏွင့္ေျပာဆိုရန္လိုအပ္သလို ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္လည္းလိုအပ္မည္ျဖစ္၏။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုမူ သည္အရြယ္သည္ လူလား ေျမာက္ေစသည့္ အေရးႀကီးေသာဘဝေလွကားထစ္မ်ားကို ျဖတ္သန္းရမည့္အရြယ္ ပင္ ျဖစ္ေနသည္။

အသက္ ၁ဝ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္အတြင္း ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားႏွင့္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ ၂၅ ႏွစ္ အတြင္း လူငယ္မ်ားကိုေပါင္းစည္း၍ အသက္ ၁ဝ ႏွစ္မွ ၂၄ ႏွစ္အတြင္းရွိသူ မ်ားအား   က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈေပးျခင္းကို  ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္ က်န္းမာေရးဟုေခၚ၏။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္သည္ ကေလးဘဝအရြယ္ကိုေက်ာ္ လြန္ၿပီး လူႀကီးျဖစ္ရန္ ဦးတည္ေသာအရြယ္ျဖစ္၏။ သို႔အတြက္ ခႏၶာကိုယ္႐ုပ္ပိုင္း ဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ ခံစားမႈဆိုင္ရာေျပာင္း လဲမႈမ်ားျဖစ္ၾကသည္။

စိတ္ေစစားရာ
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္ အပ်ိဳေဖာ္၊ လူပ်ိဳေဖာ္ဝင္ခ်ိန္ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာေျပာင္း လဲမႈကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ က်ား၊ မ ကြဲျပားျခင္းကို စတင္သတိထားမိလာၿပီး ဆန္႔ က်င္ဘက္လိင္ကို စတင္စိတ္ဝင္စားလာ၏။ တစ္ကိုယ္ေတာ္ကာမစိတ္ေျဖမႈကို စတင္ျပဳလုပ္လာႏိုင္၏။ စူးစမ္းလိုစိတ္၊ စြန္႔စားလိုစိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာ၏။ စိတ္ေစ စားရာေနာက္ကို လိုက္ၿပီးလုပ္တတ္၏။  စိတ္အတက္အက် အေျပာင္းအလဲျမန္၏။ ကိုယ္ခႏၶာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ အလွအပကို တျခားရြယ္တူမ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ကာ အလြန္စိတ္ဝင္ စား၏။

ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ မိသားစုႏွင့္ေနလိုစိတ္ေလ်ာ့ပါးလာၿပီး ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ပိုၿပီးလိုလားလာ၏။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကို ပိုမိုခင္တြယ္လာတတ္၏။သူငယ္ခ်င္းမ်ားလုပ္သည့္အတိုင္း လိုက္လုပ္တတ္၏။ မိမိေျခေထာက္ေပၚမိမိ ရပ္ တည္ခ်င္လာ၏။ မိမိလုပ္ေသာလုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ အမွန္အမွားခြဲျခားတတ္လာ၏။ ဘဝအတြက္ ကိုယ္ပိုင္ရည္မွန္းခ်က္၊  ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားစတင္ခ်မွတ္လာတတ္၏။ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ လူႀကီးျဖစ္ၿပီအထင္ႏွင့္  ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္လို   စိတ္ရွိလာ၏။ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို အရြဲ႕တိုက္ၿပီး ဆန္႔က်င္ဘက္လုပ္ၾကည့္ တတ္လာသည္။

စာရင္းဇယားမ်ားအရ ကမၻာ့လူဦးေရစုစုေပါင္း၏ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁ ဒသမ ၂ ဘီလီယံမွာ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားျဖစ္၏။  ယင္းမွတစ္ဝက္ေက်ာ္မွာ အာရွတိုက္တြင္ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး  အိႏိၵယႏိုင္ငံတြင္  အျခားႏိုင္ငံမ်ားထက္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ ေပါမ်ားကာ ၂၄၃ သန္းခန္႔ရွိ၏။ အလားတူ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ သန္း ၂ဝဝ ေက်ာ္ ရွိေန၏။ အာဖရိကတိုက္ ဆာဟာရေဒသတြင္ လူဦးေရ၏ ၂၃ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အသက္ ၁ဝ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္အရြယ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားျဖစ္သည္။

ႏွစ္စဥ္ အသက္ ၁ဝ ႏွစ္မွ ၁၉ ႏွစ္ၾကားအရြယ္ ၁ ဒသမ ၄ သန္း ေသဆံုးလ်က္ ရွိရာ အမ်ားအားျဖင့္ လူငယ္ႏွင့္ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးရျခင္း၏ အဓိကအေၾကာင္းရင္းမွာ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈေၾကာင့္ျဖစ္၏။  လမ္းေပၚတြင္ ထိခိုက္ အနာတရျဖစ္ျခင္း၊ လိမ့္က်ျခင္း၊ အပူေလာင္ျခင္း၊ အဆိပ္မိျခင္း၊ ေရနစ္ျခင္း၊ လက္ နက္ျဖင့္အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ႏွစ္စဥ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အမ်ိဳးသမီး  ၅  ေသာင္းခန္႔မွာမူ  ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ကေလးေမြးဖြားျခင္းတို႔  ေၾကာင့္ျဖစ္ သည္။

လူငယ္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာေရး
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္  လူငယ္မ်ားအၾကားအျဖစ္မ်ားေသာ  က်န္းမာေရးျပႆနာ မ်ားမွာ မေတာ္တဆထိခိုက္ဒဏ္ရာရမႈမ်ား၊ သံဓာတ္ႏွင့္ေဖာလစ္အက္စစ္ခ်ိဳ႕တဲ့ သည့္ အာဟာရဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား၊ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား၊ မူးယစ္ ေဆးဝါး၊ စိတ္က်န္းမာေရးဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား၊ ကူးစက္တတ္ေသာေရာဂါမ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္မညီၫြတ္ေသာ လူေနမႈဘဝဆိုင္ရာျပႆနာမ်ားႏွင့္  လူကုန္ကူး ခံရျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ခံရျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားသည္ ကိုယ္ခႏၶာႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ားကိုစားသံုးရန္လို၏။ အစား အစာကို အုပ္စု (၃)စု ခြဲထား၏။ ယင္းတို႔မွာ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးထြားဖြံ႕ၿဖိဳးေစေသာအစားအစာမ်ား၊  ေရာဂါကာကြယ္ေစေသာအစာမ်ားႏွင့္  အင္အားျဖစ္ေစေသာ  အစာမ်ားျဖစ္၏။ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ အစာအုပ္စု (၃)စုကို ညီၫြတ္မွ်တ စြာ စားေသာက္ၾကရန္လို္အပ္၏။ သစ္သီးႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ကိုမ်ားမ်ားစားေပး ျခင္း၊  အာလူး၊  ေခါက္ဆြဲကဲ့သို႔ ကဆီဓာတ္ပါေသာအစာမ်ားကို  သင့္တင့္စြာ စားေပးျခင္း၊ ႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ားအား အနည္းငယ္စီေသာက္ျခင္း၊ အသားႏွင့္ ငါး၊ ၾကက္သား၊   ဘဲသားႏွင့္ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥမ်ား၊  ေျမပဲႏွင့္ပဲေတာင့္ရွည္မ်ားကို စားေပးျခင္းတို႔အျပင္ ဆားဓာတ္နည္းေသာအစားအစာကိုေရြးစားျခင္း၊ သၾကား ႏွင့္ အဆီပါေသာအစားအစာမ်ားကို ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္စားသံုးရန္လိုအပ္သည္။

အစားအစာကိုလံုေလာက္စြာမစားပါက  ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္က်ဆင္းႏိုင္ၿပီး  ခႏၶာကိုယ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကိုေႏွာင့္ေႏွးေစ၏။   သင္ၾကားေလ့လာမႈႏွင့္  လုပ္ ေဆာင္မႈစြမ္းအား က်ဆင္းေစ၏။ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားတြင္မူ ေမြးဖြားလာသည့္ ကေလးမွာေသးငယ္ၿပီး က်န္းမာေရးခ်ိဳ႕တဲ့ေစ၏။ အစားအစာကို လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုစားသံုးပါကလည္း အစာတြင္ပါေသာ အဆီႏွင့္သၾကားဓာတ္ျမင့္မားကာ ခႏၶာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တိုးေစ၏။ ယင္းသည္ လူငယ္အရြယ္တြင္သာမက အသက္ႀကီး အရြယ္ေရာက္သည့္တိုင္ က်န္းမာေရးႏွင့္လူမႈေရးျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ရတတ္၏။ သို႔အတြက္ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္ ပံုမွန္ခႏၶာကိုယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရွိေစရန္အတြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ   အစားအေသာက္မ်ားကုိ  လိုအပ္သလို  သင့္တင့္ ေလ်ာ္ညီစြာစားေပးရန္၊ အစားအစာကိုလိုအပ္သည္ထက္ လြန္က်ဴးစြာမစားၾကရန္ သတိျပဳရမည္။

ပံုမွန္ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားေပးျခင္းသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္သာမက ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လံုးအတြက္ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊  စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ လူမႈေရးအက်ဳိး အျမတ္ရရွိေစ၏။ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈဆိုရာ၌ အားကစား ျပဳလုပ္ေသာ ေဘာလံုး ကန္ျခင္း၊ ကာယေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းကဲ့သို႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအျပင္ ေန႕စဥ္လမ္း ေလွ်ာက္ျခင္း၊ ေက်ာင္း၊ အလုပ္သို႔ လမ္းေလွ်ာက္သြားျခင္း၊ ျပန္ျခင္း၊ ေနအိမ္တြင္ ၾကမ္းျပင္အား  သန္႔ရွင္းေရးလုပ္ျခင္း၊  တံျမက္လွည္းျခင္းစသည္တို႔ကို   လုပ္ေဆာင္  ရမည္။

ေန႔စဥ္တစ္နာရီ
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္  ပံုမွန္ မိနစ္ ၆ဝ ခန္႔ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ ေပးပါက ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအက်ိဳးအျမတ္အျဖစ္  အ႐ိုးႏွင့္ၾကြက္သားမ်ား ရွင္သန္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေစၿပီး ကိုယ္လက္က်န္းမာမႈကိုျဖစ္ေစ၏။  စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအက်ိဳးအျမတ္ အျဖစ္ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မႈရွိလာ၏။ ျမတ္ႏိုးတန္ဖိုးထားလာ၏။ အလုပ္ႏွင့္ေလ့လာ သင္ယူမႈ စြမ္းေဆာင္မႈေကာင္းလာ၏။ စိတ္ဆိုးျခင္း၊ ေဒါသထြက္ျခင္း၊ စိုးရိမ္ ေသာကျဖစ္ျခင္း၊ ဝမ္းနည္းျခင္းတို႔ကို တည္ၿငိမ္စြာေျဖရွင္းႏိုင္၏။   လူမႈေရး အက်ိဳးအျမတ္အျဖစ္       လူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရင္းႏွီးမႈရရွိႏိုင္၏။  အားကစား နည္းမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ လိုက္နာရမည့္ နည္းဥပေဒမ်ား၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၊ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္  ခုခံရင္ဆိုင္မႈမ်ားကို သိရွိႏိုင္သည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္အိမ္ေထာင္ မျပဳမီ  လိင္ဆက္ဆံမႈျဖစ္ႏိုင္၏။  ဆယ္ ေက်ာ္သက္မ်ားသည္  ကိုယ္ဝန္မည္သို႔ ရရွိႏိုင္သည္၊  လိင္မွတစ္ဆင့္  ကူးစက္ ေရာဂါမ်ား    မည္သို႔ရရွိႏိုင္သည္ကို မသိရွိမီ    လိင္ဆက္ဆံမႈျပဳတတ္ၾက၏။ ဆယ္ေက်ာ္သက္တို႔အေနျဖင့္ မိမိခႏၶာကိုယ္အသက္အရြယ္အလိုက္ မည္သို႔ေျပာင္း လဲေနသည္ကို နားလည္ရမည္။ မလိုခ်င္ေသာကိုယ္ဝန္ႏွင့္ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားကို နားလည္သိရွိထားရမည္။ မလႊဲမေရွာင္သာ ၾကံဳေတြ႕ပါက မည္သို႔ေျဖရွင္းရမည္ကို လည္း သိရွိရန္လိုသည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္သည္ ဘဝတစ္ေလွ်ာက္အတြက္ အလြန္ႀကီးမားေသာ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လူမႈဆက္ဆံေရးပိုင္းဆိုင္ရာေျပာင္းလဲခ်ိန္ျဖစ္၏။ ေျပာင္းလဲ မႈမ်ားသည္ ပင္ပန္းဖိစီးမႈရွိႏိုင္၏။ သာမန္အားျဖင့္ စိုးရိမ္စိတ္၊ ဝမ္းနည္းစိတ္၊ စိတ္ဆိုးမႈစသည့္  ခံစားခ်က္မ်ားရွိႏိုင္၏။  အမ်ားအားျဖင့္ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ေသာကဗ်ာပါဒျဖစ္မႈ၊ စိတ္ဓာတ္က်ဆင္းမႈ၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာနာက်င္မႈကို ခံစားရ ၏။ ထို႔ေၾကာင့္   ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ား   ျဖစ္ႏိုင္၏။   မိမိကိုယ္ကိုသတ္ေသသည့္ အျဖစ္မ်ဳိးရွိ၏။ အဆိုပါေဝဒနာမ်ားကို ထြက္ေပါက္ရွာသည့္အေနျဖင့္ ေဆးလိပ္ ေသာက္ျခင္း၊ အရက္ႏွင့္ အျခားမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို သံုးစြဲလာႏိုင္သည္။

စူးစမ္းလုိသည့္အရြယ္
ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္သည္ စူးစမ္းလိုစိတ္၊ စမ္းသပ္ေလ့လာလိုစိတ္ရွိေသာအရြယ္ျဖစ္၏။  အမ်ားအားျဖင့္  ေဆးလိပ္၊ အရက္ႏွင့္အျခားေသာမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားကို စမ္းသပ္သံုးစြဲလိုၾက၏။  ထိုသို႔သံုးစြဲလိုျခင္းမွာ ခံစားၾကည့္လိုျခင္း၊ လူႀကီးမ်ား လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကိုအတုယူလိုျခင္း၊   သူငယ္ခ်င္းအသိုင္းအဝိုင္းတြင္  ဝင္ဆံ့ လိုျခင္း၊ လူႀကီးမ်ားအားစိန္ေခၚလိုျခင္းႏွင့္  ခံစားမႈမ်ားအား  ေလ်ာ့က်ေစရန္ အတြက္ျဖစ္၏။ ေဆးလိပ္၊  အရက္ႏွင့္ အျခားမူးယစ္ေဆးဝါးမ်ားသံုးစြဲျခင္းမ်ားသည္  ဆယ္ေက်ာ္ သက္အရြယ္မွ လူႀကီးျဖစ္သည့္  အခ်ိန္ကာလတစ္ေလွ်ာက္ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈကို ျဖစ္ေစသည္။

ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈသည္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ားအား ေသဆံုးမႈႏွင့္မစြမ္းမသန္ျဖစ္ပြားမႈကို ဦးေဆာင္လ်က္ရွိ၏။ အမ်ားအားျဖင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္မ်ား ေသဆံုး မႈႏွင့္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ထိခိုက္မႈမ်ားသည္ လမ္းေပၚတြင္ ထိခိုက္အနာတရျဖစ္မႈ ေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ယင္းတြင္ စက္ဘီးႏွင့္ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္စီးျခင္း၊ ေမာ္ေတာ္ကား ေမာင္းႏွင္ျခင္း၊ လမ္းေပၚစည္းကမ္းမဲ့  သြားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ထို႔အျပင္ ေရနစ္ျခင္း၊ အျမင့္မွလိမ့္က်ျခင္း၊ ေနအိမ္ႏွင့္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထိခိုက္အနာတရ ျဖစ္ျခင္းမ်ားကို ေတြ႕ရသည္။

အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ေစာ္ကားအႏိုင္က်င့္မႈသည္  ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္တြင္  နာက်င္မႈႏွင့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မႈကိုျဖစ္ေစ၏။ ႐ုပ္ပိုင္း၊ စိတ္ပိုင္းႏွင့္ လိင္မႈ  ဆိုင္ရာထိခိုက္နာက်င္မႈျဖစ္ရ၏။  အဆိုပါကိစၥမ်ားသည္  အိမ္တြင္လည္းေကာင္း၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းတြင္လည္းေကာင္း  ျဖစ္ပြားႏိုင္၏။  တခ်ိဳ႕မွာ  ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ကာ က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ိဳးျဖစ္၏။ သိလ်က္ႏွင့္ျဖစ္ႏိုင္သလို မည္သူမည္ဝါမသိဘဲလည္း ျဖစ္၏။ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ ေစာ္ကားအႏိုင္က်င့္မႈမ်ားျဖစ္ပြားပါက ႀကိဳတင္ကာကြယ္ ႏိုင္၏။ ထိုသို႔ကာကြယ္ရန္အတြက္ သိမ္ေမြ႕စြာျဖင့္ ထိေရာက္ေသာတုံ႔ျပန္မႈေပးရ မည္ျဖစ္သည္။

မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားအေနျဖင့္  ဆယ္ေက်ာ္သက္အရြယ္  မိမိ၏သားသမီးကို ဖ်က္ဆီးႏိုင္သည့္အျပဳအမူမ်ား ရွိ မရွိ ရွာေဖြၾကည့္ရန္လိုအပ္သည္။ ေသာက္စား မူးယစ္ၿပီးအိမ္ျပန္လာသလား၊ အိမ္ျပန္ခ်ိန္မွန္ရဲ႕လား၊  အစားအေသာက္အခ်ိန္ မွန္ရဲ႕လား၊ ေလာင္းကစားလုပ္ေနသလား၊ ကိုယ္လက္လႈပ္ရွားမႈျပဳလုပ္ပါသလား၊ ကြန္ပ်ဴတာ၊  ဖုန္းတစ္လံုးႏွင့္မနားတမ္း  အလုပ္႐ႈပ္ေနသလား၊  ယာဥ္စည္းကမ္း လမ္းစည္းကမ္းလိုက္နာမႈရွိရဲ႕လား၊ လိင္မႈဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ မွန္ကန္ေသာ ခံယူခ်က္ရွိရဲ႕လား၊ အေပါင္းအသင္း သူငယ္ခ်င္းမ်ားတြင္  အႏၱရာယ္ရွိေသာ အက်င့္ စ႐ိုက္၊ အျပဳအမူႏွင့္ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမ်ားရွိေနသလား။ 

ေဖာ္ျပပါအခ်က္အလက္မ်ားသည္ ၿမီးေကာင္ေပါက္အရြယ္ဆယ္ေက်ာ္သက္ မ်ားအတြက္ မိဘ၊ ေဆြမ်ိဳး၊ အုပ္ထိန္းသူ၊ အေပါင္းအသင္းတို႔က တိုးတိုးတိိတ္တိတ္ တိုင္တိုင္ပင္ပင္ေျပာဆိုစည္း႐ံုးကာ လမ္းၫႊန္ေပးရမည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ 

တကၠသိုလ္ေဇာ္ထူးဦး

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post