Latest News

Thursday, August 16, 2018

ဒီပဲယင္းတြင္ စပါးမ်ိဳးသမ်ဳိးမသန္႔၍ အထြက္ႏႈန္းထိခုိက္ခဲ႔မႈအား မ်ဳိးေစ႔ေရာငး္ေသာ ကုမၸဏီကုိ နစ္နာေၾကးေပးေစျပီး မ်ဳးိေစ႔ဥပေဒျဖင္႔ပါ အေရးယူမည္

ဒီပဲယင္းတြင္ စပါးမ်ိဳးသမ်ဳိးမသန္႔၍ အထြက္ႏႈန္းထိခုိက္ခဲ႔မႈအား မ်ဳိးေစ႔ေရာငး္ေသာ ကုမၸဏီကုိ နစ္နာေၾကးေပးေစျပီး မ်ဳးိေစ႔ဥပေဒျဖင္႔ပါ အေရးယူမည္


  စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသၾကီ ေရႊဘုိခရုိင္  ဒီပဲယင္းျမိဳ႕နယ္တြင္ ဂရိတ္ေ၀ါလ္ ကုမၸဏီမွ ေရာင္းခ်ေသာ  ပုလဲသြယ္ GW-1 ေႏြစပါးမ်ဳးိေစ႔မ်ား မ်ဳးိမသန္႔၍ အထြက္ႏႈန္းထိခိုက္ခဲ႔ေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ား၏ တုိင္ၾကားခ်က္အရ  စပါးအထြက္ႏႈန္းစစ္ေဆးျပီး ေတာင္သူမ်ားအား နစ္နာေၾကေပးေစကာ မ်ဳိးေစ႔ဥပေဒအရပုဒ္မအရ ဒဏ္ေၾကးေငြ ေပးေဆာင္ ေစမည္ဟု စစ္ကိုင္းတုိင္းအစုိးရအဖြဲ႔ ၀င္ စုိက္ပ်ဳိးေရးေမြးျမဴေရးနွင္႔ဆည္ေျမာင္း၀န္ၾကီး ဦးကမ္ဇာမုံ ကေျပာၾကားလုိက္သည္။

        ၄င္းမ်ဳိးစပါးကုိ မႏၱေလးအေျခစုိက္ ဂရိတ္ေ၀ါ တူေမာရုိး ဟုိက္တက္ အဂရီကားခ်ား ကုမၸဏီထံမွ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ကတည္း ေတာင္သူမ်ား၀ယ္သုးံခဲ႔ျပီး မ်ဳိးေကာင္းျပီးစပါးအထြက္မ်ားသျဖင္႔ ယခုႏွစ္ ေႏြစပါးရာသီတြင္ ေတာင္သူအမ်ားစု သုးံဆတုိး၍  ၀ယ္သုးံမႈ မ်ားလာေသာအခါမွ စပါးမ်ားသက္တမ္းမေစ႔ခင္အႏွံထြက္ျခင္း၊ေနာက္က်ျခင္း၊အနွံအဆင္႔ဆင္႔ထြက္ျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

  “ကုမၸဏီနဲ႔ေတာင္သူမ်ားအၾကား ျပႆနာ ျဖစ္ခဲ႔တဲ႔ ဒီပဲယင္းျမိဳ႕နယ္  သရက္ကန္အုပ္စု၊တည္ေတာ အုပ္စုနဲ႔မိေက်ာင္းအုိင္ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားရွိ  စပါးခင္းမ်ားစစ္ေဆးႏုိင္ေရး စပါးအထြက္ႏႈန္း စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႔ဖြဲ႔ထားပါတယ္၊အဲဒီအဖြဲ႕ ကုိ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေစျပီးကုမၸဏီမွျဖန္႔ျဖဴးတဲ ႔မ်ဳးိစပါးအားနည္းခ်က္ေၾကာင္႔နစ္နာမႈမႈကို သုးံသပ္ဆုးံျဖတ္ေစျပီး တုိင္းအစုိးရရဲ႕လက္ညြန္ခ်က္ခံယူကာ နစ္နာေၾကးရဖုိ႔ ဆက္လတ္ေဆာင္ရြက္သြားမွာပါ၊  မ်ဳိးေစ႔ဥပေဒေၾကာင္းအရ လည္း မ်ဳိးေစ႔တင္သြင္းထားတဲ႔ ပစၥည္းအေပၚမွာ ေဖာ္ျပရမယ္႔အခ်က္မ်ား ပ်က္ကြက္တဲ႔အတြက္ ပုဒ္မ ၁၈(က)ကို ေဖာက္ဖ်က္လုိ႔ ဒဏ္ေၾကးေဆာင္ေစမယ္၊  လိုအပ္ခ်က္မ်ားျပဳျပင္ထားတာကုိ အမ်ားသိေအာင္ေၾကညာေစျပီးမွ မ်ဳိးေစ႔လုပ္ငန္းကုိ ဆက္လုပ္လုပ္ခြင္႔ျပဳမွာပါ" ဟု ၀န္ၾကီးကေျပာသည္။

  ၄င္းမ်ဳိးေစ႔ကုိ ဂရိတ္ေ၀ါလ္ ကုမၸဏီမွ ျပည္တြင္းရွိ တာင္သူ ၂သိန္းခန္႔ကုိျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်ျပီး ေရႊဘုိခရုိင္  ဒီပဲယင္းျမိဳ႕နယ္တြင္လည္း  ေက်းရြာအုပ္စု ၂၆ အုပ္စုမွ ေတာင္သူ ၇၆၀ ဦးတုိ႔က ၃၆၉၄ ဧက တြင္၀ယ္ယူ စုိက္ပ်ဳိးခဲ႔ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းကဲ႔သုိ႔ စပါးအထြက္မညီမႈအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ   ကုမၸဏီႏွင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးရုးံတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ၊႔ေတာင္သူမ်ားအၾကား ေတြ႔ဆုံ၍ တစ္ဧကလ်င္ တစ္သိန္းက်ပ္ေထာက္ပံ႔ေပးျခင္း၊ မ်ဳးိေစ႔ဖုိးေၾကြးက်န္ႏွင္႔လက္ငင္းေပးသြင္းထားမႈမ်ားအား ဆက္မေကာက္ေရးစေသာ အခ်က္မ်ား ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း  ၂၀၁၈ ဇူလုိင္ ၆ ရက္ေန႔တြင္ေတာင္သူမ်ားက မုံရြာျမိဳ႕သို႔ တက္ေရာက္ဆႏၵျပခဲၾက႔ေၾကာင္းသိရသည္။ 

  ဆႏၵျပရာတြင္ ၄င္းမ်ဳိးစပါးကို ၀ယ္သုးံခဲ႔ၾကေသာ   ဒီပဲယငး္ျမိဳ႕နယ္ သရက္ကန္အုပ္စုမွေက်းရြာ ၂ ရြာနွင္႔ ေရႊဘုိျမိဳ႕နယ္မွခြန္ေတာင္းၾကီး ၊ေညာင္ပင္သာ၊လိပ္ခ်င္း၊သီလုးံ၊ႏွမစားရစ္၊က်ားရြာတုိ႔မွ  ေတာင္သူ ၂၀၀ခန္႔ပါ၀င္ခဲ႔ၾကသည္။

  “ကၽြန္မတုိ႔ ဒီပဲယင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံမွာတတိယ စပါးအထြက္ဆုးံေဒသပါ၊ေတာင္သူေတြက စပါးပဲမွီခုိအားထားေနရတာ၊ လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပလုိ႔ တစ္ဧက တစ္သိန္းေပးမယ္ဆုိတာလည္း မေပးႏုိင္ေတာ႔ဘူးလို႔ေျပာသံ ၾကားရတယ္ “ ဟု ဒီပဲယင္းျမိဳ႕နယ္လႊြတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚႏွင္းခုိင္စုိး ကေျပာသည္။ 

၄င္းရြာရွိ ေတာင္သူလက္၀ယ္ ေႏြစပါးမ်ဳိးအား၀ယ္သုးံပါက တစ္တင္းလ်င္ ၇ ေထာင္က်ပ္ခန္႔သာ ကုန္က်မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အထြက္ေကာင္းေစရန္ ကုမၸဏီမွ စပါးမ်ဳးိကုိတစ္တင္းလ်င္  ၉ေသာင္းနီးပါးျဖင္႔ ေစ်းၾကီးေပး၀ယ္စုိက္ပ်ဳးိရေၾကာင္း ေတာင္သူမ်ားက ဆုိသည္။

ကုိသစၥာ-မုံရြာ

No comments:

Post a Comment