Latest News

Wednesday, August 15, 2018

ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစတီေတာ္သစ္

ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစတီေတာ္သစ္

ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းပင္ျဖစ္၏ ။ ဥပမာအားျဖင့္ တည္ၿငိမ္ေသာေရျပင္ႏွင့္တူ၏ ။ ၾကည္လင္၍ ေအးခ်မ္းေသာ သဘာဝရွိ၏။ ေသာက္သုံးလွ်င္ ႏွလုံးေအးမည္။  ခ်ဳိးသုံးလွ်င္ ကိုယ္လုံးသန္႔မည္။ႏွလုံးေအးမႈ (စိတ္ပိုင္း)ႏွင့္ ကိုယ္လုံးသန္႔မႈ (႐ုပ္ပိုင္း)တို႔ကို လူတိုင္းလူတိုင္းက ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုးၾကသည္မွာ ဧကန္ ဧကသာျဖစ္ပါဘိ၏။ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကို ႏွစ္သက္ျမတ္ႏိုး မႈႏွင့္အတူ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း   ထာဝရတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္ႏွင့္  ပိုမို၍ က်ယ္ေျပာေအာင္ ႀကိဳးစားေနၾကရမည္မွာ လူတိုင္း၌ ေမြးရာပါ ဝတၱရားအျဖစ္ တည္ရွိေနပါသည္။

ထို႔အျပင္ တည္ၿငိမ္ေသာေရျပင္ေပၚသို႔ အမႈိက္သ႐ိုက္ စြန္႔ပစ္မႈမ်ား၊  အညစ္အေၾကး သြန္ထည့္မႈမ်ား၊ ေရဆိုး ေရညစ္ ေလာင္းထည့္မႈမ်ား စသည့္လုံးဝမလုပ္အပ္သည့္ အရာမ်ား၊ လုပ္ခ်င္သူမ်ား၊ လုပ္ေနသူမ်ား၏လုပ္ရပ္ေတြကို ကာကြယ္ ရန္အတြက္လည္း လူတိုင္း၌ တာဝန္အျဖစ္ေရာ ဝတၱရားအျဖစ္ ပါ တည္ရွိေနပါသည္။
ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း တည္တံ့ခိုင္ၿမဲရန္၊ က်ယ္ေျပာတိုးပြားရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ရန္အတြက္  ႏိုင္ငံသားအားလုံး  တက္ညီလက္ညီ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးသည္ပင္ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ပါ ဘိေတာ့၏။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္မ်ိဳး
ႏိုင္ငံတကာ၌    ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမ်ား  မည္သို႔ရွိရွိ   ဤျပည္ ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၌ေသာ္မူ   ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါသည္ဟု ဆိုပါမွ ျပည့္စုံပါမည္။ မွန္ပါ၏။ ေလာက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး(သုိ႔မဟုတ္) ေလာကီၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဓမၼၿငိမ္း ခ်မ္းေရး (သုိ႔မဟုတ္) ေလာကုတၱရာၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ယင္းႏွစ္မ်ဳိး တို႔ ျဖစ္ပါကုန္၏။
ေလာက(သို႔မဟုတ္)ေလာကီၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေလာက ၊ ေလာကီၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္  ေလာကီလူသား တို႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္၏။ တစ္နည္းဆိုလွ်င္ လူ႔ေဘာင္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးျဖစ္၏။
ယင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ သတိ၊ ပညာ ဦးစီးၿပီး အဖန္ဖန္ဆင္ျခင္ သုံးသပ္သတိခ်ပ္အပ္ေသာ ေရွးအဆိုအမိန္႔မ်ားရွိေနေၾကာင္း ဦးစြာမွတ္တမ္းျပဳပါ၏။ ''ကိစၥျမားေျမာင္၊  လူတို႔ေဘာင္''အဆို အမိန္႔၊  '' တိမ္ေတာင္သဖြယ္၊   မင္းေရးက်ယ္'' အဆိုအမိန္႔၊  ''တိုင္းေရးျပည္ေရး၊ ေပါက္ႏွင့္ေက်း'' အဆိုအမိန္႔၊ ''တိမ္မ ေယာင္ႏွင့္ နက္၊ လြယ္မေယာင္ႏွင့္ ခက္''အဆိုအမိန္႔မ်ားသည္ လူ႔ေဘာင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ မျဖစ္မေန ႏွလုံးသြင္းေနရမည့္ အဆိုအမိန္႔မ်ားျဖစ္၏။ နက္႐ႈိင္းျခင္းကိုျပ၏။ ေထာက္ရာ တည္ ရာ ရေရး နက္နဲျခင္းကိုòန္း၏ ။
ယင္းအျပင္   '' သူတစ္လူ၊ ငါတစ္မင္း''၊  ''တစ္ေတာ၊ တစ္ၾကက္ဖ'' စသည္ စသည္တို႔ကလည္း စိန္ေခၚမႈအစုံစုံ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပဆိုလ်က္ရွိ၏။   ''တစ္ေယာက္ေကာင္းေသာ္ တစ္ေသာင္း ဗိုလ္ေျခ ညက္ညက္ေက်''၊  '' တစ္ေယာက္အားႏွင့္ ယူေသာ္မရ တစ္ေသာင္းအားႏွင့္ယူေသာ္ရ၏'' စသည္ စသည္တို႔ကလည္း ႏွစ္တစ္ရာၾကာမွ တစ္ခါေလာက္သာ ေပၚထြန္းလာတတ္သည္။ အာဇာနည္ အရည္အေသြးျပည့္ ေခါင္းေဆာင္၏ ဂုဏ္ျဒပ္ႏွင့္ထိုကဲ့သို႔မေပၚထြန္းခိုက္တြင္မူ  အမ်ားေကာင္း၊ အမ်ားညီျခင္း၏  ရလဒ္တို႔ကို   ထင္ဟပ္ထား ပါ၏။ အျမြက္မွ် ေဖာ္ျပအပ္ပါေသာ ထိုထိုပညာရွိမ်ား၊ ပညာရွင္ မ်ား၏  အေတြ႕အႀကံဳမ်ားမွ ဥဒါန္းျဖစ္လာသည့္ အဆိုအမိန္႔ တို႔ကိုလည္း အေလးအနက္ ျပဳအပ္သည္သာျဖစ္ပါ၏။
ျမန္မာႏိုင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီး
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္   ကိုလိုနီဘဝမွ  လြတ္ေျမာက္၍ ကိုယ့္ အခ်ဳပ္အျခာ  ကိုယ့္အာဏာ  ကိုယ့္လက္မွာ ကိုင္လိုက္ရခိုက္ တစ္ခဏအတြင္း လြတ္လပ္ေရးေနေရာင္ထြန္းေျပာင္စ နိဒါန္း ဦးကာလ၌ကတည္းက    မိုးေမွာင္ႀကီးက်လာကာ   ဖဆပလ အစိုးရကို လက္နက္ကိုင္ ဆန္႔က်င္မႈမ်ား ေပၚေပါက္လာျခင္းမွ   စတင္ခဲ့သည့္   ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေမွာင္က်ျခင္း  ဇာတ္လမ္းတြဲႀကီး မၿပီးႏိုင္ မဆုံးႏိုင္ခဲ့သျဖင့္. . .။
လြတ္လပ္ေရးအစိုးရမွစ၍ အစိုးရအဆက္ဆက္ကာလ၊ ေဒသ၊  ဘူတ၊  ပုဂၢလအေနအထားအေလ်ာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေလးထား  ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း . . .    ေသာ္ လည္း. . .။
ယေန႔ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းကာလ
တစ္ေက်ာ့ျပန္ ဒီမိုကေရစီႏွစ္သစ္ဦးကာလမွ  အစိုးရ ႏွစ္ဆက္   ယေန႔ ျပည္သူ႔အစိုးရလက္ထက္ေသာ္မူ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္  ျပည္ေထာင္စုႀကီးအျဖစ္  ထြန္းသစ္လာေစရန္   ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ အေက်ာ့ ေက်ာ့ က်င္းပလ်က္ က႑အလိုက္၊ အစုအဖြဲ႕အလိုက္၊ လူပုဂၢိဳလ္ အလိုက္   အေျဖရွာၾကရင္း  ဘုံသေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို  ေရြးထုတ္ကာ   ဇာတ္လမ္းတြဲႀကီး   ျမန္ျမန္ၿပီးဆုံးသြားေအာင္  ႀကိဳးပမ္းေနၾကပါကုန္၏။
    ဦးစြာပထမ   တစ္ႏိုင္ငံလုံး  အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္တြင္  လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား  လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရး  ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ရ ၏။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ေဆာင္ရြက္ၿပီး  တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ လိုလားခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ေဆြးေႏြး ညႇိႏႈိင္းၾကရ၏။  ႏိုင္ငံ ေရးက႑ ၊ စီးပြားေရးက႑ ၊ လူမႈေရးက႑ ၊ လုံၿခံဳေရးက႑၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္က႑တို႔ကို လုပ္ငန္းေကာ္မတီ အလိုက္ ေဆြးေႏြးၾကရ၏။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရာဝယ္ သုံးနားညီ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး ၾကရ၏။ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္တစ္နား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တစ္နားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္နား ေဆြးေႏြး ၾကသည္။ နားလည္မႈတည္ေဆာက္ၿပီး  ေဆြးေႏြးအဆိုျပဳခ်က္မ်ား မွ အေျခခံမူမ်ား ေပၚထြက္လာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ၾကရ သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ  ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ဟူသမွ် သိမ္ေမြ႕ နက္နဲခက္ခဲ က်ယ္ျပန္႔လ်က္ရွိပါေၾကာင္း ၾကည့္သူျမင္ ေလ၏။ မည္မွ် ခက္ခဲနက္နဲ က်ယ္ျပန္႔ေနပါေစ ၊ အဓိကအားျဖင့္  အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဇာ ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစိတ္ရွိၾကပါလွ်င္ အခက္အခဲဟူသမွ်အားလုံး လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕သြားမည္ကေတာ့ ဧကန္ ဧကျဖစ္ပါ၏။
၂ဝ၁၈  ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္   နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန (၂) ၌ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ - (၂၁)ရာစု ပင္လုံ တတိယအစည္းအေဝး ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားႀကီးကို   က်ယ္ေျပာႀကီးမားစြာ  ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ ျခင္း၊ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ဘုံသေဘာတူ အခ်က္အလက္ အခ်ဳိ႕ကို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ျခင္း စသည္တို႔က ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္း ေရး  ကမ္းေျခကို  လွမ္းျမင္ေနရၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျပသလ်က္ရွိပါ သည္။
တက္ညီလက္ညီျဖင့္သာ တက္စုံဝင့္ ၊ ရြက္စုံလႊင့္ ႏိုင္လွ်င္ ေတာ့ အမွန္ဧကန္ ကမ္းေျခကိုကပ္  ကမ္းစပ္မွတစ္ဆင့္ ထာဝရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလြင္ျပင္ေပၚ  ေရာက္ရွိမည္သာျဖစ္ပါေတာ့သည္။
သံသယေတြ၊ မယုံၾကည္မႈေတြ၊ မဝံ့မရဲ တုံ႔ဆိုင္းမႈေတြ အားလုံး၊ ကိုယ္က်ဳိးစီးပြားေတြ၊ အတၱဗဟိုျပဳအစြဲေတြအားလုံး၊ တည္ၿငိမ္ေရျပင္ေပၚ   ဂယက္ျပင္းထ  ေလျပင္းက်ေအာင္ ထိုးခ် ေမႊေႏွာက္ခ်င္တာေတြ  အားလုံး . . . အားလုံး. . . ခ်ဳပ္ဆုံး ဆိတ္သုဥ္း၍ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေခတ္သစ္ တည္ျဖစ္လာ ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႀကိဳးပမ္းၾကေရးသည္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ အေရးျဖစ္ေလေတာ့၏။  ယင္းသည္ပင္  လူ႔ေဘာင္ၿငိမ္းခ်မ္း ေရး၊ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ပါဘိေတာ့၏။
ေလာကုတၱရာၿငိမ္းခ်မ္းေရး
ေလာကုတၱရာၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္ ေလာက + ဥတၱရာ = ေလာကထက္ + ပိုမိုျမင့္မား၏ အဓိပၸာယ္အရ ေလာကမွ တစ္ဆင့္ ျမင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ေၾကာင္း၊    ေလာကမွတစ္ဆင့္ ထပ္မံ တက္လွမ္းေရးျဖစ္ေၾကာင္း   သေဘာေပါက္ၿပီးျဖစ္ပါမည္။ ထပ္၍ ဆိုရပါလွ်င္ ေလာက၏ထြက္ေပါက္တံခါး၊ ေလာကမွ အတက္ ေလွကားျဖင့္ ထြက္ခြာတက္လွမ္းရပါမည္။  ယင္းသည္နိယာမ တစ္ရပ္အျဖစ္    တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္  ယင္းနိယာမႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျမတ္ဗုဒၶ၏ ရွင္းလင္းလွစြာေသာ  လမ္းòန္ခ်က္မ်ား ႏွင့္အတူ ဆက္လက္ေလ့လာၾကပါမည္။
ေလာကႏွင့္ေလာကုတၱရာ
ေလာကႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အျခင္းအရာမ်ိဳးစုံအေပၚ  ၿခံဳငုံ ရွင္းျပခ်က္အျဖစ္ ျမတ္ဗုဒၶက ဤသို႔ ညႊန္ျပထားခဲ့ၿပီ။
၁။  ေလာက၌  (ေလာကီလူ႕ေဘာင္၌)  သာယာဖြယ္၊ မိန္းေမာဖြယ္၊ တြယ္တာဖြယ္၊ ျမတ္ႏိုးဖြယ္ေတြရွိေနပါ၏။ မရွိ မဟုတ္ပါ။
၂။  သို႔ေသာ္ ယင္းႏွင့္အတူ  ေလာက၌ ပူပင္ဖြယ္၊ မႏွစ္ သက္ဖြယ္၊  ညႇိဳးခ်ဳံးဖြယ္၊  ရင္နာဖြယ္ အသြယ္သြယ္ေတြကလည္း အစုံစုံရွိေနပါ၏။ မရွိမဟုတ္ပါ။
၃။  သို႔ဆိုလွ်င္ သာယာဖြယ္ေတြခ်ည္းသာလာပါ၊ မႏွစ္သက္ တာေတြ ပါမလာေစႏွင့္ဟု ေလာကသားေတြက စီမံပိုင္ခြင့္ ရွိေန သလား။ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ေတြသာလာပါ၊ ငိုညည္းဖြယ္ေတြ ပါမလာ ေစႏွင့္ဟု တားျမစ္ႏိုင္ခြင့္ရွိေနသလား၊ ဘဝႏွင့္ ဆႏၵကို တစ္ထပ္ တည္းက်ေနေအာင္ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ပင္ ခန္႔ခြဲႏိုင္ခြင့္ ရွိေနသ လား၊ မိမိကိုယ္မိမိပင္ တကယ္ပိုင္ပါ၏လား၊ ဇနီးမယား၊ သမီး သား၊ စီးပြားဥစၥာ၊ ရတနာ၊ ေျ>ြခရံမ်ားစြာ၊  လြန္သာယာ၊ ေန႔စဥ္ တိုင္းသာ ေပ်ာ္စရာဟူ၍ တကယ္ အစိုးတရရွိပါ၏လား။
မအိုခ်င္ပါ၊ မနာပါေစ၊ မေသပါေၾကာင္း ဆုေတာင္းေန၍ ေရာ ျပည့္ႏိုင္ပါမည္လား။ စဥ္းစားဖန္ဖန္ ေဝဖန္သုံးသပ္ ၾကည့္ ပါက အေျဖသည္ ''ေခါင္းယမ္းျခင္းသာ'' ျဖစ္ပါမည္။ ''ေခါင္း ညိတ္ျခင္း''အလွ်င္းမျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သည္အေၾကာင္းတရားေတြ ေၾကာင့္ ေလာကသည္ သုခစစ္စစ္လား၊  ဒုကၡစစ္စစ္လား  ခြဲခြဲ ျခားျခား ကြဲကြဲျပားျပား စဥ္းစားဉာဏ္အျမင့္ဆုံး ထားၾကည့္လွ်င္ ''ဒုကၡ စစ္စစ္''  ဟု လက္ခံရေတာ့မည္သာ ျဖစ္ပါေတာ့၏။
၄။  လက္ခံခ်င္တာ လက္မခံခ်င္တာ အပထား၊ မလြဲမေသြ လက္ခံရမည့္ အေနအထားဝယ္ ဒုကၡထြက္ေပါက္ကို ရွာ ၊ ဒုကၡမွ အတက္ေလွကားကိုရွာရင္း။
၅။  ရွာလွ်င္ ဧကန္ေတြ႕မည့္ ထြက္ေပါက္တံခါး ၊ အတက္ ေလွကားမ်ားမွတစ္ဆင့္ တစ္ေပါက္ၿပီး  တစ္ေပါက္ ထြက္လာ ရင္း၊ အတက္ေလွကားကို တစ္ထစ္ၿပီး တစ္ထစ္ တက္လွမ္းရင္း ရွစ္ေပါက္ေျမာက္ တံခါး ၊ ရွစ္ေပါက္ေျမာက္ အတက္ေလွကားသို႔ ေရာက္ေသာ္ . . .
၆။  ယင္းသည္ ေလာကထက္ + ျမင့္မားေသာ ေလာကုတၱရာ ျဖစ္ေတာ့၏။ ယင္းသည္ပင္ ေလာကုတၱရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ပါ သည္။
သိပယ္ဆိုက္ပြား ေလးပါးသစၥာ စကားရွိခဲ့ပါ၏။ သိ၊ ပယ္၊ ဆိုက္၊ ပြား ေလးပါးသစၥာဟုျဖစ္ပါ၏။
သိ
ဒုကၡေလာကကို  ဒုကၡေလာကဟု လက္ခံလာႏိုင္ေအာင္ မိမိဝန္းက်င္ကိုပင္  ထဲထဲဝင္ဝင္ ေလ့လာၾကည့္ပါ။   တစ္ဆင့္ က်ယ္က်ယ္ဝန္းဝန္းေလ့လာၾကည့္ပါ။ ေလ့လာေလေလ သိရွိ ေလေလ ျဖစ္လာပါမည္။ ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ပူေလာင္မႈ၊ က်ဥ္း က်ယ္မႈႏွင့္ ေခ်ာင္လည္မႈ၊ မ်ားမ်ားေလ့လာေလ ဘယ္ဘက္က အားသာေနေၾကာင္း သိရွိေလ၊ ဒုကၡသဘာဝကို လက္ခံလာႏိုင္ လာေလ ျဖစ္လာပါသည္။
 ယင္း ဒုကၡေလာကကို လက္ခံလာႏိုင္ေသာအခါ ယင္း မွထြက္ေျမာက္ရာ  နယ္ေျမသစ္ကိုရွာေဖြလို ေဇာမ်ား အဆက္ မျပတ္ ေဇာေစာလာၿပီး နယ္ေျမသစ္ရွာေဖြေသာ္ ဒုကၡေလာက အေၾကာင္းရင္းကို ေတြ႕ရွိလာကာ ယင္းကို ပစ္ပယ္ႏိုင္အား၊ စြန္႔ခြာႏိုင္အားေတြ ေတြ႕ရွိ ရရွိလာပါေတာ့သည္။
ပယ္
ဒုကၡေလာကကိုပင္ သုခေလာကေယာင္ေယာင္ ထင္ျမင္ ၍ တြယ္တာတပ္မက္မႈ ရစ္ပတ္လာပုံ သိရွိလာၿပီး ယင္း တြယ္ တာမႈကိုပယ္စြန္႔ႏိုင္ဖို႔။
ဆိုက္
ေလာကုတၱရာဆိုက္ေရာက္ေရးအတြက္
ပြား
ေနာက္ကိုမတြယ္ဘဲ    နယ္ပယ္သစ္ ေလာကုတၱရာ အေရာက္ ဆက္လက္တိုးထြက္မႈျဖစ္သည့္  ေလာက၏တံခါးရွစ္ခ်ပ္၊ ေလာကမွ အတက္ေလွကားရွစ္ဆင့္၊ ေနာက္ဆုံး တံခါးရြက္ ၊ အထက္ဆုံးေလွကားထစ္အေရာက္ တိုးတိုး ပြားပြား သြားေသာအခါ 
 ဒုကၡသစၥာကို   သိ
 သမုဒယသစၥာကို  ပယ္
 နိေရာဓသစၥာ (ေလာကုတၱရာ) ဆိုက္ဆိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္ ေရာက္ႏိုင္ဖို႔ မဂၢသစၥာ(၈)ပါးပြားျခင္းျဖင့္ ေလာကုတၱရာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိပါေတာ့သည္။
ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစတီေတာ္သစ္
ေထရဝါဒဗုဒၶဘာသာဝင္တို႔၏ ရည္မွန္းေတာင့္တရာျဖစ္ ေသာ    ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္သည့္    ျမတ္နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ ျပဳႏိုင္ရန္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေတာ္ႀကီး   ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစရန္   ရည္သန္၍ ျပည္ေထာင္စုနယ္ေျမ ဒကၡိဏသီရိၿမိဳ႕နယ္  ရာဇသဂၤဟလမ္း  ကံ့ေကာ္ပန္းအဝိုင္းအနီး ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးေစတီေတာ္သစ္ ပရိဝုဏ္အတြင္းတြင္  ေရႊပါရမီေတာရ ဆရာေတာ္ ဘဒၵၲ ဆႏၵာဓိက၏  မတည္လွဴဒါန္းမႈ၊ ခုနစ္ရက္သားသမီး၊  အလွဴရွင္ မ်ား၏  ေပါင္းစုေကာင္းမႈ၊   ၾသဝါဒါစရိယ  ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ထံမွ ၾသဝါဒခံယူမႈတို႔ျဖင့္ ေထရဝါဒ သာသနာေတာ္ဆိုင္ရာ မဟာမဂၤလာကိုးမ်ဳိးႏွင့္ အညီ ျဖစ္ေစေရးအတြက္  ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိရာဝယ္  အနၲရာယိက ေျမသန္႔မဟာမဂၤလာႏွင့္ ရတနာပႏၷက္ေတာ္တင္ တြင္းေတာ္ဝန္း မဟာမဂၤလာတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးကာ ရတနာအုတ္ျမစ္ေတာ္စီ မဟာမဂၤလာ အခမ္းအနားကို  ၂၄.၅.၂ဝ၁၈ ရက္  နံနက္ပိုင္းက က်င္းပရာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္ တက္ေရာက္ၾကည္ညိဳ၍ ရတနာ နဝရတ္   ေငြၾကဳတ္ေတာ္   ထည့္သြင္းပူေဇာ္ျခင္း၊ ဆက္လက္၍  ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ ၊    ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္    ေဒါက္တာေဖျမင့္၊  သူရဦးေအာင္ကို၊  ဦးသိန္း ေဆြ၊  ဦးဟန္ေဇာ္၊ ႏိုင္သက္လြင္၊ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီ ဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ဳိးေအာင္ႏွင့္အလွဴရွင္မ်ားက အုတ္ျမစ္ ေတာ္မ်ားကို သတ္မွတ္ေနရာအသီးသီး၌ ထည့္သြင္း၍ ပရိတ္ နံ႔သာရည္မ်ား ပက္ဖ်န္းပူေဇာ္ျခင္း၊ အလွဴေငြမ်ား  ေပးအပ္ပြဲ က်င္းပျခင္း၊ အႏုေမာဒနာႏွင့္ ေရစက္သြန္းခ်  အမွ်ေဝျခင္း တို႔ျဖင့္  ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ဤအခမ္းအနားနိဒါန္းတြင္  ႏိုင္ငံေတာ္ၾသဝါဒါစရိယ ေနျပည္ေတာ္ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕  မဟာဝိသုတာရာမ ေစ်းကုန္း ေက်ာင္းတိုက္ဆရာေတာ္ အဘိဓဇမဟာရ႒ဂု႐ု ဘဒၵႏၱကဝိသာရ အမွဴးျပဳသည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား ၾ<ြကေရာက္ ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူျခင္းႏွင့္အတူ ဇြန္လ  ၁၉ ရက္ေန႔တြင္လည္း သတၱဌာန မူလဌာပနာေတာ္သြင္းမဟာမဂၤလာကို ေအာင္ျမင္ စြာ က်င္းပႏိုင္လ်က္၊ ဆက္လက္၍ အလယ္ဌာပနာေတာ္သြင္း မဟာမဂၤလာ၊ အထက္ဌာပနာေတာ္သြင္း  မဟာမဂၤလာ၊ ေရႊထီးေတာ္တင္ မဟာမဂၤလာ၊    ျမသပိတ္၊ ေရႊၾကာ သကၤန္း ေတာ္ကပ္၊  ဗုဒၶါဘိေသက အေနကဇာတင္ မဟာမဂၤလာတို႔ကိုပါ က်င္းပရင္း  တည္ထားကိုးကြယ္လ်က္ရွိပါေသာ ထာဝရၿငိမ္း ခ်မ္းေရးေစတီေတာ္သစ္သည္ ပြင့္ထြန္းလာေတာ့မည္ ျဖစ္ပါ ေတာ့သတည္း။   

ရတနာစည္ဆရာေတာ္ (လြိဳင္လင္)

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post