Latest News

Sunday, July 29, 2018

ပါးခ်ိတ္႐ိုးဆစ္နာျခင္း

ပါးခ်ိတ္႐ိုးဆစ္နာျခင္း

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ရွိ မြန္ျပည္နယ္ျပည္သူ႔
ေဆး႐ံုႀကီးတြင္ စာေရးသူတာ၀န္ထမ္းေဆာင္
ေနခဲ့စဥ္က ပါးခ်ိတ္႐ိုးဆစ္မ်ားခိုင္ေနေသာ
ကေလးလူနာတစ္ဦးကို မွတ္မွတ္ရရေတြ႕ခဲ့
ဖူးသည္။ ထိုစဥ္က သူ၏အသက္မွာ ရွစ္ႏွစ္၊
ကိုးႏွစ္ခန္႔သာရွိပါဦးမည္။ ပါးခ်ိတ္႐ိုးဆစ္
မ်ားခိုင္ၿပီး ပါးစပ္ကိုဟ၍မရေသာေၾကာင့္
ျပည္နယ္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီးသို႔ ဖခင္ႏွင့္အတူ
ေရာက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စမ္းသပ္မႈမ်ား
ျပဳလုပ္ၿပီးေသာအခါ ထိုကေလးအတြက္
မ်ားစြာစိတ္မေကာင္းျဖစ္ခဲ့ရသည္။ အဘယ္
ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူသည္ ပါးစပ္ကို (အေပၚ
သြားႏွင့္ေအာက္သြားအကြာအေ၀း) သုည
ဒသမ ၅ စင္တီမီတာခန္႔သာ ဟႏိုင္ေတာ့
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ စာေရးသူက
သူ႔အား ပါးစပ္ကို အတင္းႀကိဳးစားၿပီးဟ
(ဖြင့္)ခိုင္းေသာ္မွ သူ၏ေသးငယ္လွေသာ
လက္သန္းထိပ္ဖ်ားေလးပင္ မ၀င္သာေလ
ေတာ့။

သို႔ဆိုလွ်င္ ယင္းကေလးအေနျဖင့္ မည္
ကဲ့သို႔ထမင္းစား ေရေသာက္ႏိုင္ပါေတာ့မည္
နည္း။ လူတစ္ဦးစီ၏ပံုမွန္ပါးစပ္ဟႏိုင္မႈ
သည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိေနၾကရာ ပံုေသသတ္မွတ္
ေျပာရန္ခက္ခဲေသာ္လည္း လူႀကီးမ်ားအေန
ျဖင့္ ၃ ဒသမ ၅ စင္တီမီတာထက္ပိုၿပီး
မဟႏိုင္က ပံုမွန္မဟုတ္ဟုဆိုထားသည္။

ယင္းကေလး၏ ဖခင္ျဖစ္သူေျပာျပခ်က္
အရ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္လခန္႔က လယ္ကန္
သင္း႐ိုးေပၚတြင္ ေမွာက္လ်က္လဲက်ရာမွ
ျဖစ္သြားေၾကာင္းသိရသည္။ သူ၏ေမးေစ့က
အမာရြတ္ေလးကို ထိုေန႔အထိ စာေရးသူ
ေတြ႕ျမင္ခဲ့ရသည္။ မိဘမ်ားကလယ္လုပ္ငန္း
ျဖင့္အလုပ္မ်ားေနၾကသျဖင့္ ထိုေန႔တြင္မွ
ကေလးကိုေဆး႐ံုသို႔ ေခၚလာျပျဖစ္ေသာ္
လည္း ပါးခ်ိတ္႐ိုးအဆစ္ခိုင္သည့္အေျခ
အေနက အလြန္ဆိုးေနၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္
စာေရးသူတို႔အေၾကာအဆစ္ကုပညာရွင္မ်ား
အေနျဖင့္ မ်ားစြာသက္သာေကာင္းမြန္
ေအာင္ ကုသမေပးႏိုင္ေတာ့ေပ။ အေၾကာ
အဆစ္ကုဌာနသို႔ ၄-၅ ႀကိမ္ခန္႔လာၿပီး
ျပေသာ္လည္းေ၀ဒနာမေပ်ာက္ဘဲ လူနာ
ေပ်ာက္သြားခဲ့သည္။

လူတစ္ဦးတြင္ နားရြက္၏အေရွ႕ဘက္ရွိ
ဦးေခါင္းမွ နားသယ္႐ိုးႏွင့္ ေအာက္ဘက္
မွ ေမး႐ိုးမ်ားေပါင္းစပ္ကာ ပါးခ်ိတ္႐ိုးဆစ္
မ်ားျဖစ္လာၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေမး႐ိုး
သည္ လႈပ္ရွားမႈျပဳလာႏိုင္သည္။ ပါးခ်ိတ္
႐ိုးဆစ္မ်ားသည္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္ရွိ အသံုး
အမ်ားဆံုးအဆစ္မ်ားတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္
ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယင္းအခ်က္ကိုသတိျပဳသိရွိ
ၾကသူ နည္းလွသည္။ အကယ္၍ ပါးခ်ိတ္
႐ိုးဆစ္မ်ားသာမရွိၾကပါက စကားေျပာျခင္း၊
စားေသာက္ျခင္း၊ သမ္းေ၀ျခင္းႏွင့္ ပါးစပ္ျဖင့္
စုပ္ျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္သည္။
သို႔ျဖစ္ရာ ေ၀ဒနာျဖစ္လာပါက ေစာစီးစြာ
ေဆးကုသမႈခံယူရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း
သိထားသင့္သည္။ လိုအပ္ပါက ခြဲစိတ္ကုသ
ရမည္ျဖစ္သည္။

အေၾကာင္းတစ္ခုခုေၾကာင့္ ေမး႐ိုးကို
လႈပ္ရွားေစေသာၾကြက္သားမ်ားႏွင့္ ပါးခ်ိတ္
႐ိုးဆစ္မ်ားတြင္ အဆင္မေျပမႈတစ္မ်ဳိးမ်ဳိး
ျဖစ္လာေသာအခါ တီအမ္ဒီ (၀ါ) တီအမ္
ေဂ်ဒီ ဟုေခၚၾကသည္။ အဆစ္ႏွင့္ပါးေစာင္
တစ္၀ိုက္တြင္ နာက်င္မႈခံစားရျခင္းသည္
ယင္း၏ထင္ရွားေသာလကၡဏာတစ္ရပ္ျဖစ္
သည္။ ဒါ့အျပင္ ေအာက္ပါလကၡဏာမ်ားကို
လည္း ေတြ႕ရွိရတတ္သည္။

- နာက်င္မႈရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ
အဆစ္ေနရာမွ 'ကလစ္'ခနဲအသံျမည္ျခင္း
- ႐ုတ္တရက္ ေမး႐ိုးလႈပ္မရျခင္း
- ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ မူးျခင္း
- ပါးစပ္ ဟရန္၊ ပိတ္ရန္ အဆင္မေျပျခင္း
(အဆစ္ခိုင္ျခင္းမျဖစ္ေသး)
- စကားေျပာေနစဥ္၊ အစာ၀ါးစားေနစဥ္
(အထူးသျဖင့္ အမာ)ႏွင့္ သမ္းေ၀ေနစဥ္
တို႔တြင္ နာက်င္တတ္ျခင္း
- နားနာျခင္း၊ နားထဲမွာအသံျမည္ျခင္းႏွင့္
အၾကားအာ႐ံုခ်ဳိ႕ယြင္းျခင္း
- လအနည္းငယ္အတြင္း အဆစ္ခိုင္လာျခင္း
(ပါးစပ္ကို ပံုမွန္လို ဟမရေတာ့)

ပါးခ်ိတ္႐ိုးဆစ္နာျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ
အေၾကာင္းမ်ား

- ေမး႐ိုး သို႔မဟုတ္ ပါးခ်ိတ္ဆစ္ေနရာကို
တိုက္႐ိုက္ ထိ႐ိုက္မိျခင္း
- အံႀကိတ္ျခင္း သို႔မဟုတ္ သြားႀကိတ္ျခင္း
ကို မၾကာခဏျပဳလုပ္တတ္ျခင္း။ ထိုအခါ
ေမး႐ိုးပိုင္းၾကြက္သားမ်ားမွာ ပံုမွန္လိုအပ္
သည္ထက္ပိုၿပီး အလုပ္လုပ္ၾကရေသာ
ေၾကာင့္ျဖစ္သည္။
- အဆစ္အတြင္းရွိၾကားခံအရြတ္ ပြန္းပ့ဲ
ပ်က္စီးျခင္း
- အဆစ္ေရာင္ေရာဂါ

ခြဲစိတ္ကုသမႈလိုအပ္ေသာ လူနာမ်ား
အေနျဖင့္ မခြဲစိတ္မီႏွင့္ခြဲစိတ္အၿပီးတို႔တြင္
အေၾကာအဆစ္ကုသမႈမ်ား လိုအပ္တတ္
သည္။

ပါးခ်ိတ္႐ိုးဆစ္နာျခင္းႏွင့္ ခိုင္ျခင္းကို
အေၾကာအဆစ္ကုဌာနမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ
ရည္ရြယ္ခ်က္ ေလးမ်ဳိးအား အဓိကထား
လ်က္ ကုသေပးေလ့ရွိသည္။

(၁) နာက်င္မႈသက္သာေစရန္
(၂) ၾကြက္သားတင္းေတာင့္ျခင္းမွ ေျဖေလွ်ာ့
ေပးရန္
(၃) အဆစ္လႈပ္ရွားမႈပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္
(၄) အဆစ္ပံုမွန္လႈပ္ရွားမႈရွိၿပီးယခင္အတိုင္း
ျပန္လည္အသံုးျပဳနိုင္ေစရန္

ကုသနည္းအခ်ဳိ႕

(၁) ေသြးအသြားအလာ ေကာင္းမြန္ေစရန္
အပူဓာတ္ေပးျခင္း
(၂) ေရာင္ရမ္းမႈေလ်ာ့ေစရန္ အေအးဓာတ္
ေပးျခင္း
(၃) TENS (Transcutaneous electrical
nerve stimulation)စက္မွ လွ်ပ္စစ္
ဓာတ္ျဖင့္ လံႈ႔ေဆာ္ေပးျခင္း
(၄) Ultrasound စက္ျဖင့္ အသံလြန္လိႈင္းမ်ား
လႊတ္ေပးျခင္း
(၅) မ်က္ႏွာၾကြက္သားမ်ားေလ့က်င့္ေပးျခင္း

ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္မ်ား

(၁) ေပ်ာ့ေသာအစားအစာမ်ားစားပါ
(၂) ကိုက္ရန္၊ ၀ါးရန္ခက္ခဲေသာအစားအစာ
မ်ားကိုခပ္ေသးေသးလွီးျဖတ္စားပါ
(၃) အံႀကိတ္ျခင္းႏွင့္ သြားႀကိတ္ျခင္းတို႔မျပဳ
လုပ္မိေစရန္သတိထားပါ
(၄) ၫႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း အပူေပးျခင္း
လုပ္ေပးပါ
(၅) မ်က္ႏွာၾကြက္သားမ်ား ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို
မွန္ကန္စြာစြဲစြဲၿမဲၿမဲျပဳလုပ္ေပးပါ
(၆) သမ္းေ၀ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ပါးစပ္အလြန္
အမင္းဟျခင္းကိုေရွာင္ရွားပါ
(၇) ေနၾကာေစ့ေလွာ္စားျခင္းကဲ့သို႔ ပါးစပ္ကို
ဆက္တိုက္အသံုးျပဳျခင္း မလုပ္ရ
(၈) လည္ပင္းႏွင့္ေမး႐ိုးတို႔အား ၀န္မပိေစ
ရန္ ကိုယ္ေနကိုယ္ထားမွန္ကန္စြာ
ေနပါ (ဥပမာ- ေမွာက္အိပ္ျခင္း၊ ေခါင္း
ၾကာၾကာငံု႔ျခင္း၊ ေခါင္းႏွင့္ပခံုးညႇပ္ၿပီး
ဖုန္းသံုးျခင္း)

ေမး႐ိုးႏွင့္ မ်က္ႏွာၾကြက္သားမ်ား
ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို အေၾကာအဆစ္ကုပညာ
ရွင္ႏွင့္ ေသေသခ်ာခ်ာသင္ယူရန္လုိအပ္
ပါသည္။ ။

တင္ေမာင္ေအး(ကန္႔ဘလူ)

No comments:

Post a Comment