Latest News

Thursday, July 26, 2018

ျမန္မာသည္ မိမိတုိ႕ ႏွင့္ ခပ္ခြာခြာ ေနက အက်ဳိးယုတ္ဖြယ္သာ ရွိဟု တရုတ္ ေ၀ဖန္ျပီ

ဤသည္ကား ျမန္မာ အစုိးရ၏ မူ၀ါဒ မ်ား အေပၚ တရုတ္ မွ မိမိ မွတ္မိသေလာက္ ပထမဆုံး အၾကိမ္ တုိက္ရုိက္ေ၀ဖန္ ျပစ္တင္ လုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ဇူလုိင္ လ ၂၆ ရက္ေန႕ထုတ္ တရုတ္ အစုိးရ အာေဘာ္ အမ်ုိးသားေရး မူ၀ါဒမ်ားကုိ ထင္ဟပ္ေစတဲ့ Global Times သတင္းစာမွ ေဆာင္းပါး အျဖစ္ ထည့္သြင္း ေဖၚျပလာျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ အဆုိပါ ေဆာင္းပါးသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွ က်န္ အိမ္နီးခ်င္း ႏူိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေသာ လာအုိ ႏွင္ ကေမၻာဒီယား လုိ ၎တုိ႕အား ဒူးေထာက္ရုိက်ဳိး ျခင္း မျပဳသည္ကုိ အလုိမက် ျဖစ္လာသည့္အျပင္ ႏူိင္ငံ၏ သယံဇာတ မ်ား အား ထင္သလုိ ခ်ယ္လွယ္ခြင့္ မရသည့္ အတြက္ ျမန္မာ စီးပြားေရး အား အခ်က္ ေလးခ်က္ ေပၚ မူတည္ျပီး ေ၀ဖန္လာခဲ့ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

ပထမဆုံး အခ်က္ အေနနဲ႕ အစုိးရသည္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းလာသည္နွင့္အမဗ NGO မ်ားကုိ ထိန္းသိမ္း ၾကပ္မပ္ခဲ့ျခင္း မရွိသျဖင့္ ၎တုိ႔၏ ၾသဇာအာဏာ သည္ လူထု အတြင္း စိမ့္၀င္ပ်ံႏွံ႕ လာသျဖင့္ ေပၚျပဴလစ္ဇင္ ေခၚ လူထု ေနာက္ျမီးဆဲြ လုိက္လုပ္ရသည့္ အစုိးရ ျဖစ္လာတယ္ဟု ဆုိလုိက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႕အတြက္ ျမန္မာ အစုိးရသည္ ႏူိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမဳပ္နွံသူမ်ား ၏ အက်ဳိးစီးပြားအား အေရးမူျခင္း မရွိေတာ့ပဲ ႏူိင္ငံ၏ အက်ဳိးစီးပြား အတြက္သာ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသူမ်ား ထံမွ အစြမ္းကုန္ အျမတ္ထုတ္ဖုိ႕ ၾကံရြယ္လာတယ္ လုိ႕ ဆုိပါတယ္။

ေနာက္ထပ္ တခ်က္ အေနနဲ႕ ျမန္မာ အစုိးရမွ Resource Nationalism ေခၚတဲ့ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ား အား အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပုိင္ အျဖစ္သေဘာထားက ထိမ္းခ်ဳပ္ရန္ ၾကဳိးစားလာေနတဲ့ မူ၀ါဒကုိ က်င့္သုံးလာတဲ့ လုိ ေဖၚျပထားပါတယ္။ ယင္း၏ ရလာဒ္ အျဖစ္ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မ်ား တူးေဖၚသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ထိမ္းခ်ဳပ္လာျခင္း၊ ဥပေဒ ႏွင့္ ပါတ္၀န္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရး စံႏႈန္းမ်ားကုိ ျမွင့္တင္လာပါတယ္။ ဒီအတြက္ အဆုိပါ က႑ မွာ လုိအပ္သလုိ အသုံးခ်ႏူိင္ျခင္း မရွိေတာ့တဲ့ အတြက္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ စီးပြား တုိတက္ရာ အေျခခံ လုိအပ္ခ်က္မ်ား ျဖစ္တဲံ စြမ္းအင္ က႑ ကုိ ျပည့္ျပည့္၀၀ အသံုးခ်ျပီး လူထုဘ၀ ျမွင့္တင္ေရးေတြ မလုပ္ႏူိင္ေတာ့ဖူးလုိ႕ ေရးသားထားပါတယ္။

တတိယ အခ်က္ကေတာ့ ျမန္မာႏူိင္ငံတြင္ မၾကဳံစဖူးေအာင္ ပါတ္၀န္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရး အယူအဆမ်ား ဒီေရ အလား ျမင့္တက္လာ ခဲ့ျပန္တယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။ ဤသည္ကလည္း ဒီမုိကေရစီ အေရး အေၾကာင္းျပဳျပီး ႏူိင္ငံေရး အုပ္စုမ်ား က အစုိးရ အား တုိက္ခုိက္ရန္ အသုံးခ်လာျခင္း ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုိ႕အတြက္ အဆုိပါ ပါတ္၀န္းက်င္ သမား မ်ား၏ အယူအဆက အစုိးရ မူ၀ါဒ မ်ား ခ်မွတ္ရာမွာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ထည့္သြင္း စဥ္းစားစရာ ျဖစ္လာတယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။ ပရုိဂ်က္ မ်ားကုိ ပါတ္၀န္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရး အေၾကာင္းျပဳျပီး

ေနာက္ဆုံး အခ်က္ အေနနဲ႕ အခုလုိ ေဖၚျပထား ပါတယ္။

ယခုအခါ တရုတ္ ႏွင့္ အေမရိကန္တုိ႕ ယွဥ္ျပဳိင္မႈ ျပင္းထန္လာေနစဥ္တြင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွ ႏူိင္ငံမ်ား အၾကား ဘယ္ဖက္ကုိ လုိက္ရမလဲလုိ႕ အၾကပ္အတည္း က်လာေနပါတယ္။ NLD အစုိးရက ေတာ့ တရုတ္ နဲ႕ ကင္းကြာလုိျခင္းလည္း မရွိ၊ အလြန္အကၽြံ မွီခုိအားထားသည့္ အေနအထားမ်ဳိး လည္း မေရာက္ေစမယ့္ မူ၀ါဒ မ်ဳိးကုိ က်င့္သုံးလာေနပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ကေမၻာဒီယား ႏွင့္ လာအုိ တုိ႕ လုိ ႏႈိင္းယွဥ္မည္ဆုိက ျမန္မာရဲ႕ မဟာဗ်ဳဟာ သည္ အက်ဳိးယုတ္ေစဖုိ႕ သာ ျဖစ္လာတယ္ဟု ဆုိပါတယ္။

ယခုဆုိက ခါးပါတ္လမ္း စီမံခ်က္တြင္ ျမန္မာသည္ ကေမၻာဒီယား ႏွင္ ယွဥ္က ေနာက္က်က်န္ေနျပီ ျဖစ္တယ္လုိ႕ ဆုိပါတယ္။ ယခု ျမန္မာ၏ တရုတ္ အေပၚ တသမတ္တည္း မဟုတ္ေသာ သေဘာထားမ်ား ျပသလာျခင္းေၾကာင့္ တရုတ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ျမန္မာျပည္တြင္း ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံေရး အတြက္ တြန္႕ဆုတ္ေနၾကျပီ လုိ႕ ေရးသားထားပါတယ္။

ဒါကုိ ၾကည့္ရင္ တရုတ္ အစုိးရ အဖုိ႕ တုိင္းျပည္ကုိ ၎တုိ႕ ထင္သလုိ ခ်ယ္လွယ္ႏူိင္ျခင္း မရွိတဲ့ အတြက္ စိတ္ပ်က္လာေနျပီ ဆုိတာ အထင္အရွား ျဖစ္လာျပီး ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ NLD ကုိ ေထာက္ခံမႈ မေပးေတာ့မယ့္ သေဘာမ်ဳိး သြယ္၀ုိက္ ေျပာဆုိလာျပီး အရင္ ၎တုိ႕အား ပုိင္ဆုိင္မႈ ၈၅% ေပးခဲ့တဲ့ လူေတြ အေပၚ အာရုံက်လာေနတဲ့ သေဘာထား ေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အေပၚလည္း လုိလုိလားလား ဘာေၾကာင့္ ေထာက္ခံမႈ မေပးသလဲ ဆုိတာလည္း ဒီေဆာင္းပါးကုိ ၾကည့္ရင္ သိႏူိင္ပါတယ္။ ၎တုိ႕ လုိခ်င္တာ မေပးရင္ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္မေပးဖူးဆုိတဲ့ သေဘာနဲ႕ ျပန္ေပးဆဲြထားတာပဲ ျဖစ္ျပီး တဖက္က အခင္မင္မပ်က္ လုပ္ေပးေနတဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ အေနနဲ႕ ဒီေဆာင္းပါးၾကာင့္ လူထု ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ရဲ႕ တရုတ္ကုိ ဒူးေထာက္စရာ မလုိပဲ တန္းတူရည္တူ win-win အေနအထားမ်ဳိး နဲ႕ ဆက္ဆံ ႏူိင္ခဲ့ျပီး အမ်ဳိးသား အက်ဳိးစီးပြား ဖက္က မားမားမတ္မတ္ ရပ္ႏူိင္ခ့ဲမႈကုိသာ ေလးစားျပီးရင္း ေလးစားေနမိပါေတာ့တယ္။

ေနာက္တခ်က္က လာမယ့္ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပဲြသည္ တုိင္းျပည္၏ အခ်ဳပ္အျခာ မဆုံးရႈံးေစေရး နဲ႕ တုိင္းျပည္ကုိ လက္ညဳိးထုိး ေရာင္းစားခဲ့သူမ်ား လက္၀ယ္ မေရာက္ေရး အတြက္ မည္မွ် အေရးၾကီးေနေၾကာင္း အခု တရုတ္ သတင္းစာရဲ႕ ေဆာင္းပါးက မီးေမာင္းထုိးျပ ေနျပီလုိ႔လည္း ခံယူမိပါေတာ့တယ္။
လွစိုးေ၀

http://www.globaltimes.cn/content/1112516.shtml

No comments:

Post a Comment