Latest News

Tuesday, July 24, 2018

အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါႏွင့္ တို႔ျမန္မာ

အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါႏွင့္  တို႔ျမန္မာ


အယ္လ္ဇိုင္းမားဟု ေခၚမည္

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၁ဝဝ ေက်ာ္၏ ႏိုဝင္ဘာလ တစ္လတြင္ အသက္ ၅၁ ႏွစ္အရြယ္ အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးသည္  ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ  ဖရန္ဖို႔ေဆး႐ုံသို႔ အတြင္းလူနာအျဖစ္ တက္ေရာက္လာခဲ့သည္။ သူမ၏ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ လတ္တေလာျဖစ္ရပ္မ်ားကို မမွတ္မိျခင္း၊ စကားလုံးမ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၊ ေနရာႏွင့္အခ်ိန္ကို မဆုံးျဖတ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

သူမ၏အေျခအေနမွာ အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် ဆိုးရြားလာၿပီး မွတ္ဥာဏ္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ အျပင္   အသိÓဏ္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈပါ   ထပ္တိုးလာသည္။  ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ မထိန္းသိမ္းႏိုင္ေတာ့ဘဲ နိစၥဓူဝကိစၥမ်ားျဖစ္ေသာ စားေသာက္ျခင္း၊ ကိုယ္လက္ သန္႔စင္ျခင္း၊ အိပ္ရာဝင္ျခင္းတို႔ကို  ျပဳလုပ္ရန္ပင္  အသိမရွိေတာ့ေခ်။ ဆက္လက္၍ ပိုမိုဆိုးရြားလာၿပီး ခႏၡာကိုယ္၏ ပုံမွန္လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေသာ အသက္႐ွဴျခင္း၊ ႏွလုံးခုန္ျခင္း၊ အစာေျချခင္းတို႔ပါ ထိခိုက္လာေတာ့သည္။  ေဝဒနာကိုခံစားေနရၿပီး ေလးႏွစ္ခန္႔အၾကာတြင္ အသက္ဆုံး႐ႈံးသြားေတာ့ သည္။

ေသဆုံးသြားၿပီးေနာက္ သူမ၏ ဦးေႏွာက္ကို ခြဲစိတ္ေလ့လာေသာအခါ သူမ၏ဦးေႏွာက္သည္ ပုံမွန္ထက္ သုံးပုံတစ္ပုံခန္႔ က်ဳံ႕ဝင္ေသးငယ္ေနၿပီး ဦးေႏွာက္ဆဲလ္မ်ားစြာမွာလည္း ပ်က္စီးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။

သူမသည္ ယေန႔ေဆးပညာ၏ ပထမဦးဆုံး အယ္လ္ဇိုင္းမား ေဝဒနာရွင္ ျဖစ္ၿပီး   ပထမဦးစြာ   ေတြ႕ရွိမွတ္တမ္းတင္သူ      ေဒါက္တာအယ္လိုစ္ အယ္လ္ဇိုင္းမားကိုအစြဲျပဳ၍   ¤င္းေရာဂါကို  အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါဟု အမည္ေပးလိုက္သည္။

အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါဆိုတာ

အသက္ႀကီးပိုင္းအရြယ္မ်ားတြင္ အျဖစ္မ်ားေသာ သတိႏွင့္ မွတ္Óဏ္ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈေရာဂါမ်ားတြင္ အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါသည္ ထိပ္ဆုံးမွ ပါဝင္ေန သည္။ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၇ဝ ရာခုိင္ႏႈန္းေသာ သတိႏွင့္ မွတ္Óဏ္ ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ ေရာဂါမ်ားသည္ အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါေၾကာင့္ ျဖစ္ၾကသည္။

¤င္းေရာဂါသည္ အသက္ ၆၅ ႏွစ္အထက္ အရြယ္ပိုင္းတြင္ စတင္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိၿပီး ဦးေႏွာက္ဆဲလ္မ်ား တစ္စထက္တစ္စ ပ်က္စီးလာေသာ နာတာရွည္ေရာဂါတစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။

ေရွးဦးစြာေတြ႕ရေသာ ေရာဂါလကၡဏာမ်ားမွာ လတ္တေလာျဖစ္ရပ္ မ်ားကို မမွတ္မိျခင္း၊ စကားလုံးမ်ားကို ေမ့ေလ်ာ့ျခင္း၊ ႀကံစည္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား မျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။

ေရာဂါတိုးလာေသာအခါ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ထိခိုက္ျခင္းမ်ား ေပၚေပါက္ လာသည္။ အမူအရာေျပာင္းလဲျခင္း၊ အာ႐ုံမွားမ်ား ခံစားေတြ႕ျမင္ျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ျခင္း၊ စိတ္ေဖာက္ျပန္ျခင္းတို႔ ေပၚေပါက္လာသည္။

ေရာဂါရင့္လာေသာ  ေနာက္ဆုံးအဆင့္တြင္  ခႏၡာကိုယ္၏   ပုံမွန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ အသက္႐ွဴျခင္း၊ ႏွလုံးခုန္ျခင္း၊ အစာေၾကခ်က္ ျခင္းတို႔ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့ဘဲ စတင္ျဖစ္သည္မွ သုံးႏွစ္မွ ကိုးႏွစ္အၾကာ တြင္ အသက္ဆုံး႐ႈံးရေတာ့သည္။

ေသမင္းတမန္အမွ်င္ႏွင့္ အခ်ပ္မ်ား

အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါျဖစ္ရေသာ အေၾကာင္းရင္းကို မသိရေသးေသာ္ လည္း ¤င္းေရာဂါသည္ မ်ဳိးဗီဇႏွင့္ပတ္သက္ေနၿပီး ေသြးတိုး၊ ဆီးခ်ဳိရွိျခင္း၊ ဦးေခါင္းတြင္ ဒဏ္ရာရဖူးျခင္း၊ စိတ္ဓာတ္က်ေရာဂါရွိျခင္းတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔အျပင္ စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ေၾကာင့္ ထြက္ေပၚ လာေသာ ေဟာ္မုန္းဓာတ္မ်ားသည္လည္း အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ယူဆႏိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားလည္း ေတြ႕ရသည္။

ေရာဂါစတင္ျဖစ္ပြားသူ၏ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္အတြင္း  ပုံမွန္မဟုတ္ေသာ ပ႐ိုတိန္းဓာတ္မ်ားကို အမွ်င္မ်ားအသြင္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အလႊာအခ်ပ္မ်ား အသြင္ျဖင့္လည္းေကာင္း စတင္စုေဆာင္းေပၚေပါက္လာသည္ကို ေတြ႕ရွိရ သည္။ ယင္းတို႔သည္ ဆဲလ္မ်ားကို ပ်က္စီးေစၿပီး ပ်က္စီးသြားေသာ ဆဲလ္မ်ားမွ အမွ်င္ႏွင့္အခ်ပ္မ်ား ထပ္မံေပၚေပါက္လာျပန္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ တစ္ေနရာမွ စတင္ေသာ ဆဲလ္ပ်က္စီးျခင္းသည္  တစ္စထက္တစ္စ က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ ဦးေႏွာက္တစ္ခုလုံး ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ရေတာ့သည္။

 ကမၻာ့က်န္းမာေရးျပႆနာ

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါအဖြဲ႕အစည္း၏ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ကမၻာႏွင့္တစ္ဝန္းတြင္ အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါ အပါအဝင္ သတိႏွင့္ မွတ္ဥာဏ္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ ေဝဒနာရွင္ေပါင္း ၄၆ ဒသမ ၈ သန္းရွိမည္ျဖစ္ၿပီး သုံးစကၠန္႔ အခ်ိန္တိုင္းတြင္ တစ္ဦးႏႈန္း တိုးပြားလ်က္ရွိသည္။ ၄င္းတိုးပြားႏႈန္းသည္ စီးပြားေရးနိမ့္က်ေသာႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရး အလယ္အလတ္ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပိုမိုျမန္ဆန္လ်က္ရွိေနသည္။

အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေသာ   အင္ဒိုနီးရွား၊   ဖိလစ္ပိုင္၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္  ထိုင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္  လူဦးေရ၏ ၅ ဒသမ ၈ ရာခုိင္ႏႈန္းသည္ ေရာဂါခံစားေနရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ၄င္း၏ေဖာ္ျပခ်က္တြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ အမည္မပါဝင္ေပ။ သို႔ေသာ္ Institute for Health Metrics and Evaluation ၏  ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္၌ အေသ အေပ်ာက္အမ်ားဆုံးေသာ  ေရာဂါစာရင္းတြင္  အယ္လ္ဇိုင္းမားသည္  စတုတၴ ေနရာတြင္ ပါဝင္ေနသည္။

ေရာဂါခံစားေနရေသာ အခ်ိန္ကာလ ရွည္ၾကာျခင္းႏွင့္ အသက္ႀကီးပိုင္း အရြယ္ လူဦးေရတိုးပြားလ်က္ရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၄င္းေရာဂါသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ ႀကီးမားေသာ က်န္းမာေရးဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီးတစ္ခု ျဖစ္ေနေလသည္။

အေမွာင္တြင္းမွ အလင္းတစ္စ

အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါကို ေပ်ာက္ကင္းေအာင္ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ တားဆီးရန္ ေဆးဝါးမရွိေသးေခ်။ ေရာဂါစတင္သည္ႏွင့္ ေသမင္းေခၚရာဆီသို႔ တေရြ႕ေရြ႕လိုက္ပါေနရေတာ့သည္။ ေဝဒနာရွင္သည္ ¤င္းအား ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ မည့္သူအေပၚ တစ္စထက္တစ္စ ပိုမိုမွီခိုလာရၿပီး သုံးႏွစ္မွ ကိုးႏွစ္အတြင္း အသက္ဆုံး႐ႈံးရေတာ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ အေမွာင္တြင္းမွ အလင္းတစ္စကို သုေတသန ပညာရွင္မ်ား ျမင္ေတြ႕လိုက္ၾကသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ ကာလီဖိုးနီးယား တကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာေရာဘတ္ကဒ္ဇ္မန္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ႏွင့္ေသဆုံးေသာ အသက္ႀကီးပိုင္းအရြယ္ ၁၃၇ ဦးတို႔၏ ဦးေႏွာက္ကို ခြဲစိတ္ ေလ့လာေသာအခါ အခ်ဳိ႕ေသာသူတို႔၏ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္မ်ားမွာ အယ္လ္ဇိုင္းမား ေရာဂါသည္မ်ားကဲ့သို႔ ပ်က္စီးေနသည္ကို ေတြ႕ရွိရေသာ္လည္း ထိုသူမ်ားမွာ အသက္ရွင္စဥ္က အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါကို တစ္စုံတစ္ရာခံစားခဲ့ရျခင္း မရွိခဲ့ ၾကေခ်။ ထို႔အျပင္ ထိုသူမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ထုထည္ပမာဏမွာ အျခားသူမ်ားထက္ ႀကီးမားေနသည့္အျပင္ ဦးေႏွာက္ဆဲလ္အေရအတြက္မွာလည္း ပိုမိုမ်ားျပားေန သည္တို ေတြ႕ရွိရသည္။ ထိုေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ထုထည္ႀကီးမားၿပီး ဆဲလ္အေရ အတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ဦးေႏွာက္သည္ အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါကို ခံႏိုင္စြမ္း  ရွိေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ခဲ့ၾကသည္။ 

သို႔ေသာ္ မည္ကဲ့သို႔ေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ဳိး၏ ဦးေႏွာက္သည္ ထုထည္ပမာဏ ႀကီးမားၿပီး ဆဲလ္အေရအတြက္ ပိုမိုမ်ားျပားမည္နည္း။

ထိုေမးခြန္း၏အေျဖကို အေမရိကန္ႏိုင္ငံ မက္ဆာခ်ဴးဆက္ အေထြေထြ ေဆး႐ုံႀကီး၏ စိတ္ေရာဂါပညာရွင္ ေဒါက္တာဆာရာလာဇာက ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္တြင္ သမိုင္းတြင္သည့္ ေတြ႕ရွိခ်က္ကို တင္ျပျခင္းျဖင့္ ေျဖဆိုခဲ့သည္။

ေဒါက္တာဆာရာႏွင့္အဖြဲ႕သည္ လူပုဂၢိဳလ္ ၂ဝ တို႔အား တစ္ေန႔လွ်င္ ၁ဝ နာရီျဖင့္ ခုနစ္ရက္ၾကာေအာင္  သတိပ႒ာန္နည္းျဖင့္  တရားထိုင္ေစၿပီး ခုနစ္ရက္အၾကာတြင္ ထိုသူတို႔၏ ဦးေႏွာက္ထုထည္ပမာဏကို MRI နည္းျဖင့္ တိုင္းခဲ့ၾကသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ ၂ဝ တို႔သည္ အသက္ ၃၅ ႏွစ္မွ ၄ဝ ႏွစ္အတြင္း ရွိၾကၿပီး ရဟန္းမ်ား မဟုတ္ၾကဘဲ သာမန္ အေနာက္ႏိုင္ငံသားမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္၄င္းတို႔တြင္ သတိပ႒ာန္နည္းျဖင့္ တရားအားထုတ္ေသာ အေလ့အက်င့္ ပ်မ္းမွ် ၁၂ ႏွစ္ခန္႔ ကိုယ္စီရွိၾကသည္။ ခုနစ္ရက္ေျမာက္ေန႔တြင္ တိုင္းတာ ခ်က္မ်ားအရ ထိုသူမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ပမာဏမွာ သိသာစြာ ႀကီးမားလာေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒါက္တာဆာရာႏွင့္အဖြဲ႕သည္ သတိပ႒ာန္ နည္းျဖင့္ တရားထိုင္ျခင္းသည္  ဦးေႏွာက္၏  ထုထည္ပမာဏကို ႀကီးမားေစ ေၾကာင္း တင္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။

အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါကို ကာကြယ္ထားေသာ အသိဥာဏ္ပညာပမာဏ

သုေတသနပညာရွင္မ်ားသည္ ဆက္လက္၍ အသိဥာဏ္ပညာပမာဏ  ႀကီးမားျခင္းသည္  ဦးေႏွာက္ထုထည္ပမာဏႀကီးမားျခင္း၏  အေၾကာင္းရင္း ျဖစ္ေၾကာင္း    ေကာက္ခ်က္ခ်ၾကသည္။   ဦးေႏွာက္ထုထည္ပမာဏႏွင့္ အသိဥာဏ္ပညာပမာဏတို႔ကို  ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံးကိုဥပမာျပဳ၍  ႏႈိင္းယွဥ္ ေဖာ္ျပၾကသည္။ ဦးေႏွာက္ထုထည္ပမာဏသည္ ကြန္ပ်ဴတာတစ္လုံး၏ အမာခံပစၥည္းမ်ားႏွင့္တူၿပီး   အသိဥာဏ္ပမာဏႀကီးမားျခင္းသည္  ၄င္း ကြန္ပ်ဴတာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ  ပ႐ိုဂရမ္မ်ားႏွင့္တူေၾကာင္း  ႏႈိင္းယွဥ္ ေဖာ္ျပၾကသည္။     ၄င္းအသိဥာဏ္ပညာပမာဏႀကီးမားျခင္းသည္ပင္ အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါကို ကာကြယ္ထားသည့္အရာျဖစ္ေၾကာင္း ဆုံးျဖတ္ ၾကသည္။

အသိဥာဏ္ပညာပမာဏႀကီးမားျခင္းသည္ တစ္ရက္ တစ္လ တစ္ႏွစ္ အတြင္းျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ အျခင္းအရာမဟုတ္ရကား  ငယ္ရြယ္စဥ္မွစ၍ အဆင့္ျမင့္ပညာရပ္မ်ားကို အစဥ္တစိုက္ ဆည္းပူးေလ့လာတတ္ေျမာက္ ေစျခင္းျဖင့္ မွတ္ဥာဏ္ႏွင့္အသိဥာဏ္ကို ေလ့က်င့္ခဲ့သူမ်ားတြင္သာ ေပၚေပါက္ ႏိုင္ေသာ အျခင္းအရာျဖစ္သည္။   ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုကို ေအာင္ျမင္ရန္ နည္းလမ္းမ်ားကို တစ္နည္းမဟုတ္တစ္နည္း ေျပာင္းလဲ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ အရည္အခ်င္းလည္းျဖစ္သည္။

အယ္လ္ဇိုင္းမားႏွင့္ တို႔ျမန္မာ

စာေရးသူတို႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ငယ္ရြယ္စဥ္မွစ၍ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားေတာ္မ်ားျဖစ္ေသာ ဘုရားရွိခိုးအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ ပ႒ာန္းတရား၊ ပရိတ္တရား ေတာ္မ်ားကို  က်က္မွတ္ရြတ္ဖတ္ျခင္းျဖင့္  အသိÓဏ္ႏွင့္ မွတ္Óဏ္ကို ေလ့က်င့္လာခဲ့ၾကသည္။ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ ရွင္ျပဳျခင္း၊ ပၪၥင္းတက္ ျခင္းျဖင့္ ဆက္လက္၍ လက္ေတြ႕က်င့္ႀကံၾကသည္။ ထိုထက္ပို၍ အသက္ အရြယ္ရလာေသာ ၄ဝ ေက်ာ္ ၅ဝ အရြယ္ အယ္လ္ဇိုင္းမားေရာဂါ အစပ်ဳိးမည့္ အခ်ိန္တြင္ သတိပ႒ာန္တရားကိုအားထုတ္ၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈဒဏ္ကို ကာကြယ္ရင္း သတိအမွတ္ႏွင့္ အသိÓဏ္ကို ရာသက္ပန္ ေလ့က်င့္သြားေတာ့သည္။ ¤င္း အေလ့အထမ်ားသည္ စာေရးသူတို႔ျမန္မာလူမ်ဳိးမ်ားအတြက္ အယ္လ္ဇိုင္းမား ေရာဂါမွ အလိုအေလ်ာက္ကာကြယ္တားဆီးၿပီးျဖစ္ေနသည္ဟု ယုံၾကည္မိ ပါသည္။

ကမၻာႏွင့္တစ္ဝန္းတြင္ သုံးစကၠန္႔အခ်ိန္တိုင္း ေရာဂါသည္ အသစ္တစ္ဦး တိုးပြားလ်က္ရွိသည္။

ကုသရန္ ကာကြယ္ရန္ ေဆးမရွိေသးေခ်။

အသိÓဏ္ပညာႀကီးမားျခင္းသည္ အယ္ဇိုင္းမားေရာဂါကို ကာကြယ္ တားဆီးထားႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး ဦးေႏွာက္ထုထည္ပမာဏႀကီးမားျခင္းႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ လ်က္ရွိသည္။

သတိပ႒ာန္တရား အားထုတ္ျခင္းသည္ ဦးေႏွာက္ထုထည္ပမာဏ ႀကီးမားျခင္းကို ျဖစ္ေပၚေစေသာ္လည္း အယ္ဇိုင္းမားေရာဂါကို ကာကြယ္ တားဆီးႏိုင္ေၾကာင္း တိုက္႐ိုက္အေထာက္အထား မရွိေသးေခ်။

ျမန္မာလူမ်ဳိးတို႔၏ သတိမွတ္ဥာဏ္ႏွင့္ အသိဥာဏ္ကို အစဥ္တစိုက္ ေလ့က်င့္ၾကေသာ အေလ့အထသည္ အယ္ဇိုင္းမားေရာဂါကို အလိုအေလ်ာက္ ကာကြယ္တားဆီးထားသည္ဟု  ယူဆေသာ္လည္း ခိုင္မာစြာ ကမၻာကို တင္ျပ ႏိုင္စြမ္းမရွိေသးေခ်။     ။

ပါေမာကၡေဒါက္တာေမာင္

No comments:

Post a Comment