Latest News

Saturday, July 28, 2018

ရခိုင္ကမ္းက ဓနိတန္း

ရခိုင္ကမ္းက ဓနိတန္းရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ ေလးေတာင္ တိုက္နယ္ သရက္ခ်ဳိေက်းရြာသို႔ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္က ေရာက္ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေရာက္စဥ္အခါ ေက်းရြာအတြင္းစိုက္ပ်ဳိးထားေသာ ဓနိခင္းမ်ား ရွိရာသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့သည္။ သိရွိခဲ့ရ သည့္ ဓနိပင္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္း၊ ဓနိထြက္ကုန္ပစၥည္း မ်ားအေၾကာင္းကို  ျပန္လည္ေရးသားေဖာ္ျပ ရျခင္းျဖစ္သည္။

ဓ-ဓနိပင္ေရမွာရွင္

ဓနိပင္သည္ ေရႀကိဳက္သည့္ အပင္မ်ဳိးျဖစ္ ၿပီး ပင္လယ္ကမ္းနား ျမစ္ေခ်ာင္းေဘးနားတြင္ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရသည္။ ႏုန္းဆန္ေသာေျမကို ႏွစ္သက္ေသာေၾကာင့္  သဲ၊  ေက်ာက္စရစ္၊ ေျမအမာမ်ားေပၚ၌ ရွင္သန္ႏိုင္မႈ မရွိပါ။ ႏုန္းအနည္အႏွစ္မ်ားႏွင့္ ဗြက္ထၿပီး ဆား အငန္ဓာတ္ကဲေနေသာ ေရမ်ဳိးသည္ ဓနိပင္၏အႀကိဳက္ျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီ၊ တနသၤာရီႏွင့္ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္တြင္ အမ်ား အျပား ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္   အျခားပင္လယ္ဒီေရ တိုးေသာ   အရပ္မ်ားတြင္လည္း  ဓနိပင္မ်ား ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိ ေနသည္ကို ေတြ႕ျမင္ရ သည္။

ေဒသအစြဲျပဳ

ဓနိပင္၏ေရာက္ရွိလာရာအရပ္ကို အစြဲျပဳ ၍ အမည္တပ္ၾကပါသည္။ ရခိုင္ျပည္မွလာလွ်င္ ရခိုင္ဓနိ၊ တနသၤာရီမွဆိုလွ်င္ ဘိတ္၊ ထားဝယ္ ဓနိ၊   ဧရာဝတီမွဆိုလွ်င္   လပြတၱာဓနိ၊ ဘိုကေလးဓနိ၊ ဖ်ာပုံ၊ ေမာ္ကြၽန္း၊ လႈိင္းဘုံး ဓနိစသည္ျဖင့္ ေခၚဆိုၾကသည္။ အရပ္ေဒသ မ်ဳိးစုံမွလာသျဖင့္ အမည္အမ်ဳိးမ်ိဳးတပ္ၾက ေသာ္လည္း အႏွစ္ခ်ဳပ္လိုက္လွ်င္ အမ်ဳိးအစား ႏွစ္မ်ဳိးသာရွိသည္။ ေရခ်ဳိပိုင္းမွလာသည့္ ေရခ်ိဳဓနိႏွင့္    ပင္လယ္ဘက္မွလာသည့္ ေရငန္ဓနိဟူ၍ျဖစ္သည္။    ဧရာဝတီ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔၏ ဓနိမ်ားသည္ ေရခ်ဳိရပ္တြင္ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေရခ်ဳိဓနိဟု ေခၚၾကသည္။ ေရငန္ကိုႀကိဳက္ ေသာ အမ်ဳိးအစားျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေရခ်ဳိပိုင္းမွ ဓနိမ်ားသည္ ကာလတာရွည္အသုံးျပဳ၍ မရ သည္ကိုေတြ႕ရသည္။  ပင္လယ္ႏွင့္နီးေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေရငန္ဓနိကိုအသုံးျပဳၾကသည္။ သဘာဝႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေအာင္ သင့္တင့္ေသာအသုံးအေဆာင္ကို သဘာဝမွ ျပန္ေပးသည့္သေဘာျဖစ္သည္။   ပင္လယ္ အရပ္ေဒသသည္  မိုးေလၾကမ္းတမ္းေသာ ေၾကာင့္ ရာသီဥတုဒဏ္ ခံႏိုင္ရည္ရွိရန္လိုအပ္ သည္။ ဓနိမထြက္သည့္ျမန္မာႏိုင္ငံအထက္ပိုင္း တြင္မူ အင္ဖက္၊ ဝါးကပ္ႏွင့္ သက္ငယ္မ်ားကို အသုံးျပဳၾကသည္ကိုေတြ႕ရသည္။ ခ်င္းေတာင္ ေဒသမ်ားတြင္ သက္ငယ္၊ ထင္းရွဴးသားႏွင့္ ေက်ာက္ျပားမ်ားကို    အိမ္မိုးၾကသည္ဟု သိရသည္။

ဓနိလုပ္ငန္း

ယဥ္ေက်းလာေသာ လူမႈဝန္းက်င္တြင္  လူသားမ်ားသည္ မိသားစုအသိုက္အၿမံဳႏွင့္ စုေဝးေနထိုင္ရာ အေဆာက္အအုံကို လိုအပ္ လာခဲ့သည္။ ယေန႔ေခတ္ကဲ့သို႔ သြပ္၊ ဘိလပ္ေျမ စသည့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားမရွိခင္ မသုံးတတ္ခင္ကာလမ်ားတြင္   ဖက္မ်ား၊ အရြက္မ်ား၊ သစ္မ်ား၊ ဝါးမ်ားကို အမိုးအကာ အခင္းအျဖစ္ ရွာေဖြအသုံးျပဳလာၾကသည္။ တျဖည္းျဖည္း  တိုးတက္ေျပာင္းလဲလာၿပီး ေနာက္  ကုန္ပစၥည္းမ်ားဖလွယ္အသုံးျပဳရာမွ တစ္ဆင့္တက္၍ အေရာင္းအဝယ္ဆိုေသာအရာ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ အိမ္အမိုးမိုးရန္ႏွင့္ အကာ အကြယ္အတြက္ ဓနိကိုအသုံးမ်ားလာေသာ အခါ   ဓနိသည္   ေစ်းကြက္ဝင္မရွိမျဖစ္ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္လာခဲ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဓနိ လုပ္ငန္းမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ ေပၚေပါက္လာ ေတာ့သည္။ ဓနိကို မူရင္းအတိုင္းေရာင္းဝယ္မႈ ရွိသကဲ့သို႔ အိမ္အမိုးအျဖစ္ျပဳျပင္လုပ္ကိုင္ၿပီး ေရာင္းဝယ္ျခင္းလည္းရွိပါသည္။ ဓနိသမား အခ်င္းခ်င္း   ေရာင္းဝယ္လုပ္ကိုင္ျခင္းသည္ မူရင္းေရာင္းဝယ္မႈျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္သို႔တင္ပို႔ ျခင္းမွာ အိမ္အမိုး(ဓနိပ်စ္)လုပ္၍ ေရာင္းျခင္း ျဖစ္သည္။    ဓနိလုပ္ငန္းကို    ျမန္မာလို
တန္ေဆာင္မုန္း၊ နတ္ေတာ္၊ ျပာသို၊ တပို႔တြဲ၊ တေပါင္း၊ တန္ခူး၊ ကဆုန္ ခုနစ္လအတြင္း လုပ္ကိုင္ၾကသည္။ က်န္ငါးလျဖစ္ေသာ နယုန္လမွ သီတင္းကြၽတ္အထိရပ္နားထား ရသည္။ မိုးတြင္းကာလျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ဓနိပင္မ်ား ကို အနားေပးၿပီး အခက္အလက္စုံေအာင္ ထားျခင္းျဖစ္သည္။   လုပ္ငန္းသမားမ်ားက ေစ်းကြက္လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာရွိေသာေၾကာင့္ ဓနိပင္ကို  ႏွစ္ေပါက္ေအာင္အနားမေပးဘဲ ခုတ္ယူေရာင္းခ်ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ဘက္တြင္   ခုတ္ၿပီးသား ဓနိခင္းကို ေနာက္တစ္ႏွစ္ၾကာမွ ျပန္လည္ ခုတ္ယူအသုံးျပဳေလ့ရွိသည္။ ရခိုင္ဓနိသည္ အရြက္အလက္ႀကီးၿပီး အရည္အေသြးေကာင္း ေသာေၾကာင့္ အိမ္အမိုး မိုးရာတြင္ ခိုင္ခံ့လုံၿခံဳ၍ ငါးႏွစ္ေက်ာ္သည္အထိ ပိုးမစားဟု သိရသည္။ ယခုရန္ကုန္ေစ်းကြက္တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဓနိပ်စ္မ်ားသည္ အလြန္ဆုံးခံမွ ႏွစ္ႏွစ္ဟု အသုံးျပဳသူမ်ားက ေျပာၾကသည္။ ရခိုင္ဓနိ သည္ ေဒသတြင္းအသုံးျပဳမႈမ်ားေသာေၾကာင့္ ရန္ကုန္ႏွင့္အျခားေဒသမ်ားသို႔  ေရာက္ရွိ မလာပါ။ ရခိုင္ဓနိလုပ္ငန္းႏွင့္ ဧရာဝတီဓနိ လုပ္ငန္းသည္ အမ်ဳိးအစားျခင္းတူေသာ္လည္း လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ပုံမ်ားစြာ ကြဲျပားသည္။ ဧရာဝတီဓနိသည္ ေရာင္းအားေကာင္းေသာ ေၾကာင့္ အေရအတြက္မ်ားစြာရရန္ လုပ္ကိုင္ ရသည္။ ရခိုင္ဓနိမွာ ရာသီဥတုဒဏ္ခံႏိုင္ရန္ ဦးစားေပး၍ ႐ိုးရာလုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္းလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ရခိုင္ဓနိ

ရခိုင္ ပင္လယ္ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ တြင္ ဓနိပင္မ်ား မ်ားစြာျဖစ္ထြန္းသည္။ ရခိုင္မွထြက္ေသာေၾကာင့္ ရခိုင္ဓနိဟု ေခၚၾက ျခင္းျဖစ္သည္။ ဓနိပင္မ်ားကို စုစည္းထား ေသာ  ဓနိေပါမ်ားကို  ေရငန္ေရာက္ေသာ ေခ်ာင္းစပ္ရွိ ႏုန္းထဲတြင္ အနည္းဆုံးတစ္လမွ အမ်ားဆုံး ႏွစ္လေက်ာ္အထိျမႇဳပ္ထားၿပီးမွ ျပန္ေဖာ္ကာ ေနလွန္း၍ ဓနိပ်စ္ထိုးျခင္းျဖစ္ သည္။ ရမ္းၿဗဲၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဂြၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ဓနိလုပ္ငန္းႀကီးမ်ားရွိသည္။

ဓနိတံ

ဓနိရြက္ကို     အိမ္အမိုးလုပ္ရာတြင္ ဓနိတံသည္   အေရးအႀကီးဆုံး မပါမျဖစ္ ကုန္ၾကမ္းျဖစ္သည္။  ဓနိတံကို  ဝါးျဖင့္ ျပဳလုပ္ရသည္။  ဝါးပိုးဝါး၊  ၾကေသာင္းဝါး၊ ဝါးယား၊ ဝါးနက္၊ ၾကခတ္ဝါး စသည့္ ဝါးအမ်ဳိး အစားေပါင္းမ်ားစြာရွိသည့္အနက္မွ ဝါးယား ကိုသာ ဓနိတံအျဖစ္အသုံးျပဳၾကသည္။ အျခား ဝါးမ်ားကို လုပ္ကိုင္၍ရေသာ္လည္း ဝါးယား သည္ ဓနိတံလုပ္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္ ေသာေၾကာင့္  သီးသန္႔အသုံးျပဳရျခင္းျဖစ္ သည္။   ရခိုင္ဓနိပ်စ္တြင္   ဓနိတံသည္ ေလးေတာင္(ေျခာက္ေပ)နီးပါး  အရွည္ရွိ ေသာ္လည္း   ေရာင္းတမ္းအသုံးျပဳေနေသာ ဓနိပ်စ္မ်ားသည္ ႏွစ္ေတာင္ေက်ာ္သာရွိသည္ ကိုေတြ႕ရသည္။    ဓနိပ်စ္အရည္အေသြး ေကာင္းရန္အတြက္ ဓနိတံလုပ္ေသာဝါးကို လည္း အထူးဂ႐ုစိုက္ရသည္။ ဝါး၏သက္တမ္း မွာ အနည္းဆုံး သုံးႏွစ္ရွိရန္လိုသည္။ သက္ ႏုပါက ပိုးက်ေသာေၾကာင့္ ဓနိပ်စ္ ပ်က္စီးရ သည္။ ဝါးသည္ တစ္ေျဖာင့္တည္းျဖစ္ရန္မလိုဘဲ ေတာ္သင့္႐ုံအေနအထားရွိလွ်င္ အဆင္ေျပ သည္။

ဓနိတစ္ပင္အသုံးဝင္

ဓနိပင္သည္  အိမ္အမိုးမိုးရန္ အရြက္ သာမက စားသုံးရန္ အသီးကိုပါေပးသည္။ ဓနိသီးသည္  ထန္းသီးကဲ့သို႔  ခ်ဳိဆိမ့္သည့္ အရသာရွိသည္။  ဓနိပင္မွ ေသာက္သုံးရန္ အရည္ကိုလည္း ခံယူရရွိႏိုင္သည္။ ဓနိရည္ ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ဓနိဖူးကိုေန႔စဥ္ပုံမွန္ေျချဖင့္ နင္းေပးကန္ေပးရသည္။ ဓနိသီးရင့္မလာခင္ ဓနိဖူးထိပ္ကို ဓားျဖင့္လွီးၿပီး ဝါးက်ည္ေတာက္ ႏွင့္ ခံထားေပးရသည္။ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ဓနိအရည္မ်ားသည္ က်ည္ေတာက္အတြင္းသို႔ စီးဆင္းလာသည္။ မိုးလင္းပိုင္း ေနမျမင့္ခင္ ေသာက္ရေသာ ဓနိရည္၏အရသာသည္ လြန္စြာခ်ဳိၿမိန္သည္။ ဝါးက်ည္ေတာက္ေဟာင္း ႏွင့္  အရည္ခံလွ်င္ျဖစ္ေစ၊  ေနျမင့္သြားလွ်င္ ျဖစ္ေစ ဓနိရည္သည္ ခါးသက္သြားသည္။ ေသာက္သုံးပါက   အစာကိုေၾကညက္လြယ္ ေစၿပီး  ဝမ္းကိုမွန္ေစသည္ဟု သိရသည္။ ေနေက်ာ္၍     ခါးသြားေသာဓနိရည္ကို တာရွည္ခံရန္ႏွင့္   ေဆးအျဖစ္မွီဝဲႏိုင္ရန္ ေပါင္းအိုးႀကီးထဲသို႔ထည့္၍ ေပါင္းရည္ခံ ခ်က္လုပ္ၾကသည္။ ေဒသခံမ်ားက ေပါင္းရည္ဟု ေခၚၾကၿပီး    ၿမိဳ႕မွလူမ်ားက ဓနိအရက္ဟု အလြယ္ေခၚၾကသည္။

ေပါင္းရည္သည္    အနံ႔ေမႊးေပး၍ ခ်ဳိခါးအရသာရွိသည္။   ေသာက္သုံးပါက အစာေၾကလြယ္၍ ထမင္းစားေကာင္းသည္။ ဝမ္းေဖာ၊ ဝမ္းေရာင္၊ ဝမ္းကိုက္ ေပ်ာက္ကင္း သည္။ အမ်ဳိးသားမ်ားအျဖစ္မ်ားေသာ ဆီးပူ ေညာင္းက်ေရာဂါ၊ ဆီးက်င္၊ ဆီးနည္းေရာဂါ မ်ားကို ေပ်ာက္ကင္းေၾကာင္း သိရသည္။ ေန႔စဥ္ ပုံမွန္ေသာက္သုံးသင့္ေၾကာင္း၊  တန္ေဆး လြန္လွ်င္ေဘးဆိုသည့္အတိုင္း   လိုအပ္ သည္ထက္ ပိုမေသာက္သုံးသင့္ေၾကာင္းလည္း တိုင္းရင္းေဆးအေၾကာင္း   နားလည္သည့္ ေဒသခံမ်ား၏ေျပာစကားအရ   သိရသည္။ ဓနိပင္တစ္ပင္တြင္  စြန္႔ပစ္စရာေနရာဟူ၍ တစ္ေနရာမွမရွိပါ။ ေဆးအျဖစ္သုံးမည္ဆို လည္း သုံး၍ရသလို လူ႔အသုံးအေဆာင္အျဖစ္ အသုံးျပဳလွ်င္လည္း အဆင္ေျပသည္။

ဓနိရြက္သည္ေဆးဖက္ဝင္သည္။ အရြက္ အႏုမ်ားကို အထုံးထုံးၿပီး  ေရျဖင့္သုံးခြက္ တစ္ခြက္ က်ဳိေသာက္ပါက ပင္လယ္အူနာ ေပ်ာက္သည္။ ဓနိရြက္အရင့္ကို မီးဖုတ္ျပာခ် ၿပီး ျပာအမႈန္႔ကို အုန္းဆီျဖင့္လိမ္းလွ်င္ ေပြး၊ ဝဲ၊ ယားနာ ေပ်ာက္သည္။ ဓနိပင္ကို ခုတ္ၿပီး ရရွိေသာအလက္အတံမ်ားကို ၿခံခတ္ရာတြင္ သုံးႏိုင္ေသးသည္။ သုံးမရေသာ အလက္မ်ားကို ေနပူလွန္းၿပီး ထင္းဆိုက္၍ရသည္။

ဒီေရေတာႏွင့္ဓနိပင္

ဒီေရတက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ ကမ္းပါးမ်ား ပ်က္စီးသြားျခင္း၊ လူေနအိမ္ေျခမ်ား ထိခိုက္ နစ္နာျခင္းႏွင့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမ၊ စိုက္ပ်ဳိးခင္းမ်ားဆုံး႐ႈံးျခင္းကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ဒီေရေတာမ်ား ကို ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းၾကရသည္။ မဒမ ပင္၊ ခရာပင္၊ လမုပင္ စသည့္ ဒီေရကာကြယ္ပင္ မ်ားတြင္ ဓနိပင္သည္လည္း အပါအဝင္ျဖစ္ သည္။ ဓနိပင္မ်ားကို တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးျခင္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္သလို သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို  ကာကြယ္ၿပီးသားလည္း ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ဓနိ

ဓနိရြက္ႏွင့္မိုးထားေသာ အိမ္ေခါင္မိုး သည္ သြပ္ျဖင့္မိုးသည့္အမိုးကဲ့သို႔ အျမင္မွာ မလွေသာ္လည္း ယဥ္ေက်းမႈကို ကိုယ္စားျပဳ ေသာ ကိုယ္ပိုင္အေမြအႏွစ္ျဖစ္သည္။ သြပ္ႏွင့္ အုတ္ၾ<ြကပ္မေပၚခင္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာကတည္းက အသုံးျပဳခဲ့ရသည့္ ျမန္မာ့ အိမ္ေခါင္မိုးျဖစ္သည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္လည္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ မရွိမျဖစ္ လူသုံးကုန္ အျဖစ္  ေနရာယူထားဆဲျဖစ္သည္။  ႏြား တင္းကုပ္ကို သြပ္ျဖင့္မိုး၍ အဆင္မေျပေသာ ေက်းလက္ေဒသ၏   အစားထိုးမရသည့္ ကုန္ပစၥည္းျဖစ္သည္။

ဓ-ဓနိတန္းပင္လယ္ကမ္း

ပင္လယ္ကမ္းပါးျမစ္ေခ်ာင္းနားမွ ေပါက္ ေရာက္ ရွင္သန္ၾကေသာ ဓနိပင္မ်ားသည္ ျမန္မာ့လူမႈဘဝကို ကူညီအားျဖည့္ေပးသကဲ့သို႔ သဘာဝေဘးဒဏ္ကိုလည္း တတ္စြမ္းႏိုင္သမွ် ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းလ်က္ တည္ရွိေနေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ပါသည္။      ။

လင္းသူ

No comments:

Post a Comment