Latest News

Saturday, June 2, 2018

ေက်ာင္းေတာ္မွသည္ လူေတာ္ လူေကာင္းမ်ားျဖစ္ေစဖို႔

ေက်ာင္းေတာ္မွသည္ လူေတာ္ လူေကာင္းမ်ားျဖစ္ေစဖို႔

ရာသီေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ား ကုန္ဆံုး ၿပီးေနာက္ စာသင္ႏွစ္သစ္တစ္ႏွစ္ ျပန္လည္အစျပဳေတာ့မည္ျဖစ္၍  ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား လႈပ္လႈပ္ရြရြ ႏိုးထ သက္ဝင္ေနၾကသည္။ ေမ ၂၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းမွစ၍  ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား၌ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ အတြက္   ေက်ာင္းအပ္ႏွံျခင္းလုပ္ငန္းကို စတင္ခဲ့ၿပီး  ေက်ာင္းအသီးသီးမွ   ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားက ေက်ာင္းအပ္ႏွံမႈလက္ခံခဲ့ၾကသည္။

ယခုဇြန္ ၁ ရက္မွစ၍ ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းရွိ  ေက်ာင္းမ်ား၌ စာအံသံမ်ား ညံညံစီစီစတင္ၾကားေနရၿပီျဖစ္သည္။ ယေန႔လူငယ္မ်ားသည္  ေနာင္တစ္ ခ်ိန္တြင္ တိုင္းျပည္တာဝန္ကို  ပခံုးေျပာင္းတာဝန္ယူထမ္းေဆာင္ၾကမည့္သူမ်ားျဖစ္သည္။ တစ္နည္းဆိုရေသာ္ ယေန႔ကာလ လူငယ္မ်ားသည္ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားျဖစ္ေနမွသာ ထိုလူငယ္မ်ား လူႀကီး ဘဝ သို႔ ေရာက္လာလွ်င္ ပညာျပည့္ဝႏွလံုးလွ၍ တုိင္းျပည္တာဝန္ကို  လဲႊေျပာင္းထမ္းေဆာင္ ကာ ႏိုင္ငံ ေတာ္ႀကီး  ဆက္လက္ေကာင္း မြန္ေနမည္ျဖစ္သည္။  ထို႔ေၾကာင့္ လူငယ္ေကာင္းမွ လူႀကီးေကာင္းမည္၊ လူႀကီးေကာင္းမွ ႏိုင္ငံေကာင္းမည္ဟု ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ လူေကာင္းသူေကာင္းမ်ား   ျဖစ္ေစရန္ လူငယ္မ်ားကို  ယခုအခ်ိန္မွစ၍  ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။

ကေလးငယ္မ်ားကို  ကိုယ္က်င့္တရား ေကာင္းမြန္ေသာ၊ ပညာရည္ထူးခြၽန္ထက္ျမက္ေသာ လူငယ္မ်ား ျဖစ္လာေစရန္ ငယ္စဥ္ ကာလမွစ၍ စနစ္ တက်နည္းမွန္လမ္းမွန္ ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေပးရန္ လိုအပ္သည္။    အရြယ္ေရာက္ လာေသာ  လူႀကီးတစ္ဦး၏ စိတ္ေနစိတ္ထားႏွင့္ အျပဳအမူမ်ားသည္  ထိုလူငယ္   ငယ္စဥ္ဘဝက ေတြ႕ႀကံဳျဖတ္သန္းလာခဲ့ရေသာ အေျခအေန မ်ားေပၚတြင္ မ်ားစြာမူတည္ေနသျဖင့္ ငယ္ရြယ္စဥ္    ကေလးဘဝ ကတည္းကပင္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းမ်ားျဖင့္   နည္းမွန္ လမ္းမွန္ျပဳစု ပ်ဳိးေထာင္ေပးရမည္ျဖစ္သည္။ ကေလးဘဝတြင္    နည္းမွန္လမ္းမွန္ ပ်ဳိးေထာင္မႈကိုရရွိေစရန္ မိဘမ်ား၏ျပဳစုမႈ၊ ေလ့က်င့္ေပးမႈသည္ အေရးပါ ေသာ လိုအပ္ ခ်က္တစ္ခုျဖစ္သလို စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ သြန္သင္ဆံုးမနည္း လမ္းျပမႈ သည္လည္း ကေလးငယ္မ်ား၏ အနာဂတ္ဘဝကို  ထိန္းေက်ာင္းမႈျပဳသည္။

စာသင္ေက်ာင္းမ်ားသည္ စာေပသင္ၾကား ေပး႐ံုသာမက  ကေလးငယ္မ်ား၏  ဘဝ တစ္သက္တာအတြက္  မွတ္သားလိုက္နာရ မည့္  ျပည္သူ႔နီတိ၊  လူ႔က်င့္ဝတ္မ်ားကို လည္း  သင္ၾကားေပးရမည္။ လူတစ္ဦး သည္ စာတတ္စာေတာ္ေန႐ံုမွ်ႏွင့္မၿပီးပါ။ လူ႔က်င့္ဝတ္မ်ားကို နားလည္၍ ေလးစား လုိက္နာတတ္ေသာ၊   တစ္နည္း အားျဖင့္  လူသားဆန္ေသာ လူေကာင္းမ်ားျဖစ္ရန္ လည္းလိုသည္။

လူေတာ္ပင္ေတာ္ေသာ္လည္း အက်င့္ ဆိုး၊ အတၱဆိုးမ်ားက လူ႔ေလာကႀကီးကို မိမိ ၏အက်ဳိးအတြက္ဆိုလွ်င္ ဖ်က္ဆီးမည့္သူ မ်ားျဖစ္သျဖင့္ လူငယ္မ်ားကို  ထိုသူမ်ားကဲ့သို႔ မျဖစ္ေစဘဲ   လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားျဖစ္ ေစရန္  ငယ္စဥ္ကတည္းကစ၍ စနစ္တက် ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းသား၊    ေက်ာင္းသူမ်ားအား အထူးသျဖင့္    ေက်ာင္းစတက္ေနေသာ သူငယ္တန္းအပါအဝင္ မူလတန္း ေက်ာင္း သားမ်ားအား ကိုယ္က်င့္တရားေကာင္းေစ ေသာ၊ ယဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႕ေစေသာ ဘာသာတရား အေျခခံမ်ားကို သိရွိနားလည္ၿပီး မိမိ တို႔၏ေန႔စဥ္ဘဝတြင္ မည္ကဲ့သို႔ျပဳမူေနထိုင္ရမည္ကို  သေဘာေပါက္ေစရန္ ငယ္စဥ္က တည္းကပင္   ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးသင့္သည္။

ကေလးမ်ား၏အဇၩတၱတြင္   အေျခခံ ဘာသာေရးအသိမွစ၍က်င့္သံုးရမည့္ ျပည္သူ႔ နီတိက်င့္ဝတ္မ်ားကို ေလးစား လုိက္နာ တတ္ေစရန္  ငယ္စဥ္ကတည္းကစၿပီး ေက်ာင္း သင္ခန္းစာတစ္ရပ္အေနျဖင့္သာမက လက္ ေတြ႕ဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လံုးတြင္ပါ လိုက္နာ က်င့္သံုးတတ္ေစရန္ သင္ၾကားေပးရမည္။ ဥပမာဆိုရေသာ္ ကားလမ္း ကူးလွ်င္ မီးနီ၊ မီးဝါ၊ မီးစိမ္းကိုၾကည့္၍ မည္သို႔ကူးရမည္၊  မိမိတို႔၏အမႈိက္မ်ားကို စည္းကမ္းမဲ့မပစ္ဘဲ  အမႈိက္ပံုး၌   ပစ္ရမည္၊  လူႀကီးမိဘမ်ား၊  ဆရာသမားမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ ယဥ္ေက်းစြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံရမည္၊ အစား အေသာက္ကို  မည္ကဲ့သို႔စားရမည္၊ မည္သည့္ကိစၥမဆို တစ္ကိုယ္ေကာင္းမဆန္ဘဲ  အတၱ၊ ပရ မွ်ေအာင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည္၊ ႀကီးႏိုင္ငယ္ညႇဥ္း စိတ္ထားမ်ဳိးမထားရ၊ ၾကမ္းတမ္း ႐ိုင္းစိုင္းေသာ ျပဳမူေျပာ ဆိုမႈမ်ဳိးမျပဳလုပ္ရ၊ မတရားသျဖင့္  အႏိုင္ယူလိုစိတ္မရွိေစရ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို   ခ်စ္ခင္ျမတ္ႏိုး တတ္ ရမည္၊  အမွန္တရားကို ျမတ္ႏိုးရမည္၊ မွန္တာကို ေျပာရဲလုပ္ရဲရမည္ စသည္အား ျဖင့္ ယဥ္ေက်းေသာ လူမႈ က်င့္ဝတ္မ်ားကို ငယ္ရြယ္စဥ္ကတည္းက    တန္ဖိုးထား၍ လိုက္နာက်င့္သံုးတတ္ေစေရး ေျပာဆိုဆံုးမ သြန္သင္ လမ္းျပေပးရန္ လိုအပ္သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ အမရပူရ မဟာဂႏၶာ႐ံုဆရာ ေတာ္ဘုရားႀကီးက ၎၏ စာသင္တိုက္အတြင္း အစဥ္အတုိင္း လုိက္နာရမည့္ အခ်က္ ၁ဝ ခ်က္အျဖစ္ စိတ္ေကာင္းရွိဖို႔က ပထမ၊ ဝိနည္း ေလးစားဖို႔က ဒုတိယ၊ က်န္းမာဖို႔က တတိယ၊ သန္႔ရွင္းဖို႔က စတုတၴ၊ အဝတ္အစား တတ္ဖို႔က ပၪၥမ၊ အေနအထိုင္တတ္ဖို႔က ဆ႒မ၊ အေျပာအဆို တတ္ဖို႔က သတၱမ၊ အသြားအလာတတ္ဖို႔က အ႒မ၊ စည္းကမ္း လိုက္နာဖို႔က နဝမ၊ စာတတ္ဖို႔က ဒသမဟု ဆံုးမၾသဝါဒေပးကာ က်င့္ႀကံလုိက္နာေစခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။ အထက္ပါ အခ်က္ ၁ဝ ခ်က္သည္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၌လည္း  လုိက္နာသင့္ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။

လူတစ္ဦး သည္ စိတ္ေကာင္းရွိမွသာ လူ႔ေလာကေကာင္းက်ဳိး ကို   သယ္ပိုးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  အဆိုပါ အခ်က္ ၁ဝ ခ်က္ကို အဆင့္ဆင့္ လိုက္နာ ရမည္ျဖစ္သည္။ ေရွ႕မွအခ်က္မ်ားကို မလုိက္နာဘဲ စာတတ္ဖို႔ကိုသာ လံုးပန္းေန မည္ဆိုပါက ေလာကအက်ဳိးကိုသယ္ပိုးမည့္ ပညာတတ္လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားျဖစ္မလာ ဘဲ ေလာကကို ဖ်က္ဆီး မည့္ အတၱ အက်ဳိးကို ေရွ႕တန္းတင္ေသာ ပညာတတ္လူေတာ္ လူဆိုးမ်ားသာ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။ ထုိသို႔မျဖစ္ေစရန္ စိတ္ေကာင္းရွိဖို႔က ပထမအစျပဳ၍ အဆင့္ဆင့္လိုက္နာၿပီး စိတ္ေကာင္းရွိေသာ    လူသားအက်ဳိး ျပဳ လူေတာ္လူေကာင္း ပညာတတ္မ်ားျဖစ္ရန္ ကေလးမ်ားကို   ငယ္စဥ္ကတည္းကပင္ ေလ့က်င့္ေပး သင့္သည္။

ငယ္စဥ္က လူေတာ္ လူေကာင္းျဖစ္မွသာ    ေနာင္တစ္ခ်ိန္တြင္  လူႀကီးလူေတာ္လူေကာင္းမ်ားျဖစ္လာမည္။ သို႔မွသာ ယေန႔ကာလတြင္ ေတြ႕ျမင္ေန ရေသာ မိဘႏွင့္ သားသမီးဆက္ဆံေရး၊ ဆရာႏွင့္ တပည့္ ဆက္ဆံေရး မ်ားတြင္ ႐ိုေသ ေလးစားမႈမ်ား  ေပ်ာက္ကြယ္ေနၾကျခင္း၊ ေယာက်္ားေလးႏွင့္  မိန္းကေလးမ်ား ဝတ္စား ဆင္ယင္မႈ  ယဥ္ေက်းမႈမရွိျခင္း၊ လမ္းေပၚသို႔   အမႈိက္မ်ား ပစ္ေနၾကျခင္း၊ ကြမ္းတံေတြးမ်ားကို  စည္းကမ္းမဲ့ ေထြးေနၾကျခင္း စသည့္အေျခခံ က်င့္ဝတ္ပ်က္စီးေနမႈ မ်ားမွအစ ေပ်ာက္ကြယ္ၿပီး သစ္ေတာသစ္ပင္၊ သယံဇာ တ ပ်က္စီးမႈမ်ား လည္း ရွိေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ထို႔အတူ ႀကီးသူက ငယ္သူကိုလည္းေကာင္း၊ ငယ္သူက ႀကီးသူကိုလည္းေကာင္း ရင့္ရင့္သီးသီး မုိက္မုိက္႐ိုင္း႐ိုင္း ေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္းမ်ား၊ အထက္ဖား ေအာက္ဖိေသာ အက်င့္ဆိုးမ်ား၊ လာဘ္ ေပး လာဘ္ယူကိစၥမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကျခင္း စသည့္ အက်င့္စာရိတၱဆိုးမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေလ်ာ့ပါး သြားမည္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ျဖစ္လာေစရန္ ယေန႔ကာလ မူလ တန္းအရြယ္ လူငယ္ေလးမ်ားကို စတင္ ေလ့က်င့္ေပးမွသာ အခ်ိန္အတုိင္း အတာ တစ္ခုအေရာက္တြင္ စိတ္ဓာတ္ပိုင္း၊ စည္းကမ္းပိုင္း၊ လူ႔က်င့္ဝတ္ေလးစားလိုက္နာမႈပိုင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈ စသည့္အေရးအရာတုိင္း ၌ ကမၻာက ေလးစားရေသာ၊ စံထားရေသာ ေနရာတစ္ခုကို   ျပန္လည္ရရွိႏုိင္မည္ျဖစ္ သည္။ ယေန႔ ကေလးငယ္မ်ားသည္ ေနာင္တစ္ ခ်ိန္တြင္ လူႀကီးမ်ားျဖစ္လာကာ အနာဂတ္ ကာလ၏ ဦးစီးပဲ့ကိုင္မည့္ သူမ်ားျဖစ္သျဖင့္ အနာဂတ္ေကာင္းေစလိုလွ်င္ ယေန႔လူငယ္ မ်ား စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္းႏွင့္ ပညာေရးပါ အဘက္ ဘက္က ဘက္စံုေကာင္းမြန္ေနရန္ လိုအပ္သည္။ ထုိသို႔ျဖစ္ေစရန္ အဓိကတာဝန္ ရွိသူမ်ားမွာ   လက္ရွိ တြင္  မိဘျဖစ္ေနသူမ်ား၊ ဆရာျဖစ္ေနသူမ်ား အပါအဝင္ တာဝန္ သိေသာသူတုိင္းတြင္   တာဝန္ရွိေနသည္။

တာဝန္ ရွိသူမ်ား တာဝန္ေက်မွသာ အနာဂတ္ ကာလ သာယာလွပမည္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေက်ာင္းေနေပ်ာ္၍ စာေတာ္ၿပီး ႏိုင္ငံအတြက္  အားထားရေသာ  စိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္းေကာင္းမြန္သည့္ တုိင္းျပည္အက်ဳိးျပဳ ပညာတတ္လူေတာ္လူေကာင္းမ်ား ျဖစ္လာေစေရး တာဝန္ရွိသူ၊ တာဝန္သိသူ အားလံုးက ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္း ၾကပါရန္ တုိက္တြန္း ေရးသား လုိက္ရပါသည္။   ။

ထြန္းေအာင္လွ (လုပ္ငန္းခြင္ က်န္းမာေရး)ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment