Latest News

Tuesday, June 5, 2018

ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရး အားလံုးဝိုင္းဝန္းကူညီေပးရန္ လိုအပ္ေန

ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရး အားလံုးဝိုင္းဝန္းကူညီေပးရန္ လိုအပ္ေန


ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္   အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္   ကေလးမ်ား အားလံုးအနက္မွ ၆၁ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အနည္းဆံုးလုပ္ခကို တစ္ရက္တာအတြက္ရရွိေနၾကၿပီး ေယာက်္ားေလး ကေလး ငယ္မ်ားသည္ မိန္းကေလးမ်ားထက္ ပိုမိုကာ လုပ္အားခ ရရွိ ၾကသည္။   ၿမိဳ႕ျပတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္   အလုပ္လုပ္ကိုင္ ေသာ ကေလးမ်ားသည္ လုပ္ခကို လစာအျဖစ္ ရရွိႏိုင္ၾကၿပီး ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကသည့္ ကေလးငယ္မ်ား မွာမူ ေန႔တြက္အလိုက္သာ  ရရွိေနၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္သည့္အားေလ်ာ္စြာ  ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လည္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားစြာ ရွိေနေသးသည္။ ကေလးလုပ္သား မ်ားသည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ေက်းလက္ေဒသအမ်ားစုႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြင္း တည္ရွိေနၾကၿပီး ယင္းတို႔ကို ပေပ်ာက္ေရးအတြက္လည္းေကာင္း၊  ယင္းတို႔၏  အလုပ္ သမားအခြင့္အေရး  ကေလးလုပ္သားအခြင့္အေရး    အျပည့္ အဝရရွိရန္အတြက္လည္းေကာင္း၊  အဓမၼေစခိုင္းခံရျခင္း  မရွိ ေစရန္အတြက္လည္းေကာင္း   ႀကိဳးစားေဖာ္ေဆာင္ေနရဆဲ ကာလတစ္ခုျဖစ္သည္။
ကေလးေတြအတြက္ တရားမွ်တမႈ
''ကေလးသူငယ္ေတြကို အမ်ားဆံုး ေစခိုင္းတာ စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုလိုေနရာမ်ိဳးေတြထက္ နယ္ေတြမွာ စိုက္ပ်ိဳး၊ ေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္းေတြ၊ အိမ္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ အိမ္ အကူလုပ္ငန္းေတြမွာ  ေတြ႕ေနရတယ္၊  တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္း အတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ၾကပ္မတ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ အခက္ အခဲေတြရွိတယ္၊ အဲဒါကိုလည္း ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ ဝိုင္းဝန္း ပူးေပါင္းေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္၊ ဥပမာေျပာရရင္ မိမိတို႔ပတ္ဝန္း က်င္မွာ အသက္မျပည့္ေသးတဲ့ ကေလးေတြကို အလုပ္ လုပ္ ကိုင္ေစတယ္ဆိုရင္ သူတို႔ရတဲ့ အခေၾကးေငြ သို႔မဟုတ္ လုပ္ခ လစာဟာ ထိုက္သင့္တဲ့အေျခအေနမဟုတ္ဘူးဆိုရင္ အလုပ္ ရွင္ကိုလည္း နားလည္ေအာင္ရွင္းျပဖို႔ လိုအပ္သလို ၿမိဳ႕နယ္ အသီးသီးမွာ အလုပ္သမား႐ံုးေတြရွိတဲ့အတြက္တိုင္ၾကားႏိုင္ ပါတယ္၊  ဒါတင္မကေသးပါဘူး၊  လူမႈဝန္ထမ္းအဖြဲ႕အစည္း ေတြကိုလည္း တိုင္ၾကားၿပီး ကေလးေတြအတြက္ တရားမွ်တမႈ ရရွိေအာင္ ကူညီေပးၾကဖို႔ အားလံုးမွာတာဝန္ရွိပါတယ္''ဟု အလုပ္သမား၊  လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္  ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာသည္။
အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာနမွ  ထုတ္ျပန္သည့္  ကေလးအလုပ္သမားစာရင္း ေကာက္ယူမႈအရ ကေလးမ်ား လခစားအလုပ္မ်ား လုပ္ကိုင္ ၾကရာတြင္   မိန္းကေလးမ်ားသည္   ပိုမိုဝင္ေငြရရွိၾကၿပီး  အသက္အရြယ္အလိုက္ လစာရရွိမႈကို သုေတသနျပဳခဲ့သည့္ အခါ အသက္အုပ္စုအားလံုးတြင္ လုပ္ခကို ေန႔အလိုက္ရရွိမႈ သည္ ျမင့္မားၿပီး ပ်မ္းမွ် ကေလးအလုပ္သမားတစ္ဦးသည္ တစ္နာရီလွ်င္ ၄ဝဝ က်ပ္ ရရွိကာ သတၱဳႏွင့္ ေက်ာက္တူးေဖာ္ ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အျမင့္ဆံုး အေနျဖင့္ တစ္နာရီလုပ္ခ ၆ဝဝ က်ပ္ ရရွိၾကေၾကာင္း သိရွိရသည္။
အႏၱရာယ္မ်ားသည့္ အလုပ္မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးလုပ္ကိုင္ ေနၾကသူမ်ားမွာ အသက္ ၁၅ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္အတြင္း ကေလး မ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ၄င္းအသက္အုပ္စုအတြင္းရွိ ကေလးစုစုေပါင္း ၏ ၁၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း လုပ္ကိုင္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း  ကေလးအလုပ္သမား စစ္တမ္းက ထုတ္ေဖာ္ထားသည္။ အထူးသျဖင့္ ေက်ာင္းလံုးဝ တက္ေရာက္ျခင္းမရွိသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအနက္ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကေလးမ်ားျဖစ္ၾက ၿပီး ယင္းအနက္ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ   အႏၱရာယ္ရွိေသာ လုပ္ငန္း ခြင္မ်ားတြင္    လုပ္ကိုင္ေနၾကသည္ကို    ေတြ႕ရွိရသည္။ ေက်းလက္ေဒသရွိကေလးမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ျပကေလးမ်ားထက္ ပိုမိုကာအႏၱရာယ္ရွိသည့္လုပ္ငန္းခြင္ကို ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။
''ၿပီးခဲ့တဲ့  ေမလကုန္ကပဲ  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္း ေဆြနဲ႔  ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ရဲ႕   ကေလးသူငယ္ မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ ျဖစ္တဲ့  Ms.Virginia Gamba  ဦးေဆာင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕နဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ တိုင္းရင္းသား လက္ နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ အသက္ မျပည့္ေသးတဲ့ ကေလးသူငယ္ေတြရဲ႕ အေရးကိစၥေတြနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါတယ္၊ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ အသက္ မျပည့္ေသးတဲ့ ကေလးအလုပ္သမားေတြ၊ ကေလးစစ္သား ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာနဲ႔လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ သလို ေရွ႕ဆက္ၿပီးေတာ့လည္း ကုလသမဂၢ အတြင္းေရးမွဴး ခ်ဳပ္၏ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဆိုင္ရာအဖြဲ႕နဲ႔လည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္''ဟု အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။
အလုပ္လုပ္ေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားထဲမွ ၅၅ ဒသမ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ  လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး  လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ျပင္၊ ျမစ္ေခ်ာင္းမ်ားတြင္ ေရလုပ္ငန္းျဖင့္ အသက္ ေမြးဝမ္းေက်ာင္းျပဳသူမ်ား   ျဖစ္ေၾကာင္း၊  ေက်းလက္တြင္ အလုပ္လုပ္ၾကသည့္   ကေလးသူငယ္မ်ားအားလံုး၏  ၆၆ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လယ္ယာလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေရာက္ရွိေနၾက သည္ကို ျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ အသက္ ၅ ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္အတြင္း ကေလးမ်ားကို    အခေၾကးေငြေပး   အလုပ္လုပ္ခိုင္းလွ်င္ ကေလးလုပ္သားဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊သို႔ေသာ္ အဆိုးရြား ဆံုးပံုစံျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားကို ခိုင္းေစျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ဝင္ႏိုင္မည့္ အငယ္ဆံုးအသက္ထက္ငယ္ေသာ ကေလးမ်ား ကို အလုပ္လုပ္ခိုင္းျခင္းႏွင့္   အခေၾကးေငြမေပးဘဲ  အၲရာယ္ ရွိသည့္ အိမ္မႈကိစၥမ်ား  လုပ္ကိုင္ေစျခင္းကို  ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ ေၾကာင္း သိရသည္။
ကေလးမ်ားအား ကုန္ပစၥည္းအျဖစ္ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ တရား မဝင္ လူကုန္ကူးျခင္း၊ အဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း၊  ေက်းကြၽန္အျဖစ္ ေစခုိင္းျခင္း၊  စစ္ေျမျပင္တြင္  ကေလးမ်ားကို  အသံုးျပဳေစ ခိုင္းျခင္း၊ ျပည့္တန္ဆာလုပ္ငန္းတြင္ ေစခိုင္းျခင္း၊ မူးယစ္ေဆး ေရာင္းခ်ဝယ္ယူသည့္    လုပ္ငန္းမ်ားတြင္    ေစခိုင္းျခင္း၊ အႏၱရာယ္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ေစခိုင္းျခင္း၊ ကိုယ္ က်င့္တရားကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစျခင္း စသည္တို႔သည္ ကေလး လုပ္သားမ်ားအတြက္   ကာကြယ္ေပးသင့္သည့္အရာမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ကေလးလုပ္သားစစ္တမ္း
''ကေလးလုပ္သားစစ္တမ္းမွာ ကေလးကို အသက္ ငါးႏွစ္ ကေန ၁၇ ႏွစ္အထိ အပိုင္းအျခားရွိသူေတြလို႔ သတ္မွတ္ၿပီး ေလ့လာခဲ့ပါတယ္၊     ကေလးလုပ္သားသတ္မွတ္ခ်က္မွာ အသက္ ငါးႏွစ္က ၁၇ ႏွစ္တြင္း အႏၱရာယ္ရွိအလုပ္မွာ တစ္ ပတ္ကို အနည္းဆံုး တစ္နာရီအတြက္ လုပ္ခသို႔မဟုတ္ အက်ိဳး အျမတ္ရဖို႔ အလုပ္ေစခိုင္းခံရတဲ့ကေလးေတြ၊ အသက္ ငါးႏွစ္ က ၁၁  ႏွစ္အတြင္း  တစ္ပတ္အနည္းဆံုး  တစ္နာရီ လုပ္ခ သို႔မဟုတ္  အက်ိဳးအျမတ္ရဖို႔  ခိုင္းေစခံရတဲ့ ကေလးေတြ၊ အသက္ ၁၂ ႏွစ္ကေန ၁၄ ႏွစ္အတြင္း လုပ္ခ သို႔မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္ရဖို႔ တစ္ပတ္ကို ၂၄ နာရီထက္ပိုၿပီး ေန႔ဆိုင္း၊ ညဆိုင္းခိုင္းေစခံရတဲ့ကေလးေတြ၊ အသက္ ၁၅ ႏွစ္ကေန ၁၇ ႏွစ္အတြင္း လုပ္ခသို႔မဟုတ္ အက်ိဳးအျမတ္ရဖို႔အတြက္ တစ္ ပတ္ကို ၄၄ နာရီထက္ပိုၿပီး အလုပ္လုပ္ခိုင္းေစျခင္းခံရတဲ့ ကေလးေတြကို ကေလးလုပ္သားလို႔ သတ္မွတ္ပါတယ္၊ က်န္ တဲ့ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့  ကေလးေတြကိုေတာ့  ကေလးလုပ္သား အျဖစ္ မေရတြက္ဘဲ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ကေလးေတြအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားပါတယ္''ဟု အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားေရးဦးစီး ဌာန  လုပ္သားအင္အားေကာက္ယူျပဳစုေရးဌာနခြဲမွ  ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး ေဒၚစႏၵာေအးက ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ သတ္ မွတ္ခ်က္ကို ရွင္းျပသည္။
အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏုိင္သည့္ အပိုင္းအျခားကို ႏိုင္ငံအလိုက္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏  စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးစသည့္ အေျခခံလိုအပ္ ခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ကာ သတ္မွတ္ထားတတ္ၾကသည္။ အိုင္အယ္လ္အိုမွ အငယ္ဆံုးျဖစ္ရမည့္  လုပ္သား၏ အသက္ အရြယ္ကို ၁၃ ႏွစ္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။ ၂ဝ၁၅ခုႏွစ္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လုပ္သားအင္အား၊ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ ေက်ာင္းအၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေရာက္မႈ   အကူးအေျပာင္း  ဆန္းစစ္ျခင္း စစ္တမ္းတြင္ လုပ္သားတစ္ဦးကို အသက္ ၁၅ ႏွစ္ အထက္ ဟူ၍ သတ္မွတ္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကေလးဦးေရဟု သတ္မွတ္ထားသည့္ အသက္ ငါးႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္ၾကား လူဦးေရမွာ ၁၂ သန္းခန႔္ရွိၿပီး အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ကေလးတိုင္းသည္  ကေလးလုပ္သားမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း၊  ကေလးလုပ္သားဦးေရသည္ ကေလးစုစုေပါင္း၏ ကိုးရာခိုင္ ႏႈန္းရွိေၾကာင္း၊ ယင္းတို႔ထဲမွ ၅၄ ဒသမ ၈ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္  လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္  လုပ္ကိုင္ေနၾကၿပီး ကေလးလုပ္သား  အသက္အုပ္စု ၁၅ ႏွစ္မွ ၁၇ ၾကားမွာမူ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ လယ္ယာလုပ္ငန္း က႑မ်ားတြင္ အမ်ား ဆံုးလုပ္ကိုင္ေနေၾကာင္း၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လုပ္သား အင္အား၊ ကေလးလုပ္သားႏွင့္ ေက်ာင္းအၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေရာက္မႈ အကူးအေျပာင္း ဆန္းစစ္ျခင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။
ကေလးမ်ားအတြက္  အႏၲရာယ္ရွိေသာ  အလုပ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္သတ္မွတ္ရာတြင္ ကေလးမ်ား၏ ႐ုပ္ႏွင့္ စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အကာအကြယ္ကင္းမဲ့ေစသည့္ သို႔မဟုတ္ လိင္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အလြဲသံုးျဖစ္ေစသည့္ အလုပ္အကိုင္၊ ေျမေအာက္၊ ေရေအာက္ႏွင့္ အႏၱရာယ္ရိွသည့္ ျမင့္မားေသာေနရာမ်ား၊ ပိတ္ေလွာင္ေနသည့္ ေနရာမ်ားကို ေစခိုင္းျခင္း၊ အႏၱရာယ္ ရွိသည့္ စက္ယႏၱရား၊ ကိရိယာတန္ဆာမ်ား သို႔မဟုတ္ လူ အားျဖင့္  ေလးလံသည့္  ဝန္စည္မ်ား  တင္ေဆာင္ခိုင္းျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီၫြတ္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၊ ဥပမာ ျမင့္မားေသာ အပူခ်ိန္ႏွင့္ ဆူညံသံမ်ား သို႔မဟုတ္ ေဘးသင့္ ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္၊ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ရျခင္း သို႔မဟုတ္ ညဥ့္ကာလမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ရျခင္းတို႔ မွာ ကေလးလုပ္သားမ်ားအတြက္ မျဖစ္သင့္သည့္ အလုပ္ အကိုင္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခြင့္ျပဳရန္မသင့္ေၾကာင္းသိရၿပီး ယင္းသို႔ ေစခိုင္းေနသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရပါကလည္း သက္ဆိုင္ ရာသို႔ တိုင္ၾကားသင့္ပါသည္။
ကေလးလုပ္သားစစ္တမ္းမ်ားအရ    ကေလးလုပ္သား တစ္ဦး၏ ပ်မ္းမွ်အလုပ္ခ်ိန္မွာ တစ္ပတ္လွ်င္ ၅၄ ဒသမ ၂၂ နာရီျဖစ္ၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ ၉ နာရီႏွင့္အထက္ လုပ္ကိုင္ေနၾက ရသည္ကို ေတြ႕ရွိရသည္။  ထို႔အျပင္ အၲရာယ္ရွိေသာ အလုပ္ တြင္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ ကေလးစုစုေပါင္းသည္ ၆၁၆၈၁၅ ဦးရွိ ေနၿပီး ¤င္းတို႔မွာ တစ္ပတ္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်အလုပ္ခ်ိန္ ၅၁ ဒသမ ၉ နာရီလုပ္ကိုင္ေနၾကရေၾကာင္း သိရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အိမ္ေထာင္စု ၁၁ သန္းရွိသည့္အနက္  ၆ဝ  ရာခိုင္ႏႈန္းသည္  ကေလးရွိၾကၿပီး ယင္းတို႔အနက္ ေျခာက္ပံုတစ္ပံုတြင္ အနည္း ဆံုး အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ကေလးလုပ္သားတစ္ဦးရွိသည္ဟု သိရွိရသည္။
ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရး
ျမန္မာႏိုင္ငံသည္  ကေလးအလုပ္သမား  ပေပ်ာက္ေရး အတြက္ ILO Convention-182 ကို လက္ခံ က်င့္သုံးၿပီး အခ်ိန္ကာလတိုအတြင္း  ကေလးအလုပ္သမား  ပေပ်ာက္ ေရးကို အားသြန္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္  ေရးဆြဲၿပီး  ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သို႔ တင္ျပႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ အလုပ္လုပ္ႏိုင္သည့္ ကေလး မ်ား၏   အနိမ့္ဆုံးအသက္ကို  ျပင္ဆင္သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့မႈႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၱရာယ္ရွိေသာ အလုပ္စာရင္း ျပဳစုေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကေလးအလုပ္ သမားပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ   အမ်ဳိးသားေကာ္မတီကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရွိသည္။
ထို႔ျပင္ ျပည္တြင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ကေလးအလုပ္ သမားပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ အဓမၼေစခိုင္းမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ တိုးတက္မႈ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို လည္း ႏိုင္ငံတကာႏွင့္  အိုင္အယ္လ္အိုမွ  တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အလုပ္သမားအေရး  ညီလာခံမ်ားႏွင့္  ႏိုင္ငံတကာအလုပ္ သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားထံသို႔လည္း မၾကာခဏ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပန္းတိုင္ျဖစ္သည့္ ကေလးအလုပ္သမား ပေပ်ာက္ေရးဟူသည့္ ရည္မွန္းခ်က္ကို လည္း ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မည္ဟု ယံုၾကည္ ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ Buenos Aires  ၿမိဳ႕တြင္ ၂ဝ၁၇ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္မွ ၁၆ ရက္အထိ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ကေလးအလုပ္သမား ေရရွည္ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ စတုတၴ အႀကိမ္ေျမာက္  ကၻာလုံးဆိုင္ရာညီလာခံသို႔  ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတ႐ံုးမွ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္အရ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ ဦးေဆာင္ေသာျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕  တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းျဖင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အျခားႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္အတူ ကေလးအလုပ္သမားမ်ား ပေပ်ာက္ေရးဆိုင္ရာ သေဘာထားမ်ားကို ေဆြးေႏြးခြင့္၊ ညႇိႏိႈင္းခြင့္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံ မ်ား၏  အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို  သိျမင္ခြင့္ရရွိခဲ့သည္။ ''ကၻာ တစ္ဝန္းလံုးက  ႏိုင္ငံေတြရဲ႕  ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ ေရးဆိုင္ရာမူဝါဒေတြ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့ အေလ့အထေတြနဲ႔ ၾကား ဝင္ေဆာင္ရြက္တဲ့ပံုစံေတြ၊ မူဝါဒခ်မွတ္တာေတြ၊ နည္းပညာ ရပ္ဆိုင္ရာအေၾကာင္းေတြ ေဆြးေႏြးတာကေန သင္ခန္းစာ ေတြနဲ႔ အေတြ႕အၾကံဳေကာင္းေတြ အျပန္အလွန္မွ်ေဝႏိုင္ခဲ့ပါ တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အိုင္အယ္လ္အိုနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ေနတဲ့ ကေလးအလုပ္သမားပေပ်ာက္ေရး ေဆာင္ရြက္မႈ ေတြကို အမ်ားႀကီးအေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေရွ႕ ဆက္ၿပီး ကေလးအလုပ္သမားအေရးကိစၥမ်ားတြင္ မ်ားစြာ အကူအညီေကာင္းေတြရရွိထားခဲ့ပါတယ္''ဟု ဦးမ်ိဳးေအာင္ က ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေျပာၾကားသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အသက္ ၅ႏွစ္မွ ၁၇ ႏွစ္အထိ အလုပ္လုပ္ ကိုင္လ်က္ရွိေသာ ကေလးမ်ား၏ ပ်ံ႕ႏွံ႕မႈ အေနအထားကို ေလ့လာၾကည့္ရာ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ကေလးအေရ အတြက္မွာ ၁၂၇၈၉ဝ၉ ဦးရွိေနၿပီး ကေလးလုပ္သားအျဖစ္ လုပ္ကိုင္သူ ၁၁၂၅၆၆၁ ဦးႏွင့္  ကေလးလုပ္သားမဟုတ္ဘဲ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနသူမွာ ၁၅၃၃၄၈ ဦးရွိေၾကာင္း၊ ကေလး လုပ္သားမ်ားအနက္  အႏၲရာယ္ရွိသည့္  လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္သူ ၆၁၆၈၁၅ ဦးႏွင့္ အျခားေသာ ကေလးလုပ္သား ၅ဝ၈၈၄၆  ဦးတို႔ရွိေၾကာင္း  ကေလးလုပ္သားစစ္တမ္းက ေဖာ္ျပထားရာ ကေလးသူငယ္မ်ား အခ်ိန္မတိုင္မီ စာသင္ ေက်ာင္းႏွင့္ ေဝးကြာမႈ မရွိေစေရး၊ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ရျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ အလုပ္ အကိုင္ဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွ ကင္းေဝးေရး၊ ေက်ာင္းျပင္ပ ကေလးမ်ားအတြက္ ဝါသနာအရင္းခံကာ ေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီ မည့္ သက္ေမြးပညာမ်ား သင္ၾကားေပးႏိုင္ေရး၊ ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီ သက္ေမြးပညာမ်ားအတြက္ အရည္အေသြး ကိုက္ ညီမႈမ်ားရရွိသည့္  (Skills Labour) အျဖစ္ ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ ေရးအထိ ဝိုင္းဝန္းစဥ္းစား  အေျဖရွာၾကရန္ လိုအပ္လ်က္ရွိ သည္။ ထို႔အျပင္  အလုပ္ရွင္မ်ားႏွင့္  မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ သားသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးလုပ္သား မ်ားအေပၚ ပိုမိုနားလည္ သေဘာေပါက္ကာ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝ ရရွိေစႏိုင္ေရး ကူညီေပးရန္ လိုအပ္ေနၿပီး  အစိုးရႏွင့္အတူ  ကေလးအလုပ္သမားမ်ား ပေပ်ာက္ေရးအတြက္   ဝိုင္းဝန္းအေျဖရွာသင့္ပါေၾကာင္း တင္ ျပလိုက္ရပါသည္။         ။

ခင္ရတနာ(ျမန္​မာ့အလင္​း)

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post