Latest News

Friday, June 1, 2018

လူမႈကြန္ရက္ စံႏႈန္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္း

လူမႈကြန္ရက္ စံႏႈန္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္း

လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘြတ္စာမ်က္ႏွာတြင္ သတင္းတုမ်ားပ်ံ႕ႏွံ႔မႈကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ရန္ ႏွင့္ သုံးစြဲသူ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအား အလြဲသုံးစားျပဳမႈမွ ကာကြယ္ေပးရန္ လုံေလာက္စြာ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့မႈ မရွိျခင္း အတြက္ ေဖ့စ္ဘြတ္အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဇူကာဘတ္က ဥေရာပပါလီမန္တြင္ ေတာင္းပန္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ဟု ေမလ ၂၄ ရက္ေန႔က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္ကို ၾကားသိရသည္။ လူမႈကြန္ရက္ ေဖ့စ္ဘြတ္ အသုံးျပဳမႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အပါအဝင္ ကမၻာတစ္ဝန္း၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႏွစ္ႏွစ္ၿခိဳက္ၿခိဳက္ အသုံးျပဳေနၾကသည္။ ပို၍ဆိုရလၽွင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ အသုံးျပဳမႈကို ေကာင္းသည့္ဘက္၌ျဖစ္ေစ၊ မေကာင္းသည့္ ဘက္၌ျဖစ္ေစ စြဲလမ္းႏွစ္သက္စြာ အသုံးျပဳေနၾကသည္။

ကမၻာတစ္ဝန္းလုံး၌ ေဖ့စ္ဘြတ္သုံးစြဲသူဦးေရမွာ ႏွစ္ဘီလီယံခန္႔ရွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပည္သူ ၁၄ သန္းေက်ာ္ခန္႔ အသုံးျပဳေနသည္ဟု သိရွိရသည္။ ယခု ေဖ့စ္ဘြတ္အသုံးျပဳရာ၌ ပုဂၢိဳလ္ေရး အခ်က္အလက္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္ကို ႀကိဳဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ကတည္းက အမုန္းစကားမ်ားအား အမွန္ျဖစ္စဥ္အသြင္ျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သတင္းအတုအသြင္အျဖစ္ ေသာ္လည္းေကာင္း သိသိသာသာ ထိုးေဖာက္လာသည္ကို ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး တိုက္ခိုက္မႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးထိုးႏွက္မႈအသြင္မ်ားျဖင့္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို တစ္ဦးခ်င္း အေနျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အုပ္စုဖြဲ႕အေနျဖင့္လည္းေကာင္း လုပ္ေဆာင္လာၾက သည္ကို ေတြ႕ရသည္။

 ယင္းသို႔ေဆာင္႐ြက္လာႏိုင္ျခင္းသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ဆိုင္ရာႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာဆိုင္ရာ အသိအျမင္ႂကြယ္၀မႈ အားနည္းေသာေၾကာင့္ ဟု ဆိုရမည္ျဖစ္သည္။ အက်ိဳးဆက္မွာ လူအခ်င္းခ်င္း၊ အဖြဲ႕အစည္း အခ်င္းခ်င္း ယုံၾကည္မႈအားနည္းလာျခင္းႏွင့္ စိတ္ဝမ္းကြဲျပားလာျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚလာၿပီး ယင္းကို အခြင့္ေကာင္းယူ၍ ႏိုင္ငံေရး၊စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးအျမတ္ထုတ္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ေနေသာကာလ၊ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာကာလတြင္ ယင္းသို႔အားထုတ္မႈမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာစိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္သည္။ ယေန႔ကာလတြင္ ဘာသာေရးဆိုင္ရာ တိုက္ခိုက္မႈ အေကာင့္ငါးေသာင္းခြဲခန္႔ရွိေနၿပီး ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ေရး အုပ္စုဖြဲ႕တိုက္ခိုက္မႈ အေျမာက္အျမားရွိေနသည္။ ယင္းတို႔တြင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးသိကၡာခ်မႈ၊ အဖြဲ႕အစည္းနာမည္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈတို႔ သာမက အဆိုးဆုံးမွာ သတင္းဖ်က္၊ပုံဖ်က္သဏၭာန္ျဖင့္ မၾကားဝံ့မနာသာ ႐ိုင္းပ်စြာ ျပဳမူေျပာဆိုမႈမ်ားအထိ ရွိလာသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူအတြက္ ေရရွည္တြင္ မေကာင္းေသာလကၡဏာ ျဖစ္သည္။ ယင္းကို ကာကြယ္ရမည္သာျဖစ္သည္။ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္သည္ဆိုရာ၌ လြတ္လပ္မႈအား ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ က်င့္ဝတ္စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္ မႈကို ထိန္းသိမ္းျခင္းသာျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ေဖ့စ္ဘြတ္သုံးစြဲသူမ်ားအတြက္ လူမႈကြန္ရက္စံႏႈန္းမ်ား မီဒီယာမ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္အသိေပးေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ေဖ့စ္ဘြတ္သုံးစြဲသူအခ်င္းခ်င္း အခ်က္အလက္မ်ားမၽွေဝရာတြင္ လုံၿခဳံစိတ္ခ်ရၿပီး ေလးစားမႈ ရွိသည့္ ဝန္းက်င္ျဖစ္ဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ သတင္းတုမ်ား၊ အမုန္းစကားမ်ား၊ အႏိုင္က်င့္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ အၾကမ္းဖက္ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းတို႔ မျပဳလုပ္သင့္ဘဲ ေဖ့စ္ဘြတ္စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္ သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို တိုင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္းအသိေပးထားသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ ရန္အတြက္ လူမႈကြန္ရက္သုံးစြဲသူမ်ား၏ အခန္းက႑မွာ အေရးႀကီးေပရာ လူမႈစံႏႈန္းမ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္ျခင္းမရွိဘဲ ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္သူမ်ားအား ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးျခင္းျဖင့္ မိမိႏွင့္ မိမိလူမႈပတ္ဝန္းက်င္ စိတ္ခ်လုံၿခဳံေရးကို အကူအညီေပးရာ ေရာက္သည္ဟု ႐ႈျမင္ပါေၾကာင္း။ ။

ျပန္​ၾကား​ေရး၀န္​ႀကီး႒ာန

No comments:

Post a Comment