Latest News

Saturday, June 16, 2018

သဒၶါမခ်ဳိ႕ သစၥာသို႔တိုင္တည္ ခြန္းတံု႔လွယ္စကား

သဒၶါမခ်ဳိ႕  သစၥာသို႔တိုင္တည္  ခြန္းတံု႔လွယ္စကား

အေမရိကန္သမၼတ    ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္ တို႔၏ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၌ ကိုရီးယားကြၽန္း ဆြယ္တြင္ အဏုျမဴလက္နက္ကင္းစင္ေရး အတြက္ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ေခါင္းေဆာင္ႀကီးကင္က ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ ျခင္းမွာ မႀကံဳစဖူး ထူးထူးကဲကဲ အာမဝႏၲာ ျပဳခ်က္အျဖစ္ ကမၻာသူ ကမၻာသားတု႔ိက အေကာင္းဘက္မွ ႐ႈျမင္ၾက၏။ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံ၌ ဝဲွခ်ီးသဘင္ဆင္ယင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ထိုထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွာ  သမိုင္း၏ျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္အျဖစ္ ကမၻာက အသိအမွတ္ျပဳၾက ၏။

သမၼတထရန္႔ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးကင္ တို႔သည္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ စစ္ေရး ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကို တစ္ႏွစ္ၾကာမွ် အျပန္ အလွန္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကၿပီးေနာက္ သမိုင္းဝင္ သမိုင္းတြင္ရစ္မည့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကို  ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပရာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္ ေျခလွမ္းျပင္ရာေရာက္သည္ဟု ကြၽႏု္ပ္ ႐ႈျမင္မိေလသည္။

စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္း

အေမရိကန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတုိ႔ သည္ ဝါဒသေဘာတရားေရးအရ ကာလ ၾကာရွည္ ရန္သတၱ႐ုျပဳခဲ့ၾကေသာ  ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကသည့္တိုင္ေအာင္ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို ဦးတည္လ်က္ စိတ္ေကာင္း ေစတနာ ေကာင္းျဖင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ျခင္း သည္  ႏွစ္ႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမားရာ ေရာက္ေပလိမ့္ မည္။

ဤတြင္ ေရြ႕ကား ကမၻာ့ႏိုင္ငံတိုင္းသည္ 'မွားမွားမွန္မွန္ ငါ့ႏိုင္ငံ'ဟူေသာ အယူအဆ အရ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရးတြင္ ေခါင္းငံု႔ မခံဘဲ အျပန္အလွန္ ႏႈတ္လံွထိုးျခင္းႏွင့္ ရန္စလႈံ႔ေဆာ္ျခင္းတို႔  ရွိခဲ့ၾကသည့္  တိုင္ ေအာင္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးစီးပြား ဦးထိပ္ထား ေရးကို အႏိၲမရည္မွန္းခ်က္အျဖစ္ ထားရွိ ျခင္းမွာ မဟာေခါင္းေဆာင္၏ တာဝန္တစ္ ရပ္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္ထင္ျမင္မိေလ သည္။

မဟာေခါင္းေဆာင္အျဖစ္    ျပည္သူ႔ အက်ဳိးငွာ တာဝန္ႀကီးႀကီးယူရမည္မွာလည္း ထင္ရွားလွသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ထာဝရ အက်ဳိးစီးပြားအတြက္ အစဥ္သယ္ပိုးႏိုင္ရန္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ အျပည့္အဝရွိရေပ လိမ့္မည္။

ကြန္ျမဴနစ္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေပၚ စိတ္ေကာင္း ေစတနာေကာင္း ထားရွိမႈ၏ ျပယုဂ္တစ္ရပ္အျဖစ္ ေတာင္ကိုရီးယား ႏိုင္ငံႏွင့္ ပူးတြဲျပဳလုပ္သည့္ စစ္ေရးေလ့က်င့္ မႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းမည္ဟု သမၼတ ထရန္႔က ေၾကညာေလေသာအခါ ရန္စလႈံ႔ေဆာ္မႈကို အဆံုးသတ္သည့္ လကၡဏာအျဖစ္ ယူဆရ ၏။  သို႔ရာတြင္   ယင္းေၾကညာခ်က္အား ဖြင့္ဟျခင္းမရွိမီ       သမၼတထရန္႔က ေတာင္ကိုရီးယား အစိုးရအဖြဲ႕ကို ႀကိဳတင္ အသိေပးျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ သို႔ရာတြင္ ေကာင္း ျမတ္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေျခလွမ္း တစ္လွမ္းအျဖစ္ ႀကိဳဆိုထိုက္လွသည္သာ တည္း။

စင္ကာပူထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲမွာ ၿငိဳးၿငိဳး ၿငိမ့္ၿငိမ့္ ၿငိမ့္ေညာင္းသာယာစြာ ေပၚထြက္ လာေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံ မ်ားက ၾကားသိရသည့္အခိုက္ အေရွ႕တိုင္း ႏွင့္  အေနာက္တိုင္း  ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပါင္းဆံုရာ    ယင္းေဆြးေႏြးပြဲ၏ရလဒ္ မည္သို႔ အေကာင္အထည္ေပၚလာမည္ကို ပိုင္းျခားစိတ္ျဖာ သံုးသပ္ရန္ ရွိလာေလၿပီ။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၌ တစ္ၿပိဳင္နက္ တစ္ခ်က္တည္း   ေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦးတုိ႔၏ လိုအင္ဆႏၵမ်ား     တစ္လံုးတစ္ဝတည္း ျပည့္ဝခဲ့ၾကေလသေလာ၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အတြက္  သူတုိ႔ႏွစ္ဦး  အမွန္တကယ္ပင္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ၾကေတာ့မည္ေလာ၊  ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲေနာက္ကြယ္တြင္ ရွိေန ေသာ   ကန္႔လန္႔ကာ    ပိတ္ကားမ်ားက မည္သည့္ပံုရိပ္တို႔ကို     ေဖာ္က်ဴးထားပါ သနည္း   အစရွိသည့္ အေမးပုစၧာမ်ားက စီရရီ ေပၚထြက္လာ၏။

ဤတြင္ ေရြ႕ကား ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၏ ျဖစ္ေပၚအံ့ေသာ အက်ဳိးတရားမ်ား မည္သို႔ တိုးပြားလာႏိုင္ပံုကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ပိုင္းျခားစိတ္ ျဖာ သံုးသပ္သင့္ရာသတည္း။

ကင္ဂ်ဳံအြန္၏ ပံုရိပ္လႊာ

အေရွ႕အာရွတြင္ ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္ ၏ ေျမာက္ဘက္ပိုင္းတစ္ျခမ္းကို  ပိုင္စိုး ေသာ  ေခါင္းေဆာင္ႀကီးကင္မွာ အဏုျမဴ တန္ခိုးရွင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အရွင္သခင္အျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ ကမၻာ့စူပါ မဟာအင္အား ႀကီး ႏိုင္ငံ၏ အာဏာလက္ရွိ သမၼတတစ္ဦး ႏွင့္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္ သူအျဖစ္ ကမၸည္းေမာ္ကြန္း ေရးထိုးႏိုင္ေပ ၿပီ။

လက္ရွိေခါင္းေဆာင္ကင္ႏွင့္ ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ သူ၏ဖခင္ႀကီး ကင္ဂ်ဳံအီႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္မည္မဟုတ္ဟု ဘီလ္ ကလင္တန္မွသည္ ေဂ်ာ့ဂ်္ဒဗလ်ဴဘုရွ္ႏွင့္ ဘာရတ္အုိဘားမားတို႔အထိ   တသီ တတန္း   အေမရိကန္ေခါင္းေဆာင္ အဆက္ဆက္က ျငင္းဆန္ခဲ့ၾကလင့္ကစား သမၼတထရန္႔မွာ အနီးအေဝး  Óဏ္ျဖင့္ ေတြးကာ ကင္ကို ေထြးပိုက္ခဲ့၏။  အမုန္း သံသရာမဆံုးႏိုင္သေရြ႕ ေအးခ်မ္းမႈ မေတြ႕ ႏိုင္ပံုမွာ ထင္ရွားလွၿပီး မည္သည့္အေၾကာင္း အရာအရ အေမရိကန္ေခါင္းေဆာင္က ေျမာက္ ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ကို ေတြ႕ဆံု သည္ျဖစ္ေစ အေကာင္းဘက္သို႔ ေျပာင္းလဲ သြားႏိုင္သည္မွာ တပ္အပ္ေသခ်ာ ဇေဝဇဝါ မျဖစ္အပ္ေခ်။

ရန္လိုေသာ အမူအက်င့္ရွိသူ ေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦးႏွင့္ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ မဆံု ေတြ႕လိုေသာ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ ကို ကိုင္စြဲခဲ့သူမွာ သမၼတအုိဘားမား ျဖစ္ခဲ့ ၏။

သို႔ရာတြင္ 'ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္ အလွ ၾကည့္ဖို႔ မဟုတ္၊ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရ မည့္အရာ ျဖစ္သည္''ဟူေသာ ထံုးကို ႏွလံုး မူအံ့ထင့္။ သမၼတထရန္႔မွာ သမိုင္းေၾကာင္း ကို အေကာင္းဘက္သို႔ ဦးလွည့္ရန္ 'အေရြ႕' တစ္ခု ဖန္တီးလိုပံုရ၏။

လူအမ်ားက သမၼတထရန္႔အေပၚ ႐ႈျမင္ သံုးသပ္ပံုမွာ သူ၏ ပင္ကိုစ႐ိုက္လကၡဏာ ႏွင့္အတူ ကိုက္ညီပံုရ၏။ သမၼတထရန္႔၏ စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားသည္ကား -

(၁) ေအာင္ျမင္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္ႀကီးတစ္ဦးအျဖစ္ ဘဝကို တည္ေဆာက္ ႏိုင္ခဲ့ေသာ သမၼတတစ္ဦးျဖစ္ျခင္း၊

(၂) သမၻာရင့္သူတစ္ဦးအျဖစ္ ရပ္တည္ ကာ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈ စြမ္းရည္ရွိသူအျဖစ္ ¤င္းကို¤င္း ယံုၾကည္ေသာ စိတ္ဓာတ္ရွိေသာ သမၼတတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္၏။

နီးရာဓား ေၾကာက္ရ

သို႔တစ္မူကား သမၼတထရန္႔၏ ပင္ကို စ႐ိုက္လကၡဏာမ်ားအရ ရန္သူေတာ္ႏွင့္ တိုက္႐ိုက္ေတြ႕ဆံုေျဖရွင္းရန္ လိုလားသည္ က အေၾကာင္းတစ္ခ်က္၊ ပစၥကၡကာလ၌ ေျမာက္ကိုရီးယားက အဏုျမဴႏွင့္ ပဲ့ထိန္း ဒံုးလက္နက္စြမ္းပကားမ်ားကို ႐ုတ္ျခည္း အထင္အရွား ျပသလာျခင္းေၾကာင့္ 'နီးရာ ဓားေၾကာက္ရ' သေဘာတရားအလိုအရ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လက္ကမ္းဆင့္လာျခင္းက အေၾကာင္းတစ္ခ်က္ဟူ၍ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ားကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေလသည္။

သမၼတထရန္႔သည္ အဏုျမဴလက္နက္ျပ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ေသာ  ေျမာက္ကိုရီးယား အေပၚ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ႏိုင္သည့္ 'ေရြးလမ္း မ်ား' နည္းပါးလာခ်ိန္၌ ဓားကို ဓားခ်င္း၊ လံွကို  လွံခ်င္း  တိုက္ခိုက္လာရအံ့သည့္ အေျခအေနတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစကား ဆိုခဲ့ သည္ဟု ႐ႈျမင္ၾကသည္လည္းရွိ၏။

ေခါင္းေဆာင္ႀကီးကင္သည္ အခ်ဳပ္ အျခာအာဏာပိုင္စိုးမႈကို အထင္အရွားျပ လ်က္ သူ၏ႏိုင္ငံေတာ္ကို သူအုပ္စိုးခြင့္ရွိပံု ကိုလည္းေကာင္း၊ အဏုျမဴလက္နက္မ်ား ပိုင္ဆုိင္မႈသည္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္စိုး မႈအရ  ဥပေဒႏွင့္ အညီအၫြတ္ျဖစ္ပံုကို လည္းေကာင္း၊    ကြန္ျမဴနစ္ႏိုင္ငံငယ္ပင္ ျဖစ္လင့္ကစား ကမၻာ့အလယ္ တင့္တယ္ ဝင့္ထည္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္အျဖစ္ ကမၻာက ေကာင္းစြာ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ခံယူလိုပံုကို လည္းေကာင္း ကမၻာသို႔ အထင္အရွားျပသ ခဲ့ေလၿပီဟု      မစ္ဒယ္ဘူရီႏိုင္ငံတကာ ေလ့လာေရး တကၠသိုလ္မွ ေျမာက္ကိုရီးယား  အေရးသံုးသပ္ေလ့လာသူ သုခမိန္ ဂ်က္ဖရီ လူဝီက ဆုိသည္။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲအၿပီး ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ သမၼတထရန္႔က ေခါင္းေဆာင္ႀကီးကင္အား ပုဂိၢဳလ္ေရးအရ ဂုဏ္တင္ေျပာဆိုခဲ့ပံုအရ ကင္မွာ ကမၻာ့ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ေအာင္ပြဲခံသူတစ္ဦး ျဖစ္လာ ေခ်ၿပီ။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ၏ ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ ကို ႐ႈလတ္ေသာ္ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းမွာ မႈန္တိမႈန္ဝါးရွိေနသည္ဟု သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ေပၚထြက္လာ၏။ ယခင္အေမရိကန္သမၼတ မ်ား  လက္ထက္တြင္  ေျမာက္ကိုရီးယား အေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံတကာေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားမွ ေပၚထြက္ခဲ့ေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ား ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္လွ်င္ အေမရိကန္ဘက္မွ ေတာင္းဆိုသံမ်ား ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေနသည္ဟု ဆုိၾက၏။ ေျမာက္ကိုရီးယားက အေမရိကန္ ကို အထင္ကရ အေလွ်ာ့ေပးလိုက္ေလ်ာေပး မႈ မရွိ၊ စကားလံုးအသံုးအႏႈန္းမွာလည္း ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလွၿပီး   တိက်ျပတ္သားမႈမရွိ ေခ်ဟု ဆုိလ်က္ရွိၾက၏။

စင္ကာပူ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲမွ ေပၚ ထြက္လာေသာ သေဘာတူညီခ်က္ကို ၾကည့္လွ်င္ ေျမာက္ကိုရီးယားအေရးဆိုင္ ရာ ယခင္သေဘာတူညီခ်က္မ်ားပါ အခ်က္ ေလးခ်က္ကိုသာလွ်င္ ေတြ႕ျမင္ရသျဖင့္ ေယဘုယ်ဆန္လွေၾကာင္း၊  ယခင္သေဘာ တူညီခ်က္မ်ားပါ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္း အခ်ဳိ႕ကပင္  ပိုမိုျပင္းထန္ေၾကာင္း  အေမ ရိကန္  ဗဟိုေထာက္လွမ္းေရး  ေအဂ်င္စီ (စီအုိင္ေအ)၏ ကိုရီးယားဌာနခြဲ ဒုတိယ ဌာနမွဴး ဘ႐ုဇ္ကလင္းနားက သံုးသပ္သည္။

ယမ္းမျပည့္ေသာ က်ည္ဆန္

ကိုရီးယားကြၽန္းဆြယ္၌     အဏုျမဴ လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး ေတာင္းဆိုသံမွာ ေျခာက္ပါတီေဆြးေႏြးပြဲ၏    စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ ယမ္း အျပည့္အဝမပါေသာ က်ည္ဆန္တစ္ေတာင့္ ႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူညီပံုမ်ဳိးႏွင့္ ပံုႏႈိင္း ေျပာဆိုသြား၏။

ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကင္က လိုက္ေလ်ာအေလွ်ာ့ေပးခဲ့ရျခင္းမရွိ၊  ဝါဒျဖန္႔ စကားဆိုကာ  သူေအာင္ပြဲခံႏိုင္သည္၊ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္ မႈကို ဆိုင္းငံ့ေပးမည္ဆိုေသာ ကတိကဝတ္ ျပဳမႈကို သမၼတထရန္႔ထံမွ ရရွိခဲ့သည္၊ ဤ သည္တို႔ကား     ေခါင္းေဆာင္ႀကီးကင္ ဆြတ္ခူးႏိုင္ခဲ့သည့္    ေအာင္ပန္းမ်ားပင္ မဟုတ္ေလာဟု ကလင္းနားက ဆိုသည္။

အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ႏွစ္ဦး ဒူးတိုက္ေဆြးေႏြးေရးဟူသည္ မျဖစ္ ႏိုင္သည့္ အျခင္းအရာတစ္ခုအျဖစ္ ယခင္ က ႐ႈျမင္ခဲ့ၾကေပရာ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပႏိုင္ျခင္းမွာ အာဏာလက္ရွိ အေမ ရိကန္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ မဟာ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံေရး သုခမိန္တို႔က ခ်ီးက်ဴးၾကျခင္းေၾကာင့္ ထရန္႔ မွာလည္း အလားတူ ေအာင္ပန္းဆြတ္ခူး ႏိုင္သည္ဟု သံုးသပ္စရာရွိသည္။

သို႔ျဖစ္လင့္ကစား ယင္းသို႔ သံုးသပ္ျခင္း သည္ အေပၚယံေၾကာ ႐ႈျမင္ခ်က္သာ ျဖစ္ ေၾကာင္း၊ ဧကန္မူကား ထရန္႔အေနျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားထံမွ မည္မည္ရရ လက္ ဆုပ္လက္ကိုင္ျပႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကို ရယူႏိုင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္အျပင္ 'ေျမာက္ ကိုရီးယား၏ ေအာင္ပြဲ'အျဖစ္ ေခါင္းေဆာင္ ႀကီးကင္ ဝါဒျဖန္႔ေျပာဆိုႏိုင္ေအာင္ အေျခ အေနတစ္ရပ္သို႔ ေရာက္ရွိေစေၾကာင္း၊ အေမရိကန္-ေတာင္ကိုရီးယား ပူးတြဲစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈကို     ဆိုင္းငံ့ထားမည္ဆိုကာ အေလွ်ာ့ေပးလိုက္ရေၾကာင္း ကာနက္ဂီသိပံၸ ၏ အဏုျမဴမူဝါဒ အစီအစဥ္ဆုိင္ရာ  ပူးတြဲ ဒါ႐ိုက္တာ   ဂ်ိမ္းစ္အက္တန္က    သံုးသပ္ သည္။

စင္ကာပူထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲသည္ ပစၥကၡ ကာလ သံတမန္ေရးအရ ေအာင္ပြဲဟု ဆုိႏိုင္ ေသာ္လည္း ကာလရွည္အားျဖင့္ အားရဖြယ္ ရာ မရွိလွေသးဟု အက္တန္ကဆုိသည္။

မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ စင္ကာပူထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲသည္ သံတမန္ေရးအရ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ခ်စ္ၾကည္ေရးျပယုဂ္တစ္ရပ္မွ်သာ မဟုတ္မူ ၍ ေခါင္းေဆာင္ႀကီး ႏွစ္ဦးစလံုးက ျပည္သူ႔ အက်ဳိးငွာ၊ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလို႔ငွာ စိတ္ေကာင္းေစတနာေကာင္းျဖင့္ အေျမာ္ အျမင္တရား လက္ကိုင္ထားၾကပါလွ်င္ ဦးတည္ခ်က္ ပန္းတိုင္ရွိေသာ ေဆြးေႏြးပြဲ အျဖစ္ သမိုင္းျပဳဆရာမ်ားက ကမၸည္းေမာ္ ကြန္း ေရးထုိးလာၾကေပမည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားတို႔ သည္ တစ္ႏိုင္ငံႏွင့္ တစ္ႏိုင္ငံ ရန္သူမွ မိတ္ေဆြအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲၾကကာ ကမၻာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိိမည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ (သဒၶါ) (ဝါ)Faithfulness ႏွင့္အတူ အားမာန္သစ္ေမြးကာ ကတိသစၥာ အျပန္ အလွန္ ေစာင့္သိၾကျခင္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း တည္းဟူေသာ သာယာေရႊျပည္သုိ႔ ဦးတည္ ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ေဆြး ေႏြးခဲ့ၾကသည္ဟု ကြၽႏု္ပ္႐ႈျမင္မိရင္း ''သဒၶါ မခ်ဳိ႕   သစၥာသို႔တုိင္တည္    ခြန္းတံု႔လွယ္ စကား'' ဟု ကြၽႏု္ပ္ က်ဴးရင့္မိပါတည္း။   ။

ကို   ရင္  ၾသ

Ref:  4 winners and 4 losers from the Trump-Kim summit in Singapore (Vox)

No comments:

Post a Comment