Latest News

Tuesday, June 12, 2018

ေရႊျပည္ဌာန ေလျပည္လာက ေနျခည္ျဖာမွ...

ေရႊျပည္ဌာန   ေလျပည္လာက   ေနျခည္ျဖာမွ...

မဲဇာထက္ေအာက္၊ လမ္းေပါက္ေရဆီး၊
ကြင္းႀကီးရစ္ေခြ၊ က်က္သေရ႐ံုေပါင္း၊
ျမစ္ႏွင့္ ေခ်ာင္းလည္း၊ ေထာင္းေထာင္းမံႈေငြ႕၊
ထြက္၍ တင္က်န္၊ နက္တိမ္စမ္းက၊
သြားလမ္းမသာ၊ ေရလယ္မွာ၌၊
ေရာက္လာခ်ံဳပုတ္၊ တစ္ခ်ံဳျပဳတ္၍၊
တိုးလႈပ္မႏုိင္၊ အဆိုင္ဆိုင္လွ်င္၊
ေတာၿမိဳင္လည္လွည့္၊ ကမ္းလံုးျပည့္မွ်၊
႐ႈၾကည့္ေလရာ၊ ေၾကာက္ဖြယ္သာတည့္၊
တိမ္ေတာင္မိုးရွိ၊ ေထြးယွက္ၿငိမွ်၊

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၂၅ဝေက်ာ္ကာလ ဆင္ျဖဴရွင္
မင္းလက္ထက္ မင္းရာဇဝတ္ သင့္ေသာေၾကာင့္ နယ္ႏွင္
ဒဏ္ခံရသည့္ အမတ္ႀကီး လက္ဝဲသုႏၵရ ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ
မဲဇာသည္ ႐ႈၾကည့္ေလရာ ေၾကာက္ဖြယ္သာတည့္ဟု အမတ္ႀကီးက သူ၏ရတုတြင္ စပ္ဆိုခဲ့သည္။ ထိုစဥ္က မဲဇာသည္ လူသူမနီးသည့္ ပကတိေတာႀကီးျဖစ္မွာေပါ့။ မဲဇာျမစ္ကလွ်ံတက္ေသာျမစ္ေရေၾကာင့္ ေခ်ာင္းေပါက္
ေျမာင္းငယ္တုိ႔ျဖင့္လည္း စိုစိုစြတ္။ ဝန္းက်င္မွာလည္း သစ္ႀကီးဝါးႀကီးေတြသာမက ခ်ဳံပုတ္ဝါး႐ံု ဆူးပံုေတြက
လည္း ရစ္ေခြေနမွာေပါ့။ သည္လိုေနရာကို မင္းႏွင့္ ပတ္
သက္သည့္ ရာဇဝတ္မႈႀကီး ငါးမ်ဳိးအနက္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိး
က်ဴးလြန္သည္ႏွင့္ အဆံုးစီရင္ရသည့္ ထံုးေၾကာင့္
ေၾကာက္လန္႔တၾကား ထြက္ေျပးေသာ ငယ္ကြၽန္၏
အျပစ္ျဖင့္ အမတ္ႀကီးလည္း တစ္ႏြယ္ငင္တစ္စင္ပါ
ျပစ္ဒဏ္သင့္၍ နယ္ႏွင္ဒဏ္ခံရျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္
ကတည္းက 'မဲဇာ'ဟူေသာ ေဝါဟာရသည္  မင္းျပစ္
မင္းဒဏ္သင့္ျခင္း၊ နယ္ႏွင္ဒဏ္ခံရျခင္း၊ ဒုကၡဆင္းရဲ
ေရာက္ျခင္း၊ လူသားဆိုင္ရာ  ယဥ္ေက်းေသာအဖြဲ႕
အစည္းမွ ကင္းလြတ္ျခင္း၊ အထီးက်န္ဆန္ျခင္းစေသာ
အဓိပၸာယ္မ်ားအျဖစ္ ခံစားခဲ့ၾကသည္။ ထိုအေၾကာင္း
ျခင္းရာမ်ားသည္လည္း  အမတ္ႀကီးလက္ဝဲသုႏၵရ၏
''မဲဇာေတာင္ေျခ၊ သဲသာေသာင္ေျမ၊ ပြဲခါေညာင္ေရ''
အစခ်ီေသာ ပိုဒ္စံုရတု၏   စာေပရသဂုဏ္ေၾ
ကာင့္
ျဖစ္သည္။

တစ္ႏွစ္ေသာ ေဆာင္းဦးေပါက္၏ အခါမဲ့ မိုးေစြေစြ
ရြာသြန္းခ်ိန္၌   မဲဇာသို႔  ကြၽန္ေတာ္ေရာက္ခဲ့သည္။ တစ္စံုတစ္ေယာက္က  မုန္းမာန္အာဃာတေၾကာင့္ ပို႔လႊတ္ခံရျခင္းေတာ့မဟုတ္။ ထို႔အတူ ဆရာဒဂုန္တာရာ
ေျပာသကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကိုယ္ မဲဇာပို႔ျခင္းလည္းမဟုတ္။ ထီးခ်ဳိင့္၊ တည္ေတာ၊ အလယ္ေတာ၊ ေလသာကုန္း ခရီးစဥ္တြင္ မဲဇာက လမ္းသင့္ေနေသာေၾကာင့္ သည္
မိုးေစြေစြထဲ မျဖစ္မေနသြားေရာက္ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
ထီးခ်ိဳင့္ကတစ္ဆင့္ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္ထဲရွိ မဟာဗ်ဴဟာ လမ္းသို႔ေပါက္ေသာ လမ္းတစ္ေလွ်ာက္သြားလာရသည့္ ခရီးစဥ္ျဖစ္သည္။ ထိုလမ္းမမွ မဲဇာသုိ႔သြားသည့္ လမ္း
သို႔ဝင္ကတည္းက ရင္ခုန္လႈပ္ရွားလာသည္။ တကယ္
ေတာ့ ႐ႈၾကည့္ေလရာ ေၾကာက္ဖြယ္သာတည့္ဟု အမတ္
ႀကီးစပ္ဆိုခဲ့သလို မဟုတ္ေတာ့။ လူသူအေရာက္အေပါက္ မ်ားျပားၿပီး စီးပြားျဖစ္ထြန္းေသာ နယ္ေျမျဖစ္၍ေနၿပီ။ လမ္းေဘးဝဲယာ လယ္ကြင္းေတြက တစ္ေမွ်ာ္တစ္ေခၚ
စိုျပည္လြင္။ အမတ္ႀကီးစပ္ဆိုခဲ့သလို တိမ္ေတာင္မိုးရွိ၊ ေထြးယွက္ၿငိမွ်၊ လြမ္းမိစဖြယ္၊ ေကာင္းကင္လယ္လ်က္၊ ေတာင္လယ္ ေတာင္ထိပ္၊ မိုးညိဳရိပ္၍ဟူေသာ ျမင္ကြင္း
ကိုလည္း ေစြေစြမိုးအတိတ္ လွစ္ခနဲျပဴလာသည့္ ေနျခည္
အစြန္းအစတြင္ ရင္ဖိုဖိုျမင္လိုက္ရသည္။  

မို႔မို႔ မိုမို ညိဳ႕ညိဳ႕ ညိဳညိဳ

ကားလမ္းက ေျမသားလမ္းမို႔ အသြားအလာမ်ားေသာ္ လည္း   မိုးေစြေစြတြင္   သတိထားေမာင္းရသည္။
ေပ်ာ္တတ္သည့္ ကားဒ႐ိုင္ဘာလူငယ္က သူ႔ကားေပၚမွာ စာေရးဆရာေတြပါလာတယ္ဆိုတာသိေတာ့ လွပေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ၾကည့္႐ႈခံစားရင္း ''အထက္
ဆို... ဘဝဂ္ကို ... တက္မလို ညိဳမိႈင္းေန... မို႔မို႔မိႈင္းမိႈင္း... ညိဳ႕ညိဳ႕ဆုိင္းဆိုင္း... ႐ႈေလတုိင္း
... အံု႔မိႈင္းလို႔သာေဝ... ျမစ္ေရ... ေတြေတြၿခိမ့္
သဲ... လက္ဝဲသုႏၵရ... ေရာက္ခဲ့ရတဲ့... သည္
ဝနာေျမ'' ဟု ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏွစ္ၿခိဳက္သည့္ သီခ်င္းကို
ပီပီျပင္ျပင္သီဆိုေနသည္။  ကြၽန္ေတာ္တို႔လည္း သူႏွင့္
အတူ လိုက္ဆိုၾကတာေပါ့။ ခရီးေဖာ္ စာေရးဆရာမက သီခ်င္းကိုလိုက္ဆိုရင္း ''ဒီအပိုဒ္မွာ ဆရာၿမိဳ႕မၿငိမ္းက မို႔မို႔ မိုမို... ညိဳ႕ညိဳ႕ ညိဳညိဳ... ႐ႈေလတိုင္းအံု႔မိႈင္းလို႔သာေဝလို႔ သူ႔မူရင္းသီခ်င္းမွာ စပ္ဆိုခဲ့တယ္ဆို'' ဟု ကြၽန္ေတာ့္ကိုလွမ္းေမးသည္။

ကားက လမ္းအေကြ႕မို႔အရွိန္ေလွ်ာ့သည္။ ကြၽန္ေတာ္
က ေခါင္းေပၚရွိတန္းကိုကိုင္၍ အလိုက္သင့္ ထိုင္ရင္း
''ဟုတ္တယ္။ ဆရာၿငိမ္းက ျမန္မာစကားလံုးရဲ႕ အလံုးတူ
အသံကဲြေတြကို သေဘာက်သတဲ့။ မိႈင္းျပာရီညိဳ႕... တိမ္လႊာမို႔မိုလြင္လို႔ သူ႔ တိမ္လႊာမို႔မိုလြင္သီခ်င္းထဲမွာ စပ္ဆိုခဲ့တာေလ။ သတိမထားတဲ့သူေတြက ခပ္လြယ္ လြယ္ တိမ္လႊာမို႔မို႔လြင္လို႔ပဲ အလံုးတူအသံတူ မွတ္သား
ၾကတာ။ သူ႔မိတ္ေဆြႀကီး ကြယ္လြန္သူ ေတာင္ၿမိဳ႕ ဦးကို
ေလး ကေျပာဖူးတယ္။ တူရိယာပစၥည္းကို ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ကိုင္တဲ့ တပည့္ေတြကိုလည္း သာသာ့... သာသာ့ေလး
မ်ား လုပ္ပါကြယ္လို႔ ေျပာေလ့ရွိတယ္တဲ့။ သာႏွစ္လံုးရဲ႕ အလံုးတူအသံကြဲေတြကို စကားေျပာရာေတာင္ သံုး
တာေလ''ဟု ကြ်န္ေတာ္က ရွင္းျပသည္။

ခမ္းနားေသာ ဇရပ္တန္ေဆာင္းႀကီး

လမ္းေဘးတစ္ေလွ်ာက္ ရြာေတြကိုျဖတ္ရေတာ့ ထူး
ျခားတာက ရြာရွိအိမ္တိုင္းလိုလို သစ္ႀကီးဝါးႀကီးေတြ သံုးစြဲၿပီး  အခိုင္အခံ့ ေဆာက္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ အမ်ားစုအိမ္ေတြက ႏွစ္ေဆာင္ၿပိဳင္ျဖစ္ၿပီး ေလွကား
ႏွစ္စင္းတပ္ထားသည္။ အိမ္မႀကီးအတြက္တစ္စင္း၊ မီးဖိုခန္းအတြက္ တစ္စင္းျဖစ္သည္။ အိမ္တိုင္းမွာ ျခံဝင္း
က်ယ္ေတြရွိကာ အလွစိုက္ပန္းေတြႏွင့္ သစ္ရိပ္ဝါးရိပ္ ေတြက စိမ္းျမေဝဆာေနသည္။ လမ္းမဘက္က ျခံစည္း႐ိုး
ဝင္းထရံေတြကို သတိထားၾကည့္မိေတာ့ ထြာဆိုင္
ေလာက္အနည္းဆံုးရွိသည့္ သစ္လံုးေတြႏွင့္ စည္း႐ိုးခတ္
ထားသည္။ မိတ္ေဆြသတင္းေထာက္တစ္ဦးက သစ္လံုး
ေတြႏွင့္ ခံ့ခံ့ညားညားအိမ္ႀကီးအိမ္ေကာင္းေတြကိုၾကည့္
ၿပီး ''ဒီရြာက ဝင္းထရံတိုင္ေတြက က်ဳပ္အိမ္က အိမ္တိုင္
ေတြထက္ ပိုေကာင္းသဗ်'' ဟု အားက်ေနသည္။ ကား
ဆရာကေတာ့ ကားကိုသတိထားေမာင္းႏွင္ရင္း ''ေဝးခဲ့
ေပါ့ဌာနီ... တို႔တိုင္းျပည္... ျခံဳလႊာေထြးမလံုေသး ေပ... မြန္းတည့္ေနျခည္ျဖာမွာေႏြးတယ္... တေရး
ေရးေတြးေလ ေဆြးေလ...'' ဟူေသာ အပိုဒ္ကို ဆက္
လက္သီဆိုေနျပန္၏။ ျဖတ္သန္းသြားေသာ ရြာေတြမွာ
ေနာက္ထပ္ သတိထားမိတာလည္း  ရွိေသးသည္။ မည္မွ်အိမ္ေျခနည္းေသာ ရြာျဖစ္ပါေစ၊ ရြာရွိေစတီပုထိုး ႏွင့္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းေတြကို ခမ္းခမ္းနားနား
တည္ထားကိုးကြ
ယ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ အခုလည္း ပန္းပု
႐ုပ္လံုး႐ုပ္ၾကြမ်ားႏွင့္ ခမ္းနားေသာ ဇရပ္တန္ေဆာင္းႀကီး
ကို ျမင္ေတြ႕ရၿပီး အံ့အားတသင့္ျဖစ္ရသည္။ မိုးက ခပ္ သည္းသည္း ထပ္ရြာျပန္သည္။

မိုးေရစိုေသာအလွ

ကားက လမ္းေပၚမွာ စလစ္ျဖစ္မွာစိုးေသာေၾကာင့္ လမ္းေၾကာင္းေရြးၿပီး ခပ္ျဖည္းျဖည္းေမာင္းႏွင္ရသည္။ ေရွ႕မလွမ္းမကမ္းကို သတိထားမိၾကသည္။ မိုးေရစုိစိုထဲ
ေနာက္ကျမင္ရေသာ   ရြာသူေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ သည္။ စာေရးဆရာမက ကြၽန္ေတာ့္ကို ''ေရွ႕ၾကည့္လိုက္
စမ္းပါဦး... နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္ရဲ႕... သီခ်င္းကို
သတိမရဘူးလား'' တဲ့။ ကြၽန္ေတာ္က လမ္းေဘးကို ေငးေနရင္းမွ ေရွ႕တူ႐ူကိုသတိထားမိၿပီး ''... အေရွ႕
ျပင္ ေဗြတစ္ငူ... ေတာသူေတာင္သူ... အပ်ဳိတိုင္း
က... နဂိုအတိုင္းခပ္ယဥ္ယဥ္ဆိုတာလား'' ဟု ျပန္
ေျပာမိသည္။ ဆရာမက ခပ္သင္းသင္းရယ္ရင္း ''ဆရာ
တင္ကေျပာတယ္ဆို တို႔ေတာသူေတြအလွက မိုးရြာမွ ပိုေပၚတယ္ဆိုတာေလ''တဲ့။ ဟုတ္သည္။ နန္းေတာ္ေရွ႕ ဆရာတင္က မႏၲေလးအေရွ႕ေျမာက္ဘက္ရွိ အိမ္ေရွ႕မင္း
ထန္းေတာတြင္ ထန္းရည္ေသာက္ရင္း မိုးရြာထဲ ရွာတ
ဘက္ကေလး ေခါင္းေပၚတင္ၿပီး ကင္ပြန္းခ်ဳံကြယ္မိုးခို ေသာ မင္းဂံဘုတ္ရြာသူေလး၏ မိုးေရစိုေသာအလွကို ဖြဲ႕ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အခု ကားကခပ္ျဖည္းျဖည္း သတိထားၿပီး မိုးေရထဲ
ခေမာက္ေလးေဆာင္းကာ ထဘီေလးေျခသလံုးသားေပၚ႐ံု မ၍ ရႊံ႕ေရကြက္ကိုေရွာင္၍ သြားေနေသာ ထန္းကုန္းသူ
ကေလးကို ေက်ာ္၍အသြား ျမင္လိုက္ရသည္က ကား
ေပၚပါသူ အားလံုးလည္ျပန္ၾကည့္မိၾကသည္။ အသား
အေရေကာင္းေသာ၊ အလံုးအဖန္ အရပ္အေမာင္း ေကာင္းေသာ၊ ဆံေကသာ နက္ေမွာင္ေၾကာ့ရွင္းေသာ၊ ႐ုပ္ရည္႐ူပကာလွပေသာစသည့္ ေသာေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရြာ့သမီးပ်ဳိေလးျဖစ္ေနသည္။ တကယ္
ေတာ့ တိုင္းရင္းသားအားလံုးပါဝင္သည့္ ကြၽန္ေတာ္
တို႔ျပည္ေထာင္စု သမီးပ်ဳိတိုင္းလိုလို ယဥ္ေက်းဖြယ္ရာ လွပေၾကာ့ရွင္းၾကပါ၏။ အသိပညာျဖင့္ တန္ဖိုးရွိမည့္
အမ်ဳိးေကာင္းသမီးေလးေတြ ကမၻာ့အလယ္ ဝင့္ၾကြား ေတာက္ေျပာင္ၾကဖို႔ျဖစ္သည္။

နာမည္ေက်ာ္ မဲဇာေျမ

ကားက ရြာေတြအလြန္ ကုန္းအတက္တစ္ခုေရာက္ ေတာ့ စက္သတ္ရပ္သည္။ ကားဆရာက လမ္းမွ ဖဲ့ဆင္း
သြားမည့္ လမ္းေၾကာေရွ႕ပိတ္ထားေသာ သစ္သားတန္း ႀကီးကိုဖယ္လိုက္ၿပီး ထိုလမ္းေၾကာအတိုင္း ကားကို ေမာင္းဝင္သည္။ ေရွ႕ေပႏွစ္ရာဝန္းက်င္မွာ ဘုန္းႀကီး
ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း၊ ၿပီးေတာ့ ဥာဏ္ေတာ္မနိမ့္လြန္း
မျမင့္လြန္းေသာ ေစတီစု...။ ''ကိုင္း...  မဲဇာကို
ေရာက္ပါၿပီဗ်ာ။ ျမစ္ႀကီးနားရထားလမ္းေဘးက မဲဇာ
ဘူတာဆိုတာ မဲဇာႀကီးလို႔ ေခၚပါတယ္။ လက္ဝဲသုႏၵရ
အမတ္ႀကီးေရာက္ခဲ့တာ အဲဒီမဲဇာႀကီးမဟုတ္ပါဘူး။ အခုေရာက္ေနတဲ့မဲဇာပါ။ မဲဇာေလးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေရွ႕ကေစတီေတြက လက္ဝဲသုႏၵရအမတ္ႀကီး တည္ထား
ခဲ့တဲ့   ေစတီေတြပါပဲ''ဟု   ကားဆရာက  ေျပာေတာ့
ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရင္ဖိုသြားၾကသည္။ နာမည္ေက်ာ္ မဲဇာေျမ
ကို ေျခခ်မိၿပီေပါ့။ ေကာဇာသကၠရာဇ္ ၁၁၂၅ ခုႏွစ္တြင္
ေရႊဘိုၿမိဳ႕မွ ဤအရပ္သို႔ လက္ဝဲသုႏၵရအမတ္ႀကီး မင္းျပစ္
မင္းဒဏ္ျဖင့္    နယ္ႏွင္ပို႔လႊတ္ခံရသည္။    မဲဇာတြင္ တစ္ကိုယ္တည္း  မေသ႐ံုတစ္မည္ ေနထိုင္ရစဥ္ ေစတီ
ေတာ္ ၁၂ ဆူ တည္ထားခဲ့ၿပီး ေရွးကရွိၿပီးေသာ ေရႊဂူေတာ္
ေစတီကိုလည္း ျပဳျပင္ကုသိုလ္ယူခဲ့သည္။ မဲဇာေဒသ
၏ ဝန္းက်င္တြင္ အေရွ႕ဘက္၌ ကံ့ေကာ္ေတာင္တန္းႀကီး
ရွိသည္။ အေနာက္ဘက္တြင္  ျမင့္မားေဝသီေသာ မင္းဝံေတာင္တန္းႀကီး။

ကြမ္းေဘာင္ေခ်ာင္းႏွင့္ မဲဇာျမစ္တို႔ဆံုရာ

ထို႔ေနာက္ မလွမ္းမကမ္းေလသာကုန္းရြာ၏ ေျမာက္
ဘက္မွာ ကင္းစမ္းေတာင္တန္းေခၚ အင္းေတာင္ႏွင့္ ေရ
ေဝေတာင္တို႔ရွိသည္။ ထိုအရပ္မွလည္း ေရေဝခ်င္းက
စီးဆင္းသည္။ ေရေဝေခ်ာင္းသည္ ကြမ္းေဘာင္ရြာအနီး ကံ့ေကာ္ေတာင္တန္းမွ ျမစ္ဖ်ားခံ၍စီးဆင္းလာေသာ ကြမ္းေဘာင္ေခ်ာင္းႏွင့္ ေလသာကုန္းရြာေအာက္ တစ္ ဖာလံုခန္႔တြင္ ေပါင္းဆံုမိသည္။ မဲဇာေစတီေတာ္မ်ား
တည္ထားသည့္ ယခုေနရာသည္ ကြမ္းေဘာင္ေခ်ာင္းႏွင့္ မဲဇာျမစ္တို႔ ဆံုရာဌာနျဖစ္သည္။ မဲဇာျမစ္သည္ ကသာ
ခ႐ုိင္ အေနာက္ေျမာက္အစြန္း ေတာင္သံုးလံုးၾကားမွ ျမစ္ဖ်ားခံ၍ အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ယြန္းယြန္းအတုိင္း
စီးဆင္းၿပီး  ထီးခ်ဳိင့္ၿမိဳ႕အနီး ေညာင္ပင္သာဌာနတြင္ ဧရာဝတီျမစ္ႏွင့္ေပါင္းဆံုသည္။

၅၂ မိုင္ခန္႔အရွည္ရွိ၏။ လက္ဝဲသုႏၵရက သူျမင္ေတြ႕
ခဲ့ရေသာ မဲဇာျမစ္ကို ''စီးသြင္ညိဳရစ္၊ မဲဇာျမစ္လည္း၊
ထစ္ထစ္ထြန္းဘိ၊ ခ်ဳိအတိႏွင့္'' ဟု စပ္ဆိုခဲ့သည္။ ေခ်ာင္း
ႏွင့္ျမစ္ဆံုေသာအနီး တည္ထားေသာေစတီေတြက ေခ်ာင္းေရျမစ္ေရလႊမ္းျခင္းလည္း ႏွစ္စဥ္ၾကံဳၾကရမွာ ေပါ့။ ႏွစ္ေပါင္းရာခ်ီၾကာေတာ့ ျပဳျပင္သူမဲ့ အုတ္ပံု ဘဝ
ေရာက္ရမွာေပါ့။ ထို႔ေၾကာင့္ ၁၃၃ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္
တစ္ႀကိမ္၊ ၁၃၅ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္တစ္ႀကိမ္ ေစတီေတာ္မ်ား
ကို ျပဳျပင္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ျမင္ကြင္း ျမင္ရတာေပါ့။ ဒါေတာင္
မွ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းႏွင့္တြဲလ်က္ ေစတီဝန္းက်င္တြင္
ထပ္မံထိန္းသိမ္းျပဳျပင္ဖို႔ လိုေနေသးသည္။ ေဆာက္
လက္စ ဂႏၶကုဋိတိုက္ႀကီးကလည္း လက္စတန္းလန္း
...။ မဲဇာေက်ာင္းမွာ ရဟန္းတစ္ပါး  သီတင္းသံုး ေနသည္။                        

ကိုရင္ေလးေတြ တစ္ပါးစ၊ ႏွစ္ပါးစပဲ ရွိသည္။ မနက္ေစာေစာမို႔ ခပ္လွမ္းလွမ္း ရြာက   ဆြမ္းလာပို႔ေသာ  ရြာသူမိန္းမႀကီး ႏွစ္ေယာက္ ဆြမ္းဟင္းေတြ ျပင္ဆင္ေန သည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ လက္ဝဲသုႏၵရကုသိုလ္ ေစတီေတြကို လက္အုပ္ခ်ီရင္း ဦးပၪၨင္း ႏွင့္ေတြ႕ဖို႔  ေက်ာင္းေပၚသုိ႔ တက္ၾကသည္။

ဇာတိေျမကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္

အတူပါလာေသာ ကားဆရာက ေက်ာင္းဝင္းအတြင္းရွိ ရွစ္ေပစေလာင္းႀကီးကို ၾကည့္ရင္း ''လက္ဝဲသုႏၵရအမတ္ႀကီးက  အခုလို ရွစ္ေပစေလာင္းရွိရင္ မ်က္ေျဖ ရတုစပ္ျဖစ္မယ္မထင္ဘူးေနာ္''ဟု လွမ္းေျပာသည္။ ႐ုတ္ျခည္းရယ္မိသည္။  ၿပီးေတာ့ စဥ္းစားမိသည္။  ေက်ာင္းေပၚသို႔ပင္ မတက္ႏုိင္ေသး။  ကြၽန္ေတာ္ တို႔ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြက ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္ကပင္ ဇာတိေျမကို ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္။ မိမိေမြးဖြားခဲ့သည့္ ခ်က္ျမႇဳပ္ေနရာကိုခ်စ္သည္။ မိမိေမြးဖြားခဲ့သည့္အရပ္ကိုခ်စ္ သည္။ မိမိေမြးဖြားခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕ကိုခ်စ္သည္။ မိမိေမြးဖြားခဲ့သည့္ တိုင္းေဒသႀကီး ကုိခ်စ္သည္။ မိမိေမြးဖြားခဲ့သည့္ ေရေျမဝန္းက်င္ကို ခ်စ္သည္။ မိမိေမြးဖြားခဲ့သည့္ မိမိႏုိင္ငံကို ခ်စ္သည္။ ျမတ္ႏိုးသည္။ တြယ္တာသည္။ သံေယာဇဥ္ႀကီးသည္။ ထိုအရာသည္ တိုးတက္ေခတ္မီစြာ ေနထိုင္ရျခင္းႏွင့္ မဆိုင္၊ ဥစၥာဓန ၾကြယ္ဝျခင္း ႏွင့္မဆိုင္၊ လက္ဝဲသုႏၵရအမတ္ႀကီးမွာ ဤေနရာသို႔ လာခ်င္လြန္းလို႔လာသည္ မဟုတ္။ သြားခ်င္လြန္းလို႔သြားသည္မဟုတ္။ ေရာက္ခ်င္လြန္းလို႔ ေရာက္ရသည္ မဟုတ္။ ေနခ်င္လြန္းလို႔ေနရသည္ မဟုတ္။ မင္းျပစ္မင္းဒဏ္ေၾကာင့္ (ဝါ) မိမိ ဇာတိရပ္ရြာ၊ မိမိဇာတိၿမိဳ႕ရြာတြင္ ေနထိုင္၍ မရႏုိင္ေသာေၾကာင့္၊ ေနထိုင္ခြင့္မရွိ ေသာေၾကာင့္ေရာက္ရ၊ ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤေနရာမွာ ပိုး၊ ဖဲ၊ ကတၱီပါ၊ ေရႊ၊ေငြ၊ ရတနာ၊ ေမာင္းမ၊ မိႆံ၊ အေႁခြအရံေတြ ႏွင့္ ဆီဦးေထာပတ္စားဖြယ္ရာေတြ အလွ်ံပယ္ရွိေစဦး မိမိဇာတိေမြးရပ္ေျမကိုပဲ ျပန္ ခ်င္မွာ ျဖစ္သည္။ သည္ကားေစတီ  သည္ဆီေရႊနန္း  ရည္ေရာ္စိတ္က  မွန္း မည္သာျဖစ္သည္။ ''သည္တြင္ေရႊၿမိဳ႕သည္သို႔ ေစတီ သည္ဆီေရႊနန္း ေျဖာင့္တန္း ေတာ့မည္ စိတ္ကရည္သည္ ေရႊျပည္ဌာနေဝးေသာေၾကာင့္''ဟု လြမ္းဆြတ္တသမည္ မွာ ေသခ်ာသည္။

ၿခံဳလႊာေထြး၊ မလံုေသးေပ

မည္သုိ႔ပင္ျဖစ္ေစ  မိမိဆႏၵျဖင့္ သြားလုိသည္ျဖစ္ေစ၊ အပို႔လႊတ္ခံရသည္ျဖစ္ေစ၊ တြန္းပို႔ခံရသည္ျဖစ္ေစ၊ အႏွင္ခံရလို႔ျဖစ္ေစ၊ မိမိေမြးရပ္ဌာေနမွ မိုင္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ ေဝးလံေသာ မည္သည့္ေနရာ ေရာက္ပါေစ၊ မည္သို႔ေသာ စည္းစိမ္ဥစၥာရွိပါ ေစ၊ မည္သို႔ေသာ ေခတ္မီတိုးတက္ ၿမိဳ႕ျပ အဖြဲ႕အစည္းရွိပါေစ၊ မည္သုိ႔ေသာေခတ္မီ တိုးတက္ အသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေတြ ဝန္းရံေနပါေစ၊ အခ်ိန္တန္လွ်င္ျဖင့္ မိမိ ေမြးဖြားသည့္ ေနရာ၊ မိမိေမြးဖြားသည့္ ရပ္ရြာ၊ မိမိေမြးဖြားသည့္ ၿမိဳ႕ျပ၊ မိမိေမြးဖြား သည့္ တိုင္းျပည္ႏုိင္ငံ မိမိေဆြမ်ဳိး အဝန္းအဝိုင္းသို႔ပဲ ျပန္လာအေျခခ် ဘဝအဆံုး သတ္လိုသည့္သူခ်ည္းျဖစ္သည္။ မည္မွ်ပင္ မိုးေမွ်ာ္တိုက္ႀကီးမ်ားႏွင့္  မိုးပ်ံ လမ္းမႀကီးေတြႏွင့္ ေနရပါေစ၊ မိမိဇာတိေျမက ဝါးအိမ္ကေလးႏွင့္ ေျမနီလမ္းကို တမ္းတသည္။ မည္မွ်ပင္ အသားငါးႏွင့္  ဆီဦးေထာပတ္စားရပါေစ၊ ႏွမ္းဖတ္ခ်ဥ္ ထန္းလ်က္ခဲႏွင့္ ငါးပိရည္က်ဳိကို လြမ္းၾကသူခ်ည္း မဟုတ္ပါလား။

ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ မဲဇာေက်ာင္းေလွကားထစ္ေပၚတက္ရင္း အေဝးဆီက သီခ်င္းသံသဲ့သဲ့ကို အာ႐ံု၌ ႐ိုက္ခတ္ခံစားမိသလို အရွိသား။ ဘာတဲ့

ေဝးခဲ့ေပါ့ဌာနီ၊ တို႔တိုင္းျပည္၊ ၿခံဳလႊာေထြး၊ မလံုေသးေပ၊ မြန္းတည့္ေနျခည္ ျဖာမွ၊ ေႏြးမေလ၊  မြန္းတည့္ေနျခည္ျဖာမွ၊ ေႏြးမေလတဲ့။

ေၾသာ္၊ မလံုေသးေသာ ျခံဳလႊာေလးႏွင္႔ ေႏြးေစဖို႔၊ ေနျခည္ ျမန္ျမန္ျဖာပါမွေလ။ ။

ဆူးငွက္

No comments:

Post a Comment

Blog Archive

Tags

Accident Ad Agriculture Article Astrology Aung San Suu Kyi Bagan Beauty Bogale Book Car Cartoon celebs Crime Crony Daily Popular Danubyu Dedaye Dhamma Dr Hla Myat Thway Education ELection Entertainment Environment Foreign Affairs General General Aung San General Knowledge Gossip Gov Health Herbal Hinthada History Hluttaw Ingapu Interview Job Kangyidaunt kyaik Lat Kyangin Kyaunggon Kyonpyaw Latputta Laymyethna Lemyethna Letter Ma Shwe Moe Mahn Johnny Maubin Mawlamyinegyun Media MMP MMP 1 money Myan Aung Myanmar Idol Myaungmya Myo Min Paing News Ngapudaw Ngathaingchaung NLD Nyaung Tone Opinion Pagoda Pantanaw Party Pathein People Photo Places Poem Police Politic Political Prisoner Popular Project Pyapon Quote School Bus Song Speech Sport Sports Student SYW SYW 1 Technology Thabaung Time Ayeyar Tourism Trailer Travel U Ba Hein U Ko Ni U Kyaw Myint U Win Htay USDP Video Wakhama Weather World News Yekyi Zalun စိတ္အဟာရ ရသစာမ်ား စိုက္ပ်ိဳးေရး ထူးဆန္းေထြလာ ဒီေရေတာ နာေရး ဗေဒင် မဘသ မံုရြာ လယ္သိမ္းေျမသိမ္း လူပုဂၢိဳလ္မ်ား လူေပ်ာက္ေၾကာ္ျငာ အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) အရွင္သုစိတၱ (ေမာ္ကၽြန္း) ဆရာေတာ္ အေထြေထြ ေ၀ဖန္ေရး ေထြအုပ္ ​ေမာ္​တင္​စြန္​း ႏုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသား

Labels

Recent Post