Latest News

Wednesday, June 6, 2018

ရန္ကုန္ေက်ာင္းကားမ်ားႏွင့္သူတို႔၀န္းက်င္က အသံမ်ား

ရန္ကုန္ေက်ာင္းကားမ်ားႏွင့္သူတို႔၀န္းက်င္က အသံမ်ား


ဇူလုိင္  ၁ ရက္သည္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္ၿပီျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ပညာသင္ႏွစ္၏ အဦးအစ နိဒါန္းပထမရက္ျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းသားမိဘအားလုံးသည္ မိမိသားသမီးမ်ားအေပၚ မွာ   မ်ားစြာေမွ်ာ္မွန္းထားၾကသည္။ ရည္ရြယ္ခ်က္ႀကီးမားၾက သည္။ မိမိတုိ႔၏ တတ္္ႏုိင္ေသာေငြေၾကးဓနစြမ္းအားေပၚမူတည္  ၍ မူလတန္းမွစၿပီး  ေက်ာင္းေကာင္းေကာင္းကုိ ေရြးခ်ယ္အပ္ႏွံ ထားၾကသည္။
ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ကမာရြတ္  TTC၊ ရန္ကင္း  TTC၊ ဒဂုံ အထက(၁)၊ အလက(၁)၊ စမ္းေခ်ာင္းအထက(၂)ကဲ့သို႔ေသာ နာမည္ႀကီးေက်ာင္းႀကီးမ်ားတြင္ အပ္ႏွံၾကသည္။ ယခုအခါ   ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ သတ္မွတ္အပ္ႏွံရန္ စီစဥ္မႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း မရရေအာင္   အိမ္ေထာင္စုေျပာင္းပုံစံျဖင့္   လည္းေကာင္း၊ ေထာက္ခံစာအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္လည္းေကာင္း    ေက်ာင္းေကာင္း အပ္ႏွံေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။
အိမ္ႏွင့္ေက်ာင္းေဝးၿပီဆုိကတည္းက ေက်ာင္းပုိ႔၊ ေက်ာင္း ႀကိဳကိစၥသည္     အဓိကတာဝန္ႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ကေလးတစ္ေယာက္အတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာ စတင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ၾကရသည္။ ကုိယ္ပုိင္ကားရွိေသာ္လည္း အခ်ဳိ႕အခ်ိန္မေပးႏုိင္ ၾကသူမ်ားက ေက်ာင္းပုိ႔၊   ေက်ာင္းႀကိဳ (ေက်ာင္းကား)ျဖင့္ တည့္ေပးလုိက္ၾကရသည္။
ကုိယ္ပုိင္ကားမရွိသူမ်ားက    ေက်ာင္းကားမ်ားကုိသာ အားကုိးၾကရသည္။ ဤသည္မွစ၍  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေက်ာင္းပုိ႔၊ ေက်ာင္းႀကိဳယာဥ္(ေက်ာင္းကား)မ်ား ေပၚေပါက္လာရျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆုိရမည္သာျဖစ္သည္။
ေက်ာင္းပုိ႔၊ ေက်ာင္းႀကိဳယာဥ္မ်ား၏  လုပ္ငန္းအက်ယ္ အဝန္းသည္ ကနဦးက ဆုိသကဲ့သုိ႔ ေက်ာင္းႀကီးမ်ားတြင္သာမက ၾကည့္ျမင္တုိင္၊ အလုံ၊ စမ္းေခ်ာင္းစေသာ  ေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အျခားနာမည္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားတြင္ပါ က်ယ္ျပန္႔လာသည္ကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။
ဤစနစ္ကုိ ထီးတန္းမွ ေက်ာင္းကားတည္ေထာင္ထားသူ ကုိျဖဴေလးက ''ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းကားေတြက အိမ္ေရွ႕အထိ ႀကိဳ၊ ပုိ႔ၾကတဲ့အတြက္ ေက်ာင္းသားမိဘေတြ ပုိသေဘာက်ၾက တယ္၊  ဒါေၾကာင့္ School Ferry လုိ႔ ေခၚတယ္ဆုိ ေခၚလုိ႔ရပါ တယ္''ဟု ရွင္းျပခဲ့သည္။
စမ္းေခ်ာင္းမွ ေဒၚျဖဴျဖဴက ''သမီးကKG  တန္းကတည္း က TTC(ကမာရြတ္)မွာ ထားခဲ့တာ   အခု ပဥၥမတန္းေရာက္ၿပီ၊ ဒီေက်ာင္းကားကလည္း တစ္ေလွ်ာက္လုံးပဲ   အိမ္ေရွ႕အထိ အေရာက္ႀကိဳပုိ႔ဆုိေတာ့  ပုိအဆင္ေျပတယ္၊ ေနာက္ႏွစ္မွပဲ ေက်ာင္းကားႀကီးေျပာင္းေတာ့မယ္''ဟု ဆုိသည္။
ေက်ာင္းသားေလးမ်ား၏ လုံၿခံဳေရး၊ ယာဥ္ေၾကာက်ပ္တည္း မႈ ေျဖရွင္းႏုိင္ေရးအတြက္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္ကတည္း က စတင္ကာ ေက်ာင္းကားမ်ား ေျပးဆြဲမႈပုံစံကုိ ေျပာင္းလဲရန္ စီစဥ္မႈမ်ားရိွခဲ့သည္။ NLDအစုိးရတက္လာၿပီးေနာက္ ¤င္းစီမံ ခ်က္ေအာင္ျမင္ရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕အေန ျဖင့္ ပုိမုိအားထည့္ေဆာင္ရြက္လာသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
ယင္းအစီအစဥ္ျဖင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ အဖြဲ႕က ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကသည္။ လက္ရွိေျပးဆြဲေနေသာ ကုိယ္ပုိင္ ေက်ာင္းကားမ်ား ေနရာတြင္ ၂၈ ေယာက္စီး၊ ဘယ္ေမာင္း အဝါေရာင္ School Bus ယာဥ္မ်ားျဖင့္ အစားထုိးရန္ စီစဥ္ ခဲ့သည္။
သုိ႔အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႕အေနျဖင့္ ဟြန္ဒုိင္းအမ်ဳိးအစား  ၂ဝ၁၇  ခုႏွစ္ထုတ္  အသစ္စက္စက္ ေက်ာင္းကားအစီး ၂ဝဝ ကုိ ကုိရီးယားႏုိင္ငံ Korea  Trade Investment Promotion Agency (KOTRA) Posco Daewoo Corporation မွ ဝယ္ယူရန္ ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္ကတည္း ကပင္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။
သုိ႔ေသာ္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္     ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းကား ေတာင္းသူမ်ား၏အသံကုိ နားေထာင္၍  ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ ပညာ သင္ႏွစ္ကာလတြင္ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားျပဳခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ မွာယူ ထားၿပီးေသာ အဝါေရာင္ကားမ်ားအနက္  အစီး  ၁ဝဝ ကုိ ကမာရြတ္ TTCႏွင့္ ရန္ကင္း  TTC တုိ႔တြင္ စတင္ေျပးဆြဲရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းေက်ာင္းကားစီးနင္းခမ်ား ကုိလည္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အနီးအေဝး ေပၚမူတည္၍ အနည္းဆုံး ေငြက်ပ္ ၃၅ဝဝဝ မွ ၄ဝဝဝဝ အထိ ျဖစ္ၿပီး အမ်ားဆုံး ေငြက်ပ္ ၇ဝဝဝဝ အထိျဖစ္သည္ကုိ သိရ သည္။
ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းကားေမာင္းသူ ကုိျဖဴေလးက ''ကုိယ္ပုိင္ ႀကိဳပုိ႔ယာဥ္ေတြကုိ School Ferry  လုိ႔ဆုိရင္ သတ္မွတ္ေနရာ စု႐ုံးေနရာက  ေစာင့္စီးရမယ့္   အဝါေရာင္ေက်ာင္းကားႀကီး ေတြကုိေတာ့ School Bus  လုိ႔ ေခၚရမွာေပါ့''ဟု  ေျပာျပခဲ့သည္။ School Bus မ်ား  စီးနင္းႏုိင္ေရးအတြက္ အခ်ဳိ႕ ေက်ာင္းသား မိဘမ်ားက   သတ္မွတ္ရာေနရာသုိ႔  မိမိကေလးအား အေရာက္ ပို႔ေရး၊ အျပန္ေစာင့္ႀကိဳေရးအတြက္ အခ်ိန္ေပးႏုိင္မႈကုိ တြက္ဆ ေနၾကသည္။
ကမာရြတ္ TTC  အ႒မတန္းမွ ေက်ာင္းသူတစ္ဦး၏ မိဘ ျဖစ္သူ ေဒၚစႏၵာလင္းက ''မိဘႏွစ္ပါးစလုံးကလည္း ဝန္ထမ္းေတြ က်န္ခဲ့တဲ့ အေမကပဲ သႉေျမးေလးေတြကုိ အိမ္ကပဲေစာင့္ႀကိဳ၊ ေစာင့္ပုိ႔နဲ႔ လုပ္ေနရတာဆုိေတာ့ ေလာလာဆယ္ေတာ့ အဆင္ ေျပေနေသးတယ္ေလ''ဟု ဆုိသည္။
ယခုႏွစ္တြင္  ယမန္ႏွစ္ကအထိ    ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ ေနာက္ဖြင့္ လုိက္ထရပ္မ်ားကုိမူ ယခုႏွစ္တြင္ လုံးဝေျပးဆြဲေပး ျခင္းမရွိသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
TTC ကမာရြတ္တြင္ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းကားေျပးဆြဲေန သည့္ ဦးထိန္က ''ဒီႏွစ္ေတာ့ အန္စာတုံးလုိ၊ စူပါကာစတန္လုိ အဆင့္ျမင့္မွန္လုံေက်ာင္းကားေတြကုိေတာ့ ခြင့္ျပဳေပးထားပါ ေသးတယ္၊ ေနာင္ႏွစ္ေတာ့ မသိဘူးေပါ့ေနာ္၊ ကြၽန္ေတာ့္အျမင္ အဲဒီအဝါေရာင္ေက်ာင္းကားႀကီးေတြကုိ တကၠသုိလ္၊ ေကာလိပ္၊ က စသင့္တယ္၊ အဲဒီမွာ အေနအထားေတြ ေကာင္းလာေတာ့ မွ အခုလုိ  အေျခခံေက်ာင္းေတြ ဝင္သင့္တယ္၊ ဒါမွ အေတြ႕ အႀကံဳေတြရမွာပါ''ဟု ဆုိခဲ့သည္။
အထက(၄) အလုံတြင္ ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ကုိ ေစာင့္၍ ဝင္ေရာက္ေလ့လာမိခဲ့သည္။   ကေလးမ်ားကုိ ျပန္ႀကိဳမည့္ ေက်ာင္းကားမ်ားက ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း စနစ္တက်တန္းစီ ရပ္ထားသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။ အမွတ္စဥ္နံပါတ္မ်ားကုိ ကားမွန္ ေရွ႕တြင္ ျမင္သာစြာခ်ိတ္ဆြဲထားၾကသည္။
ေက်ာင္းဆင္းေပးမႈမွာလည္း စနစ္တက်ရွိ လွသည္။ ဦးစြာ အငယ္ဆုံးအတန္းျဖစ္သည့္ KG တန္း၊   ထုိမွ     ပထမတန္း စသည္ျဖင့္ အတန္းစဥ္ အလုိက္ဆင္းျခင္းျဖစ္သည္။ KG တန္း ကေလး ငယ္မ်ားကုိ တာဝန္က် ဆရာမမ်ားက ေက်ာင္းခန္း ေရွ႕ မွ ေစာင့္ႀကိဳေခၚယူၿပီး ေက်ာင္းအေပါက္ဝ    ေရွ႕ရွိ ေစာင့္ႀကိဳေနေသာ မိဘအုပ္ထိန္းသူမ်ားကုိ အမည္ေခၚ၍  စနစ္တက်  အပ္ႏွံေပးသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။
ေက်ာင္းကားႏွင့္ျပန္မည့္ကေလးမ်ားကုိ  ေက်ာင္းကား ေမာင္းသူ၊ ယာဥ္ေနာက္လုိက္တုိ႔က အခန္းေရွ႕တြင္ ကုိယ္တုိင္ ေစာင့္ႀကိဳၿပီး   ကားရပ္ နားရာဆီသုိ႔     ပို႔ေဆာင္တင္ေပးၾကသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။  ေက်ာင္းကားေမာင္းသူ   ကုိႏုိင္ ေအာင္က ''ကြၽန္ေတာ္က ဒီအလုံနဲ႔   ၾကည့္ျမင္တုိင္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းက ကေလးေတြကုိပဲ   အႀကိဳ၊ အပုိ႔လုပ္ပါတယ္၊  အနီးအေဝးေပၚ  မူတည္ၿပီး တစ္ဦးကုိ ေငြက်ပ္ ၂ဝဝဝဝ၊ ၂၅ဝဝဝ ယူပါတယ္''ဟု ဆုိသည္။
အထက(၁) ၾကည့္ျမင္တုိင္တြင္  ယခင္က လုိက္ထရပ္ ကားေလးျဖင့္ ေက်ာင္းႀကိဳ၊ ေက်ာင္းပုိ႔ ႏွစ္ရွည္စြာ ေျပးဆြဲလာသည့္ ဦးထြန္းညြန္႔က                 ''ဘယ္တတ္ႏုိင္မလဲဗ်ာ၊  ဒီအလုပ္ပဲ  လုပ္တတ္ တာဆုိေတာ့ ဟုိကဆြဲ၊ ဒီကဆြဲနဲ႔ ဒီမွန္လုံေလးကုိ ျဖစ္ေအာင္ဝယ္ထားရတယ္၊  ကားေဟာင္းက လည္း ျပန္ေရာင္းမထြက္ေသးဘူး၊  ေနာင္ခါလာ ေနာင္ခါေစ်းေပါ့၊  မီးစင္ၾကည့္ကရမွာပဲ''   ဟု ဆုိသည္။
ဦးထြန္းညြန္႔ႏွင့္  စကားေျပာစဥ္အတြင္း   မွာပင္   ရန္ကုန္မုိးသည္ ေကာင္းကင္ထက္၌    မုိးသားတုိ႔က အုံ႔ဆုိင္းအုံ႔မႈိင္းလာ၍ မုိးလြတ္ရန္ အေျပးျပန္ခဲ့ရသည္။   မုိးလြတ္ရန္ျပန္ခဲ့ရာမွ လွမ္းေမွ်ာ္ၾကည့္မိသည္။   အုံ႔ဆုိင္းလာေသာ မုိးသားတုိ႔က  တျဖည္းျဖည္း  နိမ့္လာၿပီျဖစ္၍ ဟုိအေဝးႀကီးဆီသုိ႔  မွန္းေမွ်ာ္၍  မျမင္ႏုိင္ေတာ့ ေပ။        ။

ျမန္​မာ့အလင္​း။တင္ဝင္းေလး(ၾကည့္ျမင္တုိင္)

No comments:

Post a Comment